Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ANEXĂ din 13 februarie 2019conținând anexele nr. 1 - 21 ale Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2019, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.635/2019, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 bis din 8 aprilie 2019Data intrării în vigoare 08-04-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 3.163 din 13 februarie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266 din 8 aprilie 2019.
  ANEXA nr. 1Domeniul MECANICĂAnexa nr. 1.1MECANICĂ/MECANICĂ
  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr. crt.
  Liceu 1. Mecanică 1.1. Mecanică/ Mecanică ANEXA 1.1
  Acționări hidraulice în mecatronică 1
  Acționări în instalații electromecanice 2
  Acționări pneumatice în mecatronică 3
  Administrarea firmei 4
  Aerodinamica și construcția aeronavelor 5
  Aerodinamica și structura aeronavei 6
  Aeronava-sistem de zbor 7
  Ajustarea funcționării sistemelor de reglare automată 8
  Aparate de bord pentru aeronave 9
  Aparate opticomecanice 10
  Aparate și instalații de navigație 11
  Aparatură birotică 12
  Aplicații CAD 13
  Armarea navei 14
  Asamblarea calculatoarelor personale 15
  Asamblarea componentelor garniturii de model 16
  Asamblarea corpului navei 17
  Asamblarea navei 18
  Asamblarea structurilor 19
  Asamblarea subansamblurilor și ansamblurilor mecatronice 20
  Asamblarea unui sistem de calcul 21
  Asamblări mecanice 22
  Asigurarea calității 23
  Asigurarea funcționării sistemelor de reglare automată 24
  Asigurarea și controlul calității 25
  Automate programabile 26
  Automatizarea proceselor industriale 27
  Automatizarea proceselor tehnologice 28
  Automatizări industriale 29
  Automobile 30
  Autorități și legislație în transporturi 31
  Bazele desenării asistate de calculator 32
  Bazele electrotehnicii 33
  CDL clasa a XI-a 34
  Circuite electrice 35
  Componentele echipamentelor electrice 36
  Condiții de lucru la strunjire 37
  Conducerea automobilului 38
  Conducerea roboților industriali 39
  Conducerea transportului și automobilului 40
  Confecții metalice artizanale de uz casnic și gospodăresc 41
  Confecționarea ochelarilor 42
  Construcția aeronavelor 43
  Construcția garniturilor de model 44
  Construcția structurilor de aeronavă 45
  Construcția și funcționarea automobilelor 46
  Construcția tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 47
  Construcția utilajului tehnologic 48
  Construcții metalice 49
  Contracte și documente de transport 50
  Controlul produselor forjate și tratate termic 51
  Controlul produselor sudate 52
  Coordonarea și monitorizarea transporturilor 53
  Desen de ansamblu 54
  Desen tehnic 55
  Desen tehnic de instalații 56
  Detectarea defectelor 57
  Diagnosticarea și reglarea echipamentelor hidropneumatice 58
  Dispozitive de instalații de ridicat și transportat 59
  Documentația tehnică în domeniul prelucrărilor la cald 60
  Documentația tehnică specifică instalațiilor navale 61
  Documentația tehnico-economică 62
  Documentația tehnologică 63
  Documente de evidența activității 64
  Echipamente automate de mecanică fină 65
  Echipamente pentru extracție 66
  Echipamente pentru foraj 67
  Echipamentul pentru comprimare, transportul și depozitarea fluidelor 68
  Electrotehnică și măsurări tehnice 69
  Elemente de bază privind interfața CAD 70
  Elemente de construcția ale cuptoarelor industriale 71
  Elemente de programare 72
  Elemente de proiectare 73
  Elemente de proiectare CAD a instalațiilor electrice 74
  Etică și comunicare profesională 75
  Executarea elementelor de structură ale corpului navei a secțiilor plane și de volum 76
  Executarea elementelor și asamblarea lor în instalații de tubulatură 77
  Executarea formelor 78
  Executarea operațiilor și produselor pe mașini de prelucrare mecanică 79
  Executarea pieselor optice 80
  Execuția construcțiilor metalice 81
  Execuția construcțiilor metalice speciale 82
  Execuția elementelor componente ale unei structuri metalice 83
  Exploatarea ambarcațiunilor 84
  Exploatarea echipamentelor și utilajelor 85
  Exploatarea instalațiilor de la bordul navei 86
  Exploatarea instalațiilor electrice 87
  Exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 88
  Exploatarea și repararea tractoarelor și mașinilor agricole 89
  Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport 90
  Extracția țițeiului 91
  Fabricarea pieselor de precizie pe mașini unelte convenționale 92
  Fabricația structurii aeronavelor 93
  Finisarea produselor trase și trefilate 94
  Geofizică de sondă 95
  Hidraulică și electrohidraulică 96
  Igiena și securitatea muncii 97
  Instalații de ridicat și transportat 98
  Instalații electrice navale 99
  Instalații electrice speciale 100
  Instalații hidropneumatice 101
  Instalații termoenergetice 102
  Intervenții instrumentații și reparații sonde 103
  Întocmirea documentației tehnice 104
  Întreținere planificată 105
  Întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice 106
  Întreținerea și repararea corpului navei 107
  Întreținerea și repararea instalațiilor hidraulice și pneumatice 108
  Întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor 109
  Întreținerea și repararea produselor artizanale și a utilajelor specifice 110
  Întreținerea și reparația structurii aeronavelor 111
  Întreținerea, diagnosticarea și repararea automobilelor 112
  Întreținerea, repararea și consolidarea structurilor metalice 113
  Laminarea semifabricatelor 114
  Laminarea țevilor la cald 115
  Lansarea navei 116
  Lansarea și urmărirea producției 117
  Lăcătușerie generală 118
  Legislație navală 119
  Legislație rutieră și conducerea autovehiculelor 120
  Legislație și normative de aviație 121
  Limbaj tehnic grafic 122
  Lucrări de întreținere și reparații 123
  Manipularea mărfurilor 124
  Marinărie 125
  Mașini de frezat, rabotat și mortezat 126
  Mașini de înaltă productivitate 127
  Mașini electrice 128
  Mașini și dispozitive specifice executării construcțiilor metalice și utilajului tehnologic 129
  Mașini și instalații navale 130
  Mașini și instalații pentru irigări și transport 131
  Mașini și utilaje 132
  Mașini și utilaje industriale 133
  Mașini și utilaje specifice 134
  Mașini unelte convenționale 135
  Mașini unelte cu comandă numerică 136
  Mașini unelte de rectificat 137
  Mașini unelte pentru strunjire 138
  Mașini utilizate în modelărie 139
  Materiale specifice tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 140
  Materii prime și materiale 141
  Materii prime și materiale tehnologice pentru fabricarea produselor din lemn 142
  Matrițe 143
  Măsurarea mărimilor tehnice 144
  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative 145
  Măsurări electrice 146
  Măsurări electrice în curent alternativ 147
  Măsurări electrice în curent continuu 148
  Măsurări neelectrice și electrice 149
  Măsurări specifice în foraj-extracție 150
  Măsurări tehnice 151
  Măsurători tehnice la probele de recepție 152
  Mecanisme de mecanică fină 153
  Mentenanța echipamentelor hidropneumatice 154
  Mentenanța instalațiilor de la bordul aeronavelor 155
  Mentenanța instalațiilor și echipamentelor aeronavelor 156
  Mentenanța mașinilor unelte cu comandă numerică 157
  Mijloace de măsurare pentru mărimi fizico-chimice 158
  Mijloace de măsurare pentru mărimi electrice 159
  Mijloace de măsură pentru mărimi mecanice 160
  Modelarea 3D 161
  Montarea, vopsirea, ambalarea și transportul structurilor metalice 162
  Montarea instalațiilor pe navă 163
  Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hidropneumatice 164
  Montarea și reglarea de măsură și control 165
  Montarea și reglarea sculelor pe mașini unelte cu comandă numerică 166
  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 167
  Montarea, întreținerea și repararea agregatelor rotative aferente instalației cazanului de abur 168
  Motoare și instalații navale 169
  Nave și mijloace de salvare a vieții pe apă 170
  Norme de prevenire a poluării apelor și legislație navală 171
  Norme de protecția muncii PSI și protecția mediului 172
  Norme de protecția muncii și primul ajutor la bordul navei 173
  Operarea pe MUCN 174
  Operații și echipamente pentru manipularea mărfurilor 175
  Operații tehnologice de forjare, tratamente termice și termochimice 176
  Optică cine-TV 177
  Organe de mașini 178
  Organe de mașini și asamblări 179
  Organe de mașini și solicitări 180
  Organizare și legislație metrologică 181
  Organizarea activității unităților de exploatare, întreținere și reparare a utilajelor pentru terasamente și cale 182
  Planificarea și organizarea producției 183
  Pneumatică și electropneumatică 184
  Precizia de prelucrare pe MUCN 185
  Pregătire semifabricatelor pentru forjare, tratamente termice și termochimice 186
  Pregătirea amestecului de formare 187
  Pregătirea amestecurilor de materii prime 188
  Pregătirea producției 189
  Prelucrarea materialelor pentru garnitura de model 190
  Prelucrări neconvenționale 191
  Prelucrări prin deformare plastică 192
  Procedee de sudare prin presiune 193
  Procedee de sudare prin topire 194
  Producerea energiei în centrale electrice 195
  Proiectare asistată de calculator 196
  Proiectare CAD pentru construcții 197
  Realizarea de prezentări multimedia 198
  Realizarea desenelor în 2 D 199
  Regimuri de așchiere 200
  Regimuri de așchiere la rectificare 201
  Repararea cadrului și caroseriei 202
  Repararea instalațiilor navale 203
  Repararea și punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor 204
  Reprezentarea în desen a produselor finite din lemn 205
  Reprezentarea organelor de mașini 206
  Reprezentarea pieselor mecanice 207
  Sănătatea și securitatea muncii 208
  Sănătatea și securitatea muncii la bordul navei 209
  SDV-uri pentru frezare, rabotare, mortezare 210
  SDV-uri pentru rectificare 211
  SDV-uri pentru strunjire 212
  SDV-uri specifice 213
  SDV-uri utilizate în producția artizanală și prestarea serviciilor 214
  Senzori 215
  Senzori și end-efectori 216
  Senzori și traductoare 217
  Sisteme de acționare 218
  Sisteme de acționare a mașinilor și utilajelor 219
  Sisteme de acționare a roboților industriali 220
  Sisteme de automatizare 221
  Sisteme de automatizare în instalații electromecanice 222
  Sisteme de protecție pe mașini unelte cu comandă numerică 223
  Sisteme de reglare automată 224
  Sisteme de transmitere a mișcării 225
  Sisteme de transport 226
  Sisteme electrice și electronice ale autovehiculelor rutiere 227
  Sisteme electro-hidropneumatice 228
  Sisteme electromecanice pentru aeronave 229
  Sisteme mecanice, pneumatice și hidraulice ale automobilului 230
  Sisteme mecatronice 231
  Sisteme și tehnologii de fabricație 232
  Sisteme tehnice 233
  Sisteme, echipamente și aparate de bord 234
  Stagii de pregătire practică - CDL clasa a IX-a 235
  Stagii de pregătire practică - CDL clasa a X-a 236
  Structura aparatelor de măsură și control 237
  Structuri metalografice 238
  Subansambluri specifice mijloacelor de măsură și control 239
  Ștanțe, modele și șabloane 240
  Tehnici de măsurare 241
  Tehnici de măsurare în domeniu 242
  Tehnologia asamblării organelor pentru conducerea și circulația fluidelor 243
  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei de aluminiu și mase plastice 244
  Tehnologia de prelucrări la cald 245
  Tehnologia forării sondelor 246
  Tehnologia frezării, rabotării, mortezării 247
  Tehnologia informației și comunicării 248
  Tehnologia lucrărilor mecanice 249
  Tehnologia materialelor 250
  Tehnologia rectificării 251
  Tehnologia strunjirii 252
  Tehnologie generală electrotehnică 253
  Tehnologie generală în electronică-automatizări 254
  Tehnologii de asamblare mecanică 255
  Tehnologii de elaborare a metalelor și aliajelor neferoase 256
  Tehnologii de mecanică fină 257
  Tehnologii de prelucrare 258
  Tehnologii de prelucrare și SDV-uri pentru MUNC 259
  Tehnologii de prelucrări la cald 260
  Tehnologii generale în electrotehnică 261
  Tehnologii neconvenționale 262
  Traductoare utilizate în automatizări 263
  Transmisii mecanice și mecanisme 264
  Transportul, tratarea, depozitarea țițeiului 265
  Trasabilitatea proceselor în industria aeronautică 266
  Tratamente termice 267
  Tratarea oțelului în afara cuptorului 268
  Trefilarea, sârmelor, tragerea barelor 269
  Turnarea continuă a oțelului 270
  Turnarea materialelor metalice 271
  Turnarea metalelor și aliajelor neferoase 272
  Ungerea sistemelor tehnice 273
  Utilaje de ridicat și transportat 274
  Utilaje portuare 275
  Utilaje specifice sectorului de laminare 276
  Utilaje specifice secțiilor de forjare, tratamente termice și termochimice 277
  Utilaje specifice secțiilor de tragere trefilare 278
  Utilaje și instalații conexe furnalului 279
  Utilaje și instalații conexe utilajelor de bază pentru elaborarea metalelor neferoase 280
  Utilaje, instalații și agregate pentru lucrări de terasamente și cale 281
  Utilaje, instalații și echipamente forestiere 282
  Utilajul și tehnologia de elaborare a oțelului 283
  Utilajul și tehnologia elaborării fontei 284
  Utilizarea aplicațiilor de tip CAD 285
  Utilizarea materiilor prime, materialelor și SDV-urilor specifice forjării și tratamentelor termice 286
  Utilizarea nomenclaturii navale 287
  Utilizarea nomenclaturii navale și amenajări portuare 288
  Uzarea mașinilor și utilajelor 289
  Verificarea funcționării echipamentelor radio, navigație și radiolocație ale aeronavei 290
  Verificarea metrologică și etalonarea mijloacelor de măsură 291
  Verificarea reparațiilor la aparatele de bord pentru aeronave 292
  Vitalitatea navei și salvarea vieții pe apă 293
  Vopsirea automobilelor 294
  Zidirea cuptoarelor de încălzire și ardere 295
  Zidirea cuptoarelor de topire 296

  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr.crt.
  Învățământ profesional1. Mecanică 1.1. Mecanică/Mecanică ANEXA 1.1
  Accesorii pentru tâmplărie din aluminiu și mase plastice 1
  Acționarea mașinilor de construcții 2
  Aerodinamica 3
  Agregate rotative aferente cazanului de abur 4
  Aliaje pentru turnare 5
  Aparate electrice 6
  Aplicarea normelor de securitate în muncă și de protecția mediului în industria alimentară 7
  Asamblarea navei 8
  Asamblarea ștanțelor și matrițelor 9
  Asamblări mecanice 10
  Asigurarea calității pieselor 11
  Automobile 12
  Calitatea produselor și serviciilor 13
  CDL clasa a IX-a 14
  CDL clasa a X-a 15
  CDL clasa a XI-a 16
  Circuite electrice 17
  Componentele echipamentelor electrice 18
  Componentele structurilor metalice 19
  Componentele tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 20
  Conducere și elemente de legislație rutieră 21
  Conducerea automobilului 22
  Confecții mecanice artizanale de uz casnic și gospodăresc 23
  Confecții metalice artizanale, de uz casnic și gospodăresc 24
  Consiliere și orientare clasa a IX-a 25
  Consiliere și orientare clasa a X-a 26
  Consiliere și orientare clasa a XI-a 27
  Construcția aeronavelor 28
  Construcția structurii aeronavelor 29
  Construcția și funcționarea automobilului 30
  Desen pentru construcții și lucrări publice 31
  Desen pentru instalații 32
  Desen tehnic 33
  Distribuția gazelor 34
  Echipamente pentru extracție 35
  Echipamente pentru forajul sondelor 36
  Economia întreprinderii 37
  Elaborarea fontei 38
  Elaborarea metalelor și aliajelor neferoase 39
  Elaborarea oțelului 40
  Electrotehnică și măsurări tehnice 41
  Elemente de construcție ale cuptoarelor metalurgice 42
  Elemente de programare 43
  Etică și comunicare profesională 44
  Executarea construcțiilor metalice 45
  Executarea lucrărilor agricole 46
  Executarea pieselor de mecanică fină 47
  Executarea ștanțelor și matrițelor 48
  Executarea utilajelor tehnologice 49
  Exploatarea sondelor 50
  Exploatarea și întreținerea instalațiilor hidropneumatice 51
  Extracția țițeiului și gazelor 52
  Fabricația structurii aeronavelor 53
  Finisarea produselor trefilate și trase 54
  Forjare în matriță 55
  Forjare liberă 56
  Forme de turnare 57
  Garnituri de model 58
  Instalații de ridicat și transportat 59
  Instalații de tubulatură navală 60
  Instalații electrice 61
  Instalații și echipamente pentru aeronave 62
  Instalațiile și aparatele de bord ale aeronavelor 63
  Intervenții, instrumentații și reparații la sonde 64
  Întreținerea aparatelor de mecanică fină 65
  Întreținerea aparatelor optico-mecanice și optico-electronice 66
  Întreținerea mașinilor și utilajelor agricole 67
  Întreținerea mașinilor și utilajelor forestiere 68
  Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 69
  Întreținerea și repararea elementelor de caroserie 70
  Întreținerea și repararea navei 71
  Laminarea produselor plate 72
  Laminarea semifabricatelor și profilelor 73
  Laminarea țevilor 74
  Lăcătușerie generală 75
  Limbaj tehnic grafic 76
  Manipularea mărfurilor în port 77
  Mașini agricole și zootehnice 78
  Mașini de construcții pentru căi de comunicații 79
  Mașini de construcții pentru terasamente, fundații și betoane 80
  Mașini de ridicat și transportat 81
  Mașini electrice 82
  Mașini și instalații mecanice navale 83
  Mașini, aparate și elemente de automatizare 84
  Materii prime în industria textilă și pielărie 85
  Materii prime pentru laminare 86
  Materii prime și materiale 87
  Materii prime și materiale din industria chimică 88
  Materii prime și materiale tehnologice din industria lemnului 89
  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative 90
  Măsurări electrice în curent continuu 91
  Măsurări neelectrice și electrice 92
  Măsurări tehnice 93
  Măsurători electrice în curent alternativ 94
  Măsurători în construcții și lucrări publice 95
  Măsurători în instalații 96
  Mecanisme hidraulice, pneumatice și mașini electrice navale 97
  Mentenanța automobilului 98
  Mentenanța mașinilor de construcții 99
  Mentenanța sistemelor tehnice 100
  Mișcarea și tratarea țițeiului 101
  Montarea ansamblurilor de mecanică fină 102
  Montarea aparatelor optico-mecanice și optico-electronice 103
  Montarea echipamentelor hidropneumatice 104
  Montarea spațială a structurilor metalice 105
  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 106
  Nave și instalații de punte 107
  Nave, vitalitate și salvare 108
  Nomenclatura și structura navei 109
  Organe de mașini 110
  Organizarea locului de muncă 111
  Precizia de prelucrare pe MCN 112
  Pregătirea automobilului pentru exploatare 113
  Prelucrarea materialului lemnos 114
  Prelucrarea pieselor cu dantură 115
  Prelucrarea pieselor prismatice, a canalelor și canelurilor 116
  Prelucrarea prin frezare, rabotare, mortezare 117
  Prelucrarea semifabricatelor 118
  Prelucrări mecanice 119
  Prelucrări pe strunguri semiautomate 120
  Prelucrări prin netezire 121
  Prelucrări prin rectificare 122
  Prelucrări prin strunjire 123
  Procese de fabricație pe MCN 124
  Procese de realizare a pieselor turnate 125
  Produse artizanale de uz casnic și gospodăresc 126
  Produse refractare și termoizolante 127
  Realizarea ochelarilor 128
  Realizarea pieselor optice 129
  Reglarea instalațiilor hidropneumatice 130
  Repararea aparatelor de mecanică fină 131
  Repararea mașinilor și utilajelor agricole 132
  Repararea mașinilor și utilajelor forestiere 133
  Repararea subansamblelor, mașinilor, utilajelor și instalațiilor 134
  Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn 135
  Reprezentarea organelor de mașini 136
  Reprezentarea pieselor mecanice 137
  Revizia și întreținerea construcțiilor metalice 138
  Sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului în industria textilă și pielăriei 139
  Sisteme de propulsie pentru aeronave 140
  Sisteme electropneumatice 141
  Stagiu de pregătire practică - CDL 142
  Subansamblurile construcțiilor metalice 143
  Sudarea prin topire și presiune 144
  Tăierea termică a metalelor 145
  Tehnici de măsurare 146
  Tehnologia așchierii pe mașini unelte convenționale 147
  Tehnologia debitării materialului lemnos 148
  Tehnologia lucrărilor mecanice 149
  Tehnologie generală electrotehnică 150
  Tehnologie generală în electronică-automatizări 151
  Tehnologii de asamblare mecanică 152
  Tehnologii generale în electronică-automatizări 153
  Tehnologii generale în electrotehnică 154
  Transportul gazelor 155
  Tratamente termice 156
  Tratamente termice și termochimice 157
  Tratarea oțelului lichid 158
  Turbine cu abur/gaze 159
  Turnarea oțelului 160
  Utilaje și instalații auxiliare 161
  Utilaje și instalații conexe furnalului 162
  Utilaje și operații mecanice și hidrodinamice din industria chimică 163
  Utilajul și tehnologia trefilării și tragerii 164
  Verificarea parametrilor specifici în foraj- extracție 165
  Vitalitate și salvare 166
  Vopsirea elementelor de caroserie 167
  Zidirea cuptoarelor metalurgice 168
  Zidirea utilajelor de turnare 169

