Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORMĂ nr. 8 din 26 martie 2019pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 8 aprilie 2019Data intrării în vigoare 08-04-2019

  Având în vedere prevederile art. 57 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (5),(6) şi (7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b),art. 5 lit. c),art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 25.03.2019,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
  Articolul INorma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 şi 706 bis din 21 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 136, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:(5) Atunci când elementele care au stat la baza stabilirii iniţiale a duratei de utilizare economică s-au modificat, entitatea stabileşte o nouă perioadă de amortizare, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentele reglementări. Modificarea duratei de utilizare economică reprezintă modificare de estimare contabilă.(6) Entitatea revizuieşte metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă.2. La articolul 138, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanţului.3.
  La articolul 203, alineatul (7) se abrogă.
  4. Anexa nr. 1A „Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Anexa nr. 1Ala normăFONDURI DE PENSII PRIVATEPlanul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultativeCLASA 1Conturi de capitaluri10. CAPITAL ŞI REZERVE101. Capitalul fondului de pensii private1017. Capital privind unităţile de fond (P)106. Rezerve specifice activităţii fondurilor de pensii (P)11. REZULTATUL REPORTAT1171. Rezultatul reportat aferent activităţii fondurilor de pensii (A/P)1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR121. Profit sau pierdere (A/P)129. Repartizarea profitului (A)
  CLASA a 2-aConturi de imobilizări26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE265. Alte titluri imobilizate (A)267. Creanţe imobilizate (cu cont analitic atribuit de fond, în funcţie de entităţile la care sunt deţinute) (A)269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare (cu cont analitic atribuit de fond) (P)CLASA a 4-aConturi de terţi40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE401. Furnizori (P)403. Efecte de plătit (P)408. Furnizori - facturi nesosite (P)409. Furnizori - debitori (A)41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE411. Clienţi (A)413. Efecte de primit de la clienţi (A)419. Clienţi creditori (P)44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)45. DECONTĂRI CU PARTICIPANŢII452. Decontări cu participanţii fondurilor de pensii private (P)4521. Participanţii la fondul de pensii care sunt contribuabili (P)
  4522. Sume datorate participanţilor la fondurile de pensii (pensii, restituiri etc.) (A)459. Sume datorate cu titlu de plată participanţilor şi/sau beneficiarilor fondurilor de pensii private (P)46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI461. Debitori diverşi (A)462. Creditori diverşi (P)4621. Creditor - depozitar al fondului de pensii (P)4622. Creditor - societate de servicii de investiţii financiare (intermediar) (P)4623. Creditor - auditorul fondului de pensii (P)4624. Creditor - administrator de fond de pensii (P)4628. Alţi creditori diverşi (P)463. Diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate (P)47. CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)472. Venituri înregistrate în avans (P)473. Decontări din operaţii în curs de clarificare (A/P)
  CLASA a 5-aConturi de trezorerie50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT506. Obligaţiuni (A)508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
  5081. Alte titluri de plasament (A)5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A)509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţii financiare pe termen scurt (P)51. CONTURI LA BĂNCI511. Valori de încasat5112. Cecuri de încasat (A)5113. Efecte de încasat (A)5114. Efecte remise spre scontare (A)512. Conturi curente la bănci5121. Conturi la bănci în lei (A)51211. Conturi la bănci în lei - cont colector (A)51212. Conturi la bănci în lei - cont de investiţii (A)51213. Conturi la bănci în lei - cont de transfer (A)51214. Conturi la bănci în lei - cont DIP (A)512141. Conturi la bănci în lei - cont DIP plată unică (A)512142. Conturi la bănci în lei - cont DIP plată eşalonată (A)5124. Conturi la bănci în valută (A)5125. Sume în curs de decontare (A)51251. Sume în curs de decontare - cont colector (A)51252. Sume în curs de decontare - cont de investiţii (A)
  51253. Sume în curs de decontare - cont de transfer (A)51254. Sume în curs de decontare - cont DIP (A)512541. Sume în curs de decontare - cont DIP plată unică (A)512542. Sume în curs de decontare - cont DIP plată eşalonată (A)518. Dobânzi5186. Dobânzi de plătit (P)5187. Dobânzi de încasat (A)53. CASA531. Casa5311. Casa în lei (A)5314. Casa în valută (A)58. VIRAMENTE INTERNE581. Viramente interne (A/P)
  CLASA a 6-aConturi de cheltuieli62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI622. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile6221. Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului62211. Cheltuieli privind activitatea de depozitare62212. Cheltuieli privind activitatea de custodie
  62213. Cheltuieli privind activitatea de decontare6222. Cheltuieli privind comisioanele datorate societăţilor de servicii de investiţii financiare (intermediarilor)6223. Cheltuieli privind onorariile de audit6224. Cheltuieli privind comisioanele administratorului6229. Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi658. Alte cheltuieli de exploatare6581. Despăgubiri, amenzi şi penalităţi6588. Alte cheltuieli de exploatare66. CHELTUIELI FINANCIARE663. Pierderi din creanţe legate de participaţii664. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate6642. Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar666. Cheltuieli privind dobânzile667. Cheltuieli privind sconturile acordate668. Alte cheltuieli financiare
  CLASA a 7-aConturi de venituri70. VENITURI DIN COMISIOANE704. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi758. Alte venituri din exploatare7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi7582. Venituri din donaţii şi subvenţii primite7588. Alte venituri din exploatare76. VENITURI FINANCIARE761. Venituri din imobilizări financiare762. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt763. Venituri din creanţe imobilizate764. Venituri din investiţii financiare cedate7641. Venituri din imobilizări financiare cedate7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate
  765. Venituri din diferenţe de curs valutar766. Venituri din dobânzi767. Venituri din sconturi obţinute768. Alte venituri financiare
  CLASA a 8-aConturi speciale80. CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI806. Debitori participanţi la un fond de pensii8061. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajat [(evidenţa participanţilor în plată, debit şi sumă achitată, pe cod numeric personal (CNP)]80611. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajat, contribuţie lunară80612. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajat, prin transferul la cerere al participantului80613. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajat, prin transfer la decizie8062. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajator (evidenţa participanţilor în plată, debit şi sumă achitată, pe CNP)80621. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajator, contribuţie lunară80622. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajator, prin transferul la cerere al participantului80623. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajator, prin transfer la decizie807. Pensii în plată (evidenţa pensiilor achitate participanţilor, sumă datorată şi sumă plătită, pe CNP)8071. Pensii în plată cu întrunirea condiţiilor de intrare în drept de plată8072. Pensii în plată în caz de invaliditate permanentă8073. Pensii în plată în caz de deces
