Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 58 din 8 aprilie 2019pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 10 aprilie 2019Data intrării în vigoare 13-04-2019Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ILegea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1161 din 8 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 1Terorismul reprezintă acele acţiuni, inacţiuni, precum şi ameninţări cu privire la acestea, care prezintă pericol public, afectează viaţa, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor, factorii materiali, relaţiile internaţionale ale statelor, securitatea naţională sau internaţională, sunt motivate politic, religios sau ideologic şi sunt săvârşite în unul din următoarele scopuri:a) intimidarea populaţiei sau a unui segment al acesteia, prin producerea unui puternic impact psihologic;b) constrângerea nelegitimă a unei autorităţi publice ori organizaţii internaţionale să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să se abţină de la îndeplinirea unui anumit act;c) destabilizarea gravă sau distrugerea structurilor politice fundamentale, constituţionale, economice ori sociale ale unui stat sau organizaţii internaţionale.
  2. Articolul 2 se abrogă.3.
  La articolul 4, partea introductivă a punctului 1 şi literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:1. entitate teroristă - persoană, grupare, grup structurat sau organizaţie care, prin orice mijloc, direct sau indirect:a) comite sau participă la acte de terorism;b) se pregăteşte să comită acte de terorism;
  4. La articolul 4, punctele 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:3. grup structurat - asocierea de trei sau mai multe persoane, având o ierarhie proprie, constituită pentru o anumită perioadă de timp pentru a acţiona în mod coordonat în scopul săvârşirii unor acte de terorism;4. grupare teroristă - asocierea de două sau mai multe persoane care, fără a avea în mod necesar o structură şi o ierarhie formal stabilite, s-a constituit în vederea săvârşirii unor acte de terorism;
  5. La articolul 4, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:9^1. materiale de propagandă teroristă - orice material în format scris, audio, video sau date informatice, precum şi orice altă formă de exprimare prin care se face apologia terorismului ori se expun sau se promovează idei, concepţii, doctrine sau atitudini de susţinere şi promovare a terorismului sau a unei entităţi teroriste;6. La articolul 4, partea introductivă a punctului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:18. criza teroristă - situaţia de fapt creată anterior, pe timpul sau în urma săvârşirii unui act de terorism, prin care:7. La articolul 4, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorul cuprins:18^1. managementul crizei teroriste - ansamblul acţiunilor şi/sau măsurilor defensive şi/sau ofensive, realizate în mod coordonat de către autorităţile şi instituţiile publice, în situaţia iminenţei unui act de terorism, în timpul producerii sau în urma săvârşirii unui act de terorism;
  8. La articolul 4, punctele 19-21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:19. profit al entităţii teroriste - orice bun care reprezintă, parţial sau total, direct ori indirect, un beneficiu obţinut în urma săvârşirii actelor de terorism sau a desfăşurării unor activităţi conexe terorismului;20. intervenţie antiteroristă - ansamblul măsurilor defensive realizate anterior sau în situaţia iminenţei producerii unor acte de terorism, folosite pentru reducerea vulnerabilităţii factorilor umani, specifici şi nespecifici, şi a factorilor materiali;21. intervenţie contrateroristă - ansamblul măsurilor ofensive realizate, în cazul unui act de terorism, în scopul eliberării ostaticilor, capturării ori anihilării teroriştilor, neutralizării dispozitivelor utilizate de aceştia, eliberării obiectivelor atacate sau ocupate, precum şi restabilirii ordinii legale;9. La articolul 4, după punctul 21 se introduc opt noi puncte, punctele 22-29, cu următorul cuprins:22. însoţitori înarmaţi la bordul aeronavelor - personal aparţinând Serviciului Român de Informaţii, care desfăşoară activităţi de menţinere a securităţii la bordul aeronavelor în scopul prevenirii şi combaterii actelor de terorism;
