Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 444 din 25 martie 2019pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 9 aprilie 2019Data intrării în vigoare 24-04-2019

  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale nr. S.P. 4.043 din 25.03.2019,având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 2Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Colegiul Farmaciştilor din România şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3(1) Prezentul ordin intră în vigoare în 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Dosarele depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin se soluţionează potrivit legislaţiei în vigoare la data depunerii.
  Articolul 4Articolul 1 lit. b), g) şi i), art. 2 alin. (10), art. 12, 13, art. 31-40 din anexa la prezentul ordin transpun dispoziţiile art. 1 pct. 20 din Directiva 2011/62/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 de modificare a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman în ceea ce priveşte prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanţul legal de aprovizionare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 174 din 1 iulie 2011.Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 962/2009 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 3 august 2009, cu modificările ulterioare.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,

  Sorina Pintea
  Bucureşti, 25 martie 2019.Nr. 444.ANEXĂ Deschideți NORMEprivind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!