  8074. Transfer la un alt fond de pensii facultativ la cererea participantului8075. Transfer la un alt fond de pensii prin decizie8076. Retragerea participantului la cererea acestuia89. BILANŢ891. Bilanţ de deschidere892. Bilanţ de închidere
  5. La anexa nr. 1B „Funcţiunea conturilor contabile aplicabile fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative“, la Clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 46 „Debitori şi creditori diverşi“, după funcţiunea contului 462 „Creditori diverşi“ se introduce un nou cont, contul 463 „Diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate“, cu următoarea funcţiune:Contul 463 «Diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate» Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor datorate participanţilor reprezentând diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate conform legii, acoperită din provizionul tehnic constituit de administratorul fondului de pensii privat.Contul 463 «Diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate» este un cont de pasiv.În creditul contului 463 «Diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate» se înregistrează:– diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate conform legii, acoperită din provizionul tehnic constituit de administratorul fondului de pensii privat (512).
  În debitul contului 463 «Diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate» se înregistrează:– sume achitate participantului reprezentând diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate conform legii (512).Soldul contului reprezintă sumele datorate participantului care urmează a fi achitate acestora, reprezentând diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate conform legii.
  6. Anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative, precum şi brokerilor de pensii private“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Anexa nr. 2Ala normăADMINISTRATORI ŞI BROKERI DE PENSII PRIVATEPlanul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative, precum şi brokerilor de pensii privateCLASA 1Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate10. CAPITAL ŞI REZERVE101. Capital social1011. Capital subscris nevărsat (P)1012. Capital subscris vărsat (P)
  103. Alte elemente de capitaluri proprii1031. Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P)1033. Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină^1 (A/P)^1 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.1038. Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării şi alte elemente de capitaluri proprii^2 (A/P)^2 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.104. Prime de capital1041. Prime de emisiune (P)1042. Prime de fuziune/divizare (P)1043. Prime de aport (P)1044. Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P)105. Rezerve din reevaluare (P)106. Rezerve1061. Rezerve legale (P)1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)1068. Alte rezerve (P)1069. Alte rezerve specifice activităţii administratorilor fondurilor de pensii private (P)107. Diferenţe de curs valutar din conversie^3 (A/P)^3 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.108. Interese care nu controlează^4 (A/P)^4 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.
  1081. Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului financiar (A/P)1082. Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P)109. Acţiuni proprii (A)1091. Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt (A)1092. Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A)1095. Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A)11. REZULTATUL REPORTAT117. Rezultatul reportat1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)1173. Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P)1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)1175. Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene^5 (A/P)^5 În acest cont se evidenţiază eventualele diferenţe rezultate din dispoziţiile tranzitorii cuprinse în prezentele reglementări, în condiţiile prevăzute de acestea.12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR121. Profit sau pierdere (A/P)129. Repartizarea profitului (A)14. CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
  1411. Câştiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii1412. Câştiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)1491. Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)1495. Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute (A)1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)15. PROVIZIOANE150. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private1501. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 (P)1502. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 (P)151. Provizioane nespecifice1511. Provizioane pentru litigii (P)1512. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P)1514. Provizioane pentru restructurare (P)1515. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (P)1516. Provizioane pentru impozite (P)1517. Provizioane pentru terminarea contractului (P)1518. Alte provizioane (P)16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
  1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P)1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P)162. Credite bancare pe termen lung1621. Credite bancare pe termen lung (P)1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P)1623. Credite externe guvernamentale (P)1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P)1626. Credite de la trezoreria statului (P)1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)166. Datorii care privesc imobilizările financiare1661. Datorii faţă de entităţile afiliate (P)1663. Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P)167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P)168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P)1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)1685. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate (P)1686. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P)1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P)169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii1691. Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A)1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)
  CLASA a 2-aConturi de imobilizări20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE201. Cheltuieli de constituire (A)203. Cheltuieli de dezvoltare (A)205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A)207. Fond comercial2071. Fond comercial pozitiv^6 (A)^6 Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.2075. Fond comercial negativ (P)208. Alte imobilizări necorporale (A)21. IMOBILIZĂRI CORPORALE211. Terenuri şi amenajări de terenuri (A)2111. Terenuri (A)2112. Amenajări de terenuri (A)
  212. Construcţii (A)213. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport2131. Echipamente tehnologice (A)2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A)2133. Mijloace de transport (A)214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A)22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE223. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare (A)224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare (A)23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS DE EXECUŢIE231. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A)26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE^7^7 Această grupă cuprinde imobilizările financiare, cu excepţia celor destinate acoperirii provizioanelor tehnice.261. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate263. Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun264. Titluri puse în echivalenţă^8 (A)^8 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.265. Alte titluri imobilizate (A)267. Creanţe imobilizate2671. Sume de încasat de la entităţile afiliate (A)