  23. control antiterorist de securitate - ansamblul măsurilor specializate desfăşurate cu privire la persoane, obiective sau bunuri în vederea detectării unor mijloace distructive, substanţe toxice ori periculoase, arme de foc, dispozitive explozive de orice fel, muniţii, explozivi, arme chimice, biologice, radiologice sau nucleare, ori a altor materiale ce pot fi utilizate în scopul comiterii unui act de terorism;24. ripostă imediată - ansamblul de măsuri şi/sau acţiuni imediate şi/sau graduale ale autorităţilor şi instituţiilor publice, ca reacţie la un act de terorism iminent sau în desfăşurare, în scopul împiedicării ori limitării efectelor acestuia, neutralizării acţiunilor agresive şi/sau a dispozitivelor utilizate de către terorişti şi, după caz, creării condiţiilor necesare pentru transferul controlului operaţional asupra unor forţe şi mijloace;25. interviu de securitate - activitate constând în derularea de discuţii în cadrul cărora personalul structurilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, cu sprijinul, după caz, al altor autorităţi sau instituţii publice, interpelează o persoană fizică, cu acordul prealabil al acesteia, în scopul obţinerii de date şi informaţii circumscrise domeniului prevenirii şi combaterii terorismului;26. transferul controlului operaţional - acordarea autorităţii de direcţionare şi coordonare unitară a forţelor repartizate comandantului desemnat de către instituţia cu responsabilităţi predominante, conform legii, în gestionarea etapei concrete de manifestare a crizei teroriste;27. radicalizarea - procesul complex prin care o persoană ajunge să îşi pervertească convingerile, sentimentele şi comportamentul, ca urmare a adoptării unei forme extremiste de gândire, în care utilizarea violenţei şi chiar a sacrificiului de sine prin metode suicidare sunt forme legitime şi dezirabile de apărare şi/sau satisfacere a unor interese promovate de entităţile teroriste;28. furnizor de servicii de găzduire - un furnizor de servicii ale societăţii informaţionale care constau în stocarea informaţiilor furnizate de furnizorul conţinutului la cererea acestuia şi în punerea informaţiilor respective la dispoziţia terţilor;29. furnizor de conţinut - un utilizator care a furnizat informaţii care sunt stocate sau care au fost stocate la cererea sa de către un furnizor de servicii de găzduire.
  10. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În acest scop cooperarea în domeniu se realizează ca Sistem naţional de prevenire şi combatere a terorismului, denumit în continuare SNPCT, la care participă următoarele autorităţi şi instituţii publice: a) Serviciul Român de Informaţii, cu rol de coordonare tehnică; b) Ministerul Afacerilor Interne; c) Ministerul Apărării Naţionale; d) Ministerul Afacerilor Externe; e) Ministerul Economiei;
  f) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; g) Ministerul Mediului; h) Ministerul Transporturilor; i) Ministerul Sănătăţii; j) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale; k) Ministerul Finanţelor Publice; l) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; m) Ministerul Justiţiei;n) Ministerul Educaţiei Naţionale;o) Ministerul Apelor şi Pădurilor;p) Ministerul Turismului;q) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat;r) Serviciul de Informaţii Externe;
  s) Serviciul de Protecţie şi Pază;t) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;u) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;v) Banca Naţională a României;w) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;x) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare;y) Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
  z) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
  11. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cadrul mecanismului de cooperare interinstituţională în format SNPCT, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării exercită rolul de coordonator strategic.12. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 7(1)
  În scopul prevenirii şi combaterii actelor de terorism, autorităţile şi instituţiile publice componente ale SNPCT desfăşoară activităţi specifice, individual sau în cooperare, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele lor legale şi cu prevederile Protocolului general de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.
  (2) Rolul de reprezentare la nivel tehnic a României la reuniunile şi/sau grupurile de lucru la nivel european şi/sau internaţional este exercitat, independent sau în cooperare cu alte instituţii din SNPCT, de către persoane desemnate din cadrul:a) Serviciului Român de Informaţii, pe linia prevenirii şi combaterii terorismului;b) Serviciului de Informaţii Externe, pe linia evaluărilor strategice cu privire la evoluţia fenomenului terorist internaţional;c) Ministerului Apărării Naţionale, pe linia cooperării politico-militare internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului;d) Ministerului Afacerilor Interne, pe linia cooperării poliţieneşti internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului;e) Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, pe linia prevenirii şi combaterii finanţării terorismului;f) Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, pe linia cooperării judiciare în materie penală;
  g) celorlalte autorităţi din cadrul SNPCT, în funcţie de formatul şi specificul activităţii, cu informarea Serviciului Român de Informaţii.