  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr.
  crt.
  Stagii de pregătire practică 1. Mecanică 1.1. Mecanică/MecanicăANEXA 1.1
  Accesorii pentru tâmplărie din aluminiu și mase plastice 1
  Agregate rotative aferente cazanului de abur 2
  Aliaje pentru turnare 3
  Aparate electrice 4
  Asamblarea navei 5
  Asamblarea ștanțelor și matrițelor 6
  Asigurarea calității pieselor 7
  CDL clasa a XI-a
  8
  Componentele structurilor metalice 9
  Componentele tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 10
  Conducere și elemente de legislație rutieră 11
  Conducerea automobilului 12
  Confecții mecanice artizanale de uz casnic și gospodăresc 13
  Confecții metalice artizanale de uz casnic și gospodăresc 14
  Construcția aeronavelor 15
  Construcția structurii aeronavelor 16
  Desen pentru construcții și lucrări publice 17
  Desen pentru instalații
  18
  Distribuția gazelor 19
  Echipamente pentru extracție 20
  Echipamente pentru forajul sondelor 21
  Elaborarea fontei 22
  Elaborarea metalelor și aliajelor neferoase 23
  Elaborarea oțelului 24
  Elemente de construcție ale cuptoarelor metalurgice 25
  Elemente de programare 26
  Executarea construcțiilor metalice 27
  Executarea lucrărilor agricole
  28
  Executarea pieselor de mecanică fină 29
  Executarea ștanțelor și matrițelor 30
  Executarea utilajelor tehnologice 31
  Exploatarea sondelor 32
  Exploatarea și întreținerea instalațiilor hidropneumatice 33
  Extracția țițeiului și gazelor 34
  Fabricația structurii aeronavelor 35
  Finisarea produselor trefilate și trase 36
  Forjare în matriță 37
  Forjare liberă
  38
  Forme de turnare 39
  Garnituri de model 40
  Instalații de ridicat și transportat 41
  Instalații de tubulatură navală 42
  Instalații electrice 43
  Instalații și echipamente pentru aeronave 44
  Instalațiile și aparatele de bord ale aeronavelor 45
  Intervenții, instrumentații și reparații la sonde 46
  Întreținerea aparatelor de mecanică fină 47
  Întreținerea aparatelor optico-mecanice și optico-electronice 48
  Întreținerea mașinilor și utilajelor agricole 49
  Întreținerea mașinilor și utilajelor forestiere 50
  Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 51
  Întreținerea și repararea elementelor de caroserie 52
  Întreținerea și repararea navei 53
  Laminarea produselor plate 54
  Laminarea semifabricatelor și profilelor 55
  Laminarea țevilor 56
  Legislație navală 57
  Limbaj tehnic grafic
  58
  Manipularea mărfurilor în port 59
  Mașini de construcții pentru căi de comunicații 60
  Mașini de construcții pentru terasamente, fundații și betoane 61
  Mașini de ridicat și transportat 62
  Mașini electrice 63
  Mașini și instalații mecanice navale 64
  Mașini, aparate și elemente de automatizare 65
  Materii prime pentru laminare 66
  Materii prime și materiale 67
  Materii prime și materiale tehnologice din industria lemnului
  68
  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative 69
  Măsurători electrice în curent alternativ 70
  Măsurători în construcții și lucrări publice 71
  Măsurători în instalații 72
  Mecanisme hidraulice, pneumatice și mașini electrice navale 73
  Mentenanța automobilului 74
  Mentenanța mașinilor de construcții 75
  Mentenanța sistemelor tehnice 76
  Mișcarea și tratarea țițeiului 77
  Montarea ansamblurilor de mecanică fină
  78
  Montarea aparatelor optico-mecanice și optico-electronice 79
  Montarea echipamentelor hidropneumatice 80
  Montarea spațială a structurilor metalice 81
  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 82
  Nave și instalații de punte 83
  Nave, vitalitate și salvare 84
  Nomenclatura navală 85
  Nomenclatura și structura navei 86
  Organizarea locului de muncă 87
  Precizia de prelucrare pe MCN
  88
  Pregătirea automobilului pentru exploatare 89
  Prelucrarea materialului lemnos 90
  Prelucrarea pieselor cu dantură 91
  Prelucrarea pieselor prismatice, a canalelor și canelurilor 92
  Prelucrarea prin frezare, rabotare, mortezare 93
  Prelucrarea semifabricatelor 94
  Prelucrări mecanice 95
  Prelucrări pe strunguri semiautomate 96
  Prelucrări prin netezire 97
  Prelucrări prin rectificare
  98
  Prelucrări prin strunjire 99
  Procese de fabricație pe MCN 100
  Procese de realizare a pieselor turnate 101
  Produse artizanale de uz casnic și gospodăresc 102
  Produse refractare și termoizolante 103
  Realizarea ochelarilor 104
  Realizarea pieselor optice 105
  Reglarea instalațiilor hidropneumatice 106
  Repararea aparatelor de mecanică fină 107
  Repararea mașinilor și utilajelor agricole
  108
  Repararea mașinilor și utilajelor forestiere 109
  Repararea subansamblelor, mașinilor, utilajelor și instalațiilor 110
  Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn 111
  Revizia și întreținerea construcțiilor metalice 112
  Sisteme de propulsie pentru aeronave 113
  Sisteme electropneumatice 114
  Subansamblurile construcțiilor metalice 115
  Sudarea prin topire și presiune 116
  Tăierea termică a metalelor 117
  Tehnici de măsurare
  118
  Tehnologia debitării materialului lemnos 119
  Tehnologii de asamblare mecanică 120
  Transportul gazelor 121
  Tratamente termice 122
  Tratamente termice și termochimice 123
  Tratarea oțelului lichid 124
  Turbine cu abur/gaze 125
  Turnarea oțelului 126
  Utilaje și instalații auxiliare 127
  Utilaje și instalații conexe furnalului 128
  Utilajul și tehnologia trefilării și tragerii 129
  Verificarea parametrilor specifici în foraj - extracție 130
  Vitalitate și salvare 131
  Vopsirea elementelor de caroserie 132
  Zidirea cuptoarelor metalurgice 133
  Zidirea utilajelor de turnare 134
  Anexa nr. 1.2MECANICĂ/METALURGIE
  Nivel Domeniul
  Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului / catedrei Nr. crt.
  Liceu 1. Mecanică 1.2. Mecanică/Metalurgie ANEXA 1.2
  Acționări hidraulice în mecatronică 1
  Acționări pneumatice în mecatronică 2
  Aerodinamica și structura aeronavei 3
  Aeronava-sistem de zbor 4
  Aparate de bord pentru aeronave 5
  Aparate optico-mecanice 6
  Aparate și instalații de navigație 7
  Aparatură birotică 8
  Aplicații CAD 9
  Armarea navei 10
  Asamblarea componentelor garniturii de model 11
  Asamblarea corpului navei 12
  Asamblarea navei 13
  Asamblarea structurilor 14
  Asamblarea subansamblurilor și ansamblurilor mecatronice 15
  Asamblarea unui sistem de calcul 16
  Asamblări mecanice 17
  Asigurarea calității 18
  Asigurarea și controlul calității 19
  Automate programabile 20
  Automatizarea proceselor industriale 21
  Automatizarea proceselor tehnologice 22
  Automatizări industriale 23
  Automobile 24
  Autorități și legislație în transporturi 25
  Bazele desenării asistate de calculator 26
  Bazele electrotehnicii 27
  CDL clasa a XI-a 28
  Condiții de lucru la strunjire 29
  Conducerea automobilului 30
  Conducerea roboților industriali 31
  Conducerea transportului și automobilului 32
  Confecții metalice artizanale de uz casnic și gospodăresc 33
  Confecționarea ochelarilor 34
  Construcția aeronavelor 35
  Construcția garniturilor de model 36
  Construcția structurilor de aeronavă 37
  Construcția și funcționarea automobilelor 38
  Construcția tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 39
  Construcția utilajului tehnologic 40
  Construcții metalice 41
  Contracte și documente de transport 42
  Controlul produselor forjate și tratate termic 43
  Controlul produselor sudate 44
  Coordonarea și monitorizarea transporturilor 45
  Desen de ansamblu 46
  Desen tehnic 47
  Desen tehnic de instalații 48
  Detectarea defectelor 49
  Diagnosticarea și reglarea echipamentelor hidropneumatice 50
  Dispozitive de instalații de ridicat și transportat 51
  Documentația tehnică în domeniul prelucrărilor la cald 52
  Documentația tehnică specifică instalațiilor navale 53
  Documentația tehnico-economică 54
  Documentația tehnologică 55
  Documente de evidența activității 56
  Echipamente automate de mecanică fină 57
  Echipamente pentru extracție 58
  Echipamente pentru foraj 59
  Echipamentul pentru comprimare, transportul și depozitarea fluidelor 60
  Elemente de bază privind interfața CAD 61
  Elemente de construcția ale cuptoarelor industriale 62
  Elemente de programare 63
  Elemente de proiectare 64
  Elemente de proiectare CAD a instalațiilor electrice 65
  Executarea elementelor de structură ale corpului navei a secțiilor plane și de volum 66
  Executarea elementelor și asamblarea lor în instalații de tubulatură 67
  Executarea formelor 68
  Executarea operațiilor și produselor pe mașini de prelucrare mecanică 69
  Executarea pieselor optice 70
  Execuția construcțiilor metalice 71
  Execuția construcțiilor metalice speciale 72
  Execuția elementelor componente ale unei structuri metalice 73
  Exploatarea ambarcațiunilor 74
  Exploatarea instalațiilor de la bordul navei 75
  Exploatarea instalațiilor electrice 76
  Exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 77
  Exploatarea și repararea tractoarelor și mașinilor agricole 78
  Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport 79
  Extracția țițeiului 80
  Fabricarea pieselor de precizie pe mașini unelte convenționale 81
  Fabricația structurii aeronavelor 82
  Finisarea produselor trase și trefilate 83
  fizico-chimice 84
  Geofizică de sondă 85
  Hidraulică și electrohidraulică 86
  Igiena și securitatea muncii 87
  Instalații de ridicat și transportat 88
  Instalații electrice navale 89
  Instalații hidropneumatice 90
  Instalații termoenergetice 91
  Intervenții instrumentații și reparații sonde 92
  Întocmirea documentației tehnice 93
  Întreținere planificată 94
  Întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice 95
  Întreținerea și repararea corpului navei 96
  Întreținerea și repararea instalațiilor hidraulice și pneumatice 97
  Întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor 98
  Întreținerea și repararea produselor artizanale și a utilajelor specifice 99
  Întreținerea și reparația structurii aeronavelor 100
  Întreținerea, diagnosticarea și repararea automobilelor 101
  Întreținerea, repararea și consolidarea structurilor metalice 102
  Laminarea semifabricatelor 103
  Laminarea țevilor la cald 104
  Lansarea navei 105
  Lansarea și urmărirea producției 106
  Lăcătușerie generală 107
  Legislație navală 108
  Legislație și normative de aviație 109
  Lucrări de întreținere și reparații 110
  Marinărie 111
  Mașini de frezat, rabotat și mortezat 112
  Mașini de înaltă productivitate 113
  Mașini și dispozitive specifice executării construcțiilor metalice și utilajului tehnologic 114
  Mașini și instalații navale 115
  Mașini și instalații pentru irigări și transport 116
  Mașini și utilaje industriale 117
  Mașini și utilaje specifice 118
  Mașini unelte convenționale 119
  Mașini unelte cu comandă numerică 120
  Mașini unelte de rectificat 121
  Mașini unelte pentru strunjire 122
  Mașini utilizate în modelărie 123
  Materiale specifice tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 124
  Matrițe 125
  Măsurarea mărimilor tehnice 126
  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative 127
  Măsurări neelectrice și electrice 128
  Măsurări specifice în foraj-extracție 129
  Măsurări tehnice 130
  Măsurători tehnice la probele de recepție 131
  Mecanisme de mecanică fină 132
  Mentenanța echipamentelor hidropneumatice 133
  Mentenanța instalațiilor și echipamentelor aeronavelor 134
  Mentenanța mașinilor unelte cu comandă numerică 135
  Mijloace de măsurare pentru mărimi fizico-chimice 136
  Mijloace de măsurare pentru mărimi electrice 137
  Mijloace de măsură pentru mărimi mecanice 138
  Modelarea 3D 139
  Montarea, vopsirea, ambalarea și transportul structurilor metalice 140
  Montarea instalațiilor pe navă 141
  Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hidropneumatice 142
  Montarea și reglarea de măsură și control 143
  Montarea și reglarea sculelor pe mașini unelte cu comandă numerică 144
  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 145
  Montarea, întreținerea și repararea agregatelor rotative aferente instalației cazanului de abur 146
  Motoare și instalații navale 147
  Nave și mijloace de salvare a vieții pe apă 148
  Norme de prevenire a poluării apelor și legislație navală 149
  Norme de protecția muncii PSI și protecția mediului 150
  Norme de protecția muncii și primul ajutor la bordul navei 151
  Operarea pe MUCN 152
  Operații și echipamente pentru manipularea mărfurilor 153
  Operații tehnologice de forjare, tratamente termice și termochimice 154
  Organe de mașini 155
  Organe de mașini și asamblări 156
  Organe de mașini și solicitări 157
  Organizare și legislație metrologică 158
  Organizarea activității unităților de exploatare, întreținere și reparare a utilajelor pentru terasamente și cale 159
  Planificarea și organizarea producției 160
  Pneumatică și electropneumatică 161
  Precizia de prelucrare pe MUCN 162
  Pregătire semifabricatelor pentru forjare, tratamente termice și termochimice 163
  Pregătirea amestecului de formare 164
  Pregătirea producției 165
  Prelucrarea materialelor pentru garnitura de model 166
  Prelucrări neconvenționale 167
  Prelucrări prin deformare plastică 168
  Procedee de sudare prin presiune 169
  Procedee de sudare prin topire 170
  Producerea energiei în centrale electrice 171
  Proiectare asistată de calculator 172
  Proiectare CAD pentru construcții 173
  Realizarea de prezentări multimedia 174
  Realizarea desenelor în 2 D 175
  Regimuri de așchiere 176
  Regimuri de așchiere la rectificare 177
  Repararea cadrului și caroseriei 178
  Repararea instalațiilor navale 179
  Repararea și punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor 180
  Reprezentarea organelor de mașini 181
  Reprezentarea pieselor mecanice 182
  Sănătatea și securitatea muncii 183
  Sănătatea și securitatea muncii la bordul navei 184
  SDV-uri pentru frezare, rabotare, mortezare 185
  SDV-uri pentru rectificare 186
  SDV-uri pentru strunjire 187
  SDV-uri specifice 188
  SDV-uri utilizate în producția artizanală și prestarea serviciilor 189
  Senzori 190
  Senzori și end-efectori 191
  Senzori și traductoare 192
  Sisteme de acționare 193
  Sisteme de acționare a mașinilor și utilajelor 194
  Sisteme de protecție pe mașini unelte cu comandă numerică 195
  Sisteme de transmitere a mișcării 196
  Sisteme de transport 197
  Sisteme mecanice, pneumatice și hidraulice ale automobilului 198
  Sisteme mecatronice 199
  Sisteme și tehnologii de fabricație 200
  Stagii de pregătire practică - CDL clasa a IX-a 201
  Stagii de pregătire practică - CDL clasa a X-a 202
  Structura aparatelor de măsură și control 203
  Structuri metalografice 204
  Subansambluri specifice mijloacelor de măsură și control 205
  Ștanțe, modele și șabloane 206
  Tehnici de măsurare în domeniu 207
  Tehnologia asamblării organelor pentru conducerea și circulația fluidelor 208
  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei de aluminiu și mase plastice 209
  Tehnologia de prelucrări la cald 210
  Tehnologia forării sondelor 211
  Tehnologia frezării, rabotării, mortezării 212
  Tehnologia informației și comunicării 213
  Tehnologia lucrărilor mecanice 214
  Tehnologia materialelor 215
  Tehnologia rectificării 216
  Tehnologia strunjirii 217
  Tehnologie generală electrotehnică 218
  Tehnologie generală în electronică- automatizări 219
  Tehnologii de asamblare mecanică 220
  Tehnologii de elaborare a metalelor și aliajelor neferoase 221
  Tehnologii de mecanică fină 222
  Tehnologii de prelucrare 223
  Tehnologii de prelucrare și SDV-uri pentru MUCN 224
  Tehnologii de prelucrări la cald 225
  Tehnologii neconvenționale 226
  Transmisii mecanice și mecanisme 227
  Transportul, tratarea, depozitarea țițeiului 228
  Trasabilitatea proceselor în industria aeronautică 229
  Tratamente termice 230
  Tratarea oțelului în afara cuptorului 231
  Trefilarea, sârmelor, tragerea barelor 232
  Turnarea continuă a oțelului 233
  Turnarea materialelor metalice 234
  Turnarea metalelor și aliajelor neferoase 235
  Ungerea sistemelor tehnice 236
  Utilaje de ridicat și transportat 237
  Utilaje portuare 238
  Utilaje specifice sectorului de laminare 239
  Utilaje specifice secțiilor de forjare, tratamente termice și termochimice 240
  Utilaje specifice secțiilor de tragere trefilare 241
  Utilaje și instalații conexe furnalului 242
  Utilaje și instalații conexe utilajelor de bază pentru elaborarea metalelor neferoase 243
  Utilaje, instalații și agregate pentru lucrări de terasamente și cale 244
  Utilaje, instalații și echipamente forestiere 245
  Utilajul și tehnologia de elaborare a oțelului 246
  Utilajul și tehnologia elaborării fontei 247
  Utilizarea aplicațiilor de tip CAD 248
  Utilizarea materiilor prime, materialelor și SDV-urilor specifice forjării și tratamentelor termice 249
  Utilizarea nomenclaturii navale 250
  Utilizarea nomenclaturii navale și amenajări portuare 251
  Uzarea mașinilor și utilajelor 252
  Verificarea funcționării echipamentelor radio, navigație și radiolocație ale aeronavei 253
  Verificarea metrologică și etalonarea mijloacelor de măsură 254
  Verificarea reparațiilor la aparatele de bord pentru aeronave 255
  Vitalitatea navei și salvarea vieții pe apă 256
  Vopsirea automobilelor 257
  Zidirea cuptoarelor de încălzire și ardere 258
  Zidirea cuptoarelor de topire 259

  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului / catedrei Nr. crt.
  Învățământ profesional 1. Mecanică 1.2. Mecanică/Metalurgie ANEXA 1.2
  Accesorii pentru tâmplărie din aluminiu și mase plastice 1
  Aliaje pentru turnare
  2
  Asamblarea navei 3
  Asamblarea ștanțelor și matrițelor 4
  Asamblări mecanice 5
  Componentele structurilor metalice 6
  Componentele tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 7
  Confecții metalice artizanale, de uz casnic și gospodăresc 8
  Elaborarea fontei 9
  Elaborarea metalelor și aliajelor neferoase 10
  Elaborarea oțelului 11
  Elemente de construcție ale cuptoarelor metalurgice
  12
  Executarea construcțiilor metalice 13
  Executarea ștanțelor și matrițelor 14
  Executarea utilajelor tehnologice 15
  Finisarea produselor trefilate și trase 16
  Forjarea în matriță 17
  Forjarea liberă 18
  Forme de turnare 19
  Garnituri de model 20
  Instalații de tubulatură navală 21
  Întreținerea și repararea elementelor de caroserie
  22
  Întreținerea și repararea navei 23
  Laminarea produselor plate 24
  Laminarea semifabricatelor și profilelor 25
  Laminarea țevilor 26
  Lăcătușerie generală 27
  Materii prime pentru laminare 28
  Materii prime și materiale 29
  Măsurări neelectrice și electrice 30
  Măsurări tehnice 31
  Montarea spațială a structurilor metalice
  32
  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 33
  Nomenclatura și structura navei 34
  Nomenclatură navală 35
  Organe de mașini 36
  Prelucrări mecanice 37
  Procese de realizare a pieselor turnate 38
  Produse refractare și termoizolante 39
  Reprezentarea organelor de mașini 40
  Reprezentarea pieselor mecanice 41
  Revizia și întreținerea construcțiilor metalice 42
  Stagii de pregătire practică - CDL clasa a X-a 43
  Stagiu de pregătire practică - CDL 44
  Subansamblurile construcțiilor metalice 45
  Sudarea prin topire și presiune 46
  Tăierea termică a metalelor 47
  Tehnologia așchierii pe mașini unelte convenționale 48
  Tehnologia exploatării sondelor 49
  Tehnologia forării sondelor 50
  Tehnologie generală electrotehnică 51
  Tehnologie generală în electronică-automatizări
  52
  Tratamente termice și termochimice 53
  Tratarea oțelului 54
  Turnarea oțelului 55
  Utilaje și instalații auxiliare 56
  Utilaje și instalații conexe furnalului 57
  Utilajul și tehnologia trefilării și tragerii 58
  Zidirea cuptoarelor metalurgice 59
  Zidirea utilajelor de turnare 60