  2672. Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile afiliate (A)2673. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)2674. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)2675. Creanţe legate de interesele de participare (A)2676. Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare (A)2677. Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A)2678. Alte creanţe imobilizate (A)26781. Depozite bancare la termen (A)26782. Depozite pentru scopuri de garantare (A)26784. Depozite pentru garanţie gestionari (A)26785. Alte depozite (A)26786. Certificate de depozit (A)26787. Certificate de trezorerie (A)26788. Alte creanţe imobilizate (A)2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)26791. Dobânzi aferente depozitelor bancare la termen (A)26792. Dobânzi aferente depozitelor pentru scopuri de garantare (A)26794. Dobânzi aferente depozitelor pentru garanţie gestionari (A)26795. Dobânzi aferente altor depozite (A)26796. Dobânzi aferente certificatelor de depozit (A)
  26797. Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie (A)26798. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare2691. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P)2692. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (P)2693. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)27. IMOBILIZĂRI FINANCIARE PENTRU ACOPERIREA PROVIZIONULUI TEHNIC270. Creanţe imobilizate destinate acoperirii provizionului tehnic (A)2701. Depozite bancare la termen destinate acoperirii provizionului tehnic (A)2702. Alte creanţe pentru scopuri de garantare destinate acoperirii provizionului tehnic (A)279. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate destinate acoperirii provizionului tehnic (P)28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE280. Amortizări privind imobilizările necorporale (P)2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)2807. Amortizarea fondului comercial^9 (P)^9 Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)281. Amortizări privind imobilizările corporale
  2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)2812. Amortizarea construcţiilor (P)2813. Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P)2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (P)2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P)2912. Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P)2913. Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P)2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (P)296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la filiale (P)2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (P)2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)
  2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entităţile afiliate (P)2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)2967. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare (P)2969. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P)
  CLASA a 3-a Conturi de stocuri30. STOCURI DE MATERIALE302. Materiale consumabile3021. Materiale auxiliare (A)3022. Combustibili (A)3024. Piese de schimb (A)3028. Alte materiale consumabile (A)303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A)39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR392. Ajustări pentru deprecierea materialelor3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
  3922. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)
  CLASA a 4-a Conturi de terţi40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE401. Furnizori (P)403. Efecte de plătit (P)404. Furnizori de imobilizări (P)405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)408. Furnizori - facturi nesosite (P)409. Furnizori - debitori4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A)4093. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)4094. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE411. Clienţi4111. Clienţi din tranzacţii (A)41111. Clienţi din tranzacţii - fonduri de pensii administrate privat (A)41112. Clienţi din tranzacţii - fonduri de pensii facultative (A)4112. Clienţi diverşi (A)
  4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A)413. Efecte de primit de la clienţi (A)418. Clienţi - facturi de întocmit (A)419. Clienţi - creditori (P)4191. Clienţi creditori din tranzacţii (P)4192. Alţi clienţi creditori (P)42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE421. Personal - salarii datorate (P)423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)424. Prime reprezentând participarea personalului la profit^10 (P)^10 Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.425. Avansuri acordate personalului (A)426. Drepturi de personal neridicate (P)427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P)428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P)4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A)43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE431. Asigurări sociale4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P)4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale (P)4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P)4315. Contribuţia de asigurări sociale (P)4316. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P)436. Contribuţia asiguratorie pentru muncă (P)437. Ajutor de şomaj4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P)4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P)438. Alte datorii şi creanţe sociale4381. Alte datorii sociale (P)4382. Alte creanţe sociale (A)44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE441. Impozitul pe profit/venit4411. Impozitul pe profit (P)4418. Impozitul pe venit^11 (P)^11 Se utilizează pentru evidenţierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor, definite conform legii.442. Taxa pe valoarea adăugată4423. TVA de plată (P)4424. TVA de recuperat (A)
  4426. TVA deductibilă (A)4427. TVA colectată (P)4428. TVA neexigibilă (A/P)444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)445. Subvenţii4451. Subvenţii guvernamentale (A)4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A)4458. Alte sume de primit cu caracter de subvenţii (A)446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)4461. Impozit pe dividende (P)4463. Impozit pe clădiri şi teren (P)4468. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)447. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P)448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P)4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A)45. GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI451. Decontări între entităţile afiliate4511. Decontări între entităţile afiliate (A/P)4518. Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate (A/P)
  453. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun4531. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P)4538. Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P)455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor4551. Acţionari/asociaţi - conturi curente (P)4558. Acţionari/asociaţi - dobânzi la conturi curente (P)456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P)457. Dividende de plată (P)458. Decontări din operaţiuni în participaţie4581. Decontări din operaţiuni în participaţie - pasiv (P)4582. Decontări din operaţiuni în participaţie - activ (A)46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI461. Debitori diverşi (A)462. Creditori diverşi (P)47. CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)472. Venituri înregistrate în avans (P)473. Decontări din operaţiuni în curs de clarificare (A/P)475. Subvenţii pentru investiţii4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P)
  4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)4753. Donaţii pentru investiţii (P)4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII481. Decontări între unitate şi subunităţi (A/P)482. Decontări între subunităţi (A/P)49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi (P)495. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (P)4951. Ajustări pentru deprecierea creanţelor asupra entităţilor afiliate (P)4952. Ajustări pentru deprecierea creanţelor referitoare la interesele de participare (P)4953. Ajustări pentru deprecierea creanţelor asupra asociaţilor (P)496. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi (P)
