Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.909 din 26 martie 2019pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de specialişti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 9 aprilie 2019Data intrării în vigoare 09-04-2019

  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 22 alin. (3) şi (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1Se instituie Comisia pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă Procedura de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, cuprinsă în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă, prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 4Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete cadou, prevăzute în anexa nr. 4.
  Articolul 5Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de creşă, prevăzute în anexa nr. 5. Articolul 6Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de vouchere de vacanţă, prevăzute în anexa nr. 6. Articolul 7Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete culturale, prevăzute în anexa nr. 7. Articolul 8(1) Modelul autorizaţiei de funcţionare emise unităţilor emitente de bilete de valoare este prevăzut în anexa nr. 8.(2) Autorizaţia de funcţionare va conţine următoarele elemente:a) codul autorizaţiei;b) elementele de identificare ale unităţii emitente;c) natura activităţii;d) locaţia în care se va desfăşura activitatea pentru unităţile emitente pe suport hârtie, respectiv sediul social declarat de către unităţile emitente pe suport electronic, în scopul controlului efectuat de autorităţile competente;e) perioada de valabilitate.
  (3) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific, denumită în continuare direcţie de specialitate, va aloca fiecărei autorizaţii de funcţionare un cod de autorizare, ţinând un registru special în acest sens, care va avea următoarea configuraţie:RO 123 XXX 00000, unde:– RO reprezintă codul ISO al ţării;– 123 reprezintă o secvenţă numerică de 3 caractere pentru identificarea unităţii emitente;– XXX - secvenţă ce reprezintă tipul activităţii autorizate, respectiv: TMH - tichete de masă pe suport hârtie; TME - tichete de masă pe suport electronic; CDH - tichete cadou pe suport hârtie; CDE - tichete cadou pe suport electronic; CRH - tichete de creşă pe suport hârtie; CRE - tichete de creşă pe suport electronic; VVH - vouchere de vacanţă pe suport hârtie; VVE - vouchere de vacanţă pe suport electronic; CTH - tichete culturale pe suport hârtie; CTE - tichete culturale pe suport electronic; – 00000 reprezintă o secvenţă de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizaţii alocate unei unităţi emitente.
  Articolul 9(1) Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de bilete de valoare nu pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează obligaţii restante la bugetul general consolidat, aşa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1), direcţia de specialitate solicită organului fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unităţii emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante existente în evidenţele fiscale. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum şi transmiterea acestuia se pot efectua şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în funcţie de tipul biletului de valoare.Articolul 10(1) Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de bilete de valoare nu pot fi autorizate în situaţia în care acestea/administratorul/directorul economic şi/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.(2) Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1) se face de către persoana desemnată din cadrul direcţiei de specialitate, în baza accesului direct la informaţiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/ directorului economic şi/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal naţional gestionat de Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform legislaţiei în vigoare.
  Articolul 11În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1 şi 2, anexa nr. 4 pct. 1 şi 2, anexa nr. 5 pct. 1 şi 2, anexa nr. 6 pct. 1 şi 2, respectiv în anexa nr. 7 pct. 1 şi 2, direcţia de specialitate solicită prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat, asociaţii, obiectul de activitate şi administratorii.Articolul 12În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 3 pct. 3 lit. c), pct. 4 lit. c), anexa nr. 4 pct. 3 lit. c), pct. 4 lit. c), anexa nr. 5 pct. 3 lit. c), pct. 4 lit. c), anexa nr. 6 pct. 3 lit. c), pct. 4 lit. c), respectiv în anexa nr. 7 pct. 3 lit. c), pct. 4 lit. c), în cazul în care spaţiul distinct este asigurat prin furnizor, şi nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de bilete de valoare şi operatorii economici care furnizează spaţiul este obligatorie existenţa unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialişti prevăzute de prezentul ordin în spaţiul respectiv.Articolul 13(1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, anexa nr. 4 pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, anexa nr. 5 pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, anexa nr. 6 pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, respectiv în anexa nr. 7 pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, precum şi constatarea situaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, denumite în continuare Norme metodologice, se fac de către o echipă de specialişti, compusă din: – un reprezentant al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
  – un reprezentant al Direcţiei de legislaţie şi reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;– un reprezentant al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;– un reprezentant al Direcţiei generale coordonare inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului;– un reprezentant al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ - S.A.
