Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURA DE LUCRU din 26 martie 2019a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 9 aprilie 2019Data intrării în vigoare 09-04-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 1.909 din 26 martie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 269 din 9 aprilie 2019.
  Capitolul I Prevederi generale
  Articolul 1Autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare (comisia), structură interdepartamentală care îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Finanţelor Publice.Articolul 2Activitatea curentă a comisiei se realizează prin intermediul direcţiei de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare direcţie de specialitate.Articolul 3(1) Comisia îşi desfăşoară activitatea şi poate lua hotărâri doar în prezenţa tuturor membrilor săi.(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toate unităţile emitente de bilete de valoare.
  Capitolul II Organizarea şedinţelor de lucru ale comisieiArticolul 4Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui acesteia, pentru analiza situaţiilor care impun luarea unei decizii.Articolul 5(1) Direcţia de specialitate pune la dispoziţia membrilor comisiei, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte, ordinea de zi şi documentaţiile aferente.(2) Documentaţia constă, în principal, în:a)
  solicitări în vederea autorizării, susţinute de actele necesare;
  b) sesizări primite de la echipa de specialişti prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin;c) sesizări primite de la organele cu atribuţii de control;d) sesizări din partea operatorilor economici etc.
  Articolul 6(1) Pentru fiecare documentaţie, direcţia de specialitate întocmeşte o notă de prezentare, care conţine şi propuneri motivate de soluţionare. Nota de prezentare se semnează de către directorul direcţiei de specialitate sau de către înlocuitorul său, după caz.
  (2) Notele de prezentare întocmite de secretariatul comisiei se prezintă în plenul comisiei de către preşedintele sau vicepreşedintele acesteia, după caz. În cazul în care din analiza notelor de prezentare reies elemente care sunt de natură a nu permite luarea unei decizii, membrii comisiei solicită refacerea notei.
  Articolul 7(1) Comisia analizează propunerile din notele de prezentare, precum şi fiecare documentaţie transmisă de operatorii economici, în vederea obţinerii autorizaţiei, conform prevederilor prezentului ordin.(2) Direcţia de specialitate sau comisia poate solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii atât de la operatorii solicitanţi, cât şi de la alţi operatori sau instituţii ale statului.(3) Comisia va respinge orice solicitare de autorizare în situaţia în care nu sunt întrunite elementele de admitere a acesteia.
  Articolul 8(1) Deciziile se iau de către comisie cu votul majorităţii simple din numărul de membri prezenţi şi sunt validate prin semnarea de către toţi membrii prezenţi a procesului-verbal în care sunt menţionate acestea.(2) Deciziile se semnează de către preşedintele sau de către vicepreşedintele acesteia.Articolul 9(1) La şedinţele comisiei participă şeful serviciului de specialitate şi un funcţionar public din cadrul aceluiaşi serviciu, care consemnează într-un registru de procese-verbale aspectele analizate şi toate deciziile adoptate în cadrul şedinţei.(2) La lucrările comisiei poate fi invitat, după caz, câte un reprezentant din partea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, a Ministerului Turismului, precum şi din partea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, punctele de vedere exprimate de aceşti reprezentanţi în cadrul lucrărilor comisiei având caracter consultativ.
  (3) Reprezentanţii asociaţiilor profesionale sau patronale în domeniul biletelor de valoare pot fi invitaţi să participe la analiza cazurilor supuse dezbaterilor comisiei, dar nu pot participa la luarea deciziei de către membrii acesteia.
  Articolul 10În cazul în care în activitatea desfăşurată de unităţile emitente se constată nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, comisia poate dispune suspendarea autorizaţiei de funcţionare pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 6 luni sau retragerea acesteia. Măsura se aplică numai pentru tipul de suport al biletelor de valoare care face obiectul activităţii la care se referă abaterea constatată. Suspendarea, respectiv retragerea autorizaţiei de funcţionare îşi produc efectele de la data comunicării deciziei.Articolul 11Constatarea abaterilor se face de către echipa de specialişti prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin, care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizaţiei de funcţionare sau retragerii acesteia, după caz.Articolul 12Comisia poate dispune ridicarea sancţiunii de suspendare a activităţii dacă unitatea emitentă de bilete de valoare în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialişti prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin.Articolul 13În situaţia în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă de bilete de valoare nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii, comisia dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare. Retragerea autorizaţiei de funcţionare îşi produce efectele de la data comunicării deciziei.
  Capitolul III Deciziile comisieiArticolul 14(1) Deciziile comisiei sunt acte administrative emise numai în formă scrisă.(2) Deciziile cuprind următoarele elemente:a) denumirea comisiei;b) data la care a fost emisă;c) datele de identificare ale operatorului;d) obiectul actului administrativ;e) motivele de fapt;f) temeiul de drept;g) numele şi semnătura preşedintelui sau ale vicepreşedintelui comisiei, după caz;
  h) ştampila comisiei;i) posibilitatea de a fi contestată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată.