  Nivel Domeniul
  Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului / catedrei Nr. crt.
  Stagii de pregătire practică 1. Mecanică 1.2. Mecanică/ Metalurgie ANEXA 1.2
  Accesorii pentru tâmplărie din aluminiu și mase plastice 1
  Agregate rotative aferente cazanului de abur 2
  Aliaje pentru turnare 3
  Asamblarea navei 4
  Asamblarea ștanțelor și matrițelor 5
  Asigurarea calității pieselor 6
  Componentele structurilor metalice 7
  Componentele tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 8
  Conducerea automobilului 9
  Confecții metalice artizanale de uz casnic și gospodăresc 10
  Construcția aeronavelor 11
  Construcția structurii aeronavelor 12
  Construcția și funcționarea automobilelor 13
  Echipamente pentru extracție 14
  Echipamente pentru forajul sondelor 15
  Elaborarea fontei 16
  Elaborarea metalelor și aliajelor neferoase 17
  Elaborarea oțelului 18
  Elemente de construcție ale cuptoarelor metalurgice 19
  Elemente de programare 20
  Executarea construcțiilor metalice 21
  Executarea pieselor de mecanică fină 22
  Executarea ștanțelor și matrițelor 23
  Executarea utilajelor tehnologice 24
  Fabricația structurii aeronavelor 25
  Finisarea produselor trefilate și trase 26
  Forjare în matriță 27
  Forjare liberă 28
  Forme de turnare 29
  Garnituri de model 30
  Instalații de ridicat și transportat 31
  Instalații de tubulatură navală 32
  Instalații și echipamente pentru aeronave 33
  Instalațiile și aparatele de bord ale aeronavelor 34
  Întreținerea aparatelor de mecanică fină 35
  Întreținerea aparatelor optico-mecanice și optico-electronice 36
  Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 37
  Întreținerea și repararea elementelor de caroserie 38
  Întreținerea și repararea navei 39
  Laminarea produselor plate 40
  Laminarea semifabricatelor și profilelor 41
  Laminarea țevilor 42
  Legislație navală 43
  Mașini și instalații mecanice navale 44
  Materii prime pentru laminare 45
  Materii prime și materiale 46
  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative 47
  Mecanisme hidraulice, pneumatice și mașini electrice navale 48
  Mentenanța automobilului 49
  Mentenanța sistemelor tehnice 50
  Montarea ansamblurilor de mecanică fină 51
  Montarea aparatelor optico-mecanice și optico-electronice 52
  Montarea spațială a structurilor metalice 53
  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 54
  Nave, vitalitate și salvare 55
  Nomenclatura navală 56
  Nomenclatura și structura navei 57
  Precizia de prelucrare pe MCN 58
  Pregătirea automobilului pentru exploatare 59
  Prelucrarea materialului lemnos 60
  Prelucrarea pieselor cu dantură 61
  Prelucrarea pieselor prismatice, a canalelor și canelurilor 62
  Prelucrarea prin frezare, rabotare, mortezare 63
  Prelucrări mecanice 64
  Prelucrări pe strunguri semiautomate 65
  Prelucrări prin netezire 66
  Prelucrări prin rectificare 67
  Prelucrări prin strunjire 68
  Procese de fabricație pe MCN 69
  Procese de realizare a pieselor turnate 70
  Produse refractare și termoizolante 71
  Realizarea ochelarilor 72
  Realizarea pieselor optice 73
  Repararea aparatelor de mecanică fină 74
  Repararea subansamblelor, mașinilor, utilajelor și instalațiilor 75
  Revizia și întreținerea construcțiilor metalice 76
  Sisteme de propulsie pentru aeronave 77
  Subansamblurile construcțiilor metalice 78
  Sudarea prin topire și presiune 79
  Tăierea termică a metalelor 80
  Tratamente termice și termochimice 81
  Tratarea oțelului lichid 82
  Turbine cu abur/gaze 83
  Turnarea oțelului 84
  Utilaje și instalații auxiliare 85
  Utilaje și instalații conexe furnalului 86
  Utilajul și tehnologia trefilării și tragerii 87
  Verificarea parametrilor specifici în foraj - extracție 88
  Vopsirea elementelor de caroserie 89
  Zidirea cuptoarelor metalurgice 90
  Zidirea utilajelor de turnare 91
  Anexa nr. 1.3MECANICĂ/MECANICĂ AGRICOLĂ
  NivelDomeniulProfilul postului/catedreiDiscipline/module din profilul postului/catedreiNr.
  crt.
  Liceu 1. Mecanică 1.3. Mecanică/ Mecanică agricolă ANEXA 1.3
  Acționări hidraulice în mecatronică 1
  Acționări în instalații electromecanice 2
  Acționări pneumatice în mecatronică 3
  Administrarea firmei 4
  Aerodinamica și construcția aeronavelor 5
  Aerodinamica și structura aeronavei 6
  Aeronava-sistem de zbor 7
  Ajustarea funcționării sistemelor de reglare automată
  8
  Aparate de bord pentru aeronave 9
  Aparate optico-mecanice 10
  Aparate și instalații de navigație 11
  Aparatură birotică 12
  Aplicații CAD 13
  Armarea navei 14
  Asamblarea calculatoarelor personale 15
  Asamblarea componentelor garniturii de model 16
  Asamblarea corpului navei 17
  Asamblarea navei
  18
  Asamblarea structurilor 19
  Asamblarea subansamblurilor și ansamblurilor mecatronice 20
  Asamblarea unui sistem de calcul 21
  Asamblări mecanice 22
  Asigurarea calității 23
  Asigurarea funcționării sistemelor de reglare automată 24
  Asigurarea și controlul calității 25
  Automate programabile 26
  Automatizarea proceselor industriale 27
  Automatizarea proceselor tehnologice
  28
  Automatizări industriale 29
  Automobile 30
  Autorități și legislație în transporturi 31
  Bazele desenării asistate de calculator 32
  Bazele electrotehnicii 33
  CDL - clasa a XI-a 34
  Circuite electrice 35
  Componentele echipamentelor electrice 36
  Condiții de lucru la strunjire 37
  Conducerea automobilului 38
  Conducerea roboților industriali 39
  Conducerea transportului și automobilului 40
  Confecții metalice artizanale de uz casnic și gospodăresc 41
  Confecționarea ochelarilor 42
  Construcția aeronavelor 43
  Construcția garniturilor de model 44
  Construcția structurilor de aeronavă 45
  Construcția și funcționarea automobilelor 46
  Construcția tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 47
  Construcția utilajului tehnologic
  48
  Construcții metalice 49
  Contracte și documente de transport 50
  Controlul produselor forjate și tratate termic 51
  Controlul produselor sudate 52
  Coordonarea și monitorizarea transporturilor 53
  Desen tehnic 54
  Desen tehnic de instalații 55
  Desenul de ansamblu 56
  Detectarea defectelor 57
  Diagnosticarea și reglarea echipamentelor hidropneumatice
  58
  Dispozitive de instalații de ridicat și transportat 59
  Documentația tehnică în domeniul prelucrărilor la cald 60
  Documentația tehnică specifică instalațiilor navale 61
  Documentația tehnico-economică 62
  Documentația tehnologică 63
  Documente de evidența activității 64
  Echipamente automate de mecanică fină 65
  Echipamente pentru extracție 66
  Echipamente pentru foraj 67
  Echipamentul pentru comprimare, transportul și depozitarea fluidelor
  68
  Electrotehnică și măsurări tehnice 69
  Elemente de bază privind interfața CAD 70
  Elemente de construcție ale cuptoarelor industriale 71
  Elemente de programare 72
  Elemente de proiectare 73
  Elemente de proiectare CAD a instalațiilor electrice 74
  Etică și comunicare profesională 75
  Executarea elementelor de structură ale corpului navei a secțiilor plane și de volum 76
  Executarea elementelor și asamblarea lor în instalații de tubulatură 77
  Executarea formelor
  78
  Executarea operațiilor și produselor pe mașini de prelucrare mecanică 79
  Executarea pieselor optice 80
  Execuția construcțiilor metalice 81
  Execuția construcțiilor metalice speciale 82
  Execuția elementelor componente ale unei structuri metalice 83
  Exploatarea ambarcațiunilor 84
  Exploatarea echipamentelor și utilajelor 85
  Exploatarea instalațiilor de la bordul navei 86
  Exploatarea instalațiilor electrice 87
  Exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor
  88
  Exploatarea și repararea tractoarelor și mașinilor agricole 89
  Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport 90
  Extracția țițeiului 91
  Fabricarea pieselor de precizie pe mașini unelte convenționale 92
  Fabricația structurii aeronavelor 93
  Finisarea produselor trase și trefilate 94
  Geofizică de sondă 95
  Hidraulică și electrohidraulică 96
  Igiena și securitatea muncii 97
  Instalații de ridicat și transportat
  98
  Instalații electrice navale 99
  Instalații electrice speciale 100
  Instalații hidropneumatice 101
  Instalații termoenergetice 102
  Intervenții instrumentații și reparații sonde 103
  Întocmirea documentației tehnice 104
  Întreținere planificată 105
  Întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice 106
  Întreținerea și repararea corpului navei 107
  Întreținerea și repararea instalațiilor hidraulice și pneumatice
  108
  Întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor 109
  Întreținerea și repararea produselor artizanale și a utilajelor specifice 110
  Întreținerea și reparația structurii aeronavelor 111
  Întreținerea, diagnosticarea și repararea automobilelor 112
  Întreținerea, repararea și consolidarea structurilor metalice 113
  Laminarea semifabricatelor 114
  Laminarea țevilor la cald 115
  Lansarea navei 116
  Lansarea și urmărirea producției 117
  Lăcătușerie generală 118
  Legislație navală 119
  Legislație rutieră și conducerea autovehiculelor 120
  Legislație și normative de aviație 121
  Limbaj tehnic grafic 122
  Lucrări de întreținere și reparații 123
  Manipularea mărfurilor 124
  Marinărie 125
  Mașini de frezat, rabotat și mortezat 126
  Mașini de înaltă productivitate 127
  Mașini electrice
  128
  Mașini și dispozitive specifice executării construcțiilor metalice și utilajului tehnologic 129
  Mașini și instalații navale 130
  Mașini și instalații pentru irigări și transport 131
  Mașini și utilaje 132
  Mașini și utilaje industriale 133
  Mașini și utilaje specifice 134
  Mașini unelte convenționale 135
  Mașini unelte cu comandă numerică 136
  Mașini unelte de rectificat 137
  Mașini unelte pentru strunjire
  138
  Mașini utilizate în modelărie 139
  Materiale specifice tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 140
  Materii prime și materiale 141
  Materii prime și materiale tehnologice pentru fabricarea produselor din lemn 142
  Matrițe 143
  Măsurarea mărimilor tehnice 144
  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative 145
  Măsurări electrice în curent alternativ 146
  Măsurări electrice în curent continuu 147
  Măsurări neelectrice și electrice
  148
  Măsurări specifice în foraj-extracție 149
  Măsurări tehnice 150
  Măsurători tehnice la probele de recepție 151
  Mecanisme de mecanică fină 152
  Mentenanța echipamentelor hidropneumatice 153
  Mentenanța instalațiilor de la bordul aeronavelor 154
  Mentenanța instalațiilor și echipamentelor aeronavelor 155
  Mentenanța mașinilor unelte cu comandă numerică 156
  Mijloace de măsurare pentru mărimi fizico-chimice 157
  Mijloace de măsurare pentru mărimi electrice
  158
  Mijloace de măsură pentru mărimi mecanice 159
  Modelarea 3D 160
  Montarea instalațiilor pe navă 161
  Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hidropneumatice 162
  Montarea și reglarea de măsură și control 163
  Montarea și reglarea sculelor pe mașini unelte cu comandă numerică 164
  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 165
  Montarea, întreținerea și repararea agregatelor rotative aferente instalației cazanului de abur 166
  Montarea, vopsirea, ambalarea și transportul structurilor metalice 167
  Motoare și instalații navale
  168
  Nave și mijloace de salvare a vieții pe apă 169
  Norme de prevenire a poluării apelor și legislație navală 170
  Norme de protecția muncii și primul ajutor la bordul navei 171
  Norme de protecția muncii. PSI și protecția mediului 172
  Operarea pe MUCN 173
  Operații și echipamente pentru manipularea mărfurilor 174
  Operații tehnologice de forjare, tratamente termice și termochimice 175
  Optică cine-TV 176
  Organe de mașini 177
  Organe de mașini și asamblări
  178
  Organe de mașini și solicitări 179
  Organizare și legislație metrologică 180
  Organizarea activității unităților de exploatare, întreținere și reparare a utilajelor pentru terasamente și cale 181
  Planificarea și organizarea producției 182
  Pneumatică și electropneumatică 183
  Precizia de prelucrare pe MUCN 184
  Pregătire semifabricatelor pentru forjare, tratamente termice și termochimice 185
  Pregătirea amestecului de formare 186
  Pregătirea amestecurilor de materii prime 187
  Pregătirea producției
  188
  Prelucrarea materialelor pentru garnitura de model 189
  Prelucrări neconvenționale 190
  Prelucrări prin deformare plastică 191
  Procedee de sudare prin presiune 192
  Procedee de sudare prin topire 193
  Producerea energiei în centrale electrice 194
  Proiectare asistată de calculator 195
  Proiectare CAD pentru construcții 196
  Realizarea de prezentări multimedia 197
  Realizarea desenelor în 2 D 198
  Regimuri de așchiere 199
  Regimuri de așchiere la rectificare 200
  Repararea cadrului și caroseriei 201
  Repararea instalațiilor navale 202
  Repararea și punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor 203
  Reprezentarea în desen a produselor finite din lemn 204
  Reprezentarea organelor de mașini 205
  Reprezentarea pieselor mecanice 206
  Sănătatea și securitatea muncii 207
  Sănătatea și securitatea muncii la bordul navei
  208
  SDV-uri pentru frezare, rabotare, mortezare 209
  SDV-uri pentru rectificare 210
  SDV-uri pentru strunjire 211
  SDV-uri specifice 212
  SDV-uri utilizate în producția artizanală și prestarea serviciilor 213
  Senzori 214
  Senzori și end-efectori 215
  Senzori și traductoare 216
  Sisteme de acționare 217
  Sisteme de acționare a roboților industriali
  218
  Sisteme de automatizare 219
  Sisteme de automatizare în instalații electromecanice 220
  Sisteme de protecție pe mașini unelte cu comandă numerică 221
  Sisteme de reglare automată 222
  Sisteme de transmitere a mișcării 223
  Sisteme de transport 224
  Sisteme electrice și electronice ale autovehiculelor rutiere 225
  Sisteme electro-hidropneumatice 226
  Sisteme electromecanice pentru aeronave 227
  Sisteme mecanice, pneumatice și hidraulice ale automobilului
  228
  Sisteme mecatronice 229
  Sisteme și tehnologii de fabricație 230
  Sisteme tehnice 231
  Sisteme, echipamente și aparate de bord 232
  Stagii de pregătire practică - CDL clasa a IX-a 233
  Stagii de pregătire practică - CDL clasa a X-a 234
  Stagii de pregătire practică. Acționări în instalații electromecanice - clasa a XI-a 235
  Stagii de pregătire practică. Asigurarea calității - clasa a XI-a 236
  Stagii de pregătire practică. Construcția aeronavelor - clasa a XI-a 237
  Stagii de pregătire practică. Planificarea și organizarea producției - clasa a XI-a
  238
  Stagii de pregătire practică. Transmisii mecanice și mecanisme - clasa a XI-a 239
  Structura aparatelor de măsură și control 240
  Structuri metalografice 241
  Subansambluri specifice mijloacelor de măsură și control 242
  Ștanțe, modele și șabloane 243
  Tehnici de măsurare 244
  Tehnici de măsurare în domeniu 245
  Tehnologia asamblării organelor pentru conducerea și circulația fluidelor 246
  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei de aluminiu și mase plastice 247
  Tehnologia de prelucrări la cald
  248
  Tehnologia forării sondelor 249
  Tehnologia frezării, rabotării, mortezării 250
  Tehnologia informației și comunicării 251
  Tehnologia lucrărilor mecanice 252
  Tehnologia materialelor 253
  Tehnologia rectificării 254
  Tehnologia strunjirii 255
  Tehnologie generală electrotehnică 256
  Tehnologie generală în electronică- automatizări 257
  Tehnologii de asamblare mecanică
  258
  Tehnologii de elaborare a metalelor și aliajelor neferoase 259
  Tehnologii de mecanică fină 260
  Tehnologii de prelucrare 261
  Tehnologii de prelucrare și SDV-uri pentru MUNC 262
  Tehnologii de prelucrări la cald 263
  Tehnologii generale în electrotehnică 264
  Tehnologii neconvenționale 265
  Traductoare utilizate în automatizări 266
  Transmisii mecanice și mecanisme 267
  Transportul, tratarea, depozitarea țițeiului
  268
  Trasabilitatea proceselor în industria aeronautică 269
  Tratamente termice 270
  Tratarea oțelului în afara cuptorului 271
  Trefilarea, sârmelor, tragerea barelor 272
  Turnarea continuă a oțelului 273
  Turnarea materialelor metalice 274
  Turnarea metalelor și aliajelor neferoase 275
  Ungerea sistemelor tehnice 276
  Utilaje de ridicat și transportat 277
  Utilaje portuare 278
  Utilaje specifice sectorului de laminare 279
  Utilaje specifice secțiilor de forjare, tratamente termice și termochimice 280
  Utilaje specifice secțiilor de tragere trefilare 281
  Utilaje și instalații conexe furnalului 282
  Utilaje și instalații conexe utilajelor de bază pentru elaborarea metalelor neferoase 283
  Utilaje, instalații și echipamente forestiere 284
  Utilajul și tehnologia de elaborare a oțelului 285
  Utilajul și tehnologia elaborării fontei 286
  Utilizarea aplicațiilor de tip CAD 287
  Utilizarea materiilor prime, materialelor și SDV-urilor specifice forjării și tratamentelor termice
  288
  Utilizarea nomenclaturii navale 289
  Utilizarea nomenclaturii navale și amenajări portuare 290
  Uzarea mașinilor și utilajelor 291
  Verificarea funcționării echipamentelor radio, navigație și radiolocație ale aeronavei 292
  Verificarea metrologică și etalonarea mijloacelor de măsură 293
  Verificarea reparațiilor la aparatele de bord pentru aeronave 294
  Vitalitatea navei și salvarea vieții pe apă 295
  Vopsirea automobilelor 296
  Zidirea cuptoarelor de încălzire și ardere 297
  Zidirea cuptoarelor de topire
  298

  NivelDomeniulProfilul postului/catedreiDiscipline/module din profilul postului/catedreiNr.crt.
  Învățământ profesional 1. Mecanică 1.3. Mecanică/Mecanică agricolă ANEXA 1.3
  Accesorii pentru tâmplărie din aluminiu și mase plastice 1
  Acționarea mașinilor de construcții 2
  Aerodinamica 3
  Agregate rotative aferente cazanului de abur 4
  Agregate și instalații agricole 5
  Aliaje pentru turnare 6
  Aparate electrice 7
  Aplicarea normelor de securitate în muncă și de protecția mediului în industria alimentară 8
  Asamblarea navei 9
  Asamblarea ștanțelor și matrițelor 10
  Asamblări mecanice 11
  Asigurarea calității pieselor 12
  Automobile 13
  Calitatea produselor și serviciilor 14
  CDL clasa a IX-a 15
  CDL clasa a X-a 16
  CDL clasa a XI-a 17
  Circuite electrice 18
  Componentele echipamentelor electrice 19
  Componentele structurilor metalice 20
  Componentele tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 21
  Conducere și elemente de legislație rutieră 22
  Conducerea automobilului 23
  Confecții mecanice artizanale de uz casnic și gospodăresc 24
  Consiliere și orientare clasa a IX-a 25
  Consiliere și orientare clasa a X-a 26
  Consiliere și orientare clasa a XI-a 27
  Construcția aeronavelor 28
  Construcția structurii aeronavelor 29
  Construcția și funcționarea automobilului 30
  Desen pentru construcții și lucrări publice 31
  Desen pentru instalații 32
  Desen tehnic 33
  Dispozitive și instalații de ridicat și transportat 34
  Distribuția gazelor 35
  Echipamente pentru extracție 36
  Echipamente pentru forajul sondelor 37
  Economia întreprinderii 38
  Elaborarea fontei 39
  Elaborarea metalelor și aliajelor neferoase 40
  Elaborarea oțelului 41
  Electrotehnică și măsurări tehnice 42
  Elemente de construcție ale cuptoarelor metalurgice 43
  Elemente de programare 44
  Etică și comunicare profesională 45
  Executarea construcțiilor metalice 46
  Executarea lucrărilor agricole 47
  Executarea pieselor de mecanică fină 48
  Executarea ștanțelor și matrițelor 49
  Executarea utilajelor tehnologice 50
  Exploatarea sondelor 51
  Exploatarea și întreținerea instalațiilor hidropneumatice 52
  Extracția țițeiului și gazelor 53
  Fabricația structurii aeronavelor 54
  Finisarea produselor trefilate și trase 55
  Forjare în matriță 56
  Forjare liberă 57
  Forme de turnare 58
  Garnituri de model 59
  Instalații de ridicat și transportat 60
  Instalații de tubulatură navală 61
  Instalații electrice 62
  Instalații și echipamente pentru aeronave 63
  Instalații termoenergetice 64
  Instalațiile și aparatele de bord ale aeronavelor 65
  Intervenții, instrumentații și reparații la sonde 66
  Întreținerea aparatelor de mecanică fină 67
  Întreținerea aparatelor optico-mecanice și optico-electronice 68
  Întreținerea mașinilor și utilajelor agricole 69
  Întreținerea mașinilor și utilajelor forestiere 70
  Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 71
  Întreținerea și repararea elementelor de caroserie 72
  Întreținerea și repararea instalațiilor hidraulice și pneumatice 73
  Întreținerea și repararea navei 74
  Întreținerea și repararea produselor artizanale și a utilajelor specifice 75
  Întreținerea, diagnosticarea și repararea automobilelor 76
  Întreținerea, diagnosticarea, repararea utilajelor și echipamentelor forestiere 77
  Întreținerea, repararea și consolidarea structurilor metalice 78
  Laminarea produselor plate 79
  Laminarea semifabricatelor și profilelor 80
  Laminarea țevilor 81
  Lăcătușerie generală 82
  Limbaj tehnic grafic 83
  Manipularea mărfurilor în port 84
  Mașini agricole și zootehnice 85
  Mașini de ridicat și transportat 86
  Mașini electrice 87
  Mașini și dispozitive specifice executării construcțiilor metalice și utilajului tehnologic 88
  Mașini și instalații mecanice navale 89
  Mașini și instalații pentru irigări și transport 90
  Mașini, aparate și elemente de automatizare 91
  Materiale specifice tâmplăriei din aluminiu și mase plastic 92
  Materii prime în industria textilă și pielărie 93
  Materii prime pentru laminare 94
  Materii prime și materiale 95
  Materii prime și materiale din industria chimică 96
  Materii prime și materiale tehnologice din industria lemnului 97
  Matrițe 98
  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative 99
  Măsurări electrice în curent continuu 100
  Măsurări neelectrice și electrice 101
  Măsurări tehnice 102
  Măsurători electrice în curent alternativ 103
  Măsurători în construcții și lucrări publice 104
  Măsurători în instalații 105
  Mecanisme hidraulice, pneumatice și mașini electrice navale 106
  Mentenanța automobilului 107
  Mentenanța echipamentelor hidropneumatice 108
  Mentenanța sistemelor tehnice 109
  Mișcarea și tratarea țițeiului 110
  Montarea ansamblurilor de mecanică fină 111
  Montarea aparatelor optico-mecanice și optico-electronice 112
  Montarea echipamentelor hidropneumatice 113
  Montarea spațială a structurilor metalice 114
  Montarea structurilor metalice 115
  Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hidropneumatice 116
  Montarea și reglarea aparatelor de măsură și control 117
  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 118
  Nave și instalații de punte 119
  Nave, vitalitate și salvare 120
  Nomenclatura și structura navei 121
  Organe de mașini 122
  Organizarea locului de muncă 123
  Precizia de prelucrare pe MCN 124
  Pregătirea automobilului pentru exploatare 125
  Prelucrarea materialului lemnos 126
  Prelucrarea pieselor cu dantură 127
  Prelucrarea pieselor prismatice, a canalelor și canelurilor 128
  Prelucrarea prin frezare, rabotare, mortezare 129
  Prelucrarea semifabricatelor 130
  Prelucrări mecanice 131
  Prelucrări pe strunguri semiautomate 132
  Prelucrări prin netezire 133
  Prelucrări prin rectificare 134
  Prelucrări prin strunjire 135
  Procedee de sudare prin presiune 136
  Procedee de sudare prin topire 137
  Procese de fabricație pe MCN 138
  Procese de realizare a pieselor turnate 139
  Produse artizanale de uz casnic și gospodăresc 140
  Produse refractare și termoizolante 141
  Realizarea ochelarilor 142
  Realizarea pieselor optice 143
  Regimuri de așchiere 144
  Reglarea instalațiilor hidropneumatice 145
  Repararea aparatelor de mecanică fină 146
  Repararea cadrului și caroseriei 147
  Repararea mașinilor și utilajelor agricole 148
  Repararea mașinilor și utilajelor forestiere 149
  Repararea subansamblelor, mașinilor, utilajelor și instalațiilor 150
  Repararea și punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor 151
  Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn 152
  Reprezentarea organelor de mașini 153
  Reprezentarea pieselor mecanice 154
  Revizia și întreținerea construcțiilor metalice 155
  Sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului în industria textilă și pielăriei 156
  SDV-uri specifice 157
  Sisteme de propulsie pentru aeronave 158
  Sisteme electropneumatice 159
  Stagiu de pregătire practică - CDL clasa a IX-a 160
  Stagiu de pregătire practică - CDL clasa a X-a 161
  Structura aparatelor de măsură și control 162
  Subansamblurile construcțiilor metalice 163
  Sudarea prin topire și presiune 164
  Tăierea termică a metalelor 165
  Tehnici de măsurare 166
  Tehnologia asamblării organelor pentru conducerea și circulația fluidelor 167
  Tehnologia așchierii pe mașini unelte convenționale 168
  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei de aluminiu și mase plastice 169
  Tehnologia debitării materialului lemnos 170
  Tehnologia lucrărilor mecanice 171
  Tehnologie generală electrotehnică 172
  Tehnologie generală în electronică- automatizări 173
  Tehnologii de asamblare mecanică 174
  Tehnologii generale în electronică - automatizări 175
  Tehnologii generale în electrotehnică 176
  Transportul gazelor 177
  Tratamente termice 178
  Tratamente termice și termochimice 179
  Tratarea oțelului lichid 180
  Turbine cu abur/gaze 181
  Turnarea metalelor și aliajelor neferoase 182
  Turnarea oțelului 183
  Utilaje și instalații auxiliare 184
  Utilaje și instalații conexe furnalului 185
  Utilaje și operații mecanice și hidrodinamice din industria chimică 186
  Utilaje, instalații și echipamente forestiere 187
  Utilajul și tehnologia trefilării și tragerii 188
  Verificarea parametrilor specifici în foraj- extracție 189
  Vitalitate și salvare 190
  Vopsirea automobilelor 191
  Vopsirea elementelor de caroserie 192
  Zidirea cuptoarelor metalurgice 193
  Zidirea utilajelor de turnare 194

