Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 15 din 3 aprilie 2019privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul coordonat privind inteligenţa artificială - COM(2018)795
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2019Data intrării în vigoare 08-04-2019

  În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-22 /115 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 26 martie 2019, Camera Deputaţilor:1. susţine Planul coordonat privind inteligenţa artificială şi eforturile Uniunii de a fi competitivă pe plan internaţional în acest domeniu;
  2. consideră că în scopul elaborării politicilor din domeniul planului coordonat este necesară o descriere cât mai riguroasă a inteligenţei artificiale, inclusiv în scopul diferenţierii de alte tehnologii avansate, cum ar fi automatizarea sau investigarea volumelor mari de date;3. subliniază că este necesară utilizarea eficientă a inteligenţei artificiale în toate sectoarele economice; în identificarea echipamentelor care necesită întreţinere înainte de a se defecta este necesară încurajarea tehnologiilor emergente din domeniile adiacente, cum ar fi microprocesoarele de putere redusă, acumulatorii eficienţi, precum şi pregătirea profesională a resursei umane;4. încurajează creşterea responsabilităţii experţilor în domeniu, în ceea ce priveşte aspectele etice ale programării inteligenţei artificiale în scopul diminuării riscurilor asupra omului sau bunurilor care pot fi minimizate prin menţinerea posibilităţii de intervenţie a factorului uman, aşa cum s-a procedat şi în cazul unor tehnologii similare, acum mature pe piaţă, cum ar fi pilotul automat;5. îşi manifestă preocuparea cu privire la faptul că politica de încurajare a inovării se bazează, predominant, pe soluţiile digitale, ceea ce influenţează negativ intrarea pe piaţă a tehnologiilor nondigitale;6. recomandă elaborarea unor documente descriptive pentru uzul nespecialiştilor din publicul larg, din politică, din administraţie şi din educaţie pentru a sprijini dialogul dintre societăţile comerciale, din economia reală şi din intermedierea financiară în domeniile economice ce se bazează pe inteligenţa artificială;7. recomandă derularea unor consultări extinse şi structurate cu sectorul de afaceri în scopul unei analize a nevoilor actuale şi a obstacolelor în calea valorificării acestei tehnologii pe piaţa unică şi pe plan internaţional;8.
  subliniază că încurajarea talentelor în domeniu şi consolidarea încrederii în tehnologiile bazate pe inteligenţă artificială necesită măsuri armonizate, o politică de sprijinire a accesului pe piaţa unică a acestora, în deplină cunoaştere a caracteristicilor tehnice şi a riscurilor evidenţiate de proliferarea înşelătoriilor cu pretinse criptomonede;
  9. recomandă intensificarea eforturilor de informare şi simplificarea normelor pentru a se asigura accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la pieţele internaţionale, a garanta eficienţa canalelor de comunicare şi de relaţii comerciale, de colaborare internaţională în cercetarea ştiinţifică, pentru a pune în valoare, cât mai rapid, acordurile comerciale şi de investiţii încheiate de Uniunea Europeană;10. recomandă intensificarea eforturilor pentru elaborarea de programe de colaborare şi norme comune care să faciliteze lanţurile valorice, consorţiile la nivel european, precum şi extinderea zonei de acţiune a microîntreprinderilor cu vocaţie europeană şi internaţională;11. subliniază necesitatea flexibilizării, în continuare, a pieţei muncii astfel încât oportunităţile pentru afacerile bazate pe inteligenţa artificială să conducă la dezvoltarea acestora şi la reducerea şomajului;12. recomandă ca strategia Consiliului european al inovării să includă sprijinirea în mod specific a regiunilor Europei rămase sub media acesteia în ceea ce priveşte inovarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a tehnologiilor bazate pe inteligenţa artificială;13. îşi manifestă reţinerea cu privire la utilitatea unor indicatori comuni pentru a monitoriza utilizarea şi