Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 50 din 22 martie 2019privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor referitoare la responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 10-05-2019

  Văzând Referatul de aprobare nr. 140 din 15.01.2019 întocmit de Compartimentul infrastructuri critice din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 6^6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
  Articolul 1Se stabileşte formularul-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor referitoare la responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2(1) Formularul-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor referitoare la responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene este înseriat în sistem unic de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în calitate de autoritate publică responsabilă.(2) Seriile sunt constituite din iniţialele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, urmate de patru cifre în ordine crescătoare de la 0001. (3) Compartimentul infrastructuri critice păstrează într-un registru special evidenţa proceselor-verbale înseriate şi distribuite fiecăreia dintre persoanele desemnate pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.
  Articolul 3(1) Formularul-tip prevăzut la art. 1 este folosit pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către personalul desemnat din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru sectoarele infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene aflate în responsabilitate.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu
  Bucureşti, 22 martie 2019.Nr. 50.ANEXĂ- regim special -AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORSeria ...............PROCES-VERBALde constatare şi sancţionare a contravenţiilor referitoare la responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europeneNr. .........Încheiat astăzi, ......../........./........., la .................Ziua/luna/anulSubsemnatul(a), ........................, în calitate de .................., din cadrul ............................, am constatat că în ziua de ........./luna ............/ora ........ :1.
  Operatorul economic (persoană juridică, persoană fizică autorizată sau asociaţie familială) ....................., cu sediul social în .................., str. ................... nr. ..., bl. .., sc. ..., ap. ..., judeţul (sectorul) ................, cod unic de înregistrare ........................., cont bancar nr. ..................... deschis la Banca ................, reprezentat prin dl/dna ...................., în calitate de ..................., domiciliat în .............., str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul (sectorul) ................, legitimat cu BI/CI seria ......... nr. ......................., eliberat(ă) la data de ......................, CNP .................., la unitatea/punctul de lucru al societăţii sus-menţionate din localitatea ......., str. ...... nr. .., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul (sectorul) ......................
  2. Dl/Dna .............., născut(ă) la data de ..................... în ......................., judeţul .............., domiciliat(ă) în .............., str. ........................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul (sectorul) ..............., legitimat cu BI/CI seria ......... nr. ............., eliberat(ă) de ................... la data de .................., CNP .............., salariat la ........................, cu sediul în .................., str. ................... nr. ......., sectorul/judeţul ..................................., la unitatea/punctul de lucru ............... din localitatea ....................., str. ................ nr. ...., bl. ....., sc. ......, ap. ...., judeţul (sectorul) ..............................,
  a contravenit normelor referitoare la responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene, săvârşind următoarele fapte:........................................................................................................ .Fapt(e) prevăzut(e) şi sancţionat(e) în conformitate cu:– ........(actul normativ)........., art. ..........lit. ............pct. ..........;– .......(actul normativ)........., art. ..........lit. ............pct. ..........;– .......(actul normativ)....., art. ..........lit. ............pct. .........;3.
  S-a aplicat contravenientului ........................ o amendă în valoare de ........ lei .................
  4. Contravenientul poate achita, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, adică suma de .................... . O copie după chitanţa de plată a amenzii se predă de către contravenient agentului constatator ori se comunică prin poştă sau electronic, prin e-mail, instituţiei din care acesta face parte. 5. În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat se va proceda la executarea silită, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.6. Contravenientul nu este de faţă, refuză, nu poate să semneze procesul-verbal.7. Contravenientul a avut următoarele obiecţii:....................................................................................................................... .8. Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, care va fi depusă, împreună cu procesul-verbal de constatare a contravenţiei, la judecătoria pe raza căreia a fost săvârşită contravenţia.
  9. La încheierea procesului-verbal a fost de faţă dl/dna ................, în calitate de martor, domiciliat în .............., str. .............................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ..................., posesor al BI/CI seria ........... nr. ...................., emis(ă) de .................... la data de ..................... .Martor ........(semnătura)....10. Prezentul proces-verbal de constatare a contravenţiei conţine un număr de ......... pagini şi a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la .................................. .Agent constatator,………....…………………(semnătura, ştampila)Contravenient,………....…………………(semnătura)
  ------