  NivelDomeniulProfilul postului/catedreiDiscipline/module din profilul postului / catedreiNr. crt.
  Stagii de pregătire practică 1. Mecanică 1.3. Mecanică/ Mecanică agricolă ANEXA 1.3
  Accesorii pentru tâmplărie din aluminiu și mase plastice 1
  Agregate rotative aferente cazanului de abur 2
  Aliaje pentru turnare 3
  Asamblarea navei 4
  Asamblarea ștanțelor și matrițelor
  5
  Asigurarea calității pieselor 6
  Componentele structurilor metalice 7
  Componentele tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 8
  Conducere și elemente de legislație rutieră 9
  Conducerea automobilului 10
  Confecții mecanice artizanale de uz casnic și gospodăresc 11
  Confecții metalice artizanale de uz casnic și gospodăresc 12
  Construcția aeronavelor 13
  Construcția structurii aeronavelor 14
  Construcția și funcționarea automobilelor 15
  Distribuția gazelor 16
  Echipamente pentru extracție 17
  Echipamente pentru forajul sondelor 18
  Elaborarea fontei 19
  Elaborarea metalelor și aliajelor neferoase 20
  Elaborarea oțelului 21
  Elemente de construcție ale cuptoarelor metalurgice 22
  Elemente de programare 23
  Executarea construcțiilor metalice 24
  Executarea lucrărilor agricole
  25
  Executarea pieselor de mecanică fină 26
  Executarea ștanțelor și matrițelor 27
  Executarea utilajelor tehnologice 28
  Exploatarea sondelor 29
  Exploatarea și întreținerea instalațiilor hidropneumatice 30
  Extracția țițeiului și gazelor 31
  Fabricația structurii aeronavelor 32
  Finisarea produselor trefilate și trase 33
  Forjare în matriță 34
  Forjare liberă
  35
  Forme de turnare 36
  Garnituri de model 37
  Instalații de ridicat și transportat 38
  Instalații de tubulatură navală 39
  Instalații și echipamente pentru aeronave 40
  Instalațiile și aparatele de bord ale aeronavelor 41
  Intervenții, instrumentații și reparații la sonde 42
  Întreținerea aparatelor de mecanică fină 43
  Întreținerea aparatelor optico-mecanice și optico-electronice 44
  Întreținerea mașinilor și utilajelor agricole
  45
  Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 46
  Întreținerea și repararea elementelor de caroserie 47
  Întreținerea și repararea navei 48
  Laminarea produselor plate 49
  Laminarea semifabricatelor și profilelor 50
  Laminarea țevilor 51
  Legislație navală 52
  Manipularea mărfurilor în port 53
  Mașini de construcții pentru căi de comunicații 54
  Mașini de construcții pentru terasamente, fundații și betoane
  55
  Mașini de ridicat și transportat 56
  Mașini și instalații mecanice navale 57
  Materii prime pentru laminare 58
  Materii prime și materiale 59
  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative 60
  Mecanisme hidraulice, pneumatice și mașini electrice navale 61
  Mentenanța automobilului 62
  Mentenanța mașinilor de construcții 63
  Mentenanța sistemelor tehnice 64
  Mișcarea și tratarea țițeiului
  65
  Montarea ansamblurilor de mecanică fină 66
  Montarea aparatelor optico-mecanice și optico-electronice 67
  Montarea echipamentelor hidropneumatice 68
  Montarea spațială a structurilor metalice 69
  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 70
  Nave și instalații de punte 71
  Nave, vitalitate și salvare 72
  Nomenclatura navală 73
  Nomenclatura și structura navei 74
  Precizia de prelucrare pe MCN
  75
  Pregătirea automobilului pentru exploatare 76
  Prelucrarea materialului lemnos 77
  Prelucrarea pieselor cu dantură 78
  Prelucrarea pieselor prismatice, a canalelor și canelurilor 79
  Prelucrarea prin frezare, rabotare, mortezare 80
  Prelucrări mecanice 81
  Prelucrări pe strunguri semiautomate 82
  Prelucrări prin netezire 83
  Prelucrări prin rectificare 84
  Prelucrări prin strunjire
  85
  Procese de fabricație pe MCN 86
  Procese de realizare a pieselor turnate 87
  Produse refractare și termoizolante 88
  Realizarea ochelarilor 89
  Realizarea pieselor optice 90
  Reglarea instalațiilor hidropneumatice 91
  Repararea aparatelor de mecanică fină 92
  Repararea mașinilor și utilajelor agricole 93
  Repararea subansamblelor, mașinilor, utilajelor și instalațiilor 94
  Revizia și întreținerea construcțiilor metalice 95
  Sisteme de propulsie pentru aeronave 96
  Subansamblurile construcțiilor metalice 97
  Sudarea prin topire și presiune 98
  Tăierea termică a metalelor 99
  Transportul gazelor 100
  Tratamente termice și termochimice 101
  Tratarea oțelului lichid 102
  Turbine cu abur/gaze 103
  Turnarea oțelului 104
  Utilaje și instalații auxiliare
  105
  Utilaje și instalații conexe furnalului 106
  Utilajul și tehnologia trefilării și tragerii 107
  Verificarea parametrilor specifici în foraj- extracție 108
  Vitalitate și salvare 109
  Vopsirea elementelor de caroserie 110
  Zidirea cuptoarelor metalurgice 111
  Zidirea utilajelor de turnare 112
  Anexa nr. 1.4MECANICĂ/MECANICĂ ÎN CONSTRUCŢII
  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr. crt.
  Liceu 1. Mecanică 1.4. Mecanică/ Mecanică în construcții ANEXA 1.4
  Acționări hidraulice în mecatronică 1
  Acționări în instalații electromecanice 2
  Acționări pneumatice în mecatronică 3
  Administrarea firmei 4
  Aerodinamica și construcția aeronavelor 5
  Aerodinamica și structura aeronavei 6
  Aeronava-sistem de zbor 7
  Ajustarea funcționării sistemelor de reglare automată 8
  Aparate de bord pentru aeronave 9
  Aparate optico-mecanice 10
  Aparate și instalații de navigație 11
  Aparatură birotică 12
  Aplicații CAD 13
  Armarea navei 14
  Asamblarea calculatoarelor personale 15
  Asamblarea componentelor garniturii de model 16
  Asamblarea corpului navei 17
  Asamblarea navei 18
  Asamblarea structurilor 19
  Asamblarea subansamblurilor și ansamblurilor mecatronice 20
  Asamblarea unui sistem de calcul 21
  Asamblări mecanice 22
  Asigurarea calității 23
  Asigurarea funcționării sistemelor de reglare automată 24
  Asigurarea și controlul calității 25
  Automate programabile 26
  Automatizarea proceselor industriale 27
  Automatizarea proceselor tehnologice 28
  Automatizări industriale 29
  Automobile 30
  Autorități și legislație în transporturi 31
  Bazele desenării asistate de calculator 32
  Bazele electrotehnicii 33
  CDL - clasa a XI-a 34
  Circuite electrice 35
  Componentele echipamentelor electrice 36
  Condiții de lucru la strunjire 37
  Conducerea automobilului 38
  Conducerea roboților industriali 39
  Conducerea transportului și automobilului 40
  Confecții metalice artizanale de uz casnic și gospodăresc 41
  Confecționarea ochelarilor 42
  Construcția aeronavelor 43
  Construcția garniturilor de model 44
  Construcția structurilor de aeronavă 45
  Construcția și funcționarea automobilelor 46
  Construcția tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 47
  Construcția utilajului tehnologic 48
  Construcții metalice 49
  Contracte și documente de transport 50
  Controlul produselor forjate și tratate termic 51
  Controlul produselor sudate 52
  Coordonarea și monitorizarea transporturilor 53
  Desen tehnic 54
  Desen tehnic de instalații 55
  Desenul de ansamblu 56
  Detectarea defectelor 57
  Diagnosticarea și reglarea echipamentelor hidropneumatice 58
  Dispozitive de instalații de ridicat și transportat 59
  Documentația tehnică în domeniul prelucrărilor la cald 60
  Documentația tehnică specifică instalațiilor navale 61
  Documentația tehnico-economică 62
  Documentația tehnologică 63
  Documente de evidența activității 64
  Echipamente automate de mecanică fină 65
  Echipamente pentru extracție 66
  Echipamente pentru foraj 67
  Echipamentul pentru comprimare, transportul și depozitarea fluidelor 68
  Electrotehnică și măsurări tehnice 69
  Elemente de bază privind interfața CAD 70
  Elemente de construcția ale cuptoarelor industriale 71
  Elemente de programare 72
  Elemente de proiectare 73
  Elemente de proiectare CAD a instalațiilor electrice 74
  Etică și comunicare profesională 75
  Executarea elementelor de structură ale corpului navei a secțiilor plane și de volum 76
  Executarea elementelor și asamblarea lor în instalații de tubulatură 77
  Executarea formelor 78
  Executarea operațiilor și produselor pe mașini de prelucrare mecanică 79
  Executarea pieselor optice 80
  Execuția construcțiilor metalice 81
  Execuția construcțiilor metalice speciale 82
  Execuția elementelor componente ale unei structuri metalice 83
  Exploatarea ambarcațiunilor 84
  Exploatarea echipamentelor și utilajelor 85
  Exploatarea instalațiilor de la bordul navei 86
  Exploatarea instalațiilor electrice 87
  Exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 88
  Exploatarea și repararea tractoarelor și mașinilor agricole 89
  Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport 90
  Extracția țițeiului 91
  Fabricarea pieselor de precizie pe mașini unelte convenționale 92
  Fabricația structurii aeronavelor 93
  Finisarea produselor trase și trefilate 94
  Geofizică de sondă 95
  Hidraulică și electrohidraulică 96
  Igiena și securitatea muncii 97
  Instalații de ridicat și transportat 98
  Instalații electrice navale 99
  Instalații electrice speciale 100
  Instalații hidropneumatice 101
  Instalații termoenergetice 102
  Intervenții instrumentații și reparații sonde 103
  Întocmirea documentației tehnice 104
  Întreținere planificată 105
  Întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice 106
  Întreținerea și repararea corpului navei 107
  Întreținerea și repararea instalațiilor hidraulice și pneumatice 108
  Întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor 109
  Întreținerea și repararea produselor artizanale și a utilajelor specifice 110
  Întreținerea și reparația structurii aeronavelor 111
  Întreținerea, diagnosticarea și repararea automobilelor 112
  Întreținerea, repararea și consolidarea structurilor metalice 113
  Laminarea semifabricatelor 114
  Laminarea țevilor la cald 115
  Lansarea navei 116
  Lansarea și urmărirea producției 117
  Lăcătușerie generală 118
  Legislație navală 119
  Legislație rutieră și conducerea autovehiculelor 120
  Legislație și etică profesională 121
  Legislație și normative de aviație 122
  Limbaj tehnic grafic 123
  Lucrări de întreținere și reparații 124
  Manipularea mărfurilor 125
  Marinărie 126
  Mașini de frezat, rabotat și mortezat 127
  Mașini de înaltă productivitate 128
  Mașini electrice 129
  Mașini și dispozitive specifice executării construcțiilor metalice și utilajului tehnologic 130
  Mașini și instalații navale 131
  Mașini și instalații pentru irigări și transport 132
  Mașini și utilaje 133
  Mașini și utilaje industriale 134
  Mașini și utilaje specifice 135
  Mașini unelte convenționale 136
  Mașini unelte cu comandă numerică 137
  Mașini unelte de rectificat 138
  Mașini unelte pentru strunjire 139
  Mașini utilizate în modelărie 140
  Materiale specifice tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 141
  Materii prime și materiale 142
  Materii prime și materiale tehnologice pentru fabricarea produselor din lemn 143
  Matrițe 144
  Măsurarea mărimilor tehnice 145
  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative 146
  Măsurări electrice 147
  Măsurări electrice în curent alternativ 148
  Măsurări electrice în curent continuu 149
  Măsurări neelectrice și electrice 150
  Măsurări specifice în foraj-extracție 151
  Măsurări tehnice 152
  Măsurători tehnice la probele de recepție 153
  Mecanisme de mecanică fină 154
  Mentenanța echipamentelor hidropneumatice 155
  Mentenanța instalațiilor de la bordul aeronavelor 156
  Mentenanța instalațiilor și echipamentelor aeronavelor 157
  Mentenanța mașinilor unelte cu comandă numerică 158
  Mijloace de măsurare pentru mărimi fizico-chimice 159
  Mijloace de măsurare pentru mărimi electrice 160
  Mijloace de măsură pentru mărimi mecanice 161
  Modelarea 3D 162
  Montarea, vopsirea, ambalarea și transportul structurilor metalice 163
  Montarea instalațiilor pe navă 164
  Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hidropneumatice 165
  Montarea și reglarea de măsură și control 166
  Montarea și reglarea sculelor pe mașini unelte cu comandă numerică 167
  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 168
  Montarea, întreținerea și repararea agregatelor rotative aferente instalației cazanului de abur 169
  Motoare și instalații navale 170
  Nave și mijloace de salvare a vieții pe apă 171
  Norme de prevenire a poluării apelor și legislație navală 172
  Norme de protecția muncii și primul ajutor la bordul navei 173
  Norme de protecția muncii. PSI și protecția mediului 174
  Operarea pe MUCN 175
  Operații și echipamente pentru manipularea mărfurilor 176
  Operații tehnologice de forjare, tratamente termice și termochimice 177
  Optică cine-TV 178
  Organe de mașini 179
  Organe de mașini și asamblări 180
  Organe de mașini și solicitări 181
  Organizare și legislație metrologică 182
  Organizarea activității unităților de exploatare, întreținere și reparare a utilajelor pentru terasamente și cale 183
  Planificarea și organizarea producției 184
  Pneumatică și electropneumatică 185
  Precizia de prelucrare pe MUCN 186
  Pregătire semifabricatelor pentru forjare, tratamente termice și termochimice 187
  Pregătirea amestecului de formare 188
  Pregătirea amestecurilor de materii prime 189
  Pregătirea producției 190
  Prelucrarea materialelor pentru garnitura de model 191
  Prelucrări neconvenționale 192
  Prelucrări prin deformare plastică 193
  Procedee de sudare prin presiune 194
  Procedee de sudare prin topire 195
  Producerea energiei în centrale electrice 196
  Proiectare asistată de calculator 197
  Proiectare CAD pentru construcții 198
  Realizarea de prezentări multimedia 199
  Realizarea desenelor în 2 D 200
  Regimuri de așchiere 201
  Regimuri de așchiere la rectificare 202
  Repararea cadrului și caroseriei 203
  Repararea instalațiilor navale 204
  Repararea și punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor 205
  Reprezentarea în desen a produselor finite din lemn 206
  Reprezentarea organelor de mașini 207
  Reprezentarea pieselor mecanice 208
  Sănătatea și securitatea muncii 209
  Sănătatea și securitatea muncii la bordul navei 210
  SDV-uri pentru frezare, rabotare, mortezare 211
  SDV-uri pentru rectificare 212
  SDV-uri pentru strunjire 213
  SDV-uri specifice 214
  SDV-uri utilizate în producția artizanală și prestarea serviciilor 215
  Senzori 216
  Senzori și end-efectori 217
  Senzori și traductoare 218
  Sisteme de acționare 219
  Sisteme de acționare a mașinilor și utilajelor 220
  Sisteme de acționare a roboților industriali 221
  Sisteme de automatizare 222
  Sisteme de automatizare în instalații electromecanice 223
  Sisteme de protecție pe mașini unelte cu comandă numerică 224
  Sisteme de reglare automată 225
  Sisteme de transmitere a mișcării 226
  Sisteme de transport 227
  Sisteme electrice și electronice ale autovehiculelor rutiere 228
  Sisteme electro-hidropneumatice 229
  Sisteme electromecanice pentru aeronave 230
  Sisteme mecanice, pneumatice și hidraulice ale automobilului 231
  Sisteme mecatronice 232
  Sisteme și tehnologii de fabricație 233
  Sisteme tehnice 234
  Sisteme, echipamente și aparate de bord 235
  Stagii de pregătire practică - CDL clasa a IX-a 236
  Stagii de pregătire practică - CDL clasa a X-a 237
  Stagii de pregătire practică. Acționări în instalații electromecanice - clasa a XI-a 238
  Stagii de pregătire practică. Asigurarea calității - clasa a XI-a 239
  Stagii de pregătire practică. Construcția aeronavelor - clasa a XI-a 240
  Stagii de pregătire practică. Planificarea și organizarea producției - clasa a XI-a 241
  Stagii de pregătire practică. Transmisii mecanice și mecanisme - clasa a XI-a 242
  Structura aparatelor de măsură și control 243
  Structuri metalografice 244
  Subansambluri specifice mijloacelor de măsură și control 245
  Ștanțe, modele și șabloane 246
  Tehnici de măsurare 247
  Tehnici de măsurare în domeniu 248
  Tehnologia asamblării organelor pentru conducerea și circulația fluidelor 249
  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei de aluminiu și mase plastice 250
  Tehnologia de prelucrări la cald 251
  Tehnologia forării sondelor 252
  Tehnologia frezării, rabotării, mortezării 253
  Tehnologia informației și comunicării 254
  Tehnologia lucrărilor mecanice 255
  Tehnologia materialelor 256
  Tehnologia rectificării 257
  Tehnologia strunjirii 258
  Tehnologie generală electrotehnică 259
  Tehnologie generală în electronică-automatizări 260
  Tehnologii de asamblare mecanică 261
  Tehnologii de elaborare a metalelor și aliajelor neferoase 262
  Tehnologii de mecanică fină 263
  Tehnologii de prelucrare 264
  Tehnologii de prelucrare și SDV-uri pentru MUNC 265
  Tehnologii de prelucrări la cald 266
  Tehnologii generale în electrotehnică 267
  Tehnologii neconvenționale 268
  Traductoare utilizate în automatizări 269
  Transmisii mecanice și mecanisme 270
  Transportul, tratarea, depozitarea țițeiului 271
  Trasabilitatea proceselor în industria aeronautică 272
  Tratamente termice 273
  Tratarea oțelului în afara cuptorului 274
  Trefilarea, sârmelor, tragerea barelor 275
  Turnarea continuă a oțelului 276
  Turnarea materialelor metalice 277
  Turnarea metalelor și aliajelor neferoase 278
  Ungerea sistemelor tehnice 279
  Utilaje de ridicat și transportat 280
  Utilaje portuare 281
  Utilaje specifice sectorului de laminare 282
  Utilaje specifice secțiilor de forjare, tratamente termice și termochimice 283
  Utilaje specifice secțiilor de tragere trefilare 284
  Utilaje și instalații conexe furnalului 285
  Utilaje și instalații conexe utilajelor de bază pentru elaborarea metalelor neferoase 286
  Utilaje, instalații și agregate pentru lucrări de terasamente și cale 287
  Utilaje, instalații și echipamente forestiere 288
  Utilajul și tehnologia de elaborare a oțelului 289
  Utilajul și tehnologia elaborării fontei 290
  Utilizarea aplicațiilor de tip CAD 291
  Utilizarea materiilor prime, materialelor și SDV-urilor specifice forjării și tratamentelor termice 292
  Utilizarea nomenclaturii navale 293
  Utilizarea nomenclaturii navale și amenajări portuare 294
  Uzarea mașinilor și utilajelor 295
  Verificarea funcționării echipamentelor radio, navigație și radiolocație ale aeronavei 296
  Verificarea metrologică și etalonarea mijloacelor de măsură 297
  Verificarea reparațiilor la aparatele de bord pentru aeronave 298
  Vitalitatea navei și salvarea vieții pe apă 299
  Vopsirea automobilelor 300
  Zidirea cuptoarelor de încălzire și ardere 301
  Zidirea cuptoarelor de topire 302

  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr.
  crt.
  Învățământ profesional 1. Mecanică 1.4. Mecanică/ Mecanică în construcții ANEXA 1.4
  Accesorii pentru tâmplărie din aluminiu și mase plastice 1
  Acționarea mașinilor de construcții 2
  Aerodinamica 3
  Agregate rotative aferente cazanului de abur 4
  Aliaje pentru turnare 5
  Aparate electrice 6
  Aplicarea normelor de securitate în muncă și de protecția mediului în industria alimentară 7
  Asamblarea navei
  8
  Asamblarea ștanțelor și matrițelor 9
  Asamblări mecanice 10
  Asigurarea calității pieselor 11
  Automobile 12
  Calitatea produselor și serviciilor 13
  CDL clasa a IX-a 14
  CDL clasa a X-a 15
  CDL clasa a XI-a 16
  Circuite electrice 17
  Componentele echipamentelor electrice
  18
  Componentele structurilor metalice 19
  Componentele tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 20
  Conducere și elemente de legislație rutieră 21
  Conducerea automobilului 22
  Conducerea tractorului rutier 23
  Confecții mecanice artizanale de uz casnic și gospodăresc 24
  Confecții metalice artizanale, de uz casnic și gospodăresc 25
  Consiliere și orientare clasa a IX-a 26
  Consiliere și orientare clasa a X-a 27
  Consiliere și orientare clasa a XI-a
  28
  Construcția aeronavelor 29
  Construcția structurii aeronavelor 30
  Construcția și funcționarea automobilului 31
  Desen pentru construcții și lucrări publice 32
  Desen pentru instalații 33
  Desen tehnic 34
  Distribuția gazelor 35
  Echipamente pentru extracție 36
  Echipamente pentru forajul sondelor 37
  Economia întreprinderii
  38
  Elaborarea fontei 39
  Elaborarea metalelor și aliajelor neferoase 40
  Elaborarea oțelului 41
  Electrotehnică și măsurări tehnice 42
  Elemente de construcție ale cuptoarelor metalurgice 43
  Elemente de programare 44
  Etică și comunicare profesională 45
  Executarea construcțiilor metalice 46
  Executarea lucrărilor agricole 47
  Executarea pieselor de mecanică fină
  48
  Executarea ștanțelor și matrițelor 49
  Executarea utilajelor tehnologice 50
  Exploatarea sondelor 51
  Exploatarea și întreținerea instalațiilor hidropneumatice 52
  Extracția țițeiului și gazelor 53
  Fabricarea cimentului 54
  Fabricarea elementelor prefabricate din beton 55
  Fabricarea ipsosului 56
  Fabricarea varului 57
  Fabricația structurii aeronavelor
  58
  Finisarea produselor trefilate și trase 59
  Forjare în matriță 60
  Forjare liberă 61
  Forme de turnare 62
  Garnituri de model 63
  Instalații de condiționare a aerului 64
  Instalații de ridicat și transportat 65
  Instalații de tubulatură navală 66
  Instalații electrice 67
  Instalații frigorifice 68
  Instalații și echipamente pentru aeronave 69
  Instalațiile și aparatele de bord ale aeronavelor 70
  Intervenții, instrumentații și reparații la sonde 71
  Întreținerea aparatelor de mecanică fină 72
  Întreținerea aparatelor optico-mecanice și optico-electronice 73
  Întreținerea mașinilor și utilajelor agricole 74
  Întreținerea mașinilor și utilajelor forestiere 75
  Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 76
  Întreținerea și repararea elementelor de caroserie 77
  Întreținerea și repararea navei
  78
  Laminarea produselor plate 79
  Laminarea semifabricatelor și profilelor 80
  Laminarea țevilor 81
  Lăcătușerie generală 82
  Limbaj tehnic grafic 83
  Lucrări de întreținere în instalațiile frigorifice 84
  Manipularea mărfurilor în port 85
  Mașini agricole și zootehnice 86
  Mașini de construcții pentru căi de comunicații 87
  Mașini de construcții pentru terasamente, fundații și betoane
  88
  Mașini de ridicat și transportat 89
  Mașini electrice 90
  Mașini și aparate electrocasnice 91
  Mașini și instalații mecanice navale 92
  Mașini, aparate și elemente de automatizare 93
  Materii prime în industria textilă și pielărie 94
  Materii prime pentru laminare 95
  Materii prime și materiale 96
  Materii prime și materiale din industria chimică 97
  Materii prime și materiale tehnologice din industria lemnului
  98
  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative 99
  Măsurări electrice în curent continuu 100
  Măsurări neelectrice și electrice 101
  Măsurări tehnice 102
  Măsurători electrice în curent alternativ 103
  Măsurători în construcții și lucrări publice 104
  Măsurători în instalații 105
  Mecanisme hidraulice, pneumatice și mașini electrice navale 106
  Mentenanța automobilului 107
  Mentenanța mașinilor de construcții
  108
  Mentenanța sistemelor tehnice 109
  Mișcarea și tratarea țițeiului 110
  Montarea ansamblurilor de mecanică fină 111
  Montarea aparatelor optico-mecanice și optico-electronice 112
  Montarea echipamentelor hidropneumatice 113
  Montarea spațială a structurilor metalice 114
  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 115
  Montarea, pornirea și oprirea instalațiilor frigorifice 116
  Nave și instalații de punte 117
  Nave, vitalitate și salvare
  118
  Nomenclatura și structura navei 119
  Organe de mașini 120
  Organizarea locului de muncă 121
  Precizia de prelucrare pe MCN 122
  Pregătirea automobilului pentru exploatare 123
  Prelucrarea materialului lemnos 124
  Prelucrarea pieselor cu dantură 125
  Prelucrarea pieselor prismatice, a canalelor și canelurilor 126
  Prelucrarea prin frezare, rabotare, mortezare 127
  Prelucrarea semifabricatelor
  128
  Prelucrări mecanice 129
  Prelucrări pe strunguri semiautomate 130
  Prelucrări prin netezire 131
  Prelucrări prin rectificare 132
  Prelucrări prin strunjire 133
  Procese de fabricație pe MCN 134
  Procese de realizare a pieselor turnate 135
  Produse artizanale de uz casnic și gospodăresc 136
  Produse refractare și termoizolante 137
  Realizarea ochelarilor
  138
  Realizarea pieselor optice 139
  Reglarea instalațiilor hidropneumatice 140
  Repararea aparatelor de mecanică fină 141
  Repararea instalațiilor frigorifice 142
  Repararea mașinilor și utilajelor agricole 143
  Repararea mașinilor și utilajelor forestiere 144
  Repararea subansamblelor, mașinilor, utilajelor și instalațiilor 145
  Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn 146
  Reprezentarea organelor de mașini 147
  Reprezentarea pieselor mecanice 148
  Revizia și întreținerea construcțiilor metalice 149
  Sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului în industria textilă și pielăriei 150
  Sisteme de propulsie pentru aeronave 151
  Sisteme electropneumatice 152
  Stagiu de pregătire practică - CDL 153
  Subansamblurile construcțiilor metalice 154
  Sudarea prin topire și presiune 155
  Tăierea termică a metalelor 156
  Tehnici de măsurare 157
  Tehnologia așchierii pe mașini unelte convenționale
  158
  Tehnologia debitării materialului lemnos 159
  Tehnologia lucrărilor mecanice 160
  Tehnologie generală electrotehnică 161
  Tehnologie generală în electronică-automatizări 162
  Tehnologii de asamblare mecanică 163
  Tehnologii generale în electronică-automatizări 164
  Tehnologii generale în electrotehnică 165
  Transportul gazelor 166
  Transportul și manipularea prefabricatelor 167
  Tratamente termice
  168
  Tratamente termice și termochimice 169
  Tratarea oțelului lichid 170
  Turbine cu abur/gaze 171
  Turnarea oțelului 172
  Utilaje portuare 173
  Utilaje și instalații auxiliare 174
  Utilaje și instalații conexe furnalului 175
  Utilaje și operații mecanice și hidrodinamice din industria chimică 176
  Utilajul și tehnologia trefilării și tragerii 177
  Verificarea parametrilor specifici în foraj-extracție
  178
  Vitalitate și salvare 179
  Vopsirea elementelor de caroserie 180
  Zidirea cuptoarelor metalurgice 181
  Zidirea utilajelor de turnare 182

