Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.163 din 13 februarie 2019pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 ale Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2019, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.635/2019, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 8 aprilie 2019Data intrării în vigoare 08-04-2019

  În temeiul prevederilor art. 64,65,art. 94 alin. (1) şi alin. (2) lit. n),art. 247,248,262 şi 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare,în baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă anexele nr. 1-21 ale Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2019, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.635/2019, denumit în continuare Centralizator, care cuprind disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 2Includerea de noi discipline/module corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice în anexele nr. 1-21 ale Centralizatorului se realizează cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin direcţiile generale/direcţiile de specialitate.Articolul 3Disciplinele/modulele informatică, tehnologia informaţiei şi comunicării, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor incluse în anexele nr. 1-21 ale Centralizatorului sunt predate de absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior având specializări în concordanţă cu prevederile Centralizatorului.Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.384/2017 pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 ale Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.086/2017, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 şi 201 bis din 23 martie 2017.
  Articolul 5Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial şi Direcţia minorităţi din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 13 februarie 2019.Nr. 3.163.ANEXĂ Deschideți ANEXAconținând anexele nr. 1 - 21 ale Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul
  preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic,postliceal şi superior, probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic dinînvăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivareîn învăţământ 2019, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.635/2019,cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor dinaria curriculară tehnologii - discipline tehnologice