dezvoltarea inteligenţei artificiale în Uniune, având în vedere dificultatea cuantificării şi avansul mai rapid al acestor tehnologii comparativ cu capacitarea de colectare şi prelucrare administrativă a datelor legate de acestea, precum şi dificultatea de interpretare a unor asemenea indicatori în scopul formulării politicilor; recomandă, în acelaşi timp, realizarea unor analize de piaţă conforme cu rezultatul consultărilor sectoriale;14. recomandă derularea unor consultări frecvente şi structurate pentru a identifica nevoile reale ale întreprinderilor, întreprinderilor nou-înfiinţate şi experţilor în domeniu în ceea ce priveşte legiferarea sau dereglementarea;
  15. sprijină eforturile depuse pentru a elimina obstacolele generate de pieţele fragmentate;16. îşi manifestă dorinţa de a fi informată cu privire la evaluarea impactului, atât pozitiv, cât şi negativ, al inteligenţei artificiale asupra pieţei, a parteneriatelor propuse pentru cercetare şi inovare prin colaborarea dintre mediul academic şi sectorul industrial, precum şi cu privire la aspectele legate de respectarea regulilor de concurenţă şi de proprietate industrială în asemenea cazuri;17. susţine acceptarea unui grad de risc mai mare şi a unei diversităţi sporite în parteneriatele la nivel european încheiate pentru cercetare, precum şi a diversificării metodologiei şi tematicii propunerilor în domeniul inteligenţei artificiale şi a tehnologiilor registrelor distribuite, instituirea unor linii speciale de finanţare prin capital răbdător, capital de risc ridicat şi prin acoperirea garanţiilor. Astfel, vor fi mai puternice microîntreprinderile şi întreprinderile nou-înfiinţate în domeniul inteligenţei artificiale şi se va consolida accesul acestora la finanţare, în special prin programul InvestEU;18. susţine necesitatea de a se pune un accent mai mare pe strategia pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi mai ales pe învăţarea nonformală pentru a beneficia de schimbările tehnologice produse de inteligenţa artificială; încurajează intensificarea colaborării pe plan european pentru ca sistemele de educaţie să se adapteze în mod armonizat acestei cerinţe;19. consideră că schimbul de bune practici privind modalităţile de a consolida excelenţa şi de a-i reţine în Europa pe lucrătorii talentaţi ar avea o eficienţă sporită dacă ar include o gamă cât mai largă de factori nonstatali interesaţi, din sectorul de afaceri, cel neguvernamental şi al patronatelor;20. consideră că este prea devreme pentru a afirma că Regulamentul general privind protecţia datelor este eficient, în forma aplicată, şi că ar trebui consultate, în acest sens, întreprinderile mici, pentru a se evalua dacă sarcina administrativă în seama acestora şi impactul asupra prezenţei on-line sunt proporţionale cu scopul urmărit prin reglementare, precum şi nivelul de răspuns adecvat la provocările inteligenţei artificiale utilizate în scop fraudulos sau ilegitim;21. îşi manifestă dorinţa de a fi informată cu privire la influenţa tendinţelor de pe piaţa energiei, cum ar fi cea privitoare la proliferarea celor care îşi produc singuri energia necesară, a micro- şi nanoreţelelor, a celor de pe piaţa utilizării comerciale a spaţiului cosmic şi a altora de acest fel, asupra politicilor de susţinere a dezvoltării tehnologiilor bazate pe inteligenţa artificială, inclusiv în ceea ce priveşte conştientizarea acestor schimbări şi prezenţa lor regională comparativă;
  22. consideră că este necesară armonizarea planului cu strategiile şi obiectivele Uniunii din alte domenii, cum ar fi cel al tehnologiei spaţiale, al nanotehnologiei, al protecţiei mediului economiei circulare şi biodiversităţii, precum şi instituirea unui mecanism de actualizare rapidă a planului în conformitate cu avansul tehnologiilor ce implică inteligenţa artificială, mecanism potrivit pentru evidenţierea disparităţilor structurale şi interregionale.
  Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 aprilie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  Bucureşti, 3 aprilie 2019.Nr. 15.-----