Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.908 din 26 martie 2019pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 9 aprilie 2019Data intrării în vigoare 09-04-2019

  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolele 4 şi 5 se abrogă.
  2. La articolul 5^2, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 5^2(1) Modelul autorizaţiei de funcţionare emise unităţilor emitente de vouchere de vacanţă, precum şi de tichete sociale pentru grădiniţă este prevăzut în anexa nr. 13.………………..........................................................…………..(3) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecărei autorizaţii de funcţionare un cod de autorizare, ţinând un registru special în acest sens, care va avea următoarea configuraţie:RO 123 XX 00000, unde:– RO reprezintă codul ISO al ţării;– 123 reprezintă o secvenţă numerică de 3 caractere pentru identificarea unităţii emitente;– XX - secvenţă ce reprezintă tipul activităţii autorizate, respectiv: VH - vouchere de vacanţă pe suport hârtie, VE - vouchere de vacanţă pe suport electronic, TG - tichete sociale pentru grădiniţă;– 00000 reprezintă o secvenţă de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizaţii alocate unei unităţi emitente.
  3. Articolul 5^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5^4În vederea verificării îndeplinirii condiţiei prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7, respectiv în anexa nr. 14 pct. 4, se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unităţii emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante existente în evidenţele fiscale, de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum şi transmiterea acestuia se pot efectua şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în funcţie de tipul de activitate pentru care se solicită autorizaţie, respectiv pentru activitatea de emitere de vouchere de vacanţă, precum şi de tichete de grădiniţă.4. Articolul 5^6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 5^6În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 1-3, respectiv în anexa nr. 14 pct. 1 şi 2, se solicită prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat, asociaţii, obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea şi gestionarea tichetelor cod CAEN 1812 şi/sau cod CAEN 6612) şi administratorii, de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific.
  5. Articolul 5^7 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5^7În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), respectiv în anexa nr. 14 pct. 3 lit. c), în cazul în care spaţiul distinct este asigurat prin furnizor, şi nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de tichete şi operatorii economici care furnizează spaţiul este obligatorie existenţa unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialişti prevăzute de prezentul ordin în spaţiul respectiv.6. Articolul 5^8 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5^8Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7^1, respectiv în anexa nr. 14 pct. 5 se face de către persoana desemnată din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific, în baza accesului direct la informaţiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/directorului economic şi/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal naţional gestionat de Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform legislaţiei în vigoare.
  7. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 1Autorizarea funcţionării unităţilor emitente de vouchere de vacanţă, precum şi autorizarea unităţilor emitente de tichete sociale pentru grădiniţă, denumite în continuare operatori, se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, structură interdepartamentală care îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Finanţelor Publice.8. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici din domeniile cu reglementări specifice - operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă, precum şi operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pentru grădiniţă.
  9. Anexele 8 şi 10 se abrogă.10. În anexa nr. 12, la punctul 4, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:g) mijloacele de transport speciale şi asigurarea protecţiei transportului suporturilor electronice ale voucherelor de vacanţă, pentru situaţiile în care se transportă şi suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea voucherelor de vacanţă.11. În anexa nr. 12, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu următorul cuprins:13^1. Unităţile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcţionare a sistemului voucherelor de vacanţă şi care, în perioada de valabilitate a autorizaţiei, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcţiei de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 15 se aplică în mod corespunzător.12. În anexa nr. 14, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:9^1.
  Unităţile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcţionare a sistemului tichetelor sociale pentru grădiniţă şi care, în perioada de valabilitate a autorizaţiei, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcţiei de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 10 se aplică în mod corespunzător.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 26 martie 2019.Nr. 1.908.----