Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.860 din 4 aprilie 2019privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 14-a
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  În conformitate cu art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 14-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală infrastructură din Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 4 aprilie 2019.Nr. 3.860.
  ANEXĂ CALENDARULdesfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 14-a
  15 aprilie 2019Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu
  15-22 aprilie 2019Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică
  23 aprilie 2019Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online
  23 aprilie-7 mai 2019Depunerea, la inspectoratul şcolar, a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat
  8 mai 2019Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul Educaţiei Naţionale lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora.
  9-16 mai 2019Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale
  17 mai 2019Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolarTransmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolarAfişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor
  20-24 mai 2019Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la Ministerul Educaţiei Naţionale
  20-28 mai 2019Soluţionarea contestaţiilor
  29 mai 2019Transmiterea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar
  30-31 mai 2019 până la 10 iunie 2019Întocmirea, de către inspectoratele şcolare, a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei NaţionaleEmiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional
  -----