Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 26 martie 2019pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 bis din 4 aprilie 2019Data intrării în vigoare 04-04-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 490 din 26 martie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 4 aprilie 2019
  Capitolul I Cadrul legal
  Articolul 1 Cadrul legal pentru organizarea Concursului naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti este reprezentat de:– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare;– Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor, cu modificările completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor MTS în domeniul activităţii de tineret, modificată de Hotărârea Guvernului nr. 651/2009;– Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea dr plăţi în avans din fonduri publice, modificată de Hotărârea Guvernului nr. 621/2018;– Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015 -2020;
  – Regulamentul 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
  Capitolul II Dispoziţii generaleArticolul 2(1) Prezenta metodologie se aplică Concursului naţional de proiecte de tineret. Concursului naţional de proiecte studenţeşti şi Concursurilor locale de proiecte de tineret, denumite în continuare concursuri, organizate la nivel naţional de către Ministerul Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MTS şi la nivel local de către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare DJST, respectiv DSTMB.(2) Concursul naţional/local de proiecte de tineret se încadrează în Programul de susţinere a acţiunilor de tineret, denumit în continuare P2, iar Concursul naţional de proiecte pentru studenţi se încadrează în Programul pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineri, în special studenţi, denumit în continuare P4.(3)
  Nu se finanţează activităţi generatoare de profit sau activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.
  (4) Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la Ministerul Tineretului şi Sportului, în decursul unui an fiscal.
  Capitolul III BeneficiariArticolul 3(1) Concursurile de proiecte sunt iniţiate şi organizate de către MTS/DJST/DSTMB şi se adresează persoanelor juridice fără scop patrimonial, care:a) funcţionează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu completările şi modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;b) funcţionează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti.
  Capitolul IV Tema, priorităţile şi bugetul concursuluiArticolul 4Tema(1) Temele şi priorităţile pentru concursuri se stabilesc anual de către Ministerul Tineretului şi Sportului şi vizează domeniile de intervenţie prevăzute în Strategia naţională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015 -2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 şi măsurile din Programul de Guvernare 2018-2020. Temele şi priorităţile sunt precizate în anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial al României şi pe site-ul MTS (www.mts.ro)/DJST/DSTMB.(2) Concursul naţional/local de proiecte de tineret se încadrează în Programul de susţinere a acţiunilor de tineret, denumit în continuare P2, iar Concursul naţional de proiecte studenţeşti se încadrează în Programul pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineri, în special studenţi, denumit în continuare P4.(3)
  Tipuri de activităţi eligibile derulate în cadrul proiectelor de tineret/studenţeşti: stagii/cursuri, concursuri, festivaluri, campanii de informare/promovare, baze de date, biblioteci electronice, platforme online, platforme educaţionale, pagini web, schimburi de experienţă, caravane, expoziţii, târguri, manifestări sportive, seminarii, simpozioane, mese rotunde, dezbateri, conferinţe, evenimente, întâlniri de lucru, ateliere de lucru, şcoli de vară, marcarea unor evenimente.
  Articolul 5Bugetul(1) Sumele aprobate pentru concursul naţional/local de proiecte de tineret, respectiv pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti, se alocă din P2, respectiv P4 şi sunt cele precizate în anunţul de participare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea VI şi pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului, DJST/DSTMB;(2) Sumele aprobate pentru Concursul naţional de proiecte de tineret/studenţeşti rămase nealocate la una din temele concursului se pot transfera altor teme;(3) Sumele nealocate la concursuri se reportează în cadrul P2/P4, pentru proiecte proprii, cu aprobarea conducerii MTS.
  Capitolul V Condiţii şi criterii de eligibilitate pentru solicitanţi şi proiecte de tineret şi studenţeştiArticolul 6Eligibilitate proiecte de tineret şi studenţeşti(1) Sunt eligibile proiectele de tineret/studenţeşti care:a) se înscriu în tema şi priorităţile stabilite pentru concursuri, prevăzute în anunţul de participare;b) se încadrează în tipurile de activităţi prevăzute la art. 4, alin. (3);c) minimum 80% dintre persoanele din lista de participanţi, sunt:c.1) la proiectele de tineret: tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani;c.2) la proiectele studenţeşti: studenţi.
  d) asigură contribuţia proprie şi/sau atrasă de minimum 10% din valoarea proiectului de tineret/studenţesc (în bani şi/sau valorizată);e) au participanţi din minimum 2 judeţe, pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi Concursul naţional de proiecte studenţeşti, municipiul Bucureşti fiind asimilat unui judeţ;f) pentru concursul local de proiecte de tineret, participanţii trebuie să aibă domiciliul în judeţul în care se organizează concursul sau să prezinte documente doveditoare că îşi desfăşoară activitatea în judeţul respectiv;g) respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activităţii de tineret, conform Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare, pentru cheltuielile finanţate de MTS ;h) sunt depuse de solicitanţi eligibili, conform art. 3;i) se încadrează în perioada de derulare stabilită pentru concurs;j) sunt depuse pe formularul de finanţare, conform anexei nr. 1 şi are toate câmpurile obligatorii completate;k) nu se adresează exclusiv membrilor solicitanţilor de finanţare.
  Articolul 7Eligibilitate solicitanţi(1) Solicitanţi eligibili sunt asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 şi fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti care funcţionează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) desfăşoară programe/proiecte/activităţi pentru tineri/studenţi, conform Extrasului din Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sau a Certificatului de grefa şi a Regulamentului intern de organizare şi funcţionare, în cazul fundaţiilor judeţene pentru tineret;b)
  au respectat în ultimii doi ani contractele de finanţare nerambursabilă semnate cu MTS şi DJST/DSTMB;
  c) nu depăşesc numărul de proiecte prevăzut în anunţul de participare.
  (2) Sunt neeligibili solicitanţii care:a) fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;b) sunt vinovaţi de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care finanţatorul le poate justifica;c) nu şi-au îndeplinit obligaţiile referitoare la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau la plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat şi local, în conformitate cu prevederile legale;d) au făcut obiectul unei hotărâri definitive şi irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecţie în acest sens;
  e) au fost declaraţi a fi într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale privind procedurile de achiziţie sau procedurile de acordare a finanţărilor;f) sunt subiectul unui conflict de interese cu organizaţii sau persoane direct sau indirect implicate în procedura de acordare a finanţării nerambursabile;g) sunt vinovaţi de distorsionări grave în procesul de transmitere a informaţiilor solicitate de finanţator sau nu reuşesc să furnizeze informaţiile solicitate;h) depun un număr de proiecte mai mare decât cel prevăzut în anunţul de participare.
  Articolul 8Anunţul de participare
  (1) Anunţarea publică a Concursului naţional de proiecte de tineret şi a Concursului naţional de proiecte studenţeşti, respectiv intenţia de atribuire a contractelor de finanţare, se face de către Ministerul Tineretului şi Sportului prin:a) anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea VI;b) anunţ într-un cotidian central;c) anunţ pe site-ul MTS şi al unităţilor din subordine;d) anunţ pe paginile active de interacţiune media online ale MTS.(2) Anunţarea publică a Concursului local de proiecte de tineret, respectiv intenţia de atribuire a contractelor de finanţare, se face de către DJST/DSTMB prin:a) anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea VI;b)
  anunţ în două cotidiene locale;
  c) anunţ pe site-ul DJST/DSTMB, acolo unde acestea funcţioneazăd) anunţ pe paginile active de interacţiune media online ale MTS şi ale DJST/DSTMB;e) anunţ la sediul DJST/DSTMB.