  (2) Ca urmare a sesizărilor primite de la unităţile emitente, organele cu atribuţii de control sau, în alte situaţii justificate, direcţia de specialitate convoacă echipa de specialişti prevăzută la alin. (1), în vederea efectuării controlului care vizează constatarea existenţei/inexistenţei, după caz, a situaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice.
  Articolul 14Autorizaţia de funcţionare se eliberează pe o perioadă de doi ani, pe baza criteriilor prevăzute în anexele nr. 3-7, după caz. Unităţile emitente de bilete de valoare solicită reautorizarea cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizaţiei de funcţionare.Articolul 15În situaţia în care o unitate deţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de bilete de valoare pentru o locaţie şi solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizaţiei, completarea acesteia cu alte locaţii, va depune la direcţia de specialitate o cerere de autorizare suplimentară, însoţită de documentele prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 3, pct. 7 din anexa nr. 4, pct. 7 din anexa nr. 5, pct. 7 din anexa nr. 6, respectiv pct. 7 din anexa nr. 7, după caz, şi cu îndeplinirea ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 3 şi/sau 4 din anexa nr. 3, pct. 3 şi/sau 4 din anexa nr. 4, pct. 3 şi/sau 4 din anexa nr. 5, pct. 3 şi/sau 4 din anexa nr. 6, respectiv pct. 3 şi/sau 4 din anexa nr. 7, după caz.Articolul 16În situaţia prevăzută la art. 15, Comisia pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, denumită în continuare comisie, emite o autorizaţie de completare care va avea acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizaţie de funcţionare“, cuvântul „completare“.
  Articolul 17Unităţile care îşi schimbă sediul social sau denumirea ori renunţă la un punct de lucru au obligaţia de a solicita modificarea autorizaţiei de funcţionare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia emite o nouă autorizaţie de funcţionare care va avea acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizaţie de funcţionare“, cuvântul „modificare“.Articolul 18Unităţile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcţionare a sistemului biletelor de valoare şi care, în perioada de valabilitate a autorizaţiei, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcţiei de specialitate, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile art. 13 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Articolul 19În cazul unităţilor care deţin autorizaţie de funcţionare pentru emiterea a cel puţin un tip de bilete de valoare şi solicită autorizaţie de funcţionare pentru unul sau mai multe tipuri de bilete de valoare, condiţia de existenţă a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat la data solicitării, se consideră îndeplinită dacă valoarea acestuia este egală cu valoarea cumulată a nivelului capitalului social prevăzut de prezentul ordin pentru fiecare bilet de valoare pentru care deţine şi, respectiv, solicită autorizaţie de funcţionare. Articolul 20
  Obligaţia de a pune la dispoziţia organelor competente documentele necesare bunei desfăşurări a acţiunilor de control, prevăzută la art. 31 din Normele metodologice, este considerată îndeplinită prin prezentarea unei copii în format fizic sau electronic a contractului dintre unitatea emitentă de bilete de valoare şi unitatea afiliată, respectiv angajatori.
  Articolul 21(1) Autorizaţiile de funcţionare a unităţilor emitente de tichete de masă, tichete cadou şi tichete de creşă, după caz, eliberate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea termenului de valabilitate sau până la data retragerii autorizaţiei de funcţionare, după caz.(2) Criteriile în baza cărora au fost emise autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se menţin pe toată perioada de valabilitate a acestora. Articolul 22Cererile de autorizare ca unitate emitentă de tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă şi tichete culturale, după caz, depuse începând cu 1 ianuarie 2019 şi până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, se soluţionează conform prevederilor prezentului ordin.
  Articolul 23Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 24Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 25Până la data de 1 ianuarie 2021, prevederile prezentului ordin nu se aplică voucherelor de vacanţă.
