Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 857 din 28 martie 2019privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3^1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare, aprobată cu completări prin Legea nr. 99/2018, cu completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 804.117 din 4.01.2019,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul IOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 12 ianuarie 2018, se modifică după cum urmează:1.
  Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 6Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală antifraudă fiscală, Centrul naţional pentru informaţii financiare, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  2. În anexa nr. 2, la punctul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Distribuitorul autorizat sau unitatea acreditată pentru comercializare, după caz, înregistrează informaţii privind schimbări ale stării sau situaţiei, precum şi livrarea/achiziţia aparatelor de marcat electronice fiscale pentru care a fost îndeplinită procedura de la pct. 2, prin completarea «Formularului pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situaţia, precum şi livrarea/achiziţia aparatelor de marcat electronice fiscale», prevăzut în anexa nr. 2 D.3. În anexa nr. 2, la punctul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:6. (1) Ori de câte ori intervin schimbări privind situaţia aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii informează organul fiscal competent prin transmiterea notificării prevăzute în anexa nr. 2 E.
  4. În anexa nr. 2, la punctul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Formularul prevăzut la pct. 4 alin. (2) se transmite organului fiscal competent în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la pct. 6.1 sau 6.2 sau la pct. 10.2 din anexa nr. 1 la ordin sau de la data ieşirii din gestiune, după caz, de la data intrării în gestiune a aparatelor de marcat livrate sau achiziţionate, pe baza documentelor întocmite în acest scop în conformitate cu prevederile legale.5. În anexa nr. 2, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:9. Pentru completarea şi transmiterea formularelor prevăzute la pct. 2 şi pct. 4 alin. (1) şi (2), producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, precum şi unitatea acreditată pentru comercializare şi/sau service desemnează persoane care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:a) deţin calitatea de tehnician de service sau altă calitate, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv cu distribuitorul autorizat sau cu unitatea acreditată pentru comercializare şi/sau service;b) deţin certificat digital calificat emis în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
  6. În anexa nr. 2, anexa nr. 2 A se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.7. În anexa nr. 2, anexa nr. 2 D se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.8. În anexa nr. 2, anexa nr. 2 E se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIDirecţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală antifraudă fiscală, Centrul naţional pentru informaţii financiare, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mihaela Triculescu
  Bucureşti, 28 martie 2019.Nr. 857.Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 A la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaţionalizare a Registrului)Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziţionate intracomunitarşi a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilorart. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economicide a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,şi care au obţinut avizul tehnic favorabil
  ^1) Se precizează calitatea deţinută.^2) Include autoritatea emitentă, poate conţine maximum 10.000 de caractere.^3) Se completează ori de câte ori identificarea corectă a locului de depozitare a aparatului de marcat electronic fiscal necesită furnizarea de detalii suplimentare.
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 D la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaţionalizare a Registrului)Formular pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situaţia,precum şi livrarea/ achiziţia aparatelor de marcat electronice fiscale
  ^1) Se precizează calitatea deţinută.^2) Include autoritatea emitentă, poate conţine maximum 10.000 de caractere.^3) Se precizează denumirea documentului.
  Anexa nr. 3(Anexa nr. 2 E la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaţionalizare a Registrului)Notificare
  Dacă se selectează E.1, se precizează adresa completă a locului de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal sau, după caz, informaţii privind utilizarea aparatului de marcat electronic fiscal în activităţi de comerţ/servicii prestate în regim ambulant sau în activitatea de transport în regim de taxi, precum şi motivul care a condus la schimbarea comunicată.
  Adresa completă a locului de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal
  sau
  sau
  Dacă se selectează E.5, se completează şi informaţiile de la E.5.1, E.5.2 şi E.5.3.Date de identificare a operatorului economic care a achiziţionat aparatul de marcat electronic fiscal
  E.5.3. Motiv înstrăinare
  Dacă se selectează E.6, se precizează situaţia în care se află aparatul de marcat electronic fiscal, alta decât cele prezentate la E.1-E.5.
  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din acest document sunt corecte şi complete.Semnătura electronică^1) Se completează ori de câte ori identificarea corectă a locului de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal necesită furnizarea de detalii suplimentare.^2) Se precizează motivul.^3) Dacă printr-o singură notificare se transmit informaţii referitoare la mai multe situaţii şi aparate de marcat electronice fiscale, se anexează un singur fişier care conţine documentele privind fiecare situaţie notificată.
  ----