  (3) Publicarea poate fi completată şi prin utilizarea altor mijloace de informare.(4) Data apariţiei anunţurilor şi afişarea pe site-ul MTS/DJST/DSTMB trebuie să fie cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor.(5)
  Anunţul de participare cuprinde: perioada de organizare şi locul desfăşurării concursurilor, suma alocată, valoarea maximă alocată unui proiect (doar în cazul concursurilor naţionale), numărul maxim de proiecte care poate fi depus de către un solicitant, temele şi priorităţile concursului, data limită, calendarul concursurilor, site-ul instituţiei de unde se pot obţine informaţii cu privire la concurs.
  (6) Metodologia de finanţare se poate obţine de la sediul MTS/DJST/DSTMB sau descărca de pe site-ul MTS/DJST/DSTMB.(7) Clarificări privind metodologia de finanţare se pot solicita în scris sau prin poşta electronică, cu cel puţin 6 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor.(8) MTS/DJST/DSTMB are obligaţia de a răspunde solicitărilor prin poşta electronică, cu cel puţin 4 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor. Toate întrebările şi răspunsurile se postează pe site-ul MTS/DJST/DSTMB.(9) În situaţia în care la data limită de depunere nu există cel puţin doi solicitanţi înscrişi, MTS/DJST/DSTMB are obligaţia să repete concursul/concursurile cu respectarea prevederilor alin. (1) - (8) ale prezentului articol.(10) Dacă şi în situaţia prevăzută la alin. (9) se va înscrie la concurs un singur solicitant, concursul/concursurile se va/vor organiza.
  Articolul 9Depunerea dosarului de concurs Solicitanţii depun în plic sigilat, următoarele:(1) Documente depuse în format fizic:a) Formularul de finanţare (Anexa nr. 1), în original;b) Certificatul de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul de stat şi local, în original sau copie conform cu originalul;c) Declaraţia de integritate semnată de reprezentantul legal al solicitantului conform modelului din Anexa nr. 2, în original;d) Declaraţia pe propria răspundere conform căreia proiectul nu beneficiază/nu a beneficiat de finanţare nerambursabilă de la MTS/DJST/DSTMB sau de alte fonduri publice, conform modelului din Anexa nr. 2.1;e) Declaraţie că solicitantul nu a făcut obiectul unei hotărâri definitive şi irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecţie în acest sens, conform modelului din Anexa nr. 2.2;f)
  Extrasul din Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor/Certificatul de grefa, care trebuie să cuprindă date despre conducerea asociaţiei/fundaţiei, sediu şi informaţii din care să reiasă că desfăşoară activităţi pentru tineret/studenţi. Se depune în original sau copie conform cu originalul;
  g) Regulamentul intern de organizare şi funcţionare, în cazul fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, în copie conform cu originalul;
  (2) Documente depuse pe CD/DVD/memory stick, scanate în format pdf:a) Acordul de parteneriat (dacă este cazul);b) CV-urile membrilor echipei de proiect din care să reiasă experienţa specifică tipului de proiect depus.(3) Formularul de finanţare depus pe CD/DVD/memory stick, în format word, conform Anexei nr. 1.(4) Documentele se depun în termenul stabilit prin anunţul de participare la sediul MTS, Registratură, din Str. Vasile Conta, nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România, respectiv la sediul DJST/DSTMB, în plic sigilat, cu menţiunea "Pentru Concursul naţional de proiecte de tineret"/"Pentru Concursul local de proiecte de tineret"/"Pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti".
  Articolul 10Comisii de evaluare(1) Comisiile de evaluare pentru concursuri şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului/decizie a directorului executiv al DJST/DSTMB, după caz.(2) La finalul evaluării, fiecare comisie întocmeşte un raport semnat de preşedinte şi de membrii comisiei.Articolul 11Verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor Verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor se realizează în două etape, după cum urmează:(1) Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului şi solicitantului - în această etapă se verifică conformitatea documentelor depuse, astfel cum au fost solicitate la art. 9 al prezentei metodologii. În această etapă nu se acordă punctaj şi este eliminatorie. Această etapă se va realiza pe formularul prevăzut în Anexa nr.3.(2) Etapa de evaluare tehnică şi financiară a proiectelor - în această etapă participă doar proiectele care au fost admise după etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii. În cadrul acestei etape proiectele primesc punctaj conform Anexei nr. 4.Articolul 12Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului şi solicitantului(1) Această etapă se realizează de către comisia de evaluare constituită în acest scop.(2) În cadrul etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului şi a solicitantului, comisia de evaluare verifică dacă:a) solicitanţii au depus la dosar documentele prevăzute la art. 9, alin. (1), alin.(2) şi alin.(3);
  b) documentele depuse de solicitanţi respectă prevederile impuse de art. 9, alin. (1), alin.(2) şi alin.(3);c) documentele sunt depuse în termenul stabilit şi respectând prevederile art. 9, alin. (4);d) proiectul şi solicitantul respectă prevederile art. 6 şi art. 7. Grila de verificare este prezentată în Anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
  (3) După verificarea administrativă a documentelor şi a eligibilităţii proiectului şi a solicitantului, comisia de evaluare are obligaţia de a realiza un raport preliminar şi să publice pe site-ul MTS/DJST/DSTMB rezultatele etapei.(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor etapei, solicitanţii ale căror proiecte îndeplinesc criteriile de eligibilitate, dar ale căror documente au fost declarate incomplete, au posibilitatea de a face completări/modificări.(5) Completările pot viza doar documentele prevăzute la art. 9 alin. (1), lit. b), c), d), e), f), g), alin.(2) şi alin.(3).
  (6) Completările solicitate se transmit în original, copie conform cu originalul sau scanate, după caz, în funcţie de documentul solicitat, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) şi (3).(7) Se iau în considerare modificările/completările depuse sau transmise şi înregistrate la MTS/DJST/DSTMB, în perioada precizată în anunţul de participare. Modificările/completările depuse/transmise în afara perioadei în anunţul de participare nu se iau în considerare, fapt care duce la respingerea proiectului de tineret/studenţesc.(8) După verificarea documentelor, comisia de evaluare are obligaţia de a întocmi un raport cu rezultatul final al etapei de verificare administrativă şi a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului şi a publica pe site-ul MTS/DJST/DSTMB, pe paginile active de interacţiune media online ale MTS şi la sediul DJST/DSTMB rezultatele finale ale etapei.(9) Procedura de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţi, proiectului şi a solicitantului se aplică atât concursurilor naţionale, cât şi concursurilor locale de proiecte.(10) Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile administrative după completarea documentelor, sunt eliminaţi din concurs.(11) Proiectele de tineret/studenţeşti, care îndeplinesc condiţiile etapei de verificare a conformităţii administrative şi de eligibilitate a solicitantului şi proiectului, trec în etapa de evaluare tehnică şi financiară.
  Articolul 13Etapa de evaluare tehnică şi financiară, pe bază de punctaj(1) Etapa de evaluare tehnică şi financiară a proiectelor de tineret/studenţeşti se realizează de către membrii comisiilor de evaluare, ale căror atribuţii sunt prevăzute în ordinul MTS/decizia directorului executiv al DJST/DSTMB.(2) Procedura de evaluare tehnică şi financiară a proiectelor de tineret/studenţeşti se aplică atât concursurilor naţionale, cât şi concursurilor locala de proiecte.(3) Membrii comisiilor de evaluare acordă pe formularul de evaluare prevăzut în Anexa nr. 4 un punctaj pentru fiecare criteriu şi subcriteriu. Punctajul final al proiectului dat de fiecare evaluator este suma punctajelor pentru toate criteriile şi subcriteriile din grila de evaluare prevăzute în Anexa nr. 5. Punctajul final al fiecărui proiect de tineret/studenţesc se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de către membrii comisiei de evaluare care au evaluat proiectul.(4) Nu pot exista diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele totale şi de 20% cu rotunjire din punctaj pentru fiecare criteriu, între punctajele acordate de către fiecare evaluator. Rotunjirea aplicării procentului se realizează întotdeauna până la numărul de puncte superior. În această situaţie membrii comisiei de evaluare care au evaluat proiectul, vor realiza o reconciliere pe baza motivelor de acordare a punctajelor şi vor proceda la reevaluare.(5) Dacă în urma reconcilierii, diferenţele se menţin peste limitele menţionate la alineatul anterior, proiectul este reevaluat de către un alt evaluator. În cazul în care există diferenţe de punctaj peste limitele menţionate la alineatul anterior între evaluator şi punctajul stabilit de comisie în urma reconcilierii, proiectul este discutat şi evaluat de membrii comisiei în şedinţă comună, care stabileşte punctajul final.
