Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 252 din 29 martie 2019pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 9 aprilie 2019Data intrării în vigoare 09-04-2019

  Având în vedere:– Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 2.885 din 14.03.2019;– Procesul-verbal încheiat în data de 13.03.2019, cu ocazia şedinţei comitetului consultativ pentru pescuit recreativ, în cadrul căreia s-a dezbătut proiectul de ordin de modificare a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 60/2017,
  în temeiul:– art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 13 martie 2017, se modifică după cum urmează:1. Articolele 1-5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 1(1) Atribuirea dreptului de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale din România, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», se face de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare ANPA, în calitate de administrator al resurselor acvatice vii, pe baza unui permis nominal emis de către ANPA, fără perceperea de taxe şi tarife.(2) Accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului recreativ în fluviul Dunărea cu braţele sale, Marea Neagră şi habitatele piscicole naturale necontractate de către asociaţiile de pescari recreativi legal constituite şi recunoscute se face în baza permisului de pescuit recreativ emis şi eliberat de către ANPA.
  (3) Accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale contractate de către asociaţiile de pescari recreativi legal constituite şi recunoscute, prin încheierea pe o perioadă de 10 ani de contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ, se face în baza permisului de pescuit recreativ emis de către ANPA şi eliberat de către asociaţiile de pescari recreativi care au încheiate contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ.
  Articolul 2(1) Permisul de pescuit recreativ eliberat de către o asociaţie de pescari recreativi este valabil atât pentru zona/zonele pentru care asociaţia a încheiat contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ, cât şi pentru zona/zonele pentru care alte asociaţii au încheiate contracte, pe bază de reciprocitate, fără a se depăşi capacitatea anuală de pescuit stabilită pe bază de studii ştiinţifice de specialitate.(2) Practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale contractate de asociaţiile de pescari recreativi, de către pescarii neafiliaţi la asociaţia deţinătoare a contractului pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ, se face în baza regulamentului propriu al asociaţiei care are încheiate contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ pentru zona/zonele de pescuit recreativ solicitată/solicitate de aceştia.Articolul 3(1) Permisul de pescuit recreativ se eliberează anual, prin intermediul unui soft informatic, online.
  (2) Pescarii recreativi au obligaţia de a raporta către ANPA, anual, situaţia capturilor realizate prin pescuit recreativ.(3) Raportarea către ANPA a capturilor realizate prin pescuit recreativ se face prin întocmirea fişei de capturi, parte integrantă a permisului de pescuit recreativ, completată şi transmisă până la data de 28 februarie a anului în curs, pentru anul precedent.
  Articolul 4Modelele permiselor de pescuit recreativ emise de către ANPA şi eliberate de aceasta sau de către asociaţiile de pescari recreativi se stabilesc prin decizie a preşedintelui ANPA.Articolul 5Pentru încheierea contractelor de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ solicitanţii vor depune la sediul serviciilor regionale ale ANPA/Direcţia politici şi inspecţii maritime o solicitare scrisă pentru zona/zonele de pescuit recreativ delimitată/delimitate conform deciziei preşedintelui ANPA, care să aibă anexate următoarele documente:a) certificatul din Registrul special, eliberat de grefa judecătoriei/tribunalului de la sediul asociaţiei de pescari, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei;b) înregistrarea de către ANPA în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari în scop recreativ;
  c) numărul mediu de membri pescari în scop recreativ înregistraţi în documentele asociaţiei în anul precedent solicitării;d) planul de management pentru practicarea pescuitului recreativ al asociaţiei pentru zona/zonele de pescuit recreativ solicitată/solicitate, elaborat de institute de cercetare din domeniul pescuitului şi acvaculturii, pentru o perioadă de 10 ani;e) lista dotărilor tehnice proprii;f) lista personalului propriu pentru controlul/paza obiectivelor aferente zonei/zonelor de pescuit recreativ solicitate (în copii conforme cu originalele);g) lista personalului propriu cu studii medii sau superioare (în copii conforme cu originalele);h) ultima situaţie financiară;i)
  certificat fiscal (din care să rezulte că nu înregistrează datorii la direcţia generală finanţe publice şi consiliul local).
  2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 10Comisiile de evaluare a documentaţiilor depuse de solicitanţi şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor se stabilesc prin decizie a preşedintelui ANPA în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.3. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 15
  (1) Asociaţiile de pescari recreativi care au încheiate contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ cu ANPA au obligaţia refacerii resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale prin populări cu icre embrionate şi/sau puiet de peşte.(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage de drept rezilierea contractului de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.
  4. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 17(1) Pentru întocmirea Raportului anual de colectare date, asociaţiile de pescari recreativi au obligaţia să prezinte către ANPA situaţia centralizatoare a capturilor realizate de către membrii săi până la data de 28 februarie a anului în curs, pentru anul precedent.
  5. Anexele nr. 1 şi 2 se abrogă.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 252.-----