  CLASA a 5-a Conturi de trezorerie50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT^12^12 Această grupă cuprinde investiţiile pe termen scurt, cu excepţia celor destinate acoperirii provizionului tehnic.501. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A)505. Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A)
  506. Obligaţiuni (A)5061. Obligaţiuni cotate (A)5062. Obligaţiuni necotate (A)508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate5081. Alte titluri de plasament (A)50811. Alte titluri de plasament cotate (A)50812. Alte titluri de plasament necotate (A)5088. Dobânzi la obligaţiuni, titluri de stat şi titluri de plasament (A)509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt (P)5091. Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P)5092. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P)51. CONTURI LA BĂNCI511. Valori de încasat5112. Cecuri de încasat (A)5113. Efecte de încasat (A)5114. Efecte remise spre scontare (A)512. Conturi curente la bănci5121. Conturi la bănci în lei (A)5124. Conturi la bănci în valută (A)5125. Sume în curs de decontare (A)
  518. Dobânzi5186. Dobânzi de plătit (P)5187. Dobânzi de încasat (A)519. Credite bancare pe termen scurt (P)5191. Credite bancare pe termen scurt (P)5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P)5193. Credite externe guvernamentale (P)5194. Credite externe garantate de stat (P)5195. Credite externe garantate de bănci (P)5196. Credite de la Trezoreria Statului (P)5197. Credite interne garantate de stat (P)5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)52. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT PENTRU ACOPERIREA PROVIZIONULUI TEHNIC520. Conturi curente la bănci destinate acoperirii provizionului tehnic (A)5201. Conturi la bănci în lei destinate acoperirii provizionului tehnic (A)5204. Conturi la bănci în valută destinate acoperirii provizionului tehnic (A)5205. Sume în curs de decontare destinate acoperirii provizionului tehnic (A)526. Titluri de stat destinate acoperirii provizionului tehnic (A)527. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate destinate acoperirii provizionului tehnic (A)528. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt destinate acoperirii provizionului tehnic (P)
  529. Ajustări pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt destinate acoperirii provizionului tehnic (P)53. CASA531. Casa5311. Casa în lei (A)5314. Casa în valută (A)532. Alte valori5321. Timbre fiscale şi poştale (A)5322. Bilete de tratament şi odihnă (A)5323. Tichete şi bilete de călătorie (A)5328. Alte valori (A)54. ACREDITIVE541. Acreditive5411. Acreditive în lei (A)5412. Acreditive în valută (A)542. Avansuri de trezorerie^13 (A)^13 În acest cont vor fi evidenţiate şi sumele acordate prin sistemul de carduri.5421. Avansuri de trezorerie în lei (A)5422. Avansuri de trezorerie în valută (A)58. VIRAMENTE INTERNE581. Viramente interne (A/P)
  59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE591. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P)595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P)596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P)598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P)
  CLASA a 6-a Conturi de cheltuieli60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE602. Cheltuieli cu materialele consumabile6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare6022. Cheltuieli privind combustibilii6024. Cheltuieli privind piesele de schimb6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar604. Cheltuieli privind materialele nestocate605. Cheltuieli privind energia şi apa608. Alte cheltuieli privind materialele609. Reduceri comerciale primite61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile613. Cheltuieli cu primele de asigurare614. Cheltuieli cu studiile şi cercetările615. Cheltuieli cu pregătirea personalului62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI620. Cheltuielile suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii6201. Cheltuielile de administrare suportate de administrator în numele fondului de pensii62011. Cheltuielile de administrare suportate de administrator în numele fondului de pensii - Pilon 262012. Cheltuielile de administrare suportate de administrator în numele fondului de pensii - Pilon 36202. Cheltuieli privind suma datorată Fondului de garantare de către administratorii de pensii private62021. Cheltuieli privind suma nerambursabilă datorată Fondului de garantare de către administratorii de pensii private utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare620211. Cheltuieli privind suma nerambursabilă datorată Fondului de garantare de către administratorii de pensii private utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare - Pilon 2620212. Cheltuieli privind suma nerambursabilă datorată Fondului de garantare de către administratorii de pensii private utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare - Pilon 362022. Cheltuieli privind suma datorată de către administratorii destinată garantării drepturilor participanţilor şi beneficiarilor fondului de pensii620221. Cheltuieli privind suma datorată de către administratorii destinată garantării drepturilor participanţilor şi beneficiarilor fondului de pensii - Pilon 2620222. Cheltuieli privind suma datorată de către administratorii destinată garantării drepturilor participanţilor şi beneficiarilor fondului de pensii - Pilon 36203. Cheltuieli privind suma datorată de către administratori agenţilor de marketing62031. Cheltuieli privind suma datorată de către administratori agenţilor de marketing - Pilon 262032. Cheltuieli privind suma datorată de către administratori agenţilor de marketing - Pilon 36204. Costurile aferente activităţii de custodie şi evidenţă a activelor corespunzătoare provizionului tehnic
  62041. Costurile aferente activităţii de custodie şi evidenţă a activelor corespunzătoare provizionului tehnic - Pilon 262042. Costurile aferente activităţii de custodie şi evidenţă a activelor corespunzătoare provizionului tehnic - Pilon 3621. Cheltuieli cu colaboratorii622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal625. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate6351. Cheltuieli privind impozitele şi taxele locale6352. Cheltuieli privind taxe diverse datorate entităţilor din piaţa de capital6358. Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate64. CHELTUIELI CU PERSONALUL641. Cheltuieli cu salariile personalului642. Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor6421. Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor
  643. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii644. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială6451. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale6452. Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj6453. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate6456. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului la fondurile de pensii facultative6457. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului la primele de asigurare voluntară de sănătate6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială646. Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale658. Alte cheltuieli de exploatare6581. Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi şi penalităţi6582. Cheltuieli cu donaţiile acordate6583. Cheltuieli privind imobilizările necorporale şi corporale cedate şi alte operaţiuni de capital6586. Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale^14^14 În acest cont se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.