  (6) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a opera modificări în bugetul proiectului de tineret/studenţesc.(7) Comisia de evaluare întocmeşte raportul etapei de evaluare tehnică şi financiară în baza punctajelor acordate şi publică rezultatele etapei.
  Articolul 14Selecţia proiectelor(1) Pentru a fi selectat în vederea finanţării la concursurile naţionale şi locale, proiectul trebuie să obţină un punctaj minim de 60 de puncte şi un punctaj minim de jumătate (50%) din punctajul maxim aferent criteriului C7 (bugetul este estimat realist şi este în concordanţă cu activităţile planificate).(2) Proiectele de tineret/studenţeşti admise primesc finanţare în ordine descrescătoare a punctajului obţinut, în limita sumei alocate pentru concursuri.(3) În situaţia în care două sau mai multe proiecte sunt pe ultimul loc, la punctaj egal, este finanţat acel proiect care are punctajul final cel mai mare la criteriul C4.
  (4) Dacă şi în situaţia prevăzută la alin. (3) se menţin la punctaj egal două sau mai multe proiecte, este finanţat acel proiect care are punctajul final cel mai mare la criteriul C5.(5) Dacă şi în situaţia prevăzută la alin. (3) şi (4) se menţin la punctaj egal două sau mai multe proiecte aflate pe ultimul loc, este finanţat acel proiect care are contribuţia proprie şi/sau atrasă cea mai mare.(6) Proiectele care nu au fost respinse conform criteriilor de la alin. (1) al prezentului articol, dar pentru care, în urma ordonării după punctaj, nu sunt fonduri disponibile, sunt plasate pe o listă de rezerve. În cazul în care din orice motiv nu se mai poate încheia contractul de finanţare pentru oricare dintre proiectele selectate, proiectele de pe lista de rezerve vor a fi contractate în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.
  Articolul 15Afişarea rezultatelor(1) Rezultatele concursurilor naţionale se afişează în conformitate cu anunţul de participare, pe site-ul MTS (www.mts.ro).(2)
  Rezultatele concursurilor locale se afişează în conformitate cu anunţul de participare, pe site-ul DJST/DSTMB şi la sediul acestora.
  Articolul 16Contestaţii(1) Rezultatele concursurilor naţionale şi locale pot fi contestate în termen de 4 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii cât şi a etapei de evaluare tehnică şi financiară, pe bază de punctaj.(2) Contestaţiile, atât la concursurile naţionale cât şi la cele locale, se depun la sediul MTS, Registratură, strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, fie se transmit pe e-mail, la adresa precizată în anunţul de participare. Contestaţiile depuse în afara perioadei de contestaţii precizată în anunţul de participare şi/sau transmise prin alte modalităţi, în afara celor menţionate, nu sunt luate în considerare.(3) Contestaţiile sunt analizate de către comisia de contestaţii constituită în acest scop la nivelul MTS, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.(4) Rezultatele contestaţiilor se afişează la data prevăzută în anunţul de participare, pe site-ul MTS.(5) După afişarea rezultatelor contestaţii se afişează rezultatele finale ale concursurilor, pe site-ul MTS/DJST/DSTMB şi/sau la sediul acestora, după caz.
  Capitolul VII Finanţarea proiectelor de tineret/studenţeşti selectate la Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi la Concursul naţional de proiecte studenţeştiArticolul 17Contractarea şi modificarea contractelor(1) După afişarea rezultatelor finale, MTS/DJST/DSTMB transmite, prin email, către solicitanţii declaraţi câştigători, o adresă prin care li se solicită acordul cu privire la termenii finanţării. În situaţia în care, un solicitant nu acceptă termenii finanţării şi/sau nu transmite acordul în termen de maximum 3 zile, contractul de finanţare nerambursabilă nu se încheie, urmând a fi contactaţi solicitanţii de pe lista de rezerve, în ordinea punctajului.(2) Proiectele de tineret/studenţeşti selectate la concursuri vor face obiectul unui contract de finanţare nerambursabilă, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6, încheiat între solicitant şi MTS/DJTS/DTSMB. Termenul limită de semnare a contractelor de finanţare nerambursabilă nu poate fi mai mare de 30 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale, după soluţionarea contestaţiilor, dar nici mai mic de 2 zile calendaristice faţă de începerea proiectului de tineret/studenţesc.(3)
  După semnarea contractului de finanţare, solicitanţii ale căror proiecte sunt finanţate devin beneficiari.
  (4) Contractele de finanţare nerambursabilă se pot modifica doar prin act adiţional. Orice modificare a proiectului de tineret/studenţesc trebuie adusă la cunoştinţa MTS/DJST/DSTMB, în scris cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de producerea acesteia. Modificările solicitate nu pot afecta scopul, obiectivele şi bugetul alocat proiectului, dar pot fi solicitate modificări ale activităţilor din cadrul proiectului.
  Articolul 18Dosarul proiectului(1) În vederea finanţării unui proiect de tineret/studenţesc, MTS/DJST/DSTMB întocmeşte dosarul proiectului, care va cuprinde:a) formular de finanţare, conform Anexei nr. 1;b) formularul de finanţare se însoţeşte obligatoriu de toate documentele depuse de solicitant la concurs;c) referat;
  d) propunere de angajare şi angajament bugetar;e) contract de finanţare.
  (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) se întocmesc de către salariaţii MTS/DJST/DSTMB, cu atribuţii în domeniul activităţii de tineret şi studenţeşti.(3) Fiecare proiect va fi alocat unui salariat MTS/DJST/DSTMB cu atribuţii în domeniul activităţii de tineret şi studenţeşti care va întocmi documentaţia necesară finanţării proiectului, va gestiona relaţia cu beneficiarul pe perioada proiectului.
  Capitolul VIII
  Derularea proiectelor de tineret/studenţeşti finanţate la Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi la Concursul naţional de proiecte studenţeştiArticolul 19Derularea proiectelor(1) Proiectele de tineret/studenţeşti se desfăşoară în perioada precizată în anunţul de participare publicat de MTS/DJST/DSTMB. Perioada de desfăşurare a unui proiect cuprinde pregătirea, derularea şi evaluarea.(2) Proiectele finanţate se încheie cel târziu la data prevăzută în contractul de finanţare, fără a se depăşi termenul limită prevăzut în anunţul de participare.Articolul 20Monitorizarea proiectelor(1) MTS/DJST/DSTMB - are dreptul de a monitoriza modul de derulare a proiectelor de tineret/studenţeşti prin verificarea rapoartelor de implementare şi prin efectuarea de vizite de monitorizare la sediul beneficiarului sau la locul/locurile de desfăşurare a activităţilor proiectelor.