  Articolul 15(1) Decizia comisiei este adusă la cunoştinţa solicitantului.(2) Comunicarea deciziei se realizează astfel:a) prin prezentarea operatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, la sediul direcţiei de specialitate sau la sediul unităţii teritoriale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, responsabilă cu administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, şi primirea actului administrativ de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului;
  b) prin remiterea sub semnătură a actului administrativ de către persoanele împuternicite de unitatea teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, responsabilă cu administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului;c) prin poştă, la domiciliul fiscal al operatorului sau al persoanei împuternicite de către acesta, după caz, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail sau altele asemenea, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ şi confirmarea primirii acestuia, data comunicării fiind data confirmării primirii actului administrativ;d) prin publicitate.
  (3) În cazul în care comunicarea deciziei nu a fost posibilă potrivit dispoziţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), se va recurge la comunicarea prin publicitate, prin afişarea la sediul unităţii teritoriale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, responsabilă cu administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, a unei copii a deciziei emise pe numele acestuia. Decizia se consideră comunicată în termen de 15 zile de la data afişării.
  Articolul 16Decizia produce efecte de la data la care este comunicată operatorului sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.Articolul 17Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, numele şi prenumele ori denumirea operatorului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii preşedintelui ori vicepreşedintelui comisiei atrage nulitatea acesteia. Nulitatea se constată de instanţa judecătorească de contencios administrativ în condiţiile legii.Articolul 18Comisia poate îndrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea operatorului ori a persoanei împuternicite de către acesta, după caz. Decizia corectată se comunică operatorului sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, potrivit legii.Articolul 19(1) Împotriva deciziei comisiei se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei comisiei, în condiţiile prezentei proceduri, este calea administrativă de atac prin care se solicită autorităţii publice emitente reexaminarea deciziei.
  Articolul 20(1) Plângerea prealabilă se formulează în scris şi va cuprinde:a) datele de identificare ale contestatarului;b) obiectul plângerii prealabile;c) motivele de fapt şi de drept;d)
  dovezile pe care se întemeiază;
  e) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al contestatarului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.
  (2) Plângerea prealabilă se depune la registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În cazul în care plângerea prealabilă este depusă la o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aceasta va fi înaintată, în termen de 5 zile de la data primirii, direcţiei de specialitate.
  Articolul 21Plângerea prealabilă poate fi retrasă de contestatar până la soluţionarea acesteia. Comisia va comunica contestatarului decizia prin care se ia act de renunţarea la plângerea prealabilă.
  Articolul 22(1) În soluţionarea plângerii prealabile, comisia se pronunţă prin decizie.(2) Decizia emisă în soluţionarea plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.Articolul 23(1) Decizia de soluţionare a plângerii prealabile se emite în formă scrisă şi va cuprinde: preambulul, considerentele şi dispozitivul.(2) Preambulul cuprinde: denumirea comisiei, numele şi prenumele sau denumirea contestatarului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare al plângerii prealabile la direcţia de specialitate şi obiectul cauzei.
  (3) Considerentele cuprind motivele de fapt şi de drept care au format convingerea comisiei în emiterea deciziei.(4) Dispozitivul cuprinde soluţia pronunţată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată.(5) Decizia se semnează de către preşedintele sau vicepreşedintele comisiei, după caz.
  Articolul 24(1) În soluţionarea plângerii prealabile, comisia va verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii deciziei atacate. Analiza plângerii prealabile se face în raport cu susţinerile formulate de contestatar, cu dispoziţiile legale invocate de acesta şi cu documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea plângerii prealabile se face în limitele sesizării.(2) Comisia, pentru lămurirea cauzei, poate solicita punctul de vedere al direcţiilor de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice sau al altor instituţii şi autorităţi.(3) Prin soluţionarea plângerii prealabile nu se poate crea o situaţie mai grea contestatarului în propria cale de atac.(4) Contestatarul, intervenienţii sau împuterniciţii acestora pot să depună probe noi în susţinerea cauzei.(5) Comisia se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.Articolul 25(1) Prin decizie, plângerea prealabilă va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.(2) În cazul admiterii plângerii prealabile se decide, după caz, anularea totală sau parţială a actului atacat.
  (3) Dacă se constată neîndeplinirea unei condiţii procedurale la învestirea comisiei cu soluţionarea plângerii prealabile, aceasta va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.(4) Plângerea prealabilă nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greşită.
  Articolul 26(1) Decizia privind soluţionarea plângerii prealabile se comunică contestatarului în formă scrisă, în condiţiile prevăzute la art. 15.(2) Deciziile emise în soluţionarea plângerilor prealabile pot fi atacate la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă.
  -----