Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.456 din 2 aprilie 2019privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC - S.R.L.
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-04-2019

  Având în vedere prevederile:– art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 147/2018;– art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se dispune acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC - S.R.L., cu sediul social în judeţul Iaşi, comuna Miroslava, satul Miroslava, strada Constantin Langa nr. 93, parter, biroul 3 - Primăria Comunei Miroslava, cod unic de înregistrare 33962885, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 10 ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare. Articolul 2(1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:a) este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Miroslava, judeţul Iaşi, şi identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 87.215/13.03.2019, nr. 87.216/13.03.2019 şi nr. 85.394/07.01.2019, eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi;
  b) are o suprafaţă de 25,2 ha.
  (2) Locaţia terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 3Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial.Articolul 4Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, şi de art. 456 alin. (1) lit. i) şi art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:a)
  Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările ulterioare;
  b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este comuna Miroslava, judeţul Iaşi.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Bucureşti, 2 aprilie 2019.Nr. 1.456.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  -----