  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr. crt.
  Stagii de pregătire practică 1. Mecanică 1.4. Mecanică/ Mecanică în construcții ANEXA 1.4
  Accesorii pentru tâmplărie din aluminiu și mase plastice 1
  Agregate rotative aferente cazanului de abur 2
  Aliaje pentru turnare 3
  Aparate electrice 4
  Asamblarea navei 5
  Asamblarea ștanțelor și matrițelor 6
  Asigurarea calității pieselor 7
  CDL clasa a XI-a 8
  Componentele structurilor metalice 9
  Componentele tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 10
  Conducere și elemente de legislație rutieră 11
  Conducerea automobilului 12
  Confecții mecanice artizanale de uz casnic și gospodăresc 13
  Confecții metalice artizanale de uz casnic și gospodăresc 14
  Construcția aeronavelor 15
  Construcția structurii aeronavelor 16
  Desen pentru construcții și lucrări publice 17
  Desen pentru instalații 18
  Distribuția gazelor 19
  Echipamente pentru extracție 20
  Echipamente pentru forajul sondelor 21
  Elaborarea fontei 22
  Elaborarea metalelor și aliajelor neferoase 23
  Elaborarea oțelului 24
  Elemente de construcție ale cuptoarelor metalurgice 25
  Elemente de programare 26
  Executarea construcțiilor metalice 27
  Executarea lucrărilor agricole 28
  Executarea pieselor de mecanică fină 29
  Executarea ștanțelor și matrițelor 30
  Executarea utilajelor tehnologice 31
  Exploatarea sondelor 32
  Exploatarea și întreținerea instalațiilor hidropneumatice 33
  Extracția țițeiului și gazelor 34
  Fabricația structurii aeronavelor 35
  Finisarea produselor trefilate și trase 36
  Forjare în matriță 37
  Forjare liberă 38
  Forme de turnare 39
  Garnituri de model 40
  Instalații de ridicat și transportat 41
  Instalații de tubulatură navală 42
  Instalații electrice 43
  Instalații și echipamente pentru aeronave 44
  Instalațiile și aparatele de bord ale aeronavelor 45
  Intervenții, instrumentații și reparații la sonde 46
  Întreținerea aparatelor de mecanică fină 47
  Întreținerea aparatelor optico-mecanice și optico-electronice 48
  Întreținerea mașinilor și utilajelor agricole 49
  Întreținerea mașinilor și utilajelor forestiere 50
  Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 51
  Întreținerea și repararea elementelor de caroserie 52
  Întreținerea și repararea navei 53
  Laminarea produselor plate 54
  Laminarea semifabricatelor și profilelor 55
  Laminarea țevilor 56
  Legislație navală 57
  Limbaj tehnic grafic 58
  Manipularea mărfurilor în port 59
  Mașini de construcții pentru căi de comunicații 60
  Mașini de construcții pentru terasamente, fundații și betoane 61
  Mașini de ridicat și transportat 62
  Mașini electrice 63
  Mașini și instalații mecanice navale 64
  Mașini, aparate și elemente de automatizare 65
  Materii prime pentru laminare 66
  Materii prime și materiale 67
  Materii prime și materiale tehnologice din industria lemnului 68
  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative 69
  Măsurători electrice în curent alternativ 70
  Măsurători în construcții și lucrări publice 71
  Măsurători în instalații 72
  Mecanisme hidraulice, pneumatice și mașini electrice navale 73
  Mentenanța automobilului 74
  Mentenanța mașinilor de construcții 75
  Mentenanța sistemelor tehnice 76
  Mișcarea și tratarea țițeiului 77
  Montarea ansamblurilor de mecanică fină 78
  Montarea aparatelor optico-mecanice și optico-electronice 79
  Montarea echipamentelor hidropneumatice 80
  Montarea spațială a structurilor metalice 81
  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 82
  Nave și instalații de punte 83
  Nave, vitalitate și salvare 84
  Nomenclatura navală 85
  Nomenclatura și structura navei 86
  Organizarea locului de muncă 87
  Precizia de prelucrare pe MCN 88
  Pregătirea automobilului pentru exploatare 89
  Prelucrarea materialului lemnos 90
  Prelucrarea pieselor cu dantură 91
  Prelucrarea pieselor prismatice, a canalelor și canelurilor 92
  Prelucrarea prin frezare, rabotare, mortezare 93
  Prelucrarea semifabricatelor 94
  Prelucrări mecanice 95
  Prelucrări pe strunguri semiautomate 96
  Prelucrări prin netezire 97
  Prelucrări prin rectificare 98
  Prelucrări prin strunjire 99
  Procese de fabricație pe MCN 100
  Procese de realizare a pieselor turnate 101
  Produse artizanale de uz casnic și gospodăresc 102
  Produse refractare și termoizolante 103
  Realizarea ochelarilor 104
  Realizarea pieselor optice 105
  Reglarea instalațiilor hidropneumatice 106
  Repararea aparatelor de mecanică fină 107
  Repararea mașinilor și utilajelor agricole 108
  Repararea mașinilor și utilajelor forestiere 109
  Repararea subansamblelor, mașinilor, utilajelor și instalațiilor 110
  Reprezentarea în desen a produselor simple din lemn 111
  Revizia și întreținerea construcțiilor metalice 112
  Sisteme de propulsie pentru aeronave 113
  Sisteme electropneumatice 114
  Subansamblurile construcțiilor metalice 115
  Sudarea prin topire și presiune 116
  Tăierea termică a metalelor 117
  Tehnici de măsurare 118
  Tehnologia debitării materialului lemnos 119
  Tehnologii de asamblare mecanică 120
  Transportul gazelor 121
  Tratamente termice 122
  Tratamente termice și termochimice 123
  Tratarea oțelului lichid 124
  Turbine cu abur/gaze 125
  Turnarea oțelului 126
  Utilaje și instalații auxiliare 127
  Utilaje și instalații conexe furnalului 128
  Utilajul și tehnologia trefilării și tragerii 129
  Verificarea parametrilor specifici în foraj-extracție 130
  Vitalitate și salvare 131
  Vopsirea elementelor de caroserie 132
  Zidirea cuptoarelor metalurgice 133
  Zidirea utilajelor de turnare 134
  Anexa nr. 1.5MECANICĂ/MECANICĂ NAVE
  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr. crt.
  Liceu
  1. Mecanică 1.5. Mecanică/ Mecanică nave ANEXA 1.5
  Acționări hidraulice în mecatronică 1
  Acționări pneumatice în mecatronică 2
  Administrarea firmei 3
  Aerodinamica și construcția aeronavelor 4
  Aerodinamica și structura aeronavei 5
  Aparate de bord pentru aeronave 6
  Aparate optico-mecanice 7
  Aparate și instalații de navigație 8
  Aparatură birotică
  9
  Aplicații CAD 10
  Armarea navei 11
  Asamblarea calculatoarelor personale 12
  Asamblarea componentelor garniturii de model 13
  Asamblarea corpului navei 14
  Asamblarea navei 15
  Asamblarea structurilor 16
  Asamblarea subansamblurilor și ansamblurilor mecatronice 17
  Asamblări mecanice 18
  Asigurarea calității
  19
  Asigurarea și controlul calității 20
  Automate programabile 21
  Automatizarea proceselor tehnologice 22
  Automatizări industriale 23
  Bazele proceselor de asamblare 24
  Calitatea prelucrărilor prin așchiere 25
  Calitatea produselor în mecanică fină 26
  CDL- clasa a XI-a 27
  Circuite electrice 28
  Condiții de lucru la strunjire
  29
  Conducerea automobilului 30
  Conducerea roboților industriali 31
  Conducerea transportului și automobilului 32
  Construcția aeronavelor 33
  Construcția garniturilor de model 34
  Construcția structurilor de aeronavă 35
  Construcția structurilor pentru aeronave 36
  Construcția și funcționarea automobilelor 37
  Construcția tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 38
  Construcția utilajului tehnologic
  39
  Construcții metalice 40
  Contracte și documente de transport 41
  Controlul produselor forjate și tratate termic 42
  Controlul produselor sudate 43
  Coordonarea și monitorizarea transporturilor 44
  Cuptoare industriale 45
  Desen tehnic 46
  Desen tehnic de instalații 47
  Desenul de ansamblu 48
  Detectarea defectelor
  49
  Diagnosticarea și reglarea echipamentelor hidropneumatice 50
  Documentația tehnică în domeniul prelucrărilor la cald 51
  Documentația tehnico-economică 52
  Documentația tehnologică 53
  Documente de evidența activității 54
  Echipamente automate de mecanică fină 55
  Echipamente pentru extracție 56
  Echipamente pentru foraj 57
  Echipamentul pentru comprimare, transportul și depozitarea fluidelor 58
  Elemente de programare 59
  Elemente de proiectare 60
  Etică și comunicare profesională 61
  Executarea elementelor de structură ale corpului navei a secțiilor plane și de volum 62
  Executarea elementelor și asamblarea lor în instalații de tubulatură 63
  Executarea formelor 64
  Executarea operațiilor și produselor pe mașini de prelucrare mecanică 65
  Execuția construcțiilor metalice 66
  Execuția construcțiilor metalice speciale 67
  Execuția elementelor componente ale unei structuri metalice 68
  Exploatarea ambarcațiunilor
  69
  Exploatarea echipamentelor și utilajelor 70
  Exploatarea instalațiilor de la bordul navei 71
  Exploatarea instalațiilor electrice 72
  Exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 73
  Exploatarea și repararea tractoarelor și mașinilor agricole 74
  Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport 75
  Extracția țițeiului 76
  Fabricarea pieselor de precizie pe mașini unelte convenționale 77
  Fabricația structurii aeronavelor 78
  Factorul uman în aviație
  79
  Finisarea produselor trase și trefilate 80
  Hidraulică și electrohidraulică 81
  Igiena și securitatea muncii 82
  Instalații de ridicat și transportat 83
  Instalații electrice navale 84
  Instalații hidropneumatice 85
  Instalații termoenergetice 86
  Intervenții instrumentații și reparații sonde 87
  Întocmirea documentației tehnice 88
  Întreținere planificată
  89
  Întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice 90
  Întreținerea și repararea corpului navei 91
  Întreținerea și repararea instalațiilor hidraulice și pneumatice 92
  Întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor 93
  Întreținerea și repararea produselor artizanale și a utilajelor specifice 94
  Întreținerea și reparația structurii aeronavelor 95
  Întreținerea, diagnosticarea și repararea automobilelor 96
  Întreținerea, diagnosticarea, repararea utilajelor și echipamentelor forestiere 97
  Întreținerea, repararea și consolidarea structurilor metalice 98
  Laminarea semifabricatelor
  99
  Laminarea țevilor la cald 100
  Lansarea navei 101
  Lansarea și urmărirea producției 102
  Lăcătușerie generală 103
  Legislație navală 104
  Legislație rutieră și conducerea autovehiculelor 105
  Lucrări de întreținere și reparații 106
  Manipularea mărfurilor 107
  Mașini, utilaje și instalații 108
  Mașini de frezat, rabotat și mortezat
  109
  Mașini de înaltă productivitate 110
  Mașini electrice 111
  Mașini și dispozitive specifice executării construcțiilor metalice și utilajului tehnologic 112
  Mașini și instalații navale 113
  Mașini și instalații pentru irigări și transport 114
  Mașini și utilaje specifice 115
  Mașini unelte convenționale 116
  Mașini unelte de rectificat 117
  Mașini unelte pentru prelucrări la rece 118
  Mașini unelte pentru strunjire
  119
  Mașini utilizate în modelărie 120
  Mașini, aparate și elemente de automatizare 121
  Materiale specifice tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 122
  Materii prime și materiale 123
  Matrițe 124
  Măsurarea mărimilor tehnice 125
  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative 126
  Măsurări neelectrice și electrice 127
  Măsurări specifice în foraj-extracție 128
  Măsurări tehnice
  129
  Măsurători tehnice la probele de recepție 130
  Mentenanța echipamentelor hidropneumatice 131
  Mentenanța instalațiilor de la bordul aeronavelor 132
  Mentenanța instalațiilor și echipamentelor aeronavelor 133
  Mentenanța mașinilor unelte cu comandă numerică 134
  Metalurgie generală 135
  Mijloace de măsurare pentru mărimi fizico-chimice 136
  Mijloace de măsurare pentru mărimi electrice 137
  Mijloace de măsură pentru mărimi mecanice 138
  Modelarea 3D 139
  Montarea instalațiilor pe navă 140
  Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hidropneumatice 141
  Montarea și reglarea de măsură și control 142
  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 143
  Montarea, întreținerea și repararea agregatelor rotative aferente instalației cazanului de abur 144
  Montarea, vopsirea, ambalarea și transportul structurilor metalice 145
  Motoare și instalații pentru aeronave 146
  Nave și mijloace de salvare a vieții pe apă 147
  Norme de prevenire a poluării apelor și legislație navală 148
  Norme de protecția muncii și primul ajutor la bordul navei
  149
  Norme de protecția muncii. PSI și protecția mediului 150
  Operarea pe MUCN 151
  Operații și echipamente pentru manipularea mărfurilor 152
  Operații tehnologice de forjare, tratamente termice și termochimice 153
  Organe de mașini 154
  Organe de mașini și asamblări 155
  Planificarea și organizarea producției 156
  Pneumatică și electropneumatică 157
  Precizia de prelucrare pe MUCN 158
  Pregătire semifabricatelor pentru forjare, tratamente termice și termochimice
  159
  Pregătirea amestecului de formare 160
  Pregătirea producției 161
  Prelucrarea materialelor pentru garnitura de model 162
  Procedee de sudare prin presiune 163
  Procedee de sudare prin topire 164
  Producerea energiei în centrale electrice 165
  Proiectare asistată de calculator 166
  Realizarea de prezentări multimedia 167
  Realizarea desenelor în 2D 168
  Regimuri de așchiere
  169
  Regimuri de așchiere la rectificare 170
  Repararea cadrului și caroseriei 171
  Repararea instalațiilor navale 172
  Repararea și punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor 173
  Reprezentarea organelor de mașini 174
  Reprezentarea pieselor mecanice 175
  Sănătatea și securitatea muncii 176
  Sănătatea și securitatea muncii la bordul navei 177
  SDV-uri pentru frezare, rabotare, mortezare 178
  SDV-uri pentru rectificare
  179
  SDV-uri pentru strunjire 180
  SDV-uri specifice 181
  SDV-uri utilizate în producția artizanală și prestarea serviciilor 182
  Sisteme, echipamente și aparate de bord 183
  Sisteme de acționare 184
  Sisteme de acționare a mașinilor și utilajelor 185
  Sisteme de protecție pe mașini unelte cu comandă numerică 186
  Sisteme de transport 187
  Sisteme electro-hidropneumatice 188
  Sisteme electromecanice pentru aeronave
  189
  Sisteme mecatronice 190
  Sisteme și tehnologii de fabricație 191
  Sisteme tehnice 192
  Sisteme, echipamente și aparate de bord 193
  Sistemele electrice și electronice ale autovehiculelor rutiere 194
  Stagiu de pregătire practică - CDL clasa a IX-a 195
  Stagiu de pregătire practică - CDL clasa a X-a 196
  Stagiu de pregătire practică - CDL clasa a XI-a 197
  Structura aparatelor de măsură și control 198
  Ștanțe, modele și șabloane
  199
  Tehnici de măsurare 200
  Tehnologia asamblării organelor pentru conducerea și circulația fluidelor 201
  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei de aluminiu și mase plastice 202
  Tehnologia forării sondelor 203
  Tehnologia frezării, rabotării, mortezării 204
  Tehnologia informației și comunicării 205
  Tehnologia lucrărilor mecanice 206
  Tehnologia prelucrării la cald 207
  Tehnologia rectificării 208
  Tehnologia strunjirii
  209
  Tehnologie generală electrotehnică 210
  Tehnologie generală în electronică-automatizări 211
  Tehnologii de asamblare mecanică 212
  Tehnologii de elaborare a metalelor și aliajelor neferoase 213
  Tehnologii de prelucrare 214
  Tehnologii de prelucrare și SDV-uri pentru MUNC 215
  Tehnologii de prelucrări la cald 216
  Tehnologii neconvenționale 217
  Tractoare, mașini agricole, instalații zootehnice și forestiere 218
  Traductoare utilizate în automatizări 219
  Transmisii mecanice și mecanisme 220
  Transportul, tratarea, depozitarea țițeiului 221
  Trasabilitatea proceselor în industria aeronautică 222
  Tratamente termice 223
  Tratarea oțelului în afara cuptorului 224
  Trefilarea, sârmelor, tragerea barelor 225
  Turnarea continuă a oțelului 226
  Turnarea materialelor metalice 227
  Turnarea metalelor și aliajelor neferoase 228
  Ungerea sistemelor tehnice
  229
  Utilaje portuare 230
  Utilaje specifice sectorului de laminare 231
  Utilaje specifice secțiilor de forjare, tratamente termice și termochimice 232
  Utilaje specifice secțiilor de tragere trefilare 233
  Utilaje și instalații conexe furnalului 234
  Utilaje și instalații conexe utilajelor de bază pentru elaborarea metalelor neferoase 235
  Utilaje, instalații și agregate pentru lucrări de terasamente și cale 236
  Utilaje, instalații și echipamente forestiere 237
  Utilajul și tehnologia de elaborare a oțelului 238
  Utilajul și tehnologia elaborării fontei
  239
  Utilizarea materiilor prime, materialelor și SDV- urilor specifice forjării și tratamentelor termice 240
  Utilizarea nomenclaturii navale 241
  Utilizarea nomenclaturii navale și amenajări portuare 242
  Verificarea funcționării echipamentelor radio, navigație și radiolocație ale aeronavei 243
  Verificarea metrologică și etalonarea mijloacelor de măsurare 244
  Verificarea metrologică și etalonarea mijloacelor de măsură 245
  Verificarea reparațiilor la aparatele de bord pentru aeronave 246
  Vitalitatea navei și salvarea vieții pe apă 247
  Zidirea cuptoarelor de încălzire și ardere 248

  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr. crt.
  Învățământ profesional 1. Mecanică 1.5. Mecanică/ Mecanică nave ANEXA 1.5
  Aliaje pentru turnare 1
  Asamblarea navei 2
  Asamblarea ștanțelor și matrițelor 3
  Asamblări mecanice 4
  Automobile 5
  Calitatea produselor și serviciilor 6
  Componentele structurilor metalice 7
  Conducere și elemente de legislație rutieră 8
  Conducerea automobilului 9
  Consiliere și orientare clasa a IX-a 10
  Consiliere și orientare clasa a X-a 11
  Consiliere și orientare clasa a XI-a 12
  Construcția structurii aeronavelor 13
  Construcția și funcționarea automobilului 14
  Economia întreprinderii 15
  Elaborarea fontei 16
  Elaborarea oțelului 17
  Executarea ștanțelor și matrițelor 18
  Executarea utilajelor tehnologice 19
  Fabricația structurii aeronavelor 20
  Forme de turnare 21
  Garnituri de model 22
  Instalații de tubulatură navală 23
  Instalații și aparatele de bord ale aeronavelor 24
  Instalații și echipamente pentru aeronave 25
  Întreținerea mașinilor și utilajelor agricole 26
  Întreținerea și repararea elementelor de caroserie 27
  Întreținerea și repararea navei 28
  Lăcătușerie generală 29
  Legislație navală 30
  Manipularea mărfurilor în port 31
  Marinărie și manevră 32
  Mașini de ridicat și transportat 33
  Mașini hidraulice, pneumatice și mașini electrice navale 34
  Mașini, aparate și elemente de automatizare 35
  Materii prime și materiale 36
  Măsurări tehnice 37
  Mecanisme hidraulice, pneumatice și mașini electrice navale 38
  Mentenanța automobilului 39
  Montarea spațială a structurilor metalice 40
  Nave și instalații de punte 41
  Nave, vitalitate și salvare 42
  Nomenclatura și structura navei 43
  Nomenclatură navală 44
  Organe de mașini 45
  Porturi și nave 46
  Pregătirea automobilului pentru exploatare 47
  Prelucrarea materialului lemnos 48
  Prelucrarea pieselor cu dantură 49
  Prelucrarea pieselor prismatice, a canalelor și canelurilor 50
  Prelucrarea prin frezare, rabotare, mortezare 51
  Prelucrarea semifabricatelor 52
  Prelucrări mecanice 53
  Prelucrări pe strunguri semiautomate 54
  Prelucrări prin netezire 55
  Prelucrări prin rectificare 56
  Prelucrări prin strunjire 57
  Reglementări și legislație portuară 58
  Repararea mașinilor și utilajelor agricole 59
  Reprezentarea organelor de mașini 60
  Reprezentarea pieselor mecanice 61
  Revizia și întreținerea construcțiilor metalice 62
  Sisteme de propulsie pentru aeronave 63
  Stagiu de pregătire practică - CDL clasa a IX-a 64
  Stagiu de pregătire practică - CDL clasa a X-a 65
  Stagiu de pregătire practică - CDL clasa a XI-a 66
  Subansamblurile construcțiilor metalice 67
  Sudarea prin topire și presiune 68
  Tăierea termică a metalelor 69
  Tehnologia așchierii pe mașini unelte convenționale 70
  Tehnologii de asamblare mecanică 71
  Tratamente termice 72
  Tratarea oțelului lichid 73
  Turnarea oțelului 74
  Utilaje portuare 75
  Utilaje și instalații auxiliare 76
  Utilaje și instalații conexe furnalului 77
  Vitalitate și salvare 78
  Vopsirea elementelor de caroserie 79

  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr. crt.
  Stagii de pregătire practică 1. Mecanică 1.5. Mecanică/ Mecanică nave ANEXA 1.5
  Agregate rotative aferente cazanului de abur
  1
  Aliaje pentru turnare 2
  Asamblarea navei 3
  Asamblarea ștanțelor și matrițelor 4
  Asigurarea calității pieselor 5
  Automobile 6
  Cazane și instalații auxiliare 7
  Componentele structurilor metalice 8
  Conducerea automobilului 9
  Construcția și funcționarea automobilului 10
  Distribuția gazelor
  11
  Echipamente pentru extracție 12
  Echipamentul pentru forajul sondelor 13
  Elaborarea fontei 14
  Elaborarea metalelor și aliajelor neferoase 15
  Elaborarea oțelului 16
  Elemente de construcție ale cuptoarelor metalurgice 17
  Elemente de programare 18
  Executarea construcțiilor metalice 19
  Executarea pieselor de mecanică fină 20
  Executarea ștanțelor și matrițelor
  21
  Executarea utilajelor tehnologice 22
  Exploatarea sondelor de gaze 23
  Exploatarea și întreținerea instalațiilor hidropneumatice 24
  Extracția țițeiului și gazelor 25
  Finisarea produselor trefilate și trase 26
  Forjarea în matriță 27
  Forjarea liberă 28
  Forme de turnare 29
  Instalații de foraj și de intervenție 30
  Instalații de iluminat și instalații de forță navale
  31
  Instalații de ridicat și transportat 32
  Instalații de tubulatură navală 33
  Instalații electrohidraulice specifice navei 34
  Instalații electropneumatice ale navei 35
  Instalații energetice specifice forajului și extracției 36
  Instalații și echipamente navale 37
  Intervenții, instrumentații și reparații sonde 38
  Întreținerea aparatelor de mecanică fină 39
  Întreținerea instalațiilor automate navale 40
  Întreținerea instalațiilor specifice 41
  Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 42
  Întreținerea și repararea corpului navei 43
  Întreținerea și repararea elementelor de caroserie 44
  Laminarea produselor plate 45
  Laminarea semifabricatelor și profilelor 46
  Laminarea țevilor 47
  Legislație navală 48
  Manipularea mărfurilor în port 49
  Marinărie și manevră 50
  Mașini electrice
  51
  Mașini și instalații mecanice navale 52
  Materii prime pentru laminare 53
  Materii prime și materiale 54
  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative 55
  Mecanisme hidraulice, pneumatice și mașini electrice navale 56
  Mentenanța automobilului 57
  Mentenanța sistemelor tehnice 58
  Mișcarea și tratarea țițeiului 59
  Montarea ansamblurilor de mecanică fină 60
  Montarea echipamentelor electrice navale
  61
  Montarea echipamentelor hidropneumatice 62
  Montarea spațială a structurilor metalice 63
  Nave și instalații de punte 64
  Nave, vitalitate și salvare 65
  Nomenclatura și structura navei 66
  Nomenclatură navală 67
  Porturi și nave 68
  Precizia de prelucrare MCN 69
  Pregătirea automobilului pentru exploatare 70
  Prelucrarea pieselor cu dantură
  71
  Prelucrarea pieselor prismatice, a canalelor și canelurilor 72
  Prelucrarea prin frezare, rabotare, mortezare 73
  Prelucrarea prin netezire 74
  Prelucrarea prin rectificare 75
  Prelucrări mecanice 76
  Prelucrări pe strunguri semiautomate 77
  Prelucrări prin strunjire 78
  Procese de fabricație pe MCN 79
  Procese de realizare a pieselor turnate 80
  Produse refractare și termoizolante
  81
  Reglementări și legislație navală 82
  Repararea aparatelor de mecanică fină 83
  Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor 84
  Revizia și întreținerea construcțiilor metalice 85
  Subansamblurile construcțiilor metalice 86
  Sudarea prin topire și presiune 87
  Tăierea termică a metalelor 88
  Tehnologia așchierii pe mașini unelte convenționale 89
  Tehnologia forării sondelor 90
  Transportul gazelor
  91
  Tratamente termice și termochimice 92
  Tratarea oțelului lichid 93
  Turbine cu abur/gaze 94
  Turbine și instalații auxiliare 95
  Turnarea oțelului lichid 96
  Utilaje portuare 97
  Utilaje și instalații auxiliare 98
  Utilaje și instalații conexe furnalului 99
  Utilajul și tehnologia trefilării și tragerii 100
  Verificarea parametrilor specifici în foraj-extracție
  101
  Vitalitate și salvare 102
  Vopsirea elementelor de caroserie 103
  Zidirea cuptoarelor metalurgice 104
  Zidirea utilajelor de turnare 105
  Anexa nr. 1.6MECANICĂ/ PETROL ŞI GAZE
  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr. crt.
  Liceu 1. Mecanică 1.6. Mecanică/Mecanică/Petrol și gaze ANEXA 1.6
  Acționări hidraulice în mecatronică 1
  Acționări pneumatice în mecatronică 2
  Aerodinamica și structura aeronavei 3
  Aeronava-sistem de zbor 4
  Aparate de bord pentru aeronave 5
  Aparate optico-mecanice 6
  Aparate și instalații de navigație 7
  Aparatură birotică 8
  Armarea navei 9
  Asamblarea componentelor garniturii de model 10
  Asamblarea corpului navei 11
  Asamblarea navei 12
  Asamblarea structurilor 13
  Asamblarea structurilor metalice 14
  Asamblări mecanice 15
  Automate programabile 16
  Automatizarea proceselor industriale 17
  Automatizarea proceselor tehnologice 18
  Automatizări industriale 19
  Bazele desenării asistate de calculator 20
  Bazele electrotehnicii 21
  Bazele procedeelor de prelucrare la cald 22
  Bazele proceselor de asamblare 23
  Calitatea prelucrărilor prin așchiere 24
  Calitatea produselor în mecanică fină 25
  Condiții de lucru la strunjire 26
  Conducerea automobilului 27
  Conducerea roboților industriali 28
  Conducerea transportului și automobilului 29
  Confecții metalice artizanale de uz casnic și gospodăresc 30
  Construcția aeronavelor 31
  Construcția garniturilor de model 32
  Construcția structurilor de aeronavă 33
  Construcția tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 34
  Construcția utilajului tehnologic 35
  Construcții metalice 36
  Controlul produselor forjate și tratate termic 37
  Controlul produselor sudate 38
  Coordonarea și monitorizarea transporturilor 39
  Desen tehnic 40
  Detectarea defectelor 41
  Diagnosticarea și reglarea echipamentelor hidropneumatice 42
  Documentația tehnică în domeniul prelucrărilor la cald 43
  Documentația tehnică specifică instalațiilor navale 44
  Documentația tehnico-economică 45
  Documentația tehnologică 46
  Documentație tehnică 47
  Documente de evidența activității 48
  Echipamente automate de mecanică fină 49
  Echipamente pentru extracție 50
  Echipamente pentru foraj 51
  Echipamentul pentru comprimare, transportul și depozitarea fluidelor 52
  Elemente de bază privind interfața CAD 53
  Elemente de construcția ale cuptoarelor industriale 54
  Elemente de programare 55
  Elemente de proiectare 56
  Elemente de proiectare CAD a instalațiilor electrice 57
  Executarea elementelor de structură ale corpului navei a secțiilor plane și de volum 58
  Executarea elementelor și asamblarea lor în instalații de tubulatură 59
  Executarea formelor 60
  Executarea operațiilor și produselor pe mașini de prelucrare mecanică 61
  Executarea pieselor optice 62
  Execuția construcțiilor metalice 63
  Execuția construcțiilor metalice speciale 64
  Execuția elementelor componente ale unei structuri metalice 65
  Exploatarea ambarcațiunilor 66
  Exploatarea instalațiilor de la bordul navei 67
  Exploatarea instalațiilor electrice 68
  Exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 69
  Exploatarea și repararea tractoarelor și mașinilor agricole 70
  Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport 71
  Extracția țițeiului 72
  Fabricația structurii aeronavelor 73
  Finisarea produselor trase și trefilate 74
  Geofizică de sondă 75
  Hidraulică și electrohidraulică 76
  Igiena și securitatea muncii 77
  Instalații de ridicat și transportat 78
  Instalații electrice navale 79
  Instalații hidropneumatice 80
  Instalații termoenergetice 81
  Intervenții instrumentații și reparații sonde 82
  Întocmirea documentației tehnice 83
  Întreținere planificată 84
  Întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice 85
  Întreținerea și repararea corpului navei 86
  Întreținerea și repararea instalațiilor hidraulice și pneumatice 87
  Întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor 88
  Întreținerea și repararea produselor artizanale și a utilajelor specifice 89
  Întreținerea și reparația structurii aeronavelor 90
  Întreținerea, diagnosticarea, repararea utilajelor și echipamentelor forestiere 91
  Întreținerea, repararea și consolidarea structurilor metalice 92
  Laminarea semifabricatelor 93
  Laminarea țevilor la cald 94
  Lansarea navei 95
  Lansarea și urmărirea producției 96
  Lăcătușerie generală 97
  Legislație navală 98
  Legislație și normative de aviație 99
  Lucrări de întreținere și reparații 100
  Marinărie 101
  Mașini de frezat, rabotat și mortezat 102
  Mașini de înaltă productivitate 103
  Mașini și dispozitive specifice executării construcțiilor metalice și utilajului tehnologic 104
  Mașini și instalații navale 105
  Mașini și instalații pentru irigări și transport 106
  Mașini și utilaje 107
  Mașini și utilaje industriale 108
  Mașini și utilaje specifice 109
  Mașini unelte cu comandă numerică 110
  Mașini unelte de rectificat 111
  Mașini unelte pentru prelucrări la rece 112
  Mașini unelte pentru strunjire 113
  Mașini utilizate în modelărie 114
  Materiale specifice tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 115
  Matrițe 116
  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative 117
  Măsurări neelectrice și electrice 118
  Măsurări specifice în foraj-extracție 119
  Măsurători tehnice la probele de recepție 120
  Mecanisme de mecanică fină 121
  Mentenanța echipamentelor hidropneumatice 122
  Mentenanța instalațiilor și echipamentelor aeronavelor 123
  Mentenanța mașinilor unelte cu comandă numerică 124
  Mentenanța sistemelor mecanice 125
  Metalurgie generală 126
  Mijloace de măsurare pentru mărimi fizico-chimice 127
  Mijloace de măsurare pentru mărimi electrice 128
  Mijloace de măsură pentru mărimi mecanice 129
  Modelarea 3D 130
  Montarea instalațiilor pe navă 131
  Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hidropneumatice 132
  Montarea și reglarea de măsură și control 133
  Montarea și reglarea sculelor pe mașini unelte cu comandă numerică 134
  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 135
  Montarea, întreținerea și repararea agregatelor rotative aferente instalației cazanului de abur 136
  Montarea, vopsirea, ambalarea și transportul structurilor metalice 137
  Motoare și instalații navale 138
  Motoare și instalații pentru aeronave 139
  Nave și mijloace de salvare a vieții pe apă 140
  Norme de prevenire a poluării apelor și legislație navală 141
  Norme de protecția muncii și primul ajutor la bordul navei 142
  Norme de protecția muncii. PSI și protecția mediului 143
  Operații și echipamente pentru manipularea mărfurilor 144
  Operații tehnologice de forjare, tratamente termice și termochimice 145
  Organe de mașini 146
  Organe de mașini și asamblări 147
  Organe de mașini și solicitări 148
  Organizare și legislație metrologică 149
  Organizarea activității unităților de exploatare, întreținere și reparare a utilajelor pentru terasamente și cale 150
  Planificarea și organizarea producției 151
  Pneumatică și electropneumatică 152
  Precizia de prelucrare pe MUCN 153
  Pregătire semifabricatelor pentru forjare, tratamente termice și termochimice 154
  Pregătirea amestecului de formare 155
  Pregătirea producției 156
  Prelucrarea materialelor pentru garnitura de model 157
  Prelucrări neconvenționale 158
  Prelucrări prin deformare plastică 159
  Procedee de sudare prin presiune 160
  Procedee de sudare prin topire 161
  Producerea energiei în centrale electrice 162
  Programarea mașinilor unelte cu comandă numerică 163
  Proiectare asistată de calculator 164
  Proiectare CAD pentru construcții 165
  Realizarea de prezentări multimedia 166
  Realizarea desenelor în 2D 167
  Regimuri de așchiere 168
  Regimuri de așchiere la rectificare 169
  Repararea instalațiilor navale 170
  Repararea și punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor 171
  Reprezentarea pieselor mecanice 172
  Sănătatea și securitatea muncii 173
  Sănătatea și securitatea muncii la bordul navei 174
  SDV-uri pentru frezare, rabotare, mortezare 175
  SDV-uri pentru rectificare 176
  SDV-uri pentru strunjire 177
  SDV-uri specifice 178
  SDV-uri utilizate în producția artizanală și prestarea serviciilor 179
  Senzori 180
  Senzori și end-efectori 181
  Senzori și traductoare 182
  Sisteme de acționare 183
  Sisteme de acționare a mașinilor și utilajelor 184
  Sisteme de protecție pe mașini unelte cu comandă numerică 185
  Sisteme de transmitere a mișcării 186
  Sisteme de transport 187
  Sisteme mecanice 188
  Sisteme mecanice, pneumatice și hidraulice ale automobilului 189
  Sisteme mecatronice 190
  Sisteme și tehnologii de fabricație 191
  Solicitări și asamblări 192
  Stagii de pregătire practică - CDL clasa a IX-a 193
  Structura aparatelor de măsură și control 194
  Structuri metalografice 195
  Subansambluri specifice mijloacelor de măsură și control 196
  Ștanțe, modele și șabloane 197
  Tehnici de măsurare în domeniu 198
  Tehnologia asamblării organelor pentru conducerea și circulația fluidelor 199
  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei de aluminiu și mase plastice 200
  Tehnologia forării sondelor 201
  Tehnologia frezării, rabotării, mortezării 202
  Tehnologia informației și comunicării 203
  Tehnologia lucrărilor mecanice 204
  Tehnologia materialelor 205
  Tehnologia rectificării 206
  Tehnologia strunjirii 207
  Tehnologie generală electrotehnică 208
  Tehnologie generală în electronică-automatizări 209
  Tehnologii de elaborare a metalelor și aliajelor neferoase 210
  Tehnologii de mecanică fină 211
  Tehnologii de prelucrare 212
  Tehnologii de prelucrare și SDV-uri pentru MUNC 213
  Tehnologii de prelucrări la cald 214
  Tehnologii neconvenționale 215
  Tractoare, mașini agricole, instalații zootehnice și forestiere 216
  Transportul, tratarea, depozitarea țițeiului 217
  Trasabilitatea proceselor în industria aeronautică 218
  Tratarea oțelului în afara cuptorului 219
  Trefilarea, sârmelor, tragerea barelor 220
  Turnarea continuă a oțelului 221
  Turnarea materialelor metalice 222
  Turnarea metalelor și aliajelor neferoase 223
  Ungerea sistemelor tehnice 224
  Utilaje portuare 225
  Utilaje specifice sectorului de laminare 226
  Utilaje specifice secțiilor de forjare, tratamente termice și termochimice 227
  Utilaje specifice secțiilor de tragere trefilare 228
  Utilaje și instalații conexe furnalului 229
  Utilaje și instalații conexe utilajelor de bază pentru elaborarea metalelor neferoase 230
  Utilaje, instalații și echipamente forestiere 231
  Utilajul și tehnologia de elaborare a oțelului 232
  Utilajul și tehnologia elaborării fontei 233
  Utilizarea aplicațiilor de tip CAD 234
  Utilizarea materiilor prime, materialelor și SDV- urilor specifice forjării și tratamentelor termice 235
  Utilizarea nomenclaturii navale 236
  Utilizarea nomenclaturii navale și amenajări portuare 237
  Uzarea mașinilor și utilajelor 238
  Verificarea funcționării echipamentelor radio, navigație și radiolocație ale aeronavei 239
  Verificarea metrologică și etalonarea mijloacelor de măsură 240
  Verificarea reparațiilor la aparatele de bord pentru aeronave 241
  Vitalitatea navei și salvarea vieții pe apă 242
  Zidirea cuptoarelor de încălzire și ardere 243
  Zidirea cuptoarelor de topire 244