  (2) Persoanele desemnate/Comisiile de monitorizare a modului de derulare a proiectelor şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului/decizie a directorului executiv al DJST/DSTMB.(2) În timpul monitorizării, se pot solicita beneficiarului acele documente care demonstrează realizarea activităţilor şi a cheltuielilor proiectului, pe care beneficiarii sunt obligaţi să le prezinte.(3) În urma monitorizării se întocmeşte un raport, care se păstrează împreună cu documentele proiectului de tineret/studenţesc şi de acesta se va ţine cont la evaluarea finală a implementării proiectului.(4) O copie a raportului se transmite beneficiarului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la realizarea acestuia.
  Capitolul IX Decontarea cheltuielilor pentru proiecte de tineret/studenţeşti finanţate la Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi la Concursul naţional de proiecte studenţeştiArticolul 21
  Decontul parţial(1) Pentru realizarea proiectului de tineret/studenţesc se poate face decontare parţială, în baza documentelor justificative legal întocmite, de până la 70% din valoarea contractului de finanţare, în timpul desfăşurării activităţilor proiectului şi în condiţiile în care acesta are o durată mai mare de 45 de zile.(2) Solicitarea pentru decontarea parţială se transmite odată cu acordul de finanţare a proiectului. Decontarea parţială este stipulată în contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între părţi.(3) Beneficiarii pot solicita cel mult o decontare parţială în perioada de implementare a proiectului.(4) Pentru realizarea unei decontări parţiale, beneficiarul transmite o cerere de decont şi un raport intermediar de implementare (realizat după aceeaşi structură ca şi raportul final de implementare), însoţite de documente justificative.(5) Cererea de decontare parţială este verificată în termen de 10 zile lucrătoare, perioadă în care se pot cere, în scris, clarificări şi completări, pe care beneficiarul este obligat să le transmită în termen de 5 zile lucrătoare, de la primirea solicitării. În cazul în care completările solicitate nu sunt conforme, beneficiarul pierde dreptul la decontarea parţială.(6) Cererea de decont se plăteşte în maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrare, cu excluderea termenelor la dispoziţia beneficiarului pentru aducerea de clarificări şi completări.
  Articolul 22Documente necesare pentru decontul de cheltuieli Pentru justificarea cheltuielilor în cadrul proiectelor de tineret/studenţeşti, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente:(1) Adresa de înaintare a cererii de decont de cheltuieli, care se completează conform modelului din Anexa nr. 7 la prezenta metodologie.(2) Documentul necesar MTS/DJST/DSTMB pentru lichidarea cheltuielii, factura beneficiarului, în original, conform legii finanţelor publice şi normelor de aplicare a acesteia, cu modificările şi completare în vigoare. Acest document trebuie să menţioneze explicit toate datele de identificare ale beneficiarului, numele proiectului şi numărul contractului de finanţare nerambursabilă, respectând prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare.(3) Copii ale documentelor justificative (facturi fiscale şi/sau bonuri fiscale), care au stat la baza cererii de decont înaintată către MTS/DJST/DSTMB. Copiile trebuie să fie certificate de către reprezentantul legal sau desemnat al beneficiarului, cu menţiunea "Copie conform cu originalul". În vederea evitării dublei finanţări, beneficiarul păstrează pentru control şi audit toate documentele justificative pentru cheltuielile solicitate la decontare purtând inscripţia "Plătit de MTS cu suma de ... contract nr. ...". În cazul în care proiectul beneficiază şi de o altă finanţare care nu intră sub incidenţa prevederilor referitoare la dubla finanţare, se menţionează "Plătit de MTS, contract nr. ...", iar suma acoperită dintr-o altă sursă este menţionată conform instrucţiunilor finanţatorului respectiv;(4) Documentele justificative ale angajării cheltuielilor (facturi) se depun la MTS/DJST/DTMB, în format scanat electronic şi în format fizic, în copie certificată la data depunerii cererii de decont, în timp ce documentele justificative ale efectuării plăţii (chitanţe, ordine de plată etc.) se depun în format scanat electronic şi în format fizic, în copie certificată, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii banilor. În cazul în care, în urma verificării documentelor de plată sau a verificărilor suplimentare ale proiectului, se constată că la decontul parţial şi final s-au plătit beneficiarului sume mai mari decât cele cheltuite pentru activităţile proiectului, MTS/DJST/DSTMB întocmeşte şi transmite beneficiarului o notă de debit. Beneficiarul este obligat să returneze sumele primite suplimentar, în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notei de debit;(5) Raportul de implementare şi Lista de indicatori, semnate de către responsabilul de proiect al beneficiarului şi contrasemnat de reprezentantul legal sau desemnat al beneficiarului, care se realizează conform modelului din Anexa nr. 8 şi Anexa nr. 9;
  (6) CD/DVD/USB cu imagini din timpul derulării proiectului de tineret/studenţesc. Se vor prezenta poze de grup din care să reiasă numărul total de participanţi, implicarea acestora în activităţile proiectului, locaţia în care se desfăşoară (spaţiul unde se desfăşoară activităţile, spaţiul de cazare şi de servire a mesei). Pentru tipărituri imagini în care să se observe în clar numele proiectului, perioada de derulare, locaţia, imagini cu sigla finanţatorului şi a beneficiarului. Pentru materiale promoţionale imagini în care să se observe în clar cel puţin denumirea proiectului şi sigla finanţatorului. Imagini cu tipărituri şi materiale promoţionale înaintea şi în timpul distribuirii, precum şi alte imagini considerate sugestive, din timpul derulării proiectului.(7) Împuternicirea reprezentantului desemnat al beneficiarului pentru decontarea cheltuielilor, în situaţia în care acesta nu este reprezentantul legal al beneficiarului;(8) Declaraţie pe proprie răspundere, conform modelului din Anexa nr. 10;(9) Lista de participanţi, în original, este obligatorie pentru toate proiectele de tineret/studenţeşti şi se întocmeşte conform modelului din Anexa nr. 11. Lista de participanţi trebuie să cuprindă toate persoanele pentru care se fac cheltuieli. Lista de participanţi se va însoţi obligatoriu de tabelul centralizator cu participanţii la proiect prevăzut la Anexa nr. 11.1, întocmit pe baza declaraţiilor prevăzute la Anexa nr. 11.2; aceste declaraţii se păstrează la beneficiar. Lista de participanţi şi tabelul prevăzut în Anexa 11.1 se vor realiza după ce fiecare participant a completat declaraţia cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzută în Anexa nr. 11.2.
  Articolul 23Decontare cheltuieli alocaţie de masă Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocaţia de masă (masă servită sau alimente):a) contract/notă de comandă pentru serviciile de masă;b) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, pentru masă servită;c) facturi sau bonuri fiscale până la valoarea stabilită de lege, pentru alimente;d) pontajul de masă, în original, întocmit conform Anexei nr. 13, semnat de unitatea prestatoare;e) proces verbal de recepţie a serviciilor de masă;f) NIR şi bon de consum în cazul asigurării meselor prin achiziţie de alimente.
  Articolul 24Decontare cheltuieli cazare Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea:a) contract/notă de comandă pentru serviciile de cazareb) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă;c) diagrama de cazare, în original, conform modelului prezentat în Anexa nr. 12, semnat de unitatea prestatoare;d) proces verbal de recepţie a serviciilor de cazare;e) la stabilirea cheltuielilor de cazare care se decontează se iau în considerare taxa de parcare hotelieră, taxa de staţiune şi alte taxe prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;
  Articolul 25Decontare cheltuieli de transport(1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul sunt:a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferată, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Anexei nr. 14;b) bilete pentru transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Anexei nr. 14;c) bilete şi tichete de îmbarcare pentru transportul cu avionul şi bilete pentru transportul pe căile de navigaţie fluvială, transport efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, potrivit dispoziţiilor legale şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Anexei nr. 14;d) factura fiscală detaliată şi foaia de parcurs/scrisoarea de transport în copie (cu menţiunea "copie conform cu originalul") pentru transportul cu mijloace de transport auto închiriate, potrivit dispoziţiilor legale;
  e) bonuri fiscale de combustibil pentru transportul cu autoturismul proprietate personală, cu aprobarea în prealabil a ordonatorului de credite, în condiţii similare celor prevăzute de dispoziţiile legale pentru salariaţii instituţiilor publice şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea transportului, întocmit conform Anexei nr. 14. Bonul fiscal va avea o dată de emitere din perioada desfăşurării activităţii, dar nu mai devreme de 2 zile înainte de începerea acesteia.