  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 26 martie 2019.Nr. 1.909.Anexa nr. 1COMPONENŢAComisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare1. Directorul general al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - preşedinte2. Directorul general adjunct al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - vicepreşedinte3. Directorul general al Direcţiei generale de legislaţie cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru4. Directorul general al Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru
  5. Directorul general al Direcţiei generale de informaţii fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membruNOTĂ:În cazuri justificate, preşedintele comisiei este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită toate atribuţiile preşedintelui conform prezentului ordin. În acest caz, vicepreşedintele care preia atribuţiile preşedintelui îşi va delega propriile atribuţii înlocuitorului desemnat de acesta.În cazuri justificate, la şedinţele comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnaţi de aceştia.
  Anexa nr. 2 Deschideți PROCEDURĂ DE LUCRUa Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoareAnexa nr. 3CRITERIILEreferitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masăÎn conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile emitente de tichete de masă sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete de masă trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor de masă pe suport hârtie, având cod CAEN 1812 - „Alte activităţi de tipărire n.c.a.“, şi/sau pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - „Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare“.
  2. Capitalul social sau capitalul de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete de masă, trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin un milion euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerţului sau în actul constitutiv, după caz.Prin capital de dotare se înţelege capitalul iniţial pus la dispoziţia sucursalei unei instituţii de credit dintr-un stat terţ, în formă bănească, în conformitate cu prevederile art. 70 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.3. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete de masă pe suport hârtie trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor de masă pe suport hârtie sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare emiterii tichetelor de masă pe suport hârtie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 (Norme metodologice);b) utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea tichetelor de masă pe suport hârtie (cel puţin cerneală fluorescentă care îşi schimbă culoarea în cazul în care tichetul de masă este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al unităţii emitente, care conţine cel puţin următoarele elemente: seria tichetului, anul de valabilitate şi valoarea nominală a acestuia);c) existenţa spaţiilor distincte necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării şi distrugerii tichetelor de masă pe suport hârtie. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);d) conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a tichetelor de masă pe suport hârtie distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special;e) mijloacele tehnice necesare (reţea de calculatoare) şi personalul specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet de masă pe suport hârtie pe tot circuitul său (execuţie, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează să fie distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora;
  f) mijloacele de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare şi asigurarea protecţiei transportului tichetelor de masă pe suport hârtie;g) asigurarea transportului tichetelor de masă pe suport hârtie neutilizate, în condiţii de securitate.
  4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete de masă pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor de masă pe suport electronic sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente, deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor de masă pe suport electronic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice;b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor de masă pe suport electronic, cu particularităţi distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată);c) existenţa spaţiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor de masă. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de emitere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);d) existenţa unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relaţii contractuale cu organizaţia care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizaţii specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea şi gestionarea tichetelor de masă pe suport electronic;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor de masă încasate de la angajatori către salariaţi prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea sistemelor, funcţionalităţilor şi mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacţiilor efectuate cu tichete de masă pe suport electronic la unităţile afiliate;g) mijloacele de transport speciale şi asigurarea protecţiei transportului suporturilor electronice ale tichetelor de masă, pentru situaţiile în care se transportă şi suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor de masă.5. Unităţile pot opta pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare fie pentru emiterea tichetelor de masă pe suport electronic, fie pentru emiterea de tichete de masă pe suport hârtie sau pentru emiterea tichetelor pe ambele suporturi, fiind obligate să îndeplinească măsurile de securitate aferente fiecărui suport pentru care solicită autorizaţie de funcţionare.6. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete de masă pe suport electronic trebuie să se asigure că fiecare dintre unităţile afiliate cu care încheie contracte de servicii specifice sectorului tichetelor de masă pe suport electronic le-a comunicat unul sau mai multe elemente de identificare care să permită autorizarea tranzacţiilor cu tichete de masă pe suport electronic, exclusiv la o unitate afiliată ce are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Normele metodologice. 7.
  Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare depun la direcţia de specialitate dosarul de autorizare, cu următorul conţinut:a) cererea de autorizare, cu indicarea tipului suportului tehnic, respectiv hârtie şi/sau electronic, după caz, pe care entitatea solicitantă intenţionează să emită tichetele de masă;b) copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;c) adeverinţa emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăşi în cazul instituţiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă;d) angajamentul entităţii că prin contul sau subcontul de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar;e) cazierul judiciar al administratorului/administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar, însoţit de declaraţia pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcţie în cadrul societăţii;f) nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, după caz, întocmită de echipa de specialişti, prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare se semnează de ambele părţi.