  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr. crt.
  Învățământ profesional 1. Mecanică 1.6. Mecanică/ Mecanică/Petrol și gaze ANEXA 1.6
  Aerodinamica 1
  Asamblarea navei 2
  Asamblarea structurilor 3
  Asamblarea structurilor metalice 4
  Automatizări industriale 5
  Automobile 6
  Bazele electrotehnicii 7
  Bazele proceselor de asamblare 8
  Calitatea prelucrărilor prin așchiere
  9
  Calitatea produselor în mecanica fină 10
  Circulație rutieră, conducerea tractorului și auto 11
  Comunicarea profesională 12
  Condiții de lucru la strunjire 13
  Conducerea automobilului 14
  Confecții metalice artizanale, de uz casnic și gospodăresc 15
  Construcția aeronavelor 16
  Construcția structurii aeronavelor 17
  Construcția tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 18
  Construcția utilajului tehnologic
  19
  Construcții metalice 20
  Controlul procesului de foraj 21
  Controlul produselor forjate, tratate termic și termochimic 22
  Controlul produselor sudate 23
  Desen tehnic 24
  Desen tehnic de specialitate 25
  Diagnosticarea și reglarea echipamentelor hidropneumatice 26
  Dispozitive și instalații de ridicat și transportat 27
  Documentația tehnică 28
  Documente de evidență a activității
  29
  Echipamentul pentru comprimarea, transportul și depozitarea fluidelor 30
  Echipamentul pentru extracție 31
  Echipamentul pentru foraj 32
  Elaborarea documentației de realizare a produselor 33
  Electrotehnică aplicată 34
  Electrotehnică și măsurări electrice 35
  Elemente de programare 36
  Executarea componentelor structurilor metalice 37
  Executarea construcțiilor metalice speciale 38
  Executarea lucrărilor forestiere
  39
  Executarea operațiilor și produselor pe mașini de prelucrare mecanică 40
  Exploatarea sondelor de gaze 41
  Exploatarea și întreținerea utilajelor de manipulare și transport 42
  Fabricația structurii aeronavelor 43
  Forajul sondelor de gaze 44
  Geologie 45
  Identificarea organelor de mașini 46
  Instalații de ridicat și transportat 47
  Instalații și echipamente pentru aeronave 48
  Instalațiile și aparatele de bord ale aeronavelor
  49
  Instrumentații la sonde 50
  Intervenții și reparații la sonde de gaz 51
  Intervenții, instrumentații și reparații la sonde 52
  Întreținerea mașinilor și utilajelor forestiere 53
  Întreținerea și repararea instalațiilor hidraulice și pneumatice 54
  Întreținerea și repararea navei 55
  Întreținerea și repararea produselor artizanale și a utilajelor specifice 56
  Întreținerea, repararea și consolidarea structurilor metalice 57
  Laminarea produselor plate 58
  Laminarea semifabricatelor și profilelor
  59
  Laminarea țevilor 60
  Lăcătușerie generală 61
  Manipularea mărfurilor în porturi 62
  Marinărie și manevra 63
  Mașini de frezat, rabotat și mortezat 64
  Mașini și dispozitive specifice executării construcțiilor metalice și utilajului tehnologic 65
  Mașini și utilaje 66
  Mașini și utilaje specifice 67
  Mașini unelte de rectificat 68
  Mașini unelte pentru prelucrări la rece
  69
  Mașini unelte pentru strunjire 70
  Materiale specifice tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 71
  Materii prime pentru laminare 72
  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative 73
  Măsurări electrice 74
  Măsurări neelectrice și electrice 75
  Măsurări specifice în foraj-extracție 76
  Măsurători tehnice la probele de recepție 77
  Mecanisme de mecanica fină 78
  Mentenanța echipamentelor hidropneumatice 79
  Mentenanța sistemelor mecanice 80
  Montarea structurilor metalice 81
  Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hidropneumatice 82
  Montarea și reglarea aparatelor de măsură și control 83
  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 84
  Montarea, întreținerea și repararea agregatelor rotative aferente instalației cazanului de abur 85
  Nave și instalații de punte 86
  Nomenclatura și structura navei 87
  Noțiuni generale de hidraulică și termotehnică aplicată 88
  Operații de forjare, tratament termic și termochimic
  89
  Operații termice 90
  Organe de mașini 91
  Organe de mașini și mecanisme 92
  Organe de mașini și solicitări 93
  Porturi și nave 94
  Precizia de prelucrare pe MUCN 95
  Prelucrarea materialelor și semifabricatelor 96
  Prelucrarea materialului lemnos 97
  Prevenirea și combaterea poluării mediului 98
  Procedee de sudare prin presiune
  99
  Procedee de sudare prin topire 100
  Regimuri de așchiere 101
  Regimuri de așchiere la rectificare 102
  Reglementari și legislație navală 103
  Repararea mașinilor și utilajelor forestiere 104
  Repararea și punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor 105
  Reprezentarea pieselor mecanice 106
  Sănătatea și securitatea muncii 107
  SDV-uri pentru frezare, rabotare, mortezare 108
  SDV-uri pentru rectificare
  109
  SDV-uri pentru strunjire 110
  SDV-uri specifice 111
  SDV-uri utilizate în producția artizanală și prestarea serviciilor 112
  Sisteme de propulsie pentru aeronave 113
  Sisteme mecanice 114
  Solicitări și asamblări 115
  Stagiu de pregătire practică - CDL clasa a IX-a 116
  Stagiu de pregătire practică - CDL clasa a X-a 117
  Structura aparatelor de măsură și control 118
  Tehnologia asamblării organelor pentru conducerea și circulația fluidelor
  119
  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei de aluminiu și mase plastice 120
  Tehnologia forării sondelor 121
  Tehnologia frezării, rabotării, mortezării 122
  Tehnologia lucrărilor mecanice 123
  Tehnologia rectificării 124
  Tehnologia strunjirii 125
  Tehnologie generală electrotehnică 126
  Tehnologie generală în electronică-automatizări 127
  Tehnologii de mecanică fină 128
  Tehnologii de prelucrare și SDV-uri pentru MUCN
  129
  Tehnologii în mecanică de motoare 130
  Transportul și distribuția gazelor naturale 131
  Transportul, tratarea, depozitarea țițeiului 132
  Turnarea metalelor și aliajelor neferoase 133
  Utilaje de forjare, tratament termic și termochimic 134
  Utilaje de ridicat și transportat 135
  Utilaje portuare 136
  Utilaje și instalații specifice de foraj și de intervenție 137
  Utilajul și tehnologia de elaborare a oțelului 138
  Utilajul și tehnologia elaborării fontei
  139
  Vitalitate și salvare 140

  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr. crt.
  Stagii de pregătire practică 1. Mecanică 1.6. Mecanică/ Mecanică/Petrol și gaze ANEXA 1.6
  Aparate de bord pentru aeronave 1
  Asamblarea corpului navei 2
  Asamblarea structurilor 3
  Automobile 4
  Bazele electrotehnicii 5
  Condiții de lucru la strunjire 6
  Conducerea automobilului 7
  Conducerea mașinilor și utilajelor portuare 8
  Conducerea tractorului și automobilului 9
  Confecții metalice artizanale de uz casnic și gospodăresc 10
  Construcția aeronavelor 11
  Construcția și funcționarea automobilelor 12
  Construcția tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 13
  Construcția utilajului tehnologic 14
  Construcții metalice 15
  Controlul produselor forjate și tratate termic 16
  Controlul produselor sudate 17
  Diagnosticarea și reglarea echipamentelor hidropneumatice 18
  Documente de evidența activității 19
  Echipamente pentru extracție 20
  Echipamente pentru foraj 21
  Echipamentul pentru comprimare, transportul și depozitarea fluidelor 22
  Elaborarea documentației de realizare a produselor 23
  Elemente de construcția ale cuptoarelor industriale 24
  Elemente de programare 25
  Executarea componentelor structurilor metalice 26
  Executarea construcțiilor metalice speciale 27
  Executarea elementelor de structură ale corpului navei, a secțiilor plane și de volum 28
  Executarea elementelor și asamblarea lor în instalații de tubulatură 29
  Executarea operațiilor și produselor pe mașini de prelucrare mecanică 30
  Exploatarea ambarcațiunilor 31
  Exploatarea instalațiilor de la bordul navei 32
  Exploatarea și întreținerea utilajelor de manipulare și transport 33
  Extracția gazelor naturale 34
  Extracția țițeiului 35
  Fabricația structurii aeronavelor 36
  Finisarea produselor trase și trefilate 37
  Geofizică de sondă 38
  Instalații de ridicat și transportat 39
  Instalații electrice navale 40
  Instalații termoenergetice 41
  Instrumentații la sonde 42
  Intervenții instrumentații și reparații sonde 43
  Intervenții și reparații la sonde de gaze 44
  Întreținerea și repararea corpului navei 45
  Întreținerea și repararea instalațiilor hidraulice și pneumatice 46
  Întreținerea și repararea produselor artizanale și a utilajelor specifice 47
  Întreținerea și reparația structurii aeronavelor 48
  Întreținerea, diagnosticarea și repararea automobilelor 49
  Întreținerea, diagnosticarea, repararea utilajelor și echipamentelor forestiere 50
  Întreținerea, repararea și consolidarea structurilor metalice 51
  Laminarea produselor plate 52
  Laminarea semifabricatelor 53
  Laminarea țevilor la cald 54
  Lansarea navei 55
  Legislație navală 56
  Mașini de frezat, rabotat și mortezat 57
  Mașini și dispozitive specifice executării construcțiilor metalice și utilajului tehnologic 58
  Mașini și instalații de ridicat și transportat portuare 59
  Mașini și instalații navale 60
  Mașini și instalații pentru irigări și transport 61
  Mașini și instalații pentru modelărie 62
  Mașini și utilaje specifice 63
  Mașini unelte de rectificat 64
  Mașini unelte pentru strunjire 65
  Materiale specifice tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 66
  Materii prime pentru laminare 67
  Matrițe 68
  Măsurarea parametrilor specifice agregatelor specifice 69
  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative 70
  Măsurări specifice în foraj-extracție 71
  Măsurători tehnice la probele de recepție 72
  Mentenanța echipamentelor hidropneumatice 73
  Mentenanța instalațiilor și echipamentelor aeronavelor 74
  Montarea instalațiilor pe navă 75
  Montarea structurilor metalice 76
  Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hidropneumatice 77
  Montarea și reglarea aparatelor de măsură și control 78
  Montarea tâmplăriei din aluminiu și mase plastice 79
  Montarea, întreținerea și repararea agregatelor rotative aferente instalației cazanului de abur 80
  Motoare și instalații pentru aeronave 81
  Nave și mijloace de salvare a vieții pe apă 82
  Nomenclatura navală 83
  Norme de prevenire a poluării apelor și legislație navală 84
  Norme de protecția muncii și primul ajutor la bordul navei 85
  Norme de protecția muncii și PSI pentru activitatea portuară 86
  Operații de forjare, tratament termic și termochimic 87
  Organizarea activității unităților de exploatare, întreținere și reparare a utilajelor pentru terasamente și cale 88
  Precizia de prelucrare pe MUCN 89
  Procedee de sudare prin presiune 90
  Procedee de sudare prin topire 91
  Producerea energiei în centrale electrice 92
  Produse artizanale de uz gospodăresc 93
  Produse refractare și termoizolante 94
  Regimuri de așchiere 95
  Regimuri de așchiere la rectificare 96
  Repararea cadrului și caroseriei 97
  Repararea și punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor 98
  Sănătatea și securitatea muncii la bordul navei 99
  SDV-uri pentru frezare, rabotare, mortezare 100
  SDV-uri pentru rectificare 101
  SDV-uri pentru strunjire 102
  SDV-uri specifice 103
  SDV-uri utilizate în producția artizanală și prestarea serviciilor 104
  Sisteme de propulsie aeronave 105
  Structura aparatelor de măsură și control 106
  Ștanțe, modele și șabloane 107
  Tehnologia asamblării organelor pentru conducerea și circulația fluidelor 108
  Tehnologia de prelucrare a componentelor tâmplăriei de aluminiu și mase plastice 109
  Tehnologia executării formelor de turnare 110
  Tehnologia executării garniturii de model 111
  Tehnologia forării sondelor 112
  Tehnologia frezării, rabotării, mortezării 113
  Tehnologia rectificării 114
  Tehnologia strunjirii 115
  Tehnologia turnării materialelor metalice 116
  Tehnologii de elaborare a metalelor și aliajelor neferoase 117
  Tehnologii de prelucrare și SDV-uri pentru MUNC 118
  Transportul și distribuția gazelor naturale 119
  Transportul, tratarea, depozitarea țițeiului 120
  Tratarea oțelului în afara cuptorului 121
  Trefilarea, sârmelor, tragerea barelor 122
  Turbine cu abur/gaze 123
  Turnarea continuă a oțelului 124
  Turnarea metalelor și aliajelor neferoase 125
  Utilaje de forjare, tratament termic și termochimic 126
  Utilaje pentru lucrări de cale 127
  Utilaje specifice sectorului de laminare 128
  Utilaje specifice secțiilor de tragere trefilare 129
  Utilaje și instalații conexe furnalului 130
  Utilaje și instalații conexe utilajelor de bază pentru elaborarea metalelor neferoase 131
  Utilaje, instalații și agregate pentru lucrări de terasamente 132
  Utilaje, instalații și echipamente forestiere 133
  Utilajul și tehnologia de elaborare a oțelului 134
  Utilajul și tehnologia elaborării fontei 135
  Utilizarea nomenclaturii navale 136
  Vitalitatea navei și salvarea vieții pe apă 137
  Vopsirea automobilelor 138
  Zidirea cuptoarelor de încălzire și ardere 139
  Zidirea cuptoarelor de topire 140
  ANEXA nr. 2Domeniul ELECTROTEHNICĂ/ELECTROMECANICĂAnexa nr. 2.1
  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr.crt.
  Liceu 2. Electrotehnică, Electromecanică 2.1. Electrotehnică, Electromecanică/Electrotehnică ANEXA 2.1
  Acționari în instalații electromecanice 1
  Acționări electromecanice și hidropneumatice 2
  Acționări hidraulice în mecatronică 3
  Acționări pneumatice în mecatronică 4
  Aerodinamica și construcția aeronavelor 5
  Analiza circuitelor electronice 6
  Analizarea structurii sistemelor de calcul 7
  Aparate electrice 8
  Aparate și instalații de navigație 9
  Aplicații CAD 10
  Asamblarea calculatoarelor personale 11
  Asamblarea mașinilor și aparatelor electrice 12
  Asamblarea subansamblurilor și ansamblurilor mecatronice 13
  Asamblarea unui sistem de calcul 14
  Asigurarea calității 15
  Asigurarea funcționării sistemelor de reglare automată 16
  Asigurarea și controlul calității 17
  Automate programabile 18
  Automatizarea proceselor tehnologice 19
  Automatizarea proceselor tehnologice din industria chimică 20
  Automatizarea sistemului energetic 21
  Automatizarea sistemelor de acționare electrică 22
  Autovehicule rutiere 23
  Bazele electronicii analogice 24
  Bazele electronicii digitale 25
  Calculatoare și automate programabile 26
  Circuite cu componente electronice analogice 27
  Circuite electrice 28
  Circuite electronice analogice 29
  Circuite electronice digitale 30
  Circuite logice integrate în automatizări 31
  Componente și circuite electronice în telecomunicații 32
  Componentele echipamentelor electrice 33
  Conducerea roboților industriali 34
  Construcția aeronavelor 35
  Construcția navelor 36
  Construcția structurilor pentru aeronave 37
  Coordonarea lucrărilor de exploatare a utilajelor și instalațiilor din industria materialelor de construcții 38
  Coordonarea lucrărilor de exploatare a utilajelor și instalațiilor din industria sticlei și a ceramicii 39
  Coordonarea și monitorizarea transporturilor 40
  Curriculum în dezvoltare locală 41
  Curriculum în dezvoltare locală - clasa a XI-a 42
  Desen de ansamblu 43
  Desen tehnic 44
  Detectarea defectelor 45
  Dimensionarea instalațiilor electrice 46
  Dispozitive electronice 47
  Documentație tehnologică 48
  Echipamente electrice 49
  Echipamente electrice și electromecanice 50
  Echipamente și instalații electromecanice navale 51
  Ecologie generală 52
  Electronică de putere 53
  Electrotehnică aplicată 54
  Electrotehnică și măsurări electrice 55
  Electrotehnică și măsurări tehnice 56
  Elemente de comandă numerică 57
  Elemente de ecologie și conservarea mediului 58
  Elemente de proiectare 59
  Elemente de proiectare CAD a instalațiilor electrice 60
  Exploatarea echipamentelor electrice 61
  Exploatarea echipamentelor energetice 62
  Exploatarea instalațiilor electrice 63
  Exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 64
  Exploatarea sistemelor de telemăsură și telecontrol 65
  Factorul uman în aviație 66
  Fenomene de risc în hidrologie 67
  Fiabilitatea componentelor și sistemelor electronice 68
  Igiena și protecția muncii în domeniul prelucrării lemnului 69
  Igiena, securitatea muncii și protecția mediului 70
  Informatică/tehnologia informației și comunicațiilor 71
  Instalații electrice 72
  Instalații electrice speciale 73
  Instalații specifice și semnalizarea la calea ferată 74
  Întocmirea documentației tehnice 75
  Întreținere planificată 76
  Întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice 77
  Întreținerea și exploatarea utilajelor 78
  Întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor 79
  Lansarea și urmărirea producției 80
  Limbaj tehnic grafic 81
  Linii automate de legătorie 82
  Lucrări de întreținere și reparații 83
  Managementul calității 84
  Managementul deșeurilor 85
  Manevrarea automobilului 86
  Mașini electrice 87
  Mașini și aparate electrice 88
  Mașini, aparate și elemente de automatizare 89
  Materiale de instalații 90
  Materiale multimedia 91
  Materii prime și materiale pentru mobilă și amenajări interioare 92
  Materii prime și materiale tehnologice 93
  Măsurări electrice 94
  Măsurări electrice în curent continuu 95
  Măsurări electronice 96
  Măsurări neelectrice și electrice 97
  Măsurări și calcule tehnice 98
  Mecanica materialului rulant de cale ferată 99
  Medii de transmisie 100
  Mediul înconjurător și construcțiile 101
  Mentenanța automobilului 102
  Mentenanța echipamentelor și instalațiilor energetice 103
  Mentenanța instalațiilor de la bordul aeronavelor 104
  Mentenanța mașinilor unelte cu comandă numerică 105
  Mentenanța sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare 106
  Metode practice de investigare a ecosistemelor 107
  Mijloace de măsurare pentru mărimi electrice 108
  Mijloace de măsurare pentru mărimi fizico - chimice 109
  Mijloace de măsură pentru mărimi mecanice 110
  Modelarea 3D 111
  Monitorizarea instalațiilor și echipamentelor energetice 112
  Monitorizarea proceselor de producție 113
  Optică cine-TV 114
  Organe de mașini 115
  Organizarea intervențiilor asupra automobilului 116
  Organizarea producției și a muncii 117
  Planificarea și organizarea producției 118
  Pneumatică și electropneumatică 119
  Pregătirea producției 120
  Prelucrarea digitală a imaginii 121
  Prelucrarea digitală a textului 122
  Prelucrarea parametrilor măsurați 123
  Procesarea digitală a secvențelor audio- video 124
  Procesarea digitală a textului și imaginii 125
  Proiectarea asistată de calculator 126
  Proiectarea circuitelor electronice 127
  Proiectarea instalațiilor electromecanice 128
  Protecția instalațiilor electrice 129
  Protecția mediului 130
  Realizarea de prezentări multimedia 131
  Realizarea desenelor în 2D 132
  Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice 133
  Repararea instalațiilor navale 134
  Reprezentarea pieselor mecanice 135
  Reprezentări grafice 136
  Rețele de calculatoare 137
  Rețele de comunicație prin cablu 138
  Rețele de comunicații 139
  Rețele pentru comunicații electronice 140
  Ridicarea schemei electrice a blocurilor/modulelor 141
  Securitate și sănătate în muncă, PSI și protecția mediului 142
  Securitatea sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare 143
  Semnale pentru comunicații electronice 144
  Semnale și medii pentru comunicații electronice 145
  Senzori 146
  Sisteme de acționare 147
  Sisteme de acționare electrică 148
  Sisteme de acționare a roboților industriali 149
  Sisteme de automatizare 150
  Sisteme de automatizare în instalații electromecanice 151
  Sisteme de înregistrare a informațiilor audiovizuale 152
  Sisteme de înregistrare-redare audio- video 153
  Sisteme de operare în rețea 154
  Sisteme de operare și aplicații pentru terminalele inteligente 155
  Sisteme de operare și programe specifice 156
  Sisteme de protecție pe mașini unelte cu comandă numerică 157
  Sisteme de reglare automată 158
  Sisteme electrice și electronice ale automobilului 159
  Sisteme electromecanice pentru aeronave 160
  Sisteme mecanice, pneumatice și hidraulice ale automobilului 161
  Sisteme mecatronice 162
  Sisteme multimedia 163
  Sisteme pentru comunicații electronice 164
  Sisteme și tehnologii de fabricație 165
  Sisteme, echipamente și aparate de bord 166
  Sistemul energetic 167
  Stagii de pregătire practică 168
  Stagiu de pregătire practică - CDL - clasa a IX-a 169
  Stagiu de pregătire practică - CDL - clasa a X-a 170
  Studiul materialelor 171
  Tehnici de comutație și de transmisiuni 172
  Tehnici de iluminare 173
  Tehnici de măsurare și control 174
  Tehnologia lucrărilor mecanice 175
  Tehnologie generală electrotehnică 176
  Tehnologie generală în electronică automatizări 177
  Tehnologie generală mecanică 178
  Tehnologii de prelucrări la cald 179
  Tehnologii neconvenționale 180
  Testarea automobilului 181
  Tracțiune Diesel 182
  Tracțiune electrică 183
  Traductoare 184
  Traductoare utilizate în automatizări 185
  Transmisii mecanice și mecanisme 186
  Transportul și distribuția energiei electrice 187
  Utilizarea programelor specifice telematicii 188
  Verificarea funcționării echipamentelor radio, navigație și radiolocație ale aeronavei 189
  Verificarea metrologică și etalonarea mijloacelor de măsură 190
  Verificarea reparațiilor la aparatele de bord pentru aeronave 191