  13. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 7^1 şi 7^2, cu următorul cuprins:Articolul 7^1(1) Autoritatea naţională în domeniul însoţitorilor înarmaţi la bordul aeronavelor şi schimbului de informaţii necesar în susţinerea activităţii acestora este Serviciul Român de Informaţii.(2) În vederea prevenirii unor acte de terorism la bordul aeronavelor civile înmatriculate în România sau aparţinând transportatorilor aerieni licenţiaţi de statul român, Serviciul Român de Informaţii asigură dispunerea şi coordonarea însoţitorilor înarmaţi la bordul aeronavelor, în conformitate cu politica naţională de securitate sau obligaţiile asumate de România prin actele internaţionale la care este parte.
  Articolul 7^2(1) Activitatea de prevenire şi combatere a terorismului, având ca scop protejarea localurilor de misiune, localurilor consulare şi a altor reprezentanţe oficiale ale României în străinătate, se realizează de către Serviciul de Informaţii Externe şi Ministerul Afacerilor Externe.(2) În cazul unui act de terorism îndreptat împotriva obiectivelor prevăzute la alin. (1), Serviciul de Informaţii Externe sprijină intervenţia contrateroristă realizată de către instituţiile competente din statul de rezidenţă.(3) Situaţiile de criză teroristă, în care sunt victime cetăţeni români aflaţi în străinătate, sunt gestionate de Ministerul Afacerilor Externe şi Serviciul de Informaţii Externe, în condiţiile metodologiei aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.
  14. La articolul 10, partea introductivă şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  Articolul 10Atribuţiile specifice, potrivit art. 7 alin. (1), pe linia prevenirii terorismului constau în:(...)d) activităţi de pază, protecţie, ordine publică, control antiterorist de securitate şi activităţi speciale de descurajare realizate de către autorităţi publice din componenţa SNPCT, pentru asigurarea securităţii factorilor umani şi materiali, de pe teritoriul naţional, precum şi a reprezentanţelor oficiale ale României din străinătate, potenţial vizate de entităţi teroriste;
  15. La articolul 10, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) interviuri de securitate;16. La articolul 11, partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  Articolul 11Atribuţiile specifice, potrivit art. 7 alin. (1), pe linia combaterii terorismului constau în:(...)b) intervenţia antiteroristă, în situaţia iminenţei producerii unui act de terorism, şi, respectiv, intervenţia contrateroristă, când se desfăşoară ori s-au produs acte de terorism;
  17. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:Articolul 11^1(1) În cazul iminenţei sau producerii unui act de terorism pe teritoriul ţării, la propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării poate emite o hotărâre privind declararea situaţiei de criză teroristă.(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), pe suportul logistic şi operaţional al CCOA, se activează Centrul Naţional de Acţiune Antiteroristă, care asigură la nivel naţional managementul crizei teroriste, în scopul înlăturării ameninţărilor la adresa securităţii naţionale generate de situaţia de fapt creată.(3) În scopul protecţiei şi salvării vieţii persoanelor, autorităţile şi instituţiile publice desfăşoară activităţi specifice, potrivit competenţelor acestora, cu respectarea priorităţii de acţiune şi a principiului comenzii unice.(4) Centrul Naţional de Acţiune Antiteroristă este structură interinstituţională, fără personalitate juridică, subordonată direct Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, condus de o structură decizională alcătuită din reprezentanţi la nivel decizional din cadrul instituţiilor publice, în funcţie de coordonatele concrete ale crizei teroriste. Şeful Centrului Naţional de Acţiune Antiteroristă se numeşte dintre prim-adjunctul sau adjuncţii directorului Serviciului Român de Informaţii, la propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii, de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării prin hotărârea prevăzută la alin. (1).(5) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Acţiune Antiteroristă se aprobă prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.(6) Serviciul Român de Informaţii este autorizat să efectueze, din bugetul aprobat, cheltuieli cu bunuri, servicii şi de capital pentru Centrul Naţional de Acţiune Antiteroristă.18. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 12