  6587. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare6588. Alte cheltuieli de exploatare66. CHELTUIELI FINANCIARE663. Pierderi din creanţe legate de participaţii664. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate6642. Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar6651. Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută^15^15 În acest cont nu se înregistrează diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină.6652. Diferenţe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate666. Cheltuieli privind dobânzile667. Cheltuieli privind sconturile acordate668. Alte cheltuieli financiare68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele68121. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele tehnice specifice sistemului de pensii private68122. Alte cheltuieli de exploatare privind provizioanele
  681221. Cheltuieli cu provizioane pentru beneficiile angajaţilor681222. Cheltuieli cu provizioane pentru beneficiile angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt681223. Cheltuieli cu provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plătit681224. Cheltuieli cu provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare681225. Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii postangajare681226. Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncă681227. Cheltuieli cu provizioane pentru litigii681228. Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare681229. Cheltuieli cu alte provizioane6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor curente6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial686. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor curente6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE691. Cheltuieli cu impozitul pe profit698. Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus^16^16 Se utilizează conform reglementărilor legale.
  CLASA a 7-a Conturi de venituri70. CIFRA DE AFACERI704. Venituri din servicii prestate7041. Venituri din servicii prestate - Pilon 270411. Comision de administrare - Pilon 2704111. Comision de administrare din contribuţii plătite - Pilon 2704112. Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 270412. Penalităţi de transfer - Pilon 270413. Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 270414. Venituri din activitatea de marketing - Pilon 27042. Venituri din servicii prestate - Pilon 370421. Comision de administrare - Pilon 3704211. Comision de administrare din contribuţii plătite - Pilon 3704212. Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 370422. Penalităţi de transfer - Pilon 370423. Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 370424. Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3705. Venituri din studii şi cercetări
  706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii708. Venituri din activităţi diverse72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI721. Venituri din producţia de imobilizări necorporale722. Venituri din producţia de imobilizări corporale74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE741. Venituri din subvenţii de exploatare7411. Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri^17^17 Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.7412. Venituri din subvenţii de exploatare pentru materiale consumabile7413. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe7414. Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului7415. Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială7416. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare7417. Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare7418. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată7419. Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi755. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
  758. Alte venituri din exploatare7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi7582. Venituri din donaţii primite7583. Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale şi corporale şi alte operaţiuni de capital7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii7585. Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar7587. Câştiguri din cumpărări în condiţii avantajoase7588. Alte venituri din exploatare76. VENITURI FINANCIARE761. Venituri din imobilizări financiare7611. Venituri din acţiuni deţinute la filiale7613. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun762. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt764. Venituri din investiţii financiare cedate7641. Venituri din imobilizări financiare cedate7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate765. Venituri din diferenţe de curs valutar7651. Diferenţe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută^18^18 În acest cont nu se înregistrează diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină.7652. Diferenţe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate766. Venituri din dobânzi767. Venituri din sconturi obţinute768. Alte venituri financiare7681. Plus valori din ajustări aferente valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare7688. Alte venituri financiare78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE781. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare7812. Venituri din provizioane78121. Venituri din provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private78122. Alte venituri din provizioane781221. Venituri cu provizioane pentru beneficiile angajaţilor781222. Venituri cu provizioane pentru beneficiile angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt781223. Venituri cu provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plătit781224. Venituri cu provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare781225. Venituri cu provizioane pentru beneficii postangajare781226. Venituri cu provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncă781227. Venituri cu provizioane pentru litigii781228. Venituri cu provizioane pentru restructurare781229. Venituri cu alte provizioane7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
  7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor curente7815. Venituri din fondul comercial negativ7816. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată786. Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante
  CLASA a 8-a Conturi speciale80. CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI800. Volumul provizioanelor tehnice corespunzător obligaţiilor financiare rezultate din prospectele schemelor de pensii private801. Angajamente acordate802. Angajamente primite803. Alte conturi în afara bilanţului8031. Imobilizări corporale luate cu chirie8032. Valori materiale primite spre administrare8033. Valori materiale primite în păstrare sau custodie8034. Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare8035. Stocuri de natura altor materiale date în folosinţă8036. Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate8037. Efecte scontate neajunse la scadenţă
  8038. Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie8039. Alte valori în afara bilanţului805. Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă8051. Dobânzi de plătit8052. Dobânzi de încasat807. Active contingente808. Datorii contingente89. BILANŢ891. Bilanţ de deschidere892. Bilanţ de închidere
  7. La anexa nr. 2B „Funcţiunea conturilor contabile aplicabile administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative, precum şi brokerilor de pensii private“, la Clasa 4 „Conturi de terţi“, la grupa 43 „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate“, după funcţiunea contului 431 „Asigurări sociale“ se introduce un nou cont, contul 436 „Contribuţia asiguratorie pentru muncă“, cu următoarea funcţiune:Contul 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă»Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată de angajator, potrivit legii.Contul 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă» este un cont de pasiv.