  (2) Se decontează drept cheltuieli de transport şi:a) taxele pentru trecerea podurilor;b) taxele de traversare cu bacul;c) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.(3) Toate documentele menţionate la art. 25, alin. (1) lit. a) - c) şi alin. (2) vor fi centralizate în cadrul aceluiaşi tabel, întocmit conform modelului din Anexa nr. 14.
  Articolul 26Decontare cheltuieli închiriere de bunuri Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri sunt:a) contract de închiriere de bunuri;b) factura fiscală ori alte documente justificative;c) proces verbal de predare-primire a bunurilor închiriate.Articolul 27
  Decontare cheltuieli bunuri şi servicii Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţii bunuri/servicii (altele decât serviciile de masă, cazare, transport şi serviciile menţionate la articolele următoare) sunt:a) factura fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;b) proces verbal de recepţie a bunurilor sau serviciilor, după caz.c) nota de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiunea beneficiarului, după caz;d) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat, după caz.
  Articolul 28Decontare cheltuieli prestări servicii de formare Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru prestări de servicii efectuate în cadrul proiectelor de tineret/studenţeşti (contracte cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice) sunt:a) contractul de prestări servicii;b) factură fiscală detaliată;c) raportul de activitate al activităţii prestate şi livrabile, după caz;d) proces verbal de recepţie a serviciului;e) pentru cursurile acreditate se va depune copie după catalogul absolvenţilor semnat de către comisia de evaluare;f) diploma de formator;g)
  declaraţia de disponibilitate a formatorului.
  Articolul 29Decontare cheltuieli realizare de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea sunt:a) factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;b) proces verbal de recepţie a produselor pentru tipărituri, inscripţionări;c) un exemplar din materialul multiplicat/imprimat, dacă este posibil. În caz contrar se ataşează imagini cu acesta;d) notă de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiune;e) bonul de consum cu explicaţia destinaţiei pentru proiectul decontat.Articolul 30Decontare cheltuieli activităţi social - culturale Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activităţi social - culturale sunt: factură fiscală, factură sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii.Articolul 31Decontare cheltuieli pentru realizarea materialelor audio-video, traduceri oficiale Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind realizarea materialelor audio-video, traduceri oficiale, sunt:a) contract prestări servicii sau contract de cesiune de drepturi de autor sau de proprietate intelectuală de prestări de servicii;
  b) factură fiscală sau statul de plată în cazul contractelor de cesiune de drepturi de autor sau de proprietate intelectuală.c) proces verbal de recepţie a rezultatului (serviciu/produs) contractat;d) o copie pe suport electronic CD/DVD/USB a rezultatului contractat;e) în cazul contractelor de cesiune de drepturi de autor sau de proprietate intelectuală: notă justificativă privind caracterul independent al activităţii conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 32Decontare cheltuieli trataţii
  Documentele justificative privind decontarea cheltuielilor pentru trataţii (cafea, ceai, apă minerală, băuturi răcoritoare etc.).a) facturi, chitanţe, bonuri fiscale, până la valoarea stabilită de lege;b) trataţiile se acordă în limita a 6,5 lei/persoană/zi.c) NIR şi bon de consum, în cazul achiziţionării directe de produse.
  Articolul 33Decontare alte cheltuieli Decontarea altor cheltuieli prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 259/2006, cu modificările ulterioare, altele decât cele menţionate anterior, se face prin documente justificative potrivit prevederilor legale în vigoare.
  Articolul 34Decontare cheltuieli privind contribuţia proprie şi/sau atrasă Documentele justificative pentru contribuţia proprie şi/sau atrasă, însoţite şi de alte documente care să dovedească respectiva contribuţie:a) factură/bon fiscal/chitanţă, în copie, semnate cu menţiunea "conform cu originalul";b) protocol/contract de sponsorizare/contract de colaborare, în copie, semnate cu menţiunea "conform cu originalul";c) contract de voluntariat/stat de plată, în copie, semnate cu menţiunea "conform cu originalul";d) declaraţie pe proprie răspundere cu privire la aparatura proprie/obiecte de inventar/spaţii - utilizate în timpul proiectului.Articolul 35
  Achiziţiile publice(1) Achiziţiile publice se efectuează în condiţiile art. 7 din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Beneficiarii au obligaţia de a achiziţiona bunurile şi serviciile cu respectarea principiilor prevăzute în legislaţia în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, inclusiv principiul celor 3 E (economicitate, eficienţă şi eficacitate). În situaţia în care există o suspiciune privind nerespectarea principiului celor 3 E, MTS/DJST/DSTMB pot solicita clarificări sau pot refuza plata.(3) Achiziţiile publice respectă calendarul de activităţi al proiectului.
  Articolul 36Termen de decontare cheltuieli Documentaţia completă pentru decontarea cheltuielilor se transmite finanţatorului de către beneficiar în termen de maximum 7 zile calendaristice de la terminarea proiectului de tineret/studenţesc. În cazul în care beneficiarul depune documentaţia incompletă, MTS va notifica, în scris, beneficiarul, care are obligaţia de a aduce completările solicitate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. În caz contrar MTS/DJST/DSTMB sistează acordarea finanţării proiectului de tineret/studenţesc.
  Articolul 37Condiţii de decontare(1) Se acceptă spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanţare, ca perioadă de derulare a proiectului.(2) Se acceptă spre decontare numai cheltuielile conform procedurilor prezentate în Ghidul de implementare, aprobat prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.Articolul 38Nedecontarea cheltuielilor(1) MTS/DJST/DSTMB nu va deconta cheltuielile pentru proiectele de tineret/studenţeşti care nu respectă prevederile contractului de finanţare şi/sau cheltuielile efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale cu incidenţă în derularea contractului.(2)
  Cheltuielile considerate eligibile se vor deconta conform prevederilor legale în vigoare, cu condiţia ca proiectul să îşi atingă scopul, prin formularul de finanţare.
  Articolul 39Modalitate de plată(1) Cererea de decontare este verificată în termen de 10 zile lucrătoare. Se pot cere clarificări şi completări, pe care beneficiarul este obligat să le transmită în termen de 5 zile lucrătoare, de la primirea solicitării. În cazul; în care completările solicitate nu sunt conforme, beneficiarul pierde dreptul la decontare, pun aplicarea art. 38.(2) Cererea de decont se plăteşte în maxim 30 de zile calendaristice de la înregistrare, cu excluderea termenelor la dispoziţia beneficiarului pentru aducerea de clarificări şi completări.