  (1) În cazul unui act de terorism, Serviciul Român de Informaţii, prin unitatea specializată, execută intervenţia contrateroristă, independent sau în cooperare cu alte autorităţi şi instituţii publice, pe întreg teritoriul ţării, în scopul eliberării ostaticilor, capturării ori anihilării teroriştilor, neutralizării dispozitivelor utilizate de aceştia, eliberării obiectivelor atacate sau ocupate, precum şi restabilirii ordinii legale.(2) Intervenţia contrateroristă se execută cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Prin excepţie, în situaţia iminenţei producerii unor victime sau a unor pagube importante, atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de urgenţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, executarea intervenţiei contrateroriste se aprobă de către preşedintele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.(3) La solicitarea Serviciului Român de Informaţii, autorităţile şi instituţiile publice procedează la transferul către acesta a controlului operaţional.(4) Intervenţia contrateroristă şi transferul controlului operaţional se realizează potrivit metodologiei elaborate de Serviciul Român de Informaţii cu consultarea prealabilă a instituţiilor din SNPCT cu atribuţii în domeniu, aprobată prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.(5) La solicitarea Serviciului Român de Informaţii, în funcţie de amploarea şi natura acţiunii teroriste, intervenţia contrateroristă se poate executa, în condiţiile alin. (2), şi de către unităţi specializate ale Poliţiei Române, Jandarmeriei Române, Serviciului de Protecţie şi Pază şi/sau Ministerului Apărării Naţionale.(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), la solicitarea unităţilor specializate ale Poliţiei Române, Jandarmeriei Române, Serviciului de Protecţie şi Pază şi/sau Ministerului Apărării Naţionale, autorităţile şi instituţiile publice procedează la transferul către acestea a controlului operaţional.(7) Intervenţia antiteroristă se realizează în conformitate cu metodologiile aprobate de conducerile instituţiilor din SNPCT cu atribuţii în domeniu, cu avizul Serviciului Român de Informaţii.
  19. La articolul 17, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) în situaţii de criză teroristă asigură suportul logistic şi operaţional pentru funcţionarea operativă a Centrului Naţional de Acţiune Antiteroristă;20. La capitolul II „Realizarea activităţii de prevenire şi combatere a terorismului“, după articolul 22 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 3-a „Schimbul de informaţii“, cuprinzând articolul 22^1, cu următorul cuprins: Secţiunea a 3-a Schimbul de informaţiiArticolul 22^1
  (1) Autorităţile judiciare române transmit, la cerere sau din oficiu, cât mai curând posibil, autorităţilor competente dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene informaţiile relevante colectate în cadrul procedurilor penale în legătură cu infracţiunile de terorism, atunci când informaţiile respective ar putea fi utilizate în statul membru respectiv pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracţiunilor de terorism. (2) Alin. (1) nu se aplică în cazul în care schimbul de informaţii ar pune în pericol investigaţiile în curs sau siguranţa unei persoane şi nici atunci când ar fi contrar intereselor esenţiale ale securităţii României.
  21. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 25Personalul instituţiilor financiar-bancare are obligaţia de a refuza efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 23 alin. (1) şi de a sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
  22. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 26(1) Autorităţile şi instituţiile publice cu responsabilităţi în SNPCT, precum şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi Autoritatea de Supraveghere Financiară colaborează pentru întocmirea şi actualizarea listelor cuprinzând persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism, altele decât cele menţionate în anexa prevăzută la art. 23 alin. (1), care se transmit CCOA.23. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 28Operaţiunile financiar-bancare prevăzute la art. 23 alin. (1), dacă sunt efectuate pentru sau în contul persoanelor înscrise în lista prevăzută la art. 27, sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Naţionale a României şi a Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz.
  24. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Instituţiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naţionale a României sau Autorităţii de Supraveghere Financiară documentaţia privind operaţiunea financiar-bancară supusă autorizării.25. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 30(1) Banca Naţională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară, în termen de 5 zile de la prezentarea documentaţiei, emite autorizarea operaţiunii prevăzute la art. 28 sau, după caz, refuză emiterea autorizării şi sesizează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi Serviciul Român de Informaţii.26. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 31Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară controlează modul de ducere la îndeplinire de către instituţiile supravegheate a dispoziţiilor prezentei legi şi aplică sancţiunile legale prevăzute în competenţa acestora.