  În creditul contului 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă» se înregistrează:– sumele datorate de angajator cu titlu de contribuţie asiguratorie pentru muncă (646).În debitul contului 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă» se înregistrează:– sumele virate reprezentând contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator (512);– sume reprezentând datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).Soldul contului reprezintă sumele datorate de angajator cu titlu de contribuţie asiguratorie pentru muncă datorată.
  8. La anexa nr. 2B „Funcţiunea conturilor contabile aplicabile administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative, precum şi brokerilor de pensii private“, la Clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, la grupa 64 „Cheltuieli cu personalul“, după funcţiunea contului 645 „Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială“ se introduce un nou cont, contul 646 „Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă“, cu următoarea funcţiune:Contul 646 «Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă»Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind contribuţia asiguratorie pentru muncă.În debitul contului 646 «Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă» se înregistrează:– contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator, conform legii (436).
  9. Anexa nr. 3A „Planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private“ se modifică şi va avea următorul cuprins:ANEXA nr. 3Ala normăFOND DE GARANTAREPlanul de conturi aplicabil Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii privateCLASA 1 Conturi de capitaluri10. CAPITAL ŞI REZERVE102. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (P)1021. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contribuţii (P)10211. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contribuţii iniţiale (P)10212. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din sume plătite cu titlu de contribuţii anuale (P)10213. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contribuţii majorate (P)1022. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare (P)1023. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din sume rezultate din fructificarea disponibilităţilor plasate (P)1024. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din recuperarea creanţelor (P)
  1025. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din donaţii, sponsorizări, asistenţă tehnică, fonduri nerambursabile (P)1026. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din alte resurse financiare (P)105. Rezerve din reevaluare (P)106. Rezerve (P)1068. Alte rezerve (P)11. REZULTATUL REPORTAT117. Rezultatul reportat1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)1175. Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR121. Profit sau pierdere (A/P)129. Repartizarea profitului (P)15. PROVIZIOANE151. Provizioane1511. Provizioane pentru litigii (P)1515. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare aferente (P)1518. Alte provizioane (P)16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
  1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P)1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P)162. Credite bancare pe termen lung1621. Credite bancare pe termen lung (P)1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P)1623. Credite externe guvernamentale (P)1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P)1626. Credite de la trezoreria statului (P)1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (P)1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P)1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P)169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii (A)
  CLASA a 2-aConturi de imobilizări20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE201. Cheltuieli de constituire (A)205. Concesiuni, licenţe, drepturi şi active similare (A)208. Alte imobilizări necorporale (A)21. IMOBILIZĂRI CORPORALE211. Terenuri şi amenajări de terenuri2111. Terenuri (A)2112. Amenajări de terenuri (A)212. Construcţii (A)213. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport (A)214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A)22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE223. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport, în curs de aprovizionare224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI231. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A)26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE265. Alte titluri imobilizate (A)267. Creanţe imobilizate (A)2678. Alte creanţe imobilizate (A)26781. Depozite bancare la termen (A)26782. Depozite pentru scopuri de garantare (A)26784. Depozite pentru garanţie gestionari (A)26785. Alte depozite (A)26786. Certificate de depozit (A)26787. Certificate de trezorerie (A)26788. Alte creanţe imobilizate (A)2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)26791. Dobânzi aferente depozitelor bancare la termen (A)26792. Dobânzi aferente depozitelor pentru scopuri de garantare (A)26794. Dobânzi aferente depozitelor pentru garanţie gestionari (A)26795. Dobânzi aferente altor depozite (A)26796. Dobânzi aferente certificatelor de depozit (A)26797. Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie (A)26798. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare2695. Vărsăminte de efectuat pentru alte titluri imobilizate (P)2697. Vărsăminte de efectuat pentru creanţe imobilizate (P)28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE280. Amortizări privind imobilizările necorporale
  2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)2805. Amortizarea concesiunilor, licenţelor, drepturilor şi activelor similare (P)2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)281. Amortizări privind imobilizările corporale2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)2812. Amortizarea construcţiilor (P)2813. Amortizarea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport (P)2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR290. Ajustări pentru depreciere aferente imobilizărilor necorporale2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, licenţelor, drepturilor şi activelor similare (P)2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)291. Ajustări pentru depreciere aferente imobilizărilor corporale2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P)2912. Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P)2913. Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport (P)2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs (P)296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
  2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)2967. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor imobilizate (P)
  CLASA a 3-a Conturi de materiale30. MATERIALE CONSUMABILE ŞI ASIMILATE302. Materiale consumabile3021. Materiale auxiliare (A)3022. Combustibili (A)3024. Piese de schimb (A)3028. Alte materiale consumabile (A)303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA MATERIALELOR CONSUMABILE392. Ajustări pentru deprecierea valorii materialelor consumabile3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)3922. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)
