Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 207 din 3 aprilie 2019pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 8 aprilie 2019Data intrării în vigoare 08-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 4 iulie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 3Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019 este de 99.341 mii lei, din care suma de 49.670,5 mii lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 1.102 din 5 iulie 2016 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi distribuită astfel:a) pentru anul 2017: 32.542 mii lei;b) pentru anul 2018: 33.399 mii lei;c) pentru anul 2019: 33.400 mii lei.
  2. La anexa nr. 1 capitolul VI, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Contribuţia Uniunii Europene la Programul de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole este aprobată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1102 a Comisiei din 5 iulie 2016 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, faptul generator al cursului de schimb este stabilit la art. 34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, iar cursul euro este stabilit, potrivit prevederilor art. 40 din acelaşi regulament, la valoarea de 4,5390 lei, pentru plăţile aferente anului 2017, respectiv la valoarea de 4,6585 lei pentru plăţile aferente anului 2018, respectiv la valoarea de 4,6635 lei pentru plăţile aferente anului 2019.
  3. La anexa nr. 1 capitolul IX litera B alineatul 3, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:5. Prin Program se decontează maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea varoozei şi maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea nosemozei, în limita cantităţilor/dozelor menţionate în prospectul acestora pentru un stup cu familie de albine, până la unităţi întregi în funcţie de forma de prezentare.4. La anexa nr. 1 capitolul IX litera B, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:Cheltuieli eligibile:1. în cazul apiculturii convenţionale:a) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate până la data depunerii cererii de plată, inclusiv, de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu, utilizate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor, conform adeverinţei eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;b) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate până la data depunerii cererii de plată, inclusiv, de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu, utilizate pentru tratarea nosemozei, conform adeverinţei eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;2. în cazul apiculturii ecologice:a)
  preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate până la data depunerii cererii de plată, inclusiv, de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu, utilizate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor, conform adeverinţei eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;
  b) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate până la data depunerii cererii de plată, inclusiv, de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform legislaţiei în domeniu, utilizate pentru tratarea nosemozei, conform adeverinţei eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor.
  5. La anexa nr. 1 capitolul IX litera C poziţia C.1 alineatul 3, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:4. apicultorul să deţină comunicarea pentru deplasare în pastoral, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul program, avizată şi datată de către consiliul local/primărie, iar achiziţia să se facă ulterior datei de deplasare în pastoral;6. La anexa nr. 1 capitolul IX litera C poziţia C.1, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:Cheltuieli eligibile: preţul fără TVA pentru achiziţia de cutii, dar nu mai mult de 25% din totalul stupilor cu familii de albine deplasaţi în pastoral de apicultor.
  7. La anexa nr. 1 capitolul IX litera C poziţia C.1 alineatul 5, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) copia comunicării pentru deplasarea în pastoral din care să rezulte că acesta a efectuat deplasarea în pastoral, înainte de data achiziţiei;8. La anexa nr. 1 capitolul IX litera C poziţia C.1, după alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul 6, cu următorul cuprins:Apicultorul are obligaţia înlocuirii cutiilor cu cele nou-achiziţionate şi păstrarea celor deteriorate până la efectuarea plăţii sprijinului financiar.9. La anexa nr. 1 capitolul IX litera D alineatul 3, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:4. familiile de albine achiziţionate prin Program se pot unifica cu familiile de albine deţinute de apicultor doar după efectuarea plăţii sprijinului financiar;
  10. La anexa nr. 2 articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (4), beneficiarilor li se aplică la suma eligibilă o reducere a ajutorului cu 20%.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul afacerilor externe,

  Maria Magdalena Grigore,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat
  Bucureşti, 3 aprilie 2019.Nr. 207.-----