  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei
  Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr. crt.
  Învățământ profesional 2. Electrotehnică, Electromecanică 2.1. Electrotehnică, Electromecanică/Electrotehnică ANEXA 2.1
  Alimentarea receptoarelor electrice 1
  Aparate de bord pentru aeronave 2
  Asamblarea mașinilor și aparatelor electrice 3
  Automatizări industriale 4
  Bazele electronicii analogice 5
  Bazele electronicii digitale 6
  Bazele proceselor de asamblare 7
  Cazane și instalații auxiliare 8
  Circuite electrice 9
  Circulația, manevra și prelucrarea trenurilor 10
  Componentele echipamentelor electrice 11
  Componentele electromagnetice ale mașinilor și aparatelor electrice 12
  Desen tehnic 13
  Diagnosticarea și reglarea echipamentelor hidropneumatice 14
  Documente de transport pe calea ferată 15
  Echipamente electrice 16
  Echipamente electrice specifice industriei miniere 17
  Echipamente electronice 18
  Electroacustică 19
  Electrotehnică aplicată 20
  Electrotehnică și măsurări electrice 21
  Electrotehnică și măsurări tehnice 22
  Elemente de construcție a cuptoarelor industriale 23
  Elemente de programare 24
  Exploatarea echipamentelor electrice din centrale electrice 25
  Exploatarea echipamentelor electrice din stațiile și posturile de transformare 26
  Exploatarea echipamentelor electroenergetice 27
  Exploatarea și întreținerea echipamentelor electronice 28
  Funcționarea infrastructurii feroviare 29
  Identificarea organelor de mașini 30
  Informarea și deservirea călătorilor 31
  Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor electromecanice 32
  Instalarea și punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor 33
  Instalația de frână la materialul rulant 34
  Instalații de condiționare a aerului 35
  Instalații de confort la vagoanele de călători 36
  Instalații de foraj și de intervenție 37
  Instalații de iluminat 38
  Instalații de iluminat și instalații de forță navale 39
  Instalații electrice ale aeronavelor 40
  Instalații electrice navale 41
  Instalații electrice pentru panouri solare 42
  Instalații electrice specifice construcțiilor 43
  Instalații electrice și electronice la vehicule feroviare 44
  Instalații electrohidraulice specifice navei 45
  Instalații electromecanice din centrale și stații de transformare 46
  Instalații electropneumatice ale navei 47
  Instalații energetice specifice forajului și extracției 48
  Instalații frigorifice 49
  Instalații și echipamente navale 50
  Instalațiile și aparatele de bord ale aeronavelor 51
  Încercarea și testarea utilajelor și echipamentelor electrice 52
  Întreținerea aparatelor electrice și echipamentelor energetice 53
  Întreținerea centralelor hidroelectrice 54
  Întreținerea instalațiilor automate navale 55
  Întreținerea instalațiilor specifice 56
  Întreținerea și repararea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 57
  Întreținerea și repararea utilajelor și echipamentelor electrice 58
  Lucrări de întreținere în instalațiile frigorifice 59
  Mașini și aparate electrocasnice 60
  Mașini, aparate și elemente de automatizare 61
  Mașini, utilaje și instalații din industria alimentară 62
  Măsurări electrice 63
  Măsurări electrice în curent continuu 64
  Măsurări neelectrice și electrice 65
  Măsurători și încercări profilactice 66
  Mecanica materialului rulant 67
  Mecanisme hidraulice, pneumatice și mașini electrice navale 68
  Mentenanța echipamentelor electromecanice 69
  Mentenanța rețelelor electrice 70
  Mijloace de transport minier 71
  Montarea aparatelor optico-mecanice și opto-electronice 72
  Montarea echipamentelor electrice navale 73
  Montarea, pornirea și oprirea instalațiilor frigorifice 74
  Motorul Diesel și transmisiile la vehicule feroviare 75
  Organe de mașini 76
  Organe de mașini și mecanisme 77
  Organe de mașini și solicitări 78
  Protecții prin relee și automatizări 79
  Punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor industriale 80
  Repararea instalațiilor frigorifice 81
  Reprezentarea pieselor mecanice 82
  Reprezentări grafice 83
  Resurse energetice 84
  Rețele pentru comunicații electronice 85
  Sănătatea și securitatea muncii 86
  Semnale și suporturi de comunicații electronice 87
  Sisteme de la bordul aeronavelor 88
  Sisteme electronice pentru comunicații 89
  Sisteme mecanice 90
  Solicitări și asamblări 91
  Stagiu de pregătire practică - CDL clasa a IX-a 92
  Stagiu de pregătire practică - CDL clasa a X-a 93
  Studiul materialelor 94
  Tehnici de iluminare 95
  Tehnologia lucrărilor mecanice 96
  Tehnologie generală electrotehnică 97
  Tehnologie generală în electronică automatizări 98
  Tehnologii generale mecanice 99
  Traductoare 100
  Turbine hidraulice 101
  Turbine și instalații auxiliare 102
  Utilaje și instalații miniere 103

  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr.
  crt.
  Stagii de pregătire practică 2. Electrotehnică, Electromecanică 2.1. Electrotehnică, Electromecanică/Electrotehnică ANEXA 2.1
  Alimentarea receptoarelor electrice 1
  Aparate de bord pentru aeronave 2
  Asamblarea mașinilor și aparatelor electrice 3
  Bazele automatizărilor 4
  Cazane și instalații auxiliare 5
  Circulația, manevra și prelucrarea trenurilor 6
  Componentele electromagnetice ale mașinilor și aparatelor electrice 7
  Documente de transport pe calea ferată 8
  Echipamente electronice 9
  Echipamente specifice industriei miniere 10
  Elemente de programare 11
  Exploatarea echipamentelor din centrale electrice 12
  Exploatarea echipamentelor electroenergetice 13
  Exploatarea echipamentelor energetice din stațiile de transformare 14
  Exploatarea și întreținerea echipamentelor electronice 15
  Funcționarea infrastructurii feroviare 16
  Informarea și deservirea călătorilor 17
  Infrastructura feroviară 18
  Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor electromecanice 19
  Instalarea și punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor 20
  Instalația de frână la materialul rulant 21
  Instalații de condiționare a aerului 22
  Instalații de confort la vagoanele de călători 23
  Instalații de foraj și de intervenție 24
  Instalații de iluminat 25
  Instalații de iluminat și instalații de forță navale 26
  Instalații electrice ale aeronavelor 27
  Instalații electrice pentru panouri solare 28
  Instalații electrice specifice construcțiilor 29
  Instalații electrice și electronice la vehicule feroviare 30
  Instalații electrohidraulice specifice navei 31
  Instalații electromecanice din centrale și stații de transformare 32
  Instalații electropneumatice ale navei 33
  Instalații energetice specifice forajului și extracției 34
  Instalații frigorifice 35
  Instalații și echipamente navale 36
  Încercarea și testarea utilajelor și echipamentelor electrice 37
  Întreținere și reparare mașini, utilaje și instalații 38
  Întreținerea aparatelor electrice și echipamentelor energetice 39
  Întreținerea aparatelor optico-mecanice și opto-electronice 40
  Întreținerea centralelor hidroelectrice 41
  Întreținerea instalațiilor automate navale 42
  Întreținerea instalațiilor specifice 43
  Întreținerea și repararea utilajelor și echipamentelor electrice 44
  Lucrări de întreținere în instalațiile frigorifice 45
  Mașini electrice 46
  Mașini și aparate electrocasnice 47
  Mașini, utilaje și instalații din industria alimentară 48
  Măsurători și încercări profilactice 49
  Mecanisme hidraulice, pneumatice și mașini electrice navale 50
  Mentenanța echipamentelor electromecanice 51
  Mentenanța rețelelor electrice 52
  Montarea aparatelor optico-mecanice și opto-electronice 53
  Montarea echipamentelor electrice navale 54
  Montarea, pornirea și oprirea instalațiilor frigorifice 55
  Protecții prin relee și automatizări 56
  Punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor industriale 57
  Repararea instalațiilor frigorifice 58
  Resurse energetice 59
  Rețele de comunicații electronice 60
  Semnale și suporturi de comunicații electronice 61
  Sisteme de la bordul aeronavelor 62
  Sisteme electronice pentru comunicații 63
  Tehnici de iluminare 64
  Turbine hidraulice 65
  Turbine și instalații auxiliare 66
  Anexa nr. 2.2
  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr. crt.
  Liceu 2. Electrotehnică, Electromecanică 2.2. Electrotehnică, Electromecanică/Electromecanică ANEXA 2.2
  Acționari în instalații electromecanice 1
  Acționări electromecanice și hidropneumatice 2
  Acționări hidraulice în mecatronică 3
  Acționări pneumatice în mecatronică
  4
  Aerodinamica și construcția aeronavelor 5
  Analiza circuitelor electronice 6
  Analizarea structurii sistemelor de calcul 7
  Aparate electrice 8
  Aparate și instalații de navigație 9
  Aplicații CAD 10
  Asamblarea calculatoarelor personale 11
  Asamblarea mașinilor și aparatelor electrice 12
  Asamblarea subansamblurilor și ansamblurilor mecatronice 13
  Asamblarea unui sistem de calcul
  14
  Asamblări mecanice 15
  Asigurarea calității 16
  Asigurarea funcționării sistemelor de reglare automată 17
  Asigurarea și controlul calității 18
  Automate programabile 19
  Automatizarea proceselor tehnologice 20
  Automatizarea proceselor tehnologice din industria chimică 21
  Automatizarea sistemelor de acționare electrică 22
  Automatizarea sistemului energetic 23
  Autovehicule rutiere
  24
  Bazele electronicii analogice 25
  Bazele electronicii digitale 26
  Calculatoare și automate programabile 27
  Circuite cu componente electronice analogice 28
  Circuite electronice 29
  Circuite electronice analogice 30
  Circuite electronice digitale 31
  Circuite logice integrate în automatizări 32
  Componente și circuite electronice în telecomunicații 33
  Componentele echipamentelor electrice
  34
  Conducerea roboților industriali 35
  Construcția aeronavelor 36
  Construcția navelor 37
  Construcția structurilor pentru aeronave 38
  Convertoare statice 39
  Coordonarea lucrărilor de exploatare a utilajelor și instalațiilor din industria materialelor de construcții 40
  Coordonarea lucrărilor de exploatare a utilajelor și instalațiilor din industria sticlei și a ceramicii 41
  Coordonarea și monitorizarea transporturilor 42
  Curriculum în dezvoltare locală - clasa a XI-a 43
  Desen de ansamblu 44
  Desen tehnic 45
  Detectarea defectelor 46
  Dimensionarea instalațiilor electrice 47
  Dispozitive electronice 48
  Documentație tehnologică 49
  Echipamente electrice 50
  Echipamente electrice și electromecanice 51
  Echipamente și instalații electromecanice navale 52
  Ecologie generală 53
  Electronică de putere
  54
  Electrotehnică aplicată 55
  Electrotehnică și măsurări electrice 56
  Electrotehnică și măsurări tehnice 57
  Elemente de comandă numerică 58
  Elemente de ecologie și conservarea mediului 59
  Elemente de proiectare 60
  Elemente de proiectare CAD a instalațiilor electrice 61
  Exploatarea echipamentelor electrice 62
  Exploatarea echipamentelor energetice 63
  Exploatarea instalațiilor electrice
  64
  Exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 65
  Exploatarea sistemelor de telemăsură și telecontrol 66
  Factorul uman în aviație 67
  Fenomene de risc în hidrologie 68
  Fiabilitatea componentelor și sistemelor electronice 69
  Igiena și protecția muncii în domeniul prelucrării lemnului 70
  Igiena, securitatea muncii și protecția mediului 71
  Informatică/tehnologia informației și comunicațiilor 72
  Instalații electrice 73
  Instalații electrice speciale
  74
  Instalații specifice și semnalizarea la calea ferată 75
  Întocmirea documentației tehnice 76
  Întreținere planificată 77
  Întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice 78
  Întreținerea și exploatarea utilajelor 79
  Întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor 80
  Lansarea și urmărirea producției 81
  Limbaj tehnic grafic 82
  Linii automate de legătorie 83
  Lucrări de întreținere și reparații
  84
  Managementul calității 85
  Managementul deșeurilor 86
  Manevrarea automobilului 87
  Mașini electrice 88
  Mașini și aparate electrice 89
  Mașini, aparate și elemente de automatizare 90
  Materiale de instalații 91
  Materiale electrotehnice 92
  Materiale multimedia 93
  Materii prime și materiale
  94
  Materii prime și materiale pentru mobilă și amenajări interioare 95
  Materii prime și materiale tehnologice 96
  Măsurări electrice 97
  Măsurări electrice în curent alternativ 98
  Măsurări electrice în curent continuu 99
  Măsurări electronice 100
  Măsurări neelectrice și electrice 101
  Măsurări și calcule tehnice 102
  Măsurări tehnice 103
  Mecanica materialului rulant de cale ferată
  104
  Medii de transmisie 105
  Mediul înconjurător și construcțiile 106
  Mentenanța automobilului 107
  Mentenanța echipamentelor și instalațiilor energetice 108
  Mentenanța instalațiilor de la bordul aeronavelor 109
  Mentenanța mașinilor unelte cu comandă numerică 110
  Mentenanța sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare 111
  Metode practice de investigare a ecosistemelor 112
  Mijloace de măsurare pentru mărimi electrice 113
  Mijloace de măsurare pentru mărimi fizico - chimice
  114
  Mijloace de măsură pentru mărimi mecanice 115
  Modelarea 3D 116
  Monitorizarea instalațiilor și echipamentelor energetice 117
  Monitorizarea proceselor de producție 118
  Optică cine-TV 119
  Organe de mașini 120
  Organizarea intervențiilor asupra automobilului 121
  Organizarea producției și a muncii. 122
  Planificarea și organizarea producției 123
  Pneumatică și electropneumatică 124
  Pregătirea producției 125
  Prelucrarea digitală a imaginii 126
  Prelucrarea digitală a textului 127
  Prelucrarea parametrilor măsurați 128
  Procesarea digitală a secvențelor audio- video 129
  Procesarea digitală a textului și imaginii 130
  Proiectarea asistată de calculator 131
  Proiectarea circuitelor electronice 132
  Proiectarea instalațiilor electromecanice 133
  Protecția instalațiilor electrice
  134
  Protecția mediului 135
  Realizarea de prezentări multimedia 136
  Realizarea desenelor în 2D 137
  Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice 138
  Repararea instalațiilor navale 139
  Reprezentarea organelor de mașini 140
  Reprezentarea pieselor mecanice 141
  Reprezentări grafice 142
  Rețele de calculatoare 143
  Rețele de comunicație prin cablu
  144
  Rețele de comunicații 145
  Rețele pentru comunicații electronice 146
  Ridicarea schemei electrice a blocurilor/modulelor 147
  Securitate și sănătate în muncă, PSI și protecția mediului 148
  Securitatea sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare 149
  Semnale pentru comunicații electronice 150
  Semnale și medii pentru comunicații electronice 151
  Senzori 152
  Sisteme de acționare 153
  Sisteme de acționare a roboților industriali
  154
  Sisteme de automatizare 155
  Sisteme de automatizare în instalații electromecanice 156
  Sisteme de acționare electrică 157
  Sisteme de înregistrare a informațiilor audiovizuale 158
  Sisteme de înregistrare-redare audio- video 159
  Sisteme de operare în rețea 160
  Sisteme de operare și aplicații pentru terminalele inteligente 161
  Sisteme de operare și programe specifice 162
  Sisteme de protecție pe mașini unelte cu comandă numerică 163
  Sisteme de reglare automată
  164
  Sisteme electrice și electronice ale automobilului 165
  Sisteme electro-hidropneumatice 166
  Sisteme electromecanice pentru aeronave 167
  Sisteme mecanice, pneumatice și hidraulice ale automobilului 168
  Sisteme mecatronice 169
  Sisteme multimedia 170
  Sisteme pentru comunicații electronice 171
  Sisteme și tehnologii de fabricație 172
  Sisteme, echipamente și aparate de bord 173
  Sistemul energetic
  174
  Stagii de pregătire practică 175
  Stagiu de pregătire practică - CDL - clasa a IX-a 176
  Stagiu de pregătire practică - CDL - clasa a X-a 177
  Studiul materialelor 178
  Tehnici de comutație și de transmisiuni 179
  Tehnici de iluminare 180
  Tehnici de măsurare și control 181
  Tehnologia lucrărilor electromecanice 182
  Tehnologia lucrărilor electrotehnice 183
  Tehnologia lucrărilor mecanice
  184
  Tehnologie electronică 185
  Tehnologie generală electrotehnică 186
  Tehnologie generală în electronică automatizări 187
  Tehnologie generală mecanică 188
  Tehnologii de asamblare mecanică 189
  Tehnologii de prelucrări la cald 190
  Tehnologii neconvenționale 191
  Testarea automobilului 192
  Tracțiune Diesel 193
  Tracțiune electrică
  194
  Traductoare 195
  Traductoare utilizate în automatizări 196
  Transmisii mecanice și mecanisme 197
  Transportul și distribuția energiei electrice 198
  Utilizarea programelor specifice telematicii 199
  Verificarea funcționării echipamentelor radio, navigație și radiolocație ale aeronavei 200
  Verificarea metrologică și etalonarea mijloacelor de măsură 201
  Verificarea reparațiilor la aparatele de bord pentru aeronave 202

  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr. crt.
  Învățământ profesional 2. Electrotehnică, Electromecanică 2.2. Electrotehnică, Electromecanică/Electromecanică ANEXA 2.2
  Alimentarea receptoarelor electrice 1
  Aparate de bord pentru aeronave 2
  Aparate electrice 3
  Asamblarea mașinilor și aparatelor electrice 4
  Automatizări industrial 5
  Bazele automatizărilor
  6
  Bazele electronicii analogice 7
  Bazele electronicii digitale 8
  Bazele proceselor de asamblare 9
  Bazele zborului aeronavelor 10
  Cazane și instalații auxiliare 11
  Circuite electrice 12
  Circulația, manevra și prelucrarea trenurilor 13
  Componentele echipamentelor electrice 14
  Componentele electromagnetice ale mașinilor și aparatelor electrice 15
  Desen tehnic
  16
  Desen tehnic industrial 17
  Diagnosticarea și reglarea echipamentelor hidropneumatice 18
  Documente de transport pe calea ferată 19
  Echipamente electrice 20
  Echipamente electrice specifice industriei miniere 21
  Echipamente electronice 22
  Electroacustică 23
  Electrotehnică aplicată 24
  Electrotehnică și măsurări electrice 25
  Electrotehnică și măsurări tehnice
  26
  Elemente de construcție a cuptoarelor industriale 27
  Elemente de programare 28
  Exploatarea echipamentelor electrice din centrale electrice 29
  Exploatarea echipamentelor electrice din stațiile și posturile de transformare 30
  Exploatarea echipamentelor electroenergetice 31
  Exploatarea și întreținerea echipamentelor electronice 32
  Funcționarea infrastructurii feroviare 33
  Identificarea organelor de mașini 34
  Informarea și deservirea călătorilor 35
  Infrastructura feroviară
  36
  Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor electromecanice 37
  Instalarea și punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor 38
  Instalația de frână la materialul rulant 39
  Instalații de condiționare a aerului 40
  Instalații de confort la vagoanele de călători 41
  Instalații de foraj și de intervenție 42
  Instalații de iluminat 43
  Instalații de iluminat și instalații de forță navale 44
  Instalații electrice ale aeronavelor 45
  Instalații electrice navale
  46
  Instalații electrice pentru panouri solare 47
  Instalații electrice specifice construcțiilor 48
  Instalații electrice și electronice la vehicule feroviare 49
  Instalații electrohidraulice specifice navei 50
  Instalații electromecanice din centrale și stații de transformare 51
  Instalații electropneumatice ale navei 52
  Instalații energetice specifice forajului și extracției 53
  Instalații frigorifice 54
  Instalații și echipamente navale 55
  Instalațiile și aparatele de bord ale aeronavelor
  56
  Încercarea și testarea utilajelor și echipamentelor electrice 57
  Întreținerea aparatelor electrice și echipamentelor energetice 58
  Întreținerea centralelor hidroelectrice 59
  Întreținerea instalațiilor automate navale 60
  Întreținerea instalațiilor specifice 61
  Întreținerea și repararea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 62
  Întreținerea și repararea utilajelor și echipamentelor electrice 63
  Lucrări de întreținere în instalațiile frigorifice 64
  Mașini electrice 65
  Mașini și aparate electrocasnice
  66
  Mașini, aparate și elemente de automatizare 67
  Mașini, utilaje și instalații din industria alimentară 68
  Material rulant 69
  Materiale electrotehnice 70
  Materii prime și materiale 71
  Măsurări electrice 72
  Măsurări electrice în curent alternativ 73
  Măsurări electrice în curent continuu 74
  Măsurări neelectrice și electrice 75
  Măsurări tehnice 76
  Măsurători și încercări profilactice 77
  Mecanica materialului rulant 78
  Mecanisme hidraulice, pneumatice și mașini electrice navale 79
  Mentenanța echipamentelor electromecanice 80
  Mentenanța rețelelor electrice 81
  Mijloace de transport minier 82
  Montarea aparatelor optico-mecanice și opto-electronice 83
  Montarea echipamentelor electrice navale 84
  Montarea, pornirea și oprirea instalațiilor frigorifice 85
  Motorul diesel și transmisiile la vehicule feroviare
  86
  Organe de mașini 87
  Organe de mașini și mecanisme 88
  Organe de mașini și solicitări 89
  Protecții prin relee și automatizări 90
  Punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor industriale 91
  Repararea instalațiilor frigorifice 92
  Reprezentarea pieselor mecanice 93
  Reprezentări grafice 94
  Resurse energetice 95
  Rețele pentru comunicații electronice
  96
  Sănătatea și securitatea muncii 97
  Semnale și suporturi de comunicații electronice 98
  Sisteme de la bordul aeronavelor 99
  Sisteme electro-hidropneumatice 100
  Sisteme electronice pentru comunicații 101
  Sisteme mecanice 102
  Solicitări și asamblări 103
  Stagiu de pregătire practică - CDL- clasa a IX-a 104
  Stagiu de pregătire practică - CDL - clasa a X-a 105
  Stagiu de pregătire practică - CDL - clasa a XI-a
  106
  Studiul materialelor 107
  Tehnici de iluminare 108
  Tehnologia lucrărilor electromecanice 109
  Tehnologia lucrărilor electrotehnice 110
  Tehnologia lucrărilor mecanice 111
  Tehnologie electronică 112
  Tehnologie generală electrotehnică 113
  Tehnologie generală în electronică automatizări 114
  Tehnologii de asamblare mecanică 115
  Tehnologii generale mecanice
  116
  Traductoare 117
  Turbine hidraulice 118
  Turbine și instalații auxiliare 119
  Utilaje și instalații miniere 120