  27. La articolul 32, partea introductivă a alineatului (1) şi literele a)-c), o) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 32(1) Constituie acte de terorism şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate, fără a se putea depăşi maximul general de pedeapsă, şi cu interzicerea unor drepturi, săvârşirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:a) acţiunile şi inacţiunile îndreptate împotriva vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanelor ori având drept consecinţă moartea, lezarea integrităţii corporale ori afectarea sănătăţii fizice sau psihice a persoanei;b) lipsirea de libertate în mod ilegal;c)
  distrugerea şi distrugerea calificată;
  (...)o) nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, a regimului materialelor nucleare şi al altor materii radioactive, nerespectarea regimului materiilor explozive, nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricţionaţi, precum şi uzul de armă fără drept;(...)q) infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice;
  28. La articolul 32 alineatul (1), litera r) se abrogă.29. La articolul 32, partea introductivă a alineatului (3) şi literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Constituie act de terorism şi se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi săvârşirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:a) producerea, dobândirea, deţinerea, transportul, furnizarea, utilizarea sau transferarea către alte persoane, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, dispozitive explozive de orice fel, precum şi cercetarea în domeniu ori dezvoltarea de asemenea arme, inclusiv a celor radiologice sau nucleare;b) introducerea sau răspândirea în atmosferă, pe sol, în subsol ori în apă de produse, substanţe, materiale de orice fel, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol viaţa, sănătatea oamenilor ori a animalelor sau mediul înconjurător ori provocarea de incendii, inundaţii sau explozii care au drept efect punerea în pericol a vieţilor umane;c) perturbarea ori întreruperea aprovizionării cu apă, electricitate sau orice altă resursă naturală fundamentală, care poate avea ca efect punerea în pericol a vieţilor umane;30. La articolul 32 alineatul (3), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:d) distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unei instalaţii nucleare ori radiologice ce conţine materiale radioactive, aparţinând făptuitorului sau altuia, ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau securitate nucleară a unei astfel de instalaţii nucleare sau radiologice;e) orice alte acţiuni şi inacţiuni, indiferent de modalitatea de săvârşire, prin care se realizează ori se urmăreşte distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, în întregime sau în parte, capturarea ori preluarea fără drept a controlului asupra unui bun, structură, infrastructură, sistem, reţea, instalaţie, resursă, serviciu, capacitate sau loc, public sau privat, dacă fapta este de natură să pună în pericol sau să asigure făptuitorului posibilitatea punerii în pericol a vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanelor ori dacă s-au produs consecinţe deosebit de grave.
  31. La articolul 32, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) Ameninţarea, în realizarea oricăruia din scopurile prevăzute la art. 1, cu săvârşirea unei fapte din cele prevăzute la alin. (1) lit. a)-q) şi alin. (3) lit. a)-e) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a format obiectul ameninţării.(5) Dacă fapta prevăzută la alin. (4) este săvârşită de o persoană din conducerea unei entităţi teroriste, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani.(6) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 5 la 15 ani capturarea sau preluarea fără drept a unui vehicul, dacă fapta a fost săvârşită în oricare din scopurile prevăzute la art. 1.32. La articolul 33, partea introductivă şi literele a) şi b) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 33
  (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi săvârşirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:a) procurarea, deţinerea, confecţionarea, fabricarea, transportul sau furnizarea de produse ori tehnologii cu dublă utilizare sau de produse militare ori de materii explozive sau inflamabile, în scopul producerii de mijloace distructive, dispozitive explozive de orice fel, precum şi a substanţelor chimice, biologice, radiologice ori nucleare, de natură să pună în pericol viaţa, sănătatea oamenilor, animalelor sau mediul;b) oferirea de instrucţiuni cu privire la fabricarea sau folosirea de explozivi, arme de foc sau orice alte arme, substanţe nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici sau metode specifice de săvârşire sau sprijinire a săvârşirii unui act de terorism, ştiind că respectivele competenţe oferite sunt sau pot fi utilizate în acest scop.
  33. La articolul 33 alineatul (1), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:c) primirea sau însuşirea de instrucţiuni prin autodocumentare cu privire la fabricarea sau folosirea de explozivi, arme de foc sau orice alte arme, substanţe nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici sau metode specifice de săvârşire sau sprijinirea săvârşirii unui act de terorism;d) furtul calificat săvârşit în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la art. 32 alin. (1) şi (3) şi la alin. (1) şi (2) din prezentul articol.
  34. La articolul 33, partea introductivă a alineatului (2) şi literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2) Constituie, de asemenea, infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi săvârşirea uneia dintre următoarele fapte: a) înlesnirea trecerii frontierei, găzduirea ori facilitarea accesului în zona obiectivelor vizate a unei persoane despre care se cunoaşte că a participat sau a comis ori urmează să participe sau să comită o infracţiune prevăzută la alin. (1) ori la art. 32 alin. (1) sau (3);(...)c) falsificarea de înscrisuri oficiale sau utilizarea acestora în scopul înlesnirii săvârşirii unui act de terorism;35. La articolul 33 alineatul (2), literele e) şi f) se abrogă.