  Anexa nr. 4CRITERIILEreferitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete cadouÎn conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile emitente de tichete cadou sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de Ministerul Finanţelor Publice, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor cadou pe suport hârtie, având cod CAEN 1812 - „Alte activităţi de tipărire n.c.a.“, şi/sau pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - „Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare“.2. Capitalul social sau capitalul de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către unităţile emitente de tichete cadou la data solicitării autorizaţiei de funcţionare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin cinci sute de mii euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerţului sau în actul constitutiv, după caz.3. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului de tichete cadou pe suport hârtie sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare emiterii tichetelor cadou pe suport hârtie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 (Norme metodologice);b) utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea tichetelor cadou pe suport hârtie (cel puţin cerneală fluorescentă care îşi schimbă culoarea în cazul în care tichetul cadou este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al unităţii emitente, care conţine cel puţin următoarele elemente: seria tichetului, anul de valabilitate şi valoarea nominală a acestuia);
  c) existenţa spaţiilor distincte, necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării şi distrugerii tichetelor cadou pe suport hârtie. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personal autorizat, în condiţii de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);d) conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a tichetelor cadou pe suport hârtie distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special;e) mijloace tehnice necesare (reţea de calculatoare) şi personal specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet cadou pe suport hârtie pe tot circuitul său (execuţie, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează a fi distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora;f) mijloace de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare şi asigurarea protecţiei transportului tichetelor cadou pe suport hârtie;g) asigurarea transportului tichetelor cadou pe suport hârtie neutilizate, în condiţii de securitate.
  4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete cadou pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor cadou pe suport electronic sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente, deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor cadou pe suport electronic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice;
  b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor cadou pe suport electronic, cu particularităţi distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (banda magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată);c) existenţa spaţiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor cadou. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de emitere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);d) existenţa unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relaţii contractuale cu organizaţia care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizaţii specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea şi gestionarea tichetelor cadou pe suport electronic;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor cadou încasate de la angajatori către salariaţi prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea sistemelor, funcţionalităţilor şi mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacţiilor efectuate cu tichete cadou pe suport electronic la unităţile afiliate;g) mijloacele de transport speciale şi asigurarea protecţiei transportului suporturilor electronice ale tichetelor cadou, pentru situaţiile în care se transportă şi suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor cadou.
  5. Unităţile pot opta pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare fie pentru emiterea tichetelor cadou pe suport electronic, fie pentru emiterea de tichete cadou pe suport hârtie sau pentru emiterea tichetelor pe ambele suporturi, fiind obligate să îndeplinească măsurile de securitate aferente fiecărui suport pentru care solicită autorizaţie de funcţionare.6. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete cadou pe suport electronic trebuie să se asigure că fiecare unitate afiliată cu care încheie contracte de servicii specifice sectorului tichetelor cadou pe suport electronic le-a comunicat unul sau mai multe elemente de identificare care să permită autorizarea tranzacţiilor cu tichete cadou pe suport electronic, exclusiv la o unitate afiliată ce are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Normele metodologice.7. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare depun la direcţia de specialitate un dosar cu următorul conţinut:a) cererea de autorizare, cu indicarea tipului suportului tehnic, respectiv hârtie şi/sau electronic, după caz, pe care operatorul intenţionează să emită tichetele cadou;b) copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;c) adeverinţa emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor cadou;d) angajamentul unităţii emitente din care să rezulte că prin contul sau subcontul bancar distinct, constituit în condiţiile legii, se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor cadou doar prin virament bancar;
  e) cazierul judiciar al administratorului/administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar, însoţit de declaraţia pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcţie în cadrul societăţii;f) nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, după caz, întocmită de echipa de specialişti prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi.