  Capitolul X Raportul Concursului naţional/local de proiecte de tineret şi al Concursului naţional de proiecte studenţeşti
  Articolul 40Raport Concurs MTS/DJST/DSTMB întocmeşte anual un raport al concursurilor în care se precizează cel puţin: numărul total de solicitări de finanţare primite, numărul total de proiecte finanţate, absorbţia realizată, valoarea planificată şi realizată a indicatorilor standard.Articolul 41AnexeAnexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
  Capitolul XI Dispoziţii finaleArticolul 42 Dispoziţiile prezentei metodologii se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.Anexa nr. 1la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti FORMULAR DE FINANŢARE PENTRU CONCURSUL NAŢIONAL/LOCAL DE PROIECTE DE TINERET ŞI CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE STUDENŢEŞTI (Toate câmpurile se completează în mod obligatoriu, cu excepţia câmpurilor nr. 4. Parteneri în proiect şi nr. 5. Descriere parteneriat şi capacitatea operaţională de a implementa proiectul)1. TITLUL PROIECTULUI
  2. DATELE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI
  Denumire solicitant
  Adresa poştală
  Telefon
  E-mail
  Site/Blog/profil reţele sociale
  Nume şi prenume reprezentant legal
  Telefon reprezentant legal
  E-mail reprezentant legal
  Persoană de contact
  Telefon persoană de contact
  E-mail persoană de contact
  3.
  DESCRIEREA SOLICITANTULUI ŞI CAPACITATEA OPERAŢIONALĂ DE A IMPLEMENTA PROIECTUL Misiune, activităţi principale, experienţa în implementarea de proiecte/activităţi similare, resursele de care dispune solicitantul şi pe care le poate mobiliza în cadrul proiectului, rolul solicitantului în cadrul proiectului, descrierea echipei de proiect, motivaţia implicării în acest proiect, principalele proiecte derulate în ultimii 2 ani (mai ales proiecte similare cu acesta).
  4. PARTENERI ÎN PROIECT (DACĂ E CAZUL)
  Denumirea parteneruluiAdresa poştală, e-mail, telefonPersoana care reprezintă partenerul în proiect
  1. ...
  2. ...
  5. DESCRIERE PARTENERIAT ŞI CAPACITATEA OPERAŢIONALĂ DE A IMPLEMENTA PROIECTUL (DACĂ ESTE CAZUL) Rolul partenerului, experienţa în implementarea de proiecte/activităţi similare, nivelul de implicare în proiect, modalitatea de coordonare a activităţilor.
  6. A. TEMAB. PRIORITATEA CONCURSULUI ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL
  C. TIPUL PROIECTULUI
  7. LOCUL ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE ALE PROIECTULUI
  8. REZUMATUL PROIECTULUI Scurtă descriere a contextului, a scopului proiectului şi a principalelor activităţi. (Includeţi aici scopul, rezultatele, importanţa, impactul şi beneficiul social sau economic - impact, pe care proiectul îl generează)
  9. PROBLEMA IDENTIFICATĂ Descrieţi problema abordată de proiect, modul în care a fost identificată şi în ce fel tinerii sunt afectaţi de aceasta. (Descrieţi contextul în care se derulează proiectul şi problema abordată în proiect. Folosiţi paragrafe secundare şi subtitluri pentru identificarea temelor şi a problemelor. Cum tratează oamenii/comunitatea problema respectivă acum? Cum credeţi că proiectul soluţionează problema?)
  10. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI. ÎNCADRAREA ÎN POLITICILE PUBLICE ÎN DOMENIUL TINERETULUI Formulaţi scopul şi obiectivele proiectului şi modul în care răspundeţi la atingerea obiectivelor publice în domeniul tineretului. (În ce domeniu (de exemplu, social, artistic etc.) se desfăşoară proiectul vostru? Care este scopul/schimbarea generată prin intermediul proiectului? Formulaţi obiectivele dar, succint şi cuantificabil, păstrând elementele SMART (specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp). Precizaţi tipul de activitate eligibilă principală a proiectului. Precizaţi prioritatea concursului în care se înscrie proiectul şi modul în care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015 - 2020 Dar la atingerea obiectivelor altor strategii de tineret locale sau regionale?) Programul de Guvernare 2018-2020
  11. INDICATORII PROIECTULUI Indicatorii (cantitativi, calitativi şi financiari) se vor menţină pentru fiecare obiectiv al proiectului)
  Indicatori Valoare preconizată
  cantitativi
  calitativi
  financiari
  12. PARTICIPANŢII PROIECTULUI Menţionaţi categoriile de persoane care vor fi implicate în proiect - grup ţintă, organizatori, voluntari, invitaţi, lectori etc. Dacă proiectul prevede implicarea tinerilor în situaţii de vulnerabilitate, detaliaţi situaţiile de oportunitate redusă cu care aceştia se confruntă. Se va respecta principiul egalităţii de şanse şi de gen şi al nediscriminării.
  13. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
  ACTIVITATEA Săptămâna 1S2S3S4S5..... (se va completa cu numărul de coloane necesar)
  Activitatea 1 (se va descrie activitatea şi se vor preciza resursele alocate)
  Activitatea 2
  ............
  14. PROMOVAREA ŞI VIZIBILITATEA PROIECTULUI. DISEMINAREA Şi EXPLOATAREA REZULTATELOR. Cum vă propuneţi să promovaţi proiectul şi finanţatorul? Cum veţi asigura diseminarea şi exploatarea rezultatelor proiectului?
  Cum asiguraţi măsuri minime privind principiul egalităţii de şanse, care să facă referire inclusiv la tinerii în situaţii de vulnerabilitate sau precaritate (NEET's, romi, proveniţi din mediul rural, etc.), în cadrul evenimentelor de promovare?
  15. REZULTATELE PROIECTULUI Descrieţi rezultatele preconizate ale proiectului, impactul la nivelul solicitantului, participanţilor, la nivelul comunităţii şi la nivel regional/naţional.
  16. BUGETUL PROIECTULUI
  Valoarea totală a proiectului:
  Contribuţia MTS (să nu depăşească 90% din valoarea totală a proiectului)
  Contribuţie proprie şi/sau atrasă (minimum 10% din valoarea totală a proiectului)
  A. Buget solicitat de la MTS/DJST/DSTMB
  Nr. crt.Tip de cheltuieli conform H.G. nr. 259/2006 cu modificările ulterioare (H.G. nr. 651/2009) Detaliere cheltuieliBuget solicitat de la MTS/DJST/DSTMB -lei-
  1. Cheltuieli privind alocaţia de masă* nr. pers. x nr. zile x .. lei/zi/pers.
  2. Cheltuieli privind cazarea nr. pers.x nr. nopţi x lei/noapte/pers
  3. Cheltuieli privind transportul** nr. participanţi x cheltuială medie/participant pentru transport
  4. Cheltuieli privind închirierea de bunuri şi servicii (săli, instalaţii, zi/unitate aparatură de birotică, echipamente sportive, electronice etc.) nr. unităţi x nr. zile x ...lei/zi/unitate
  5. Cheltuieli pentru achiziţii publice de servicii, lucrări şi produse nr. unităţi x nr. zile x ...lei/zi/unitate
  6. Cheltuieli pentru achiziţii de materiale consumabile valoare totală
  7. Cheltuieli privind poşta, telecomunicaţiile, internetul se va preciza tipul de cheltuieli şi costul unitar
  8. Cheltuieli pentru activităţi social- culturale se va preciza tipul de cheltuieli şi cost/persoană
  9. Cheltuieli pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea (afişe, flyere etc.) se va defalca pe categorii de produse astfel: nr. unităţi (buc/top/bax) x lei/unitate
  10. Cheltuieli pentru trataţii (cafea, apă minerală etc.)*** nr. pers x nr zile x... lei/zi/pers
  11. Cheltuieli pentru procurarea de cărţi, publicaţii şi materiale pe suport magnetic nr. buc. x...lei/buc
  12. Cheltuieli pentru promovarea activităţii de tineret (tricouri, pixuri, căni, şepci trofee etc. inscripţionate, bannere, roli-up) se va defalca pe categorii de produse astfel: nr. buc. x...lei/buc
  13. Prestări servicii: PFA, PJ, întreprinderi individuale, asociaţii/fundaţii contracte de cesiune de drepturi de autor (trainer facilitatori, animatori de tineret etc.) se va preciza nr. pers x ...lei/pers/zi x nr. zile sau nr. pers. x cost total/pers/stagiu (cu menţionarea nr. de zile/stagiu)
  TOTAL
  Notă:* baremul pentru masă este de 40 lei/zi/pers.