  36. Articolul 33^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 33^1Fapta de a solicita uneia sau mai multor persoane, direct sau indirect, prin orice mijloace, să săvârşească sau să sprijine săvârşirea unui act de terorism constituie infracţiune şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea ce a făcut obiectul solicitării.37. La articolul 33^2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Promovarea unui mesaj prin propagandă săvârşită prin orice mijloace, în public, cu intenţia de a instiga la săvârşirea unui act de terorism, indiferent dacă mesajul susţine sau nu în mod direct terorismul ori dacă au fost săvârşite sau nu respectivele infracţiuni, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.38. Articolul 34 se abrogă.
  39. La articolul 35^1, alineatul (2) se abrogă.40. La articolul 35^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Orice act de organizare sau de facilitare prin care se oferă asistenţă oricărei persoane pentru a se deplasa în străinătate în scopuri teroriste, ştiind că asistenţa astfel oferită este în acest scop, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.41. La articolul 36, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 36(1) Constituie infracţiune de finanţare a terorismului colectarea sau punerea la dispoziţie, direct ori indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cu intenţia de a fi folosite sau cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot ori în parte, pentru săvârşirea actelor de terorism sau pentru susţinerea unei entităţi teroriste şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.(2) Săvârşirea unei infracţiuni în scopul obţinerii de fonduri, cu intenţia de a fi folosite sau cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot sau în parte, pentru săvârşirea actelor de terorism ori pentru susţinerea unei entităţi teroriste, se pedepseşte cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, al cărei maxim se majorează cu 3 ani.
  42. La articolul 36, alineatul (4) se abrogă.43. Articolul 37 se abrogă.44. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:Articolul 37^1(1) Tentativa faptelor prevăzute la art. 32, 33, 33^1, art. 35^1, art. 36 alin. (1) se pedepseşte.(2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori a instrumentelor, luarea de măsuri, precum şi înţelegerea intervenită între cel puţin două persoane în vederea săvârşirii unui act de terorism, respectiv exprimarea inechivocă, indiferent de modalitate sau context, a intenţiei de săvârşire a unui act de terorism. (3)
  Scopul unei acţiuni sau inacţiuni specifice actelor de terorism poate fi dedus din circumstanţe faptice obiective.
  45. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 38Alarmarea fără un motiv întemeiat, prin orice mijloace, direct sau indirect, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol, a organelor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale sau de menţinere a ordinii publice, cu privire la săvârşirea unui act de terorism, efectuată în realizarea oricăruia din scopurile prevăzute la art. 1, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.46. După articolul 38 se introduc patru noi articole, articolele 38^1-38^4, cu următorul cuprins:Articolul 38^1(1) Accesarea în mod repetat de materiale de propagandă teroristă, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicaţii electronice, precum şi deţinerea de astfel de materiale, în scopul însuşirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(2) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1), dacă este săvârşită în scopuri ştiinţifice sau academice.Articolul 38^2(1) Furnizorii de servicii de găzduire şi furnizorii de conţinut sunt obligaţi ca, la decizia motivată a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, să întrerupă, imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o reţea de comunicaţii electronice ori stocarea conţinutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin intermediul conţinutului respectiv se face apologia actelor de terorism, se îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau se promovează idei, concepţii, doctrine sau atitudini, în scopul susţinerii cauzei/activităţii entităţilor teroriste.(2) În situaţia în care eliminarea la sursă a conţinutului menţionat la alin. (1) nu este fezabilă, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice destinate publicului sunt obligaţi ca, la decizia motivată a ANCOM, să blocheze, imediat, accesul la respectivul conţinut şi să informeze utilizatorii. (3) La decizia motivată a ANCOM, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a bloca imediat accesul utilizatorilor din România la conţinutul care face apologia actelor de terorism, îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau promovează idei, concepţii, doctrine sau atitudini, în scopul susţinerii cauzei/activităţii entităţilor teroriste, şi este transmis într-o reţea de comunicaţii electronice de către persoanele prevăzute la alin. (1) care nu se află sub jurisdicţia legislaţiei naţionale.(4) La decizia motivată a ANCOM, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti are obligaţia de a bloca imediat funcţionalitatea unui domeniu «.ro» al cărui nume face apologia actelor de terorism, îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau care promovează idei, concepţii, doctrine sau atitudini, în scopul susţinerii cauzei/activităţii entităţilor teroriste, până la expirarea domeniului respectiv, ulterior fiind blocată înregistrarea acestuia.