  Anexa nr. 5CRITERIILEreferitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de creşăÎn conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile emitente de tichete de creşă sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de Ministerul Finanţelor Publice, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor de creşă pe suport hârtie, având cod CAEN 1812 - „Alte activităţi de tipărire n.c.a.“, şi/sau pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - „Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare“.2. Capitalul social sau capitalul de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către unităţile emitente de tichete de creşă la data solicitării autorizaţiei de funcţionare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin cinci sute de mii euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări de capital social, înregistrată la registrul comerţului sau în actul constitutiv, după caz.
  3. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului de tichete de creşă pe suport hârtie sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare emiterii tichetelor de creşă pe suport hârtie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 (Norme metodologice);b) utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea tichetelor de creşă pe suport hârtie (cel puţin cerneală fluorescentă care îşi schimbă culoarea în cazul în care tichetul de creşă este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al unităţii emitente, care conţine cel puţin următoarele elemente: seria tichetului, anul de valabilitate şi valoarea nominală a acestuia);c) existenţa spaţiilor distincte, necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării şi distrugerii tichetelor de creşă pe suport hârtie. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personal autorizat, în condiţii de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);d) conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a tichetelor de creşă pe suport hârtie distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special;e) mijloace tehnice necesare (reţea de calculatoare) şi personal specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet de creşă pe suport hârtie pe tot circuitul său (execuţie, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează a fi distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora;f) mijloace de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare şi asigurarea protecţiei transportului tichetelor de creşă pe suport hârtie;g) asigurarea transportului tichetelor de creşă pe suport hârtie neutilizate, în condiţii de securitate.4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete de creşă pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor de creşă pe suport electronic sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente, deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor de creşă pe suport electronic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice;b) utilizarea de suporturi materiale specifice, pe care se stochează valoarea tichetelor de creşă pe suport electronic, cu particularităţi distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată);c) existenţa spaţiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor de creşă. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de emitere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);d) existenţa unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relaţii contractuale cu organizaţia care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizaţii specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea şi gestionarea tichetelor de creşă pe suport electronic;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor de creşă încasate de la angajatori către salariaţi prin alimentarea suportului electronic;
  f) asigurarea sistemelor, funcţionalităţilor şi mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacţiilor efectuate cu tichete de creşă pe suport electronic la unităţile afiliate;g) mijloacele de transport speciale şi asigurarea protecţiei transportului suporturilor electronice ale tichetelor de creşă, pentru situaţiile în care se transportă şi suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor de creşă.
  5. Unităţile pot opta pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare fie pentru emiterea tichetelor de creşă pe suport electronic, fie pentru emiterea de tichete de creşă pe suport hârtie sau pentru emiterea tichetelor pe ambele suporturi, fiind obligate să îndeplinească măsurile de securitate aferente fiecărui suport pentru care solicită autorizaţie de funcţionare.6. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete de creşă pe suport electronic trebuie să se asigure că fiecare creşă/entitate asimilată acesteia cu care încheie contracte de servicii specifice sectorului tichetelor de creşă pe suport electronic le-a comunicat unul sau mai multe elemente de identificare care să permită autorizarea tranzacţiilor cu tichete de creşă pe suport electronic exclusiv la o creşă/entitate asimilată acesteia ce are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Normele metodologice.7. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare depun la direcţia de specialitate un dosar cu următorul conţinut:a) cererea de autorizare, cu indicarea tipului suportului tehnic, respectiv hârtie şi/sau electronic, după caz, pe care operatorul intenţionează să emită tichetele de creşă;b)
  copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;
  c) adeverinţa emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de creşă;d) angajamentul unităţii emitente din care să rezulte că prin contul sau subcontul bancar distinct, constituit în condiţiile legii, se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de creşă doar prin virament bancar;e) cazierul judiciar al administratorului/administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar, însoţit de declaraţia pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcţie în cadrul societăţii;f) nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, după caz, întocmită de echipa de specialişti, prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi.