  ** cheltuielile pentru transport pot include transport cu mijloace de transport în comun sau personale şi trebuie să să se încadreze în costul mediu şi în valoarea totală alocată acestei categorii de cheltuieli per participant. Cheltuielile pentru avion vizează destinaţiile interne, în situaţia în care acestea se justifică.*** trataţiile se acordă în limita a 6,5 lei/persoană/zi
  B. Contribuţie proprie şi/sau atrasă
  Nr. crt.Tip de cheltuieliDetaliere cheltuieli Buget solicitant (Contribuţie proprie şi/sau atrasă) -lei-
  Se va trece defalcat Contribuţia în bani: ......
  Se va trece defalcat Contribuţia în natură având valoare exprimabilă în bani de: ........
  TOTAL
  17. DETALII BANCARE Codul fiscal al solicitantului: Denumirea şi adresa băncii: Titularul contului: Număr cont: Numele şi funcţia persoanei (persoanelor) cu drept de semnătură la bancă:1. ...................................../..............................2.
  ....................................../..............................
  Reprezentant legal: Numele şi prenumele: ............. Semnătura: ............. Ştampila: ............. Data: .............
  Anexa nr. 2la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti TITLUL PROIECTULUI ............ DECLARAŢIE DE INTEGRITATE Subsemnata/Subsemnatul, ........................ domiciliat în localitatea ............. judeţul/sectorul ......., strada ......, nr. ....., bloc ...., apartament ...., identificată/identificat prin CI/BI seria ....,nr. ......, eliberat de .............. CNP .............. în calitate de preşedinte al ......................., cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere următoarele:(1) Denumirea solicitantului ............. şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
  (2) Denumirea solicitantului ............. nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nici nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;(3) În situaţia aprobării finanţării proiectului .............. cu privire la implementarea acestuia, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice situaţie care m-ar împiedica în orice moment să acţionez în conformitate cu obiectivele MTS/DJST/DSTMB.(4) Declar că toate informaţiile din formularul de finanţare şi toate celelalte informaţii ataşate acestuia sunt în conformitate cu realitatea.(5) Declar că pentru cheltuielile pentru care solicităm co-finanţare din partea MTS, nu beneficiem de o altă finanţare nerambursabilă care să acopere mai mult decât procentul de co-finanţare care revine (denumirea solicitantului).(6) Solicitantul va asigura contribuţia proprie şi atrasă aşa cum sunt acestea prevăzute în capitolul Buget din formularul de finanţare.(7) Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.
  Subsemnata/Subsemnatul .............., în calitate de reprezentant legal al solicitantului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict. Data şi semnătura reprezentantului legal
  Anexa nr. 2.1.la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti TITLUL PROIECTULUI ..................... Declaraţie pe propria răspundere cu privire la finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectului depus Subsemnatul/a ....................., CNP ................. domiciliat/ă în ........... Str. ............... Nr. .... ap. .... tel. fix ........... tel. mobil ............... e-mail: ............................... în calitate de ............................. al solicitantului .................... cunoscând dispoziţiile articolului 326 Noul Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că proiectul ................................ nu beneficiază/nu a beneficiat de finanţare nerambursabilă de la MTS/DJST/DSTMB (Legea nr. 350/2005). Data şi semnătura reprezentantului legalAnexa nr. 2.2.la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti TITLUL PROIECTULUI ..................... Declaraţie pe propria răspundere
  Subsemnatul/a ................, CNP .............. domiciliat/ă în .......... Str. .......... Nr. .... ap. .... tel. fix .......... tel. mobil ............. e-mail: ....................... în calitate de ........................al solicitantului ........................ cunoscând dispoziţiile articolului 326 Noul Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că solicitantul:– nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,– nu am făcut obiectul unei hotărâri definitive şi irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecţie în acest sens.– nu este subiect al unui conflict de interese cu organizaţii sau persoane direct sau indirect implicate în procedura de acordare a finanţării nerambursabile.– nu este vinovat de distorsionări grave în procesul de transmitere a informaţiilor solicitate de finanţator sau nu reuşesc să furnizeze informaţiile solicitate– nu este vinovat de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care finanţatorul le poate justifica. Data şi semnătura reprezentantului legal
  Anexa nr. 3la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti FORMULAR DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A ELIGIBILITĂŢII PROIECTULUI ŞI SOLICITANTULUI Denumire proiect de tineret/studenţesc: ........................ Solicitant .............................I. VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE
  Nr. crt.CERINŢA/CRITERIUL DANUNU ESTE CAZUL CLARIFICĂRI
  C1 Documentele au fost depuse în plic sigilat
  C2 Documentele au fost depuse la MTS, Registratură din Str. Vasile Conta, nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România, respectiv la adresele DJST/DSTMB, sau transmise cu menţiunea "Pentru Concursul naţional de proiecte de tineret"/"Pentru Concursul local de proiecte de tineret"/"Pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti"(după caz).
  C3 Documentele au fost depuse în termenul stabilit în anunţul de participare
  C4 Formularul de finanţare (anexa nr. 1) este depus în original şi pe CD/DVD/memory stick, în format word.
  C5 Toate rubricile Formularului de finanţare (anexa nr. 1) sunt completate, acolo unde este cazul
  C6 Certificatul de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul de stat şi local există şi este depus în original sau copie conform cu originalul
  C7 Declaraţia de integritate există în original şi este semnată de reprezentantul legal al solicitantului conform modelului din anexa nr.2
  C8 Declaraţia pe propria răspundere conform căreia proiectul nu beneficiază/nu a beneficiat de finanţare nerambursabilă de la MTS/DJST/DSTMB alte fonduri publice, conform modelului din anexa nr. 2.1 există în original şi este semnată de reprezentantul legal al solicitantului.
  C9 Declaraţia pe propria răspundere, conform modelului din anexa nr. 2.2 există în original şi este semnată de reprezentantul legal al solicitantului
  C10 Extrasul din Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor sau Certificatul de grefa, în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor pentru asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr. 246/2005 există în original sau copie conform cu originalul
  C11 Extrasul din Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor sau Certificatul de grefa, depus cuprinde următoarele rubrici: conducerea asociaţiei/fundaţiei, sediu şi informaţii din care să reiasă că desfăşoară activităţi pentru tineret/studenţi
  C12 Regulamentul intern de organizare şi funcţionare, în cazul fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, există în copie conform cu originalul, pentru fundaţiile judeţene pentru tineret respectiv a Municipiului Bucureşti
  C13 Acordul de parteneriat există şi este depus pe CD/DVD/memory stick, scanat în format pdf.
  C14 CV-urile membrilor echipei de proiect din care să reiasă experienţa specifică activităţilor proiectului depus, există şi sunt depuse pe CD/DVD/memory-stick, scanat în format pdf.
  Proiectul şi solicitantul este declarant: [ ] Da [ ] Nu Solicitantul şi proiectul sunt declarate conforme dacă la toate criteriile aplicabile a fost bifat DA. Dacă la una dintre rubrici se bifează NU solicitantul/proiectul este declarat/declaraţi/neconform/neconformi. În cazul în care se bifează rubrica Clarificări, se vor solicita clarificări vizând conformitatea administrativă, conform prezentei metodologii, iar procedura se va relua prin completarea unui alt formular.