  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr. crt.
  Stagii de pregătire practică 2. Electrotehnică, Electromecanică 2.2. Electrotehnică, Electromecanică/Electromecanică
  ANEXA 2.2
  Alimentarea receptoarelor electrice 1
  Bazele automatizărilor 2
  Circulația, manevra și prelucrarea trenurilor 3
  Componentele electromagnetice ale mașinilor și aparatelor electrice 4
  Documente de transport pe calea ferată 5
  Echipamente electronice 6
  Echipamente specifice industriei miniere 7
  Elemente de programare 8
  Exploatarea echipamentelor din centrale electrice 9
  Exploatarea echipamentelor energetice din stațiile de transformare
  10
  Exploatarea și întreținerea echipamentelor electronice 11
  Funcționarea infrastructurii feroviare 12
  Informarea și deservirea călătorilor 13
  Infrastructura feroviară 14
  Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor electromecanice 15
  Instalarea și punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor 16
  Instalația de frână la materialul rulant 17
  Instalații de condiționare a aerului 18
  Instalații de confort la vagoanele de călători 19
  Instalații de foraj și de intervenție
  20
  Instalații de iluminat 21
  Instalații de iluminat și instalații de forță navale 22
  Instalații electrice ale aeronavelor 23
  Instalații electrice pentru panouri solare 24
  Instalații electrice specifice construcțiilor 25
  Instalații electrice și electronice la vehicule feroviare 26
  Instalații electrohidraulice specifice navei 27
  Instalații electromecanice din centrale și stații de transformare 28
  Instalații electropneumatice ale navei 29
  Instalații energetice specifice forajului și extracției 30
  Instalații frigorifice 31
  Instalații și echipamente navale 32
  Încercarea și testarea utilajelor și echipamentelor electrice 33
  Întreținere și reparare mașini, utilaje și instalații 34
  Întreținerea aparatelor electrice și echipamentelor energetice 35
  Întreținerea aparatelor optico-mecanice și opto-electronice 36
  Întreținerea centralelor hidroelectrice 37
  Întreținerea instalațiilor automate navale 38
  Întreținerea instalațiilor specifice 39
  Întreținerea și repararea utilajelor și echipamentelor electrice
  40
  Lucrări de întreținere în instalațiile frigorifice 41
  Mașini electrice 42
  Mașini și aparate electrocasnice 43
  Mașini, utilaje și instalații din industria alimentară 44
  Măsurători și încercări profilactice 45
  Mecanisme hidraulice, pneumatice și mașini electrice navale 46
  Mentenanța echipamentelor electromecanice 47
  Mentenanța rețelelor electrice 48
  Mijloace de transport minier 49
  Montarea aparatelor optico-mecanice și opto-electronice
  50
  Montarea echipamentelor electrice navale 51
  Montarea, pornirea și oprirea instalațiilor frigorifice 52
  Protecții prin relee și automatizări 53
  Punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor industriale 54
  Repararea instalațiilor frigorifice 55
  Resurse energetice 56
  Rețele de comunicații electronice 57
  Semnale și suporturi de comunicații electronice 58
  Sisteme de la bordul aeronavelor 59
  Sisteme electronice pentru comunicații
  60
  Tehnici de iluminare 61
  Turbine cu abur și instalații auxiliare 62
  Turbine hidraulice 63
  Turbine și instalații auxiliare 64
  Utilaje și instalații miniere 65
  ANEXA nr. 3Domeniul ENERGETICĂ
  Nivel Domeniul
  Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr. crt.
  Liceu 3. Energetică 3. Energetică/Electroenergetică,Termoenergetică, Hidroenergetică ANEXA 3
  Acționări electromecanice și hidropneumatice 1
  Acționări hidraulice în mecatronică 2
  Acționări în instalații electromecanice 3
  Acționări pneumatice în mecatronică 4
  Analiza circuitelor electronice 5
  Analizarea structurii sistemelor de calcul
  6
  Aparate electrice 7
  Aparate și instalații de navigație 8
  Aplicații CAD 9
  Asamblarea subansamblurilor și ansamblurilor mecatronice 10
  Asamblări mecanice 11
  Asigurarea calității 12
  Asigurarea funcționării sistemelor de reglare automată 13
  Asigurarea și controlul calității 14
  Automate programabile 15
  Automatizarea proceselor tehnologice
  16
  Automatizarea proceselor tehnologice din industria chimică 17
  Automatizarea sistemelor de acționare electrică 18
  Automatizarea sistemului energetic 19
  Bazele electronicii analogice 20
  Bazele electronicii digitale 21
  Calculatoare și automate programabile 22
  CDL - Pregătire de bază electric/energetic clasele IX, X, XI 23
  CDL - Pregătire de bază electromecanic/energetic clasele IX, X, XI 24
  Circuite electrice 25
  Circuite electronice analogice
  26
  Circuite electronice digitale 27
  Componentele echipamentelor electrice 28
  Conducerea roboților industriali 29
  Convertoare statice 30
  Desen de ansamblu 31
  Desen tehnic 32
  Detectarea defectelor 33
  Dimensionarea instalațiilor electrice 34
  Electronică de putere 35
  Electrotehnică și măsurări tehnice 36
  Elemente de comandă numerică 37
  Elemente de proiectare 38
  Elemente de proiectare a instalațiilor electromecanice 39
  Elemente de proiectare CAD a instalațiilor electrice 40
  Elemente pentru acționări și automatizări 41
  Exploatarea instalațiilor electrice 42
  Exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 43
  Exploatarea sistemelor de telemăsură și telecontrol 44
  Fiabilitatea componentelor și sistemelor electronice 45
  Informatică/tehnologia informației și comunicațiilor
  46
  Informatică/tehnologii asistate de calculator 47
  Instalații electrice 48
  Instalații electrice speciale 49
  Întocmirea documentației tehnice 50
  Întreținere planificată 51
  Întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice 52
  Întreținerea mașinilor electrice, instalațiilor și echipamentelor energetice 53
  Întreținerea planificată 54
  Întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor 55
  Lansarea și urmărirea producției
  56
  Limbaj tehnic grafic 57
  Lucrări de întreținere și reparații 58
  Managementul deșeurilor 59
  Managementul producției și al calității 60
  Mașini electrice 61
  Mașini și aparate electrice 62
  Mașini unelte convenționale 63
  Mașini, aparate și elemente de automatizare 64
  Măsurarea mărimilor tehnice 65
  Măsurări electrice în curent alternativ
  66
  Măsurări electrice în curent continuu 67
  Măsurări electronice 68
  Măsurări mecanice și electrice 69
  Măsurări neelectrice și electrice 70
  Măsurări tehnice 71
  Medii de transmisie 72
  Mentenanța automobilului 73
  Mentenanța echipamentelor și instalațiilor energetice 74
  Mentenanța instalațiilor de la bordul aeronavelor 75
  Mentenanța mașinilor unelte cu comandă numerică
  76
  Mentenanța sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare 77
  Mijloace de măsurare pentru mărimi electrice 78
  Mijloace de măsurare pentru mărimi fizico - chimice 79
  Mijloace de măsură pentru mărimi mecanice 80
  Modelarea 3D 81
  Monitorizarea instalațiilor și echipamentelor energetice 82
  Monitorizarea proceselor de producție 83
  Operarea pe MUCN 84
  Organe de mașini 85
  Organizarea intervențiilor asupra automobilului
  86
  Organizarea producției și a muncii. 87
  Planificarea și organizarea producției 88
  Pneumatică și electropneumatică 89
  Pregătirea producției 90
  Prelucrarea parametrilor măsurați 91
  Prelucrări prin deformare plastică 92
  Proiectarea asistată de calculator 93
  Proiectarea circuitelor electronice 94
  Proiectarea instalațiilor electromecanice 95
  Protecția instalațiilor electrice
  96
  Protecția mediului 97
  Realizarea de prezentări multimedia 98
  Realizarea desenelor în 2D 99
  Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice 100
  Repararea instalațiilor navale 101
  Reprezentarea organelor de mașini 102
  Reprezentarea pieselor mecanice 103
  Rețele de calculatoare 104
  Rețele de comunicații 105
  Ridicarea schemei electrice a blocurilor/modulelor
  106
  Securitatea sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare 107
  Senzori 108
  Sisteme de acționare 109
  Sisteme de acționare a roboților industriali 110
  Sisteme de automatizare 111
  Sisteme de automatizare în instalații electromecanice 112
  Sisteme de înregistrare a informațiilor audiovizuale 113
  Sisteme de operare în rețea 114
  Sisteme de protecție pe mașini unelte cu comandă numerică 115
  Sisteme de reglare automată 116
  Sisteme de transport 117
  Sisteme electrice și electronice ale autovehiculelor rutiere 118
  Sisteme electro-hidropneumatice 119
  Sisteme electromecanice pentru aeronave 120
  Sisteme mecatronice 121
  Sisteme multimedia 122
  Sisteme și tehnologii de fabricație 123
  Sisteme, echipamente și aparate de bord 124
  Tehnici de comutație și de transmisiuni 125
  Tehnici de măsurare
  126
  Tehnologia lucrărilor mecanice 127
  Tehnologii de asamblare mecanică 128
  Tehnologii de prelucrări la cald 129
  Tehnologii generale în electronică- automatizări 130
  Tehnologii generale în electrotehnică 131
  Tehnologii neconvenționale 132
  Testarea automobilului 133
  Traductoare utilizate în automatizări 134
  Transmisii mecanice și mecanisme 135
  Transportul și distribuția energiei electrice
  136
  Utilizarea programelor specifice telematicii 137
  Verificarea funcționării echipamentelor radio, navigație și radiolocație ale aeronavei 138
  Verificarea metrologică şi etalonarea mijloacelor de măsură 139
  Verificarea reparațiilor la aparatele de bord pentru aeronave 140

  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr. crt.
  Învățământ profesional 3. Energetică 3. Energetică/Electroenergetică,Termoenergetică, Hidroenergetică
  ANEXA 3
  Alimentarea receptoarelor electrice 1
  Aparate de bord pentru aeronave 2
  Aparate electrice 3
  Asamblarea mașinilor și aparatelor electrice 4
  Asamblări mecanice 5
  Bazele automatizărilor 6
  Bazele electronicii analogice 7
  Bazele electronicii digitale 8
  Cazane și instalații auxiliare 9
  Circuite electrice
  10
  Componentele echipamentelor electrice 11
  Componentele electromagnetice ale mașinilor și aparatelor electrice 12
  Desen tehnic 13
  Echipamente electrice specifice industriei miniere 14
  Echipamente electronice 15
  Electrotehnică și măsurări tehnice 16
  Elemente de programare 17
  Exploatarea echipamentelor electrice din centrale electrice 18
  Exploatarea echipamentelor electrice din stațiile și posturile de transformare 19
  Exploatarea echipamentelor electroenergetice
  20
  Exploatarea și întreținerea echipamentelor electronice 21
  Exploatarea și întreținerea instalațiilor hidropneumatice 22
  Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor electromecanice 23
  Instalarea și punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor 24
  Instalații de condiționare a aerului 25
  Instalații de confort la vagoanele de călători 26
  Instalații de foraj și de intervenție 27
  Instalații de iluminat 28
  Instalații de iluminat și instalații de forță navale 29
  Instalații electrice
  30
  Instalații electrice ale aeronavelor 31
  Instalații electrice pentru panouri solare 32
  Instalații electrice specifice construcțiilor 33
  Instalații electrice și electronice la vehicule feroviare 34
  Instalații electrohidraulice specifice navei 35
  Instalații electromecanice din centrale și stații de transformare 36
  Instalații electropneumatice ale navei 37
  Instalații energetice specifice forajului și extracției 38
  Instalații frigorifice 39
  Instalații și echipamente navale
  40
  Instalațiile și aparatele de bord ale aeronavelor 41
  Încercarea și testarea utilajelor și echipamentelor electrice 42
  Întreținerea aparatelor electrice și echipamentelor energetice 43
  Întreținerea centralelor hidroelectrice 44
  Întreținerea instalațiilor automate navale 45
  Întreținerea instalațiilor specific 46
  Întreținerea și repararea mașinilor și echipamentelor electromecanice 47
  Întreținerea și repararea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 48
  Întreținerea și repararea utilajelor și echipamentelor electrice 49
  Lăcătușărie generală 50
  Lucrări de întreținere în instalațiile frigorifice 51
  Mașini electrice 52
  Mașini și aparate electrocasnice 53
  Mașini, aparate și elemente de automatizare 54
  Mașini, utilaje și instalații din industria alimentară 55
  Materii prime și materiale 56
  Materii prime și materiale tehnologice 57
  Măsurări electrice în curent alternativ 58
  Măsurări electrice în curent continuu 59
  Măsurări neelectrice și electrice
  60
  Măsurări tehnice 61
  Măsurători și încercări profilactice 62
  Mecanisme hidraulice, pneumatice și mașini electrice navale 63
  Mentenanța echipamentelor electromecanice 64
  Mentenanța rețelelor electrice 65
  Mentenanța sistemelor tehnice 66
  Montarea aparatelor optico-mecanice și opto-electronice 67
  Montarea echipamentelor electrice navale 68
  Montarea echipamentelor hidropneumatice 69
  Montarea, pornirea și oprirea instalațiilor frigorifice
  70
  Organe de mașini 71
  Protecții prin relee și automatizări 72
  Punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor industriale 73
  Reglarea instalațiilor hidropneumatice 74
  Repararea instalațiilor frigorifice 75
  Reprezentarea organelor de mașini 76
  Reprezentarea pieselor mecanice 77
  Resurse energetice 78
  Rețele de comunicație prin cablu 79
  Rețele pentru comunicații electronice
  80
  Semnale și suporturi de comunicații electronice 81
  Sisteme de la bordul aeronavelor 82
  Sisteme electro-hidropneumatice 83
  Sisteme electronice pentru comunicații 84
  Tehnici de iluminare 85
  Tehnici de măsurare 86
  Tehnologia lucrărilor mecanice 87
  Tehnologii de asamblare mecanică 88
  Tehnologii generale în electronică- automatizări 89
  Tehnologii generale în electrotehnică
  90
  Tehnologii generale mecanice 91

  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline/module din profilul postului/catedrei Nr. crt.
  Stagii de pregătire practică 3. Energetică 3. Energetică/Electroenergetică,Termoenergetică, Hidroenergetică ANEXA 3
  Agregate rotative aferente cazanului de abur 1
  Alimentarea receptoarelor electrice 2
  Aparate de bord pentru aeronave
  3
  Asamblarea mașinilor și aparatelor electrice 4
  Bazele automatizărilor 5
  Cazane și instalații auxiliare 6
  Componentele electromagnetice ale mașinilor și aparatelor electrice 7
  Echipamente electrice specifice industriei miniere 8
  Echipamente electronice 9
  Elemente de programare 10
  Exploatarea echipamentelor electrice din centrale electrice 11
  Exploatarea echipamentelor electrice din stațiile și posturile de transformare 12
  Exploatarea echipamentelor electroenergetice
  13
  Exploatarea și întreținerea echipamentelor electronice 14
  Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor electromecanice 15
  Instalarea și punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor 16
  Instalații de condiționare a aerului 17
  Instalații de confort la vagoanele de călători 18
  Instalații de foraj și de intervenție 19
  Instalații de iluminat 20
  Instalații de iluminat și instalații de forță navale 21
  Instalații electrice ale aeronavelor 22
  Instalații electrice pentru panouri solare
  23
  Instalații electrice specifice construcțiilor 24
  Instalații electrice și electronice la vehicule feroviare 25
  Instalații electrohidraulice specifice navei 26
  Instalații electromecanice din centrale și stații de transformare 27
  Instalații electropneumatice ale navei 28
  Instalații energetice specifice forajului și extracției 29
  Instalații frigorifice 30
  Instalații și echipamente navale 31
  Instalații și echipamente pentru aeronave 32
  Instalațiile și aparatele de bord ale aeronavelor 33
  Încercarea și testarea utilajelor și echipamentelor electrice 34
  Întreținere și reparare mașini, utilaje și instalații 35
  Întreținerea aparatelor electrice și echipamentelor energetice 36
  Întreținerea aparatelor optico-mecanice și opto-electronice 37
  Întreținerea centralelor hidroelectrice 38
  Întreținerea instalațiilor automate navale 39
  Întreținerea instalațiilor specifice 40
  Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 41
  Întreținerea și repararea utilajelor și echipamentelor electrice 42
  Lucrări de întreținere în instalațiile frigorifice
  43
  Mașini electrice 44
  Mașini și aparate electrocasnice 45
  Mașini, utilaje și instalații din industria alimentară 46
  Materii prime și materiale 47
  Măsurarea parametrilor specifici agregatelor rotative 48
  Măsurători și încercări profilactice 49
  Mecanisme hidraulice, pneumatice și mașini electrice navale 50
  Mentenanța echipamentelor electromecanice 51
  Mentenanța rețelelor electrice 52
  Mentenanța sistemelor tehnice
  53
  Montarea aparatelor optico-mecanice și opto-electronice 54
  Montarea echipamentelor electrice navale 55
  Montarea, pornirea și oprirea instalațiilor frigorifice 56
  Protecții prin relee și automatizări 57
  Punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor industriale 58
  Repararea instalațiilor frigorifice 59
  Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor 60
  Resurse energetice 61
  Rețele de comunicații electronice 62
  Semnale și suporturi de comunicații electronice
  63
  Sisteme de la bordul aeronavelor 64
  Sisteme electronice pentru comunicații 65
  Tehnici de iluminare 66
  Turbine cu abur/gaze 67
  Turbine hidraulice 68
  Turbine și instalații auxiliare 69
  Utilaje și instalații miniere 70
  ANEXA nr. 4Domeniul ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAŢIIAnexa nr. 4.1

  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline din profilul postului/catedrei Nr. crt.
  Liceu 4. Electronică, Automatizări, Telecomunicații 4.1. Electronică și automatizări/Electronică și automatizări ANEXA 4.1
  p Acționări electromecanice și hidropneumatice 1
  Acționări hidraulice în mecatronică 2
  Acționări în instalații electromecanice 3
  Acționări pneumatice în mecatronică 4
  Analiza circuitelor electronice 5
  Analizarea structurii sistemelor de calcul 6
  Aparate electrice 7
  Aplicații CAD 8
  Asamblarea calculatoarelor personale 9
  Asamblarea subansamblurilor și ansamblurilor mecatronice 10
  Asamblarea unui sistem de calcul 11
  Asigurarea calității 12
  Asigurarea funcționării sistemelor de reglare automată 13
  Automate programabile 14
  Automatizarea proceselor tehnologice 15
  Automatizarea proceselor tehnologice din industria chimică 16
  Automatizarea proceselor tehnologice în industria materialelor de construcții 17
  Automatizarea sistemelor de acționare electrică 18
  Automatizarea sistemului energetic 19
  Automatizări industriale 20
  Bazele electronicii analogice 21
  Bazele electronicii digitale 22
  Calculatoare și automate programabile 23
  Circuite cu componente electronice analogice 24
  Circuite electrice 25
  Circuite electronice analogice 26
  Circuite electronice digitale 27
  Circuite logice integrate în automatizări 28
  Componente și circuite electronice în telecomunicații 29
  Componentele echipamentelor electrice 30
  Conducerea roboților industriali 31
  Convertoare statice 32
  Curriculum în dezvoltare locală - clasa a XI-a 33
  Desen de ansamblu 34
  Desen tehnic 35
  Detectarea defectelor 36
  Dimensionarea instalațiilor electrice 37
  Documentație tehnologică 38
  Echipamente electrice 39
  Electroacustică 40
  Electronică de putere 41
  Electrotehnică aplicată 42
  Electrotehnică și măsurări electrice 43
  Electrotehnică și măsurări tehnice 44
  Elemente de comandă numerică 45
  Elemente de proiectare 46
  Elemente de proiectare CAD a instalațiilor electrice 47
  Exploatarea echipamentelor și utilajelor 48
  Exploatarea instalațiilor electrice 49
  Exploatarea sistemelor de telemăsură și telecontrol 50
  Fiabilitatea componentelor și sistemelor electronice 51
  Hidraulică și electrohidraulică 52
  Informatică/Tehnologia informației și comunicațiilor 53
  Instalații electrice 54
  Instalații electrice speciale 55
  Instalații specifice și automatizări la calea ferată 56
  Întreținerea instalațiilor și echipamentelor electrice 57
  Întreținerea mașinilor electrice, instalațiilor și echipamentelor energetice 58
  Întreținerea planificată 59
  Întreținerea sistemelor de calcul 60
  Mașini electrice 61
  Mașini și aparate electrice 62
  Mașini unelte cu comandă numerică 63
  Mașini, aparate și automatizări industriale 64
  Mașini, aparate și elemente de automatizare 65
  Materiale multimedia 66
  Măsurări electrice în curent alternativ 67
  Măsurări electrice în curent continuu 68
  Măsurări electronice 69
  Măsurări neelectrice și electrice 70
  Medii de transmisie 71
  Mentenanța echipamentelor și instalațiilor energetice 72
  Mentenanța instalațiilor de la bordul aeronavelor 73
  Mentenanța mașinilor unelte cu comandă numerică 74
  Mentenanța sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare 75
  Mijloace de măsurare pentru mărimi electrice 76
  Mijloace de măsurare pentru mărimi fizico-chimice 77
  Mijloace de măsură pentru mărimi mecanice 78
  Modelarea 3D 79
  Monitorizarea instalațiilor și echipamentelor energetice 80
  Operarea pe MUCN 81
  Optică cine-TV 82
  Organizarea activității de întreținere a echipamentelor și instalațiilor 83
  Planificarea și organizarea producției 84
  Pneumatică și electropneumatică 85
  Prelucrarea digitală a imaginii 86
  Prelucrarea digitală a textului 87
  Prelucrarea parametrilor măsurați 88
  Procesarea digitală a secvențelor audio-video 89
  Procesarea digitală a textului și imaginii 90
  Proiectarea asistată de calculator 91
  Proiectarea circuitelor electronice 92
  Proiectarea instalațiilor electrice 93
  Proiectarea instalațiilor electromecanice 94
  Realizarea de prezentări multimedia 95
  Realizarea desenelor în 2D 96
  Reglarea automată a parametrilor proceselor tehnologice 97
  Reprezentarea pieselor mecanice 98
  Rețele de calculatoare 99
  Rețele de comunicații 100
  Ridicarea schemei electrice a blocurilor/modulelor 101
  Securitatea sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare 102
  Semnale pentru comunicații electronice 103
  Semnale și medii de comunicații electronice 104
  Senzori 105
  Sisteme de acționare 106
  Sisteme de acționare a roboților industriali 107
  Sisteme de automatizare 108
  Sisteme de automatizare în instalații electromecanice 109
  Sisteme de înregistrare a informațiilor audiovizuale 110
  Sisteme de înregistrare-redare audio- video 111
  Sisteme de operare în rețea 112
  Sisteme de operare și aplicații pentru terminalele inteligente 113
  Sisteme de operare și programe specifice 114
  Sisteme de protecție pe mașini unelte cu comandă numerică 115
  Sisteme de reglare automată 116
  Sisteme electrice și electronice ale automobilului 117
  Sisteme electrice și electronice ale autovehiculelor rutiere 118
  Sisteme electro-hidropneumatice 119
  Sisteme electromecanice pentru aeronave 120
  Sisteme mecanice, pneumatice și hidraulice ale automobilului 121
  Sisteme mecatronice 122
  Sisteme multimedia 123
  Sisteme și tehnologii de fabricație 124
  Sisteme, echipamente și aparate de bord 125
  Stagii de pregătire practică - CDL clasa a IX-a 126
  Stagii de pregătire practică - CDL clasa a X-a 127
  Stagii de pregătire practică - clasa a XI-a 128
  Tehnici de comutație și de transmisiuni 129
  Tehnici de iluminare 130
  Tehnici și tehnologii cine-TV 131
  Tehnologia lucrărilor mecanice 132
  Tehnologie generală electrotehnică 133
  Tehnologii de asamblare mecanică 134
  Tehnologii generale în electronică- automatizări 135
  Tehnologii generale mecanice 136
  Tehnologii multimedia 137
  Traductoare 138
  Traductoare utilizate în automatizări 139
  Transmisii mecanice și mecanisme 140
  Transportul și distribuția energiei electrice 141
  Utilizarea programelor specifice telematicii 142
  Verificarea funcționării echipamentelor radio, navigație și radiolocație ale aeronavei 143
  Verificarea metrologică și etalonarea mijloacelor de măsurare 144

  Nivel Domeniul Profilul postului/catedrei Discipline din profilul postului/catedrei Nr. crt.
  Învățământ profesional 4. Electronică, Automatizări, Telecomunicații 4.1. Electronică și automatizări/Electronică și automatizări ANEXA 4.1
  Alimentarea receptoarelor electrice 1
  Aparate de bord pentru aeronave 2
  Aparate electrice
  3
  Aparatura de birotică 4
  Asamblarea mașinilor și aparatelor electrice 5
  Asigurarea calității pieselor 6
  Bazele automatizărilor 7
  Bazele electronicii analogice 8
  Bazele electronicii digitale 9
  Bazele zborurilor aeronavelor 10
  Componentele echipamentelor electrice 11
  Componentele electromagnetice ale mașinilor și aparatelor electrice 12
  Desen tehnic
  13
  Echipamente electrice 14
  Echipamente electrice specifice industriei miniere 15
  Echipamente electronice 16
  Echipamente radio, navigație și radiolocație pentru aeronave 17
  Electroacustică 18
  Electrotehnică și măsurări electrice