  Anexa nr. 6
  CRITERIILEreferitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de vouchere de vacanţăÎn conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile emitente de vouchere de vacanţă sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de Ministerul Finanţelor Publice, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, având cod CAEN 1812 - „Alte activităţi de tipărire n.c.a.“, şi/sau pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - „Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare“.2. Capitalul social sau capitalul de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin un milion euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerţului sau în actul constitutiv, după caz.3. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă pe suport hârtie trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului voucherelor de vacanţă sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie;b) utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie (cel puţin cerneală fluorescentă care îşi schimbă culoarea în cazul în care voucherul de vacanţă este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al unităţii emitente, care conţine cel puţin următoarele elemente: seria voucherului, anul de valabilitate şi valoarea nominală a acestuia);c) existenţa spaţiilor distincte necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării şi distrugerii voucherelor de vacanţă pe suport hârtie. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);d)
  conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special;
  e) mijloacele tehnice necesare (reţea de calculatoare) şi personalul specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui voucher de vacanţă pe suport hârtie pe tot circuitul său (execuţie, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează să fie distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora;f) mijloacele de transport speciale utilizate pentru transportul voucherelor de vacanţă şi asigurarea protecţiei transportului voucherelor de vacanţă pe suport hârtie;g) asigurarea transportului voucherelor de vacanţă pe suport hârtie neutilizate, în condiţii de securitate.
  4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului voucherelor de vacanţă pe suport electronic sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente, deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea voucherelor de vacanţă pe suport electronic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 (Norme metodologice);b) utilizarea de suporturi materiale specifice, pe care se stochează valoarea voucherelor de vacanţă pe suport electronic, cu particularităţi distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (banda magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată);
  c) existenţa spaţiilor distincte, necesare emiterii, depozitării sau ambalării suporturilor electronice ale voucherelor de vacanţă. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de emitere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);d) existenţa unei platforme proprii ori unei relaţii contractuale sau a unei confirmări de parteneriat din partea organizaţiei care administrează scheme/aranjamente de plată sau altei organizaţii specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea şi gestionarea voucherelor de vacanţă pe suport electronic;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a voucherelor de vacanţă încasate de la angajatori către salariaţi prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea sistemelor, funcţionalităţilor şi mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacţiilor efectuate cu vouchere de vacanţă pe suport electronic la unităţile afiliate;g) mijloacele de transport speciale şi asigurarea protecţiei transportului suporturilor electronice ale voucherelor de vacanţă, pentru situaţiile în care se transportă şi suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea voucherelor de vacanţă.
  5. Unităţile pot opta pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare fie pentru emiterea voucherelor de vacanţă pe suport electronic, fie pentru emiterea de voucherelor de vacanţă pe suport hârtie sau pentru emiterea voucherelor pe ambele suporturi, fiind obligate să îndeplinească măsurile de securitate aferente fiecărui suport pentru care solicită autorizaţie de funcţionare.
  6. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă pe suport electronic trebuie să se asigure că fiecare unitate afiliată cu care încheie contracte de servicii specifice sectorului voucherelor de vacanţă pe suport electronic le-a comunicat unul sau mai multe elemente de identificare care să permită autorizarea tranzacţiilor cu vouchere de vacanţă pe suport electronic exclusiv la o unitate afiliată ce are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Normele metodologice.7. Entităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă depun la direcţia de specialitate dosarul de autorizare cu următorul conţinut:a) cererea de autorizare, cu indicarea tipului suportului tehnic, respectiv hârtie şi/sau electronic, după caz, pe care entitatea solicitantă intenţionează să emită voucherele de vacanţă;b) copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;c) adeverinţa emisă de unitatea bancară sau de entitatea însăşi în cazul instituţiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale voucherelor de vacanţă;d) angajamentul entităţii că prin contul sau subcontul de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale voucherelor de vacanţă nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar;e) cazierul judiciar al administratorului/administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar, însoţit de declaraţia pe propria răspundere a acestuia/acestora că ocupă această funcţie în cadrul societăţii;f)
  nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, după caz, întocmită de echipa de specialişti, prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi.