  II. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII PROIECTULUI ŞI SOLICITANTULUI
  Nr. crt.Grila de verificare a eligibilităţii proiectului şi a solicitantuluiDANUObservaţii
  C1 ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
  SC1.1. Proiectul se înscrie în tema şi priorităţile stabilite pentru concursuri, prevăzute în anunţul de participare
  SC1.2. Proiectul cuprinde tipurile de activităţi eligibile prevăzute la art. 4, alin. (3)
  SC1.3. Minimum 80% dintre persoanele din lista de participanţi, sunt: a) la proiectele de tineret: tineri cu vârstacuprinsă între 14 şi 35 de ani; b) la proiectele studenţeşti: studenţi.
  SC1.4. Solicitantul asigură contribuţia proprie şi/ sau atrasă de minimum 10% din valoarea proiectului de tineret/studenţesc (în bani şi/sau valorizată)
  SC1.5.
  Proiectul se încadrează în perioada de derulare stabilită pentru concurs, perioadă precizată în anunţul de participare, publicat în Monitorul Oficial al României şi pe site-ul MTS/DJST/DSTMB
  SC1.6.^1Proiectul are participanţi din minimum 2 judeţe, municipiul Bucureşti fiind asimilat unui judeţ.
  SC1.7.^2Participanţi din proiect au domiciliul în judeţul în care se organizează concursul sau prezintă documente doveditoare că îşi desfăşoară activitatea în judeţul respectiv
  SC1.8. Proiectul respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activităţii de tineret, conform Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare, pentru cheltuielile finanţate de MTS
  C2 ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI
  SC2.1 Solicitantul este asociaţie sau fundaţie care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 şi fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti care funcţionează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti cu modificările şi completările ulterioare
  SC2.2. Solicitantul desfăşoară programe/proiecte/activităţi pentru tineri/studenţi, conform Extrasului din Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificatului de grefă/Regulamentului intern de organizare şi funcţionare
  SC2.3. Solicitantul a respectat în ultimii doi ani contractele de finanţare nerambursabilă acordate şi/sau parteneriatele semnate cu finanţatorul şi au raportat corect, complet şi la timp în cadrul respectivelor contracte de finanţare/parteneriate
  SC2.4.
  Solicitantul nu depăşeşte numărul de proiecte prevăzut în anunţul de participare
  C2.5.^3 Solicitantul are sediul social/filială în judeţul în care se organizează concursul local de proiecte
  SC2.6. Solicitantul nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
  SC2.7. Solicitantul nu este vinovat de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care finanţatorul le poate justifica
  SC2.8.
  Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile referitoare la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau la plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat şi locale, în conformitate cu prevederile legale
  SC2.9. Solicitantul nu a făcut obiectul unei hotărâri definitive şi irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecţie în acest sens
  SC2.10. Solicitantul nu a fost declarat a fi într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale privind procedurile de achiziţie sau procedurile de acordare a finanţărilor
  SC2.11. Solicitantul nu este subiect al unui conflict de interese cu organizaţii sau persoane direct sau indirect implicate în procedura de acordare a finanţării nerambursabile
  SC2.12.
  Solicitantul nu este vinovat de distorsionări grave în procesul de transmitere a informaţiilor solicitate de finanţator sau nu reuşesc să furnizeze informaţiile solicitate
  ^1 Criteriul se aplică numai în cazul Concursul naţional de proiecte de tineret. În cazul Concursul local de proiecte de tineret se bifează NA. ^2 Criteriul se aplică numai în cazul Concursul local de proiecte de tineret. În cazul Concursul Naţional de proiecte de tineret se bifează NA. ^3 Criteriul se aplică numai în cazul Concursului local de proiecte. În cazul Concursul naţional de proiecte de tineret se bifează NA. Proiectul şi solicitantul sunt declarate eligibile: [ ] Da [ ] Nu
  Nume prenume evaluator, ...................... Data: ...................... Semnătura evaluator, ...................... Proiectul şi solicitantul sunt eligibili dacă la toate subcriteriile aplicabile a fost bifat DA. Grila de verificare a eligibilităţii trebuie să se încheie cu o concluzie clară cu privire la eligibilitatea proiectului şi a solicitantului. Numai în aceste condiţii un proiect va fi declarat eligibil. În caz contrar, proiectul este neeligibil.
  Notă : Doar proiectele şi solicitanţii care sunt eligibili trec în etapa de evaluare tehnică şi financiară.
  Anexa nr. 4la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti GRILĂ DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ
  Nr. crt.Proiectul pentru tineri/studenţi CRITERIU DE APRECIERE/SUBCRITERII DE APRECIEREPunctaj maxim 100 de puncte
  C1 Capacitate de implementare 10
  SC 1.1. Solicitantul are capacitatea operaţională de a implementa proiectul 6 (resurse - umane, financiare, materiale, informaţionale,de timp)6
  SC 1.2. Solicitantul are experienţa necesară realizării proiectului
  4
  C2 Problema identificată 14
  SC 2.1. Problema identificată este concretă, abordabilă şi susţinută de date statistice (reiese din descrierea problemei) 4
  SC 2.2. Problema este relevantă pentru grupul ţintă 4
  SC 2.3. Există concordanţă între problema identificată şi scop 4
  SC 2.4. Soluţia propusă de proiect are caracter inovator 2
  C3 Scop, obiective, activităţi, rezultate 18
  SC 3.1
  Există concordanţă între scop, obiective, activităţi şi rezultate 8
  SC 3.2 Obiectivele sunt specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp (SMART) 6
  SC 3.3 Există concordanţă între obiective şi indicatori 4
  C4 Participanţii proiectului 12
  SC 4.1. Definirea participanţilor (identificarea, descrierea) 6
  SC 4.2. Explicitarea modalităţii de selecţie 4
  SC 4.3. Propunerea de proiect include participanţi selectaţi din mai mult de 2 judeţe** 2
  C5 Activităţile propuse şi strategia cu privire la valabilitatea proiectului 16
  SC 5.1. Activităţile sunt clar definite şi coerente 6
  SC 5.2. Sunt precizate resursele alocate pentru fiecare activitate 6
  SC 5.3. Proiectul include un plan de promovare 4
  C6 Rezultatele şi impactul proiectului 14
  SC 6.1. Rezultatele proiectului sunt măsurabile şi reflectă în mod direct realizarea obiectivelor6
  SC 6.2. Impactul proiectului asupra participanţilor şi a solicitantului 6
  SC 6.3. Impactul asupra comunităţii 2
  C7 Bugetul este estimat realist şi este în concordanţă cu activităţile planificate 16
  SC 7.1. Cheltuielile sunt corelate cu activităţile, sunt necesare pentru realizarea activităţilor sunt estimate realist 8
  SC 7.2. Bugetul asigură implementarea eficientă a activităţilor, rezultatele dorite sunt atinse cu costuri optime 8
  Anexa nr. 5la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti FORMULAR DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ Denumire proiect de tineret/studenţesc: ............

  Nr. crt.Proiectul pentru tineri/studenţi CRITERII DE APRECIERE/SUBCRITERII DE APRECIEREPunctaj maxim 100 de puncteObservaţii evaluator
  C1 Capacitate de implementare
  SC 1.1. Solicitantul are capacitatea operaţională de a implementa proiectul (resurse - umane, financiare, materiale, informaţionale,de timp)
  SC 1.2. Solicitantul are experienţa necesară realizării proiectului
  C2 Problema identificată
  SC 2.1. Problema identificată este concretă, abordabilă şi susţinută de date statistice (reiese din descrierea problemei)
  SC 2.2. Problema este relevantă pentru grupul ţintă
  SC 2.3. Există concordanţă între problema identificată şi scop
  SC 2.4. Soluţia propusă de proiect are caracter inovator
  C3 Scop, obiective, activităţi, rezultate
  SC 3.