  CLASA a 4-a Conturi de terţi40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE401. Furnizori (P)403. Efecte de plătit (P)404. Furnizori de imobilizări (P)405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)408. Furnizori - facturi nesosite (P)409. Furnizori - debitori (A)41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE411. Clienţi (A)413. Efecte de primit de la clienţi (A)418. Clienţi - facturi de întocmit (A)419. Clienţi - creditori (P)42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE421. Personal - salarii datorate (P)423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)425. Avansuri acordate personalului (A)426. Drepturi de personal neridicate (P)427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P)428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P)
  4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A)43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE431. Asigurări sociale4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P)4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale (P)4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P)4315. Contribuţia de asigurări sociale (P)4316. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P)436. Contribuţia asiguratorie pentru muncă (P)437. Ajutor de şomaj4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P)4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P)438. Alte datorii şi creanţe sociale4381. Alte datorii sociale (P)4382. Alte creanţe sociale (A)44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)445. Subvenţii4451. Subvenţii guvernamentale (A)
  4458. Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A)446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate4463. Impozit pe clădiri şi teren (P)4468. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)447. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P)4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A)45. DECONTĂRI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE, ADMINISTRATORII DE FONDURI DE PENSII PRIVATE ŞI FURNIZORII DE PENSII PRIVATE ŞI/SAU TERŢI, PRECUM ŞI DECONTĂRILE INTERNE ÎNREGISTRATE LA NIVELUL FONDULUI DE GARANTARE452. Decontări între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, precum şi decontările interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare4521. Decontări între Fondul de garantare şi administratorii de fonduri de pensii private şi furnizorii de pensii private (A/P)4522. Decontări între Fondul de garantare şi alţi terţi (A/P)4523. Decontări interne în cadrul Fondului de garantare (A/P)459. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private4591. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii administrate privat (P)4592. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii facultative (P)46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI461. Debitori diverşi (A)462. Creditori diverşi (P)47. CONTURI DE SUBVENŢII, DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE
  471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)472. Venituri înregistrate în avans (P)473. Decontări din operaţii în curs de clarificare (A/P)475. Subvenţii pentru investiţii4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P)4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)4753. Donaţii pentru investiţii (P)4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor4911. Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu administratorii şi furnizorii de pensii private (P)4912. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, precum şi decontările interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare (P)496. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi
  CLASA a 5-a Conturi de trezorerie50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT505. Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A)506. Obligaţiuni (A)508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
  5081. Alte titluri de plasament (A)5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A)509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt (P)51. CONTURI CURENTE512. Conturi la bănci5121. Conturi la bănci în lei (A)51211. Conturi la bănci în lei - destinate garantării (A)51212. Conturi la bănci în lei - destinate funcţionării (A)5124. Conturi la bănci în valută (A)5125. Sume în curs de decontare (A)51251. Sume în curs de decontare - destinate garantării (A)51252. Sume în curs de decontare - destinate funcţionării (A)518. Dobânzi5181. Dobânzi de plătit (P)5182. Dobânzi de încasat (A)519. Credite bancare pe termen scurt5191. Credite bancare pe termen scurt (P)5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P)5193. Credite externe guvernamentale (P)5194. Credite externe garantate de stat (P)5195. Credite externe garantate de bănci (P)5196. Credite de la Trezoreria Statului (P)5197. Credite interne garantate de stat (P)5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)53. CASA ŞI ALTE CONTURI ASIMILATE531. Casa5311. Casa în lei (A)5314. Casa în valută (A)532. Alte valori5321. Timbre fiscale şi poştale (A)5328. Alte valori (A)54. AVANSURI DE TREZORERIE542. Avansuri de trezorerie acordate5421. Avansuri de trezorerie acordate în lei (A)5422. Avansuri de trezorerie acordate în valută (A)58. VIRAMENTE INTERNE581. Viramente interne (A/P)59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P)596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P)
  598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P)
  CLASA a 6-aConturi de cheltuieli60. CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE602. Cheltuieli cu materialele consumabile6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare6022. Cheltuieli privind combustibilul6024. Cheltuieli privind piesele de schimb6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar604. Cheltuieli privind materialele nestocate605. Cheltuieli privind energia şi apa608. Alte cheltuieli privind materialele609. Reduceri comerciale primite61. CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile613. Cheltuieli cu primele de asigurare614. Cheltuieli cu studiile şi cercetările615. Cheltuieli cu pregătirea personalului
  62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI621. Cheltuieli cu colaboratorii622. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile6221. Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului6222. Cheltuieli privind comisioanele datorate societăţilor de servicii de investiţii financiare (intermediarilor)6223. Cheltuieli privind onorariile datorate auditorului financiar6224. Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal625. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate64. CHELTUIELI CU PERSONALUL641. Cheltuieli cu salariile personalului642. Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor6421. Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor
  645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială6451. Contribuţia entităţii la asigurările sociale6452. Contribuţia entităţii pentru ajutorul de şomaj6453. Contribuţia entităţii pentru asigurările sociale de sănătate6456. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului la fondurile de pensii facultative6457. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului la primele de asigurare voluntară de sănătate6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială646. Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale658. Alte cheltuieli de exploatare6581. Despăgubiri, amenzi şi penalităţi6582. Donaţii şi subvenţii acordate6583. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital6587. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare6588. Alte cheltuieli de exploatare66. CHELTUIELI FINANCIARE663. Pierderi din creanţe legate de participaţii6631. Pierderi din creanţe legate de participaţii - din activitatea de garantare