  (5) Deciziile ANCOM prevăzute la alin. (1)-(4) se emit şi se motivează în baza şi în conformitate cu solicitările motivate ale autorităţii naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului. (6) Autoritatea naţională în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului solicită ANCOM emiterea deciziilor prevăzute la alin. (1)-(4) atunci când constată că prin intermediul conţinutului vizat sau prin numele de domeniu «.ro» se face apologia actelor de terorism, se îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau se promovează idei, concepţii, doctrine sau atitudini, în scopul susţinerii cauzei/activităţii entităţilor teroriste. (7) Solicitările prevăzute la alin. (6) conţin elemente care să poată conduce la identificarea conţinutului sau a domeniului «.ro» vizat, precum: a) datele de identificare a furnizorilor de servicii de găzduire sau furnizorilor de conţinut, după caz, faţă de care se solicită emiterea deciziilor ANCOM prevăzute la alin. (1); b) informaţii privind conţinutul online pentru care se solicită emiterea deciziilor ANCOM prevăzute la alin. (1)-(3), inclusiv informaţii privind identificarea precisă a acestuia în mediul online; c) indicarea motivelor pentru care eliminarea la sursă a conţinutului online nu este fezabilă, în cazul în care se solicită emiterea deciziei ANCOM prevăzute la alin. (2); d) numele de domeniu «.ro» pentru care se solicită emiterea deciziei ANCOM prevăzute la alin. (4).
  (8) ANCOM informează despre emiterea deciziilor prevăzute la alin. (1)-(4) autoritatea naţională în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, care urmăreşte implementarea acestora de către furnizorii de servicii de găzduire, furnizorii de conţinut, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice destinate publicului sau de către Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, după caz, şi comunică ANCOM situaţiile în care nu sunt respectate obligaţiile impuse prin acestea. (9) Furnizorii de servicii mass-media au obligaţia de a nu promova sau facilita promovarea de idei, concepţii, doctrine sau atitudini care fac apologia actelor de terorism, îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau pot susţine cauza şi/sau activităţi ale entităţilor teroriste.(10) Dispoziţiile alin. (5)-(8) se aplică în mod corespunzător solicitărilor formulate în cursul urmăririi penale de procurori, respectiv judecători în faza de judecată a unei cauze având ca obiect săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de prezenta lege, respectiv deciziilor ANCOM emise în baza acestor solicitări. (11) Deciziile prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi atacate în contencios administrativ la instanţa competentă potrivit art. 12 alin. (5) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sub sancţiunea decăderii, în termen de 15 zile de la data comunicării, de către furnizorii de servicii de găzduire, furnizorii de conţinut, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice destinate publicului sau de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, după caz, şi, în termen de 30 de zile de la data întreruperii, de către orice altă persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim. (12) Acţiunea în contencios introdusă în temeiul alin. (11) nu suspendă executarea deciziei ANCOM atacate.
  Articolul 38^3Infracţiunile prevăzute de prezenta lege constituie acte de terorism.Articolul 38^4În cauzele penale având ca obiect investigarea săvârşirii oricăreia din infracţiunile prevăzute de prezenta lege, dispoziţiile art. 145 din Codul de procedură penală nu se aplică dacă în cauză s-a adoptat o soluţie de clasare în temeiul art. 16 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală.
  47. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 40Competenţa de judecată în primă instanţă a infracţiunilor de terorism aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
  48. La articolul 42 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (1) de către Banca Naţională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară;49. La articolul 42 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 38^2 alin. (1)-(3) de către furnizorii de servicii de găzduire, furnizorii de conţinut sau furnizorii de reţele de comunicaţii electronice destinate publicului.50. La articolul 42, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, de Ministerul Afacerilor Interne, precum şi de ANCOM, după caz.
  51. La articolul 42, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul contravenţiilor constatate de personalul împuternicit în acest scop de ANCOM, sancţiunea se aplică de către preşedintele ANCOM, prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
  Articolul IILegea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1161 din 8 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  EUGEN NICOLICEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 8 aprilie 2019.Nr. 58.-----