  Anexa nr. 7CRITERIILEreferitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete culturaleÎn conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile emitente de tichete culturale sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de Ministerul Finanţelor Publice, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor culturale pe suport hârtie, având cod CAEN 1812 - „Alte activităţi de tipărire n.c.a.“, şi/sau pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - „Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare“.2. Capitalul social sau capitalul de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către unităţile emitente de tichete culturale la data solicitării autorizaţiei de funcţionare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin cinci sute de mii euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerţului sau în actul constitutiv, după caz.3. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului de tichete culturale pe suport hârtie sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare emiterii tichetelor culturale pe suport hârtie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 (Norme metodologice);b) utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea tichetelor culturale pe suport hârtie (cel puţin cerneală fluorescentă care îşi schimbă culoarea în cazul în care tichetul cultural este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al unităţii emitente, care conţine cel puţin următoarele elemente: seria tichetului, anul de valabilitate şi valoarea nominală a acestuia);c) existenţa spaţiilor distincte, necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării şi distrugerii tichetelor culturale pe suport hârtie. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personal autorizat, în condiţii de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);d) conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a tichetelor culturale pe suport hârtie distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special;e) mijloace tehnice necesare (reţea de calculatoare) şi personal specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet cultural pe suport hârtie pe tot circuitul său (execuţie, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează a fi distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora;f) mijloace de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare şi asigurarea protecţiei transportului tichetelor culturale pe suport hârtie;g) asigurarea transportului tichetelor culturale pe suport hârtie neutilizate, în condiţii de securitate.
  4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete culturale pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor culturale pe suport electronic sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente, deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor culturale pe suport electronic, cu respectarea prevederilor Legii nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice;b) utilizarea de suporturi materiale specifice, pe care se stochează valoarea tichetelor culturale pe suport electronic, cu particularităţi distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (banda magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată);c) existenţa spaţiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor culturale. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de emitere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);d) existenţa unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relaţii contractuale cu organizaţia care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizaţii specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea şi gestionarea tichetelor culturale pe suport electronic;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor culturale încasate de la angajatori către salariaţi prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea sistemelor, funcţionalităţilor şi mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacţiilor efectuate cu tichete culturale pe suport electronic la unităţile afiliate;
  g) mijloacele de transport speciale şi asigurarea protecţiei transportului suporturilor electronice ale tichetelor culturale, pentru situaţiile în care se transportă şi suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor culturale.
  5. Unităţile pot opta pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare fie pentru emiterea tichetelor culturale pe suport electronic, fie pentru emiterea de tichete culturale pe suport hârtie sau pentru emiterea tichetelor pe ambele suporturi, fiind obligate să îndeplinească măsurile de securitate aferente fiecărui suport pentru care solicită autorizaţie de funcţionare.6. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete culturale pe suport electronic trebuie să se asigure că fiecare unitate afiliată cu care încheie contracte de servicii specifice sectorului tichetelor culturale pe suport electronic le-a comunicat unul sau mai multe elemente de identificare care să permită autorizarea tranzacţiilor cu tichete culturale pe suport electronic exclusiv la o unitate afiliată ce are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Normele metodologice.7. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare depun la direcţia de specialitate un dosar cu următorul conţinut:a) cererea de autorizare, cu indicarea tipului suportului tehnic, respectiv hârtie şi/sau electronic, după caz, pe care entitatea solicitantă intenţionează să emită tichete culturale;b) copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;c) adeverinţa emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor culturale;
  d) angajamentul unităţii emitente din care să rezulte că prin contul sau subcontul bancar distinct, constituit în condiţiile legii, se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor culturale doar prin virament bancar;e) cazierul judiciar al administratorului/administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar, însoţit de declaraţia pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcţie în cadrul societăţii;f) nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1-3 şi/sau 1, 2 şi 4, după caz, întocmită de echipa de specialişti, prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin. Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi.
  Anexa nr. 8
  ROMÂNIAMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEComisia pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare AUTORIZAŢIECod .............În baza prevederilor legale referitoare la acordarea biletelor de valoare, se autorizează unitatea emitentă ......................., cu sediul social în ............................, cod unic de înregistrare ..........................., pentru activitatea de emitere şi gestionare a tichetelor/ voucherelor .............., realizată în următoarele locaţii:1. sediul ................................................................;2. sediul ................................................................Preşedinte, ..............................(semnătura şi ştampila)Data emiterii .....................Valabilă de la data de ........până la data de .................
  -----