  6632. Pierderi din creanţe legate de participaţii - din activitatea de funcţionare664. Cheltuieli privind investiţii financiare cedate6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate66411. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate - din activitatea de garantare66412. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate - din activitatea de funcţionare6642. Pierderi din investiţii pe termen scurt cedate66421. Pierderi din investiţii pe termen scurt cedate - din activitatea de garantare66422. Pierderi din investiţii pe termen scurt cedate - din activitatea de funcţionare665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar6651. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar - din activitatea de garantare6652. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar - din activitatea de funcţionare666. Cheltuieli privind dobânzile6661. Cheltuieli privind dobânzile - din activitatea de garantare6662. Cheltuieli privind dobânzile - din activitatea de funcţionare668. Alte cheltuieli financiare6681. Alte cheltuieli financiare - din activitatea de garantare6682. Alte cheltuieli financiare - din activitatea de funcţionare68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
  6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante686. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor
  CLASA a 7-aConturi de venituri70. VENITURI DIN COMISIOANE SPECIFICE FONDULUI DE GARANTARE704. Venituri din comisioane specifice Fondului de garantare74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE741. Venituri din subvenţii de exploatare75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE751. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii752. Venituri din studii şi cercetări754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi755. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale758. Alte venituri din exploatare
  7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi7582. Venituri din donaţii, sponsorizări şi subvenţii primite7583. Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii7585. Venituri din fonduri nerambursabile7588. Alte venituri din exploatare76. VENITURI FINANCIARE761. Venituri din imobilizări financiare7611. Venituri din imobilizări financiare - din activitatea de garantare7612. Venituri din imobilizări financiare - din activitatea de funcţionare762. Venituri din investiţii pe termen scurt7621. Venituri din investiţii pe termen scurt - din activitatea de garantare7622. Venituri din investiţii pe termen scurt - din activitatea de funcţionare764. Venituri din investiţii financiare cedate7641. Venituri din imobilizări financiare cedate76411. Venituri din imobilizări financiare cedate - din activitatea de garantare76412. Venituri din imobilizări financiare cedate - din activitatea de funcţionare7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate76421. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate - din activitatea de garantare76422. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate - din activitatea de funcţionare
  765. Venituri din diferenţe de curs valutar7651. Venituri din diferenţe de curs valutar - din activitatea de garantare7652. Venituri din diferenţe de curs valutar - din activitatea de funcţionare766. Venituri din dobânzi7661. Venituri din dobânzi - din activitatea de garantare7662. Venituri din dobânzi - din activitatea de funcţionare767. Venituri din sconturi obţinute7671. Venituri din sconturi obţinute - din activitatea de garantare7672. Venituri din sconturi obţinute - din activitatea de funcţionare768. Alte venituri financiare7681. Alte venituri financiare - din activitatea de garantare7682. Alte venituri financiare - din activitatea de funcţionare78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE781. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare7812. Venituri din provizioane7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante786. Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt
  CLASA a 8-aConturi speciale80. CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI802. Compensaţii de acordat803. Compensaţii de primit81. ALTE CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI811. Alte conturi în afara bilanţului8111. Imobilizări corporale luate cu chirie8112. Valori materiale primite în păstrare sau custodie8113. Active de natura obiectelor de inventar date în folosinţă8114. Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate8115. Alte valori în afara bilanţului89. BILANŢ891. Bilanţ de deschidere892. Bilanţ de închidere
  10. La anexa nr. 3B „Funcţiunea conturilor contabile aplicabile Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private“, la Clasa a 4-a „Conturi de terţi“, la grupa 43 „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate“, după funcţiunea contului 431 „Asigurări sociale“ se introduce un nou cont, contul 436 „Contribuţia asiguratorie pentru muncă“, cu următoarea funcţiune:Contul 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă»Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată de angajator, potrivit legii.Contul 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă» este un cont de pasiv.În creditul contului 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă» se înregistrează:– sumele datorate de angajator cu titlu de contribuţie asiguratorie pentru muncă (646).În debitul contului 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă» se înregistrează:– sumele virate reprezentând contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator (512);– sume reprezentând datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).Soldul contului reprezintă sumele datorate de angajator cu titlu de contribuţie asiguratorie pentru muncă datorată.
  11. La anexa nr. 3B „Funcţiunea conturilor contabile aplicabile Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private“, la Clasa a 6-a „Conturi de cheltuieli“, la grupa 64 „Cheltuieli cu personalul“, după funcţiunea contului 645 „Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială“ se introduce un nou cont, contul 646 „Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă“, cu următoarea funcţiune:Contul 646 «Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă»Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind contribuţia asiguratorie pentru muncă.În debitul contului 646 «Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă» se înregistrează:– contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator, conform legii (436).12. Anexa nr. A1 „Bilanţ“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Anexa nr. A1*)*) Anexa nr. A1 este reprodusă în facsimil.la normă
  13. Anexa nr. A2 „Contul de profit şi pierdere“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Anexa nr. A2*)*) Anexa nr. A2 este reprodusă în facsimil.la normă
  14. Anexa nr. B1 „Bilanţ“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Anexa nr. B1*)*) Anexa nr. B1 este reprodusă în facsimil.la normă
  15. Anexa nr. B2 „Contul de profit şi pierdere“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Anexa nr. B2*)
  *) Anexa nr. B2 este reprodusă în facsimil.la normă
  16. Anexa nr. D1 „Bilanţ“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Anexa nr. D1*)*) Anexa nr. D1 este reprodusă în facsimil.la normă
  17. Anexa nr. D2 „Contul de profit şi pierdere“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Anexa nr. D2*)*) Anexa nr. D2 este reprodusă în facsimil.la normă
  Articolul II(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prevederile prezentei norme intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 12-17, care se aplică începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului 2018.
  p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

  Elena Doina Dascălu
  Bucureşti, 26 martie 2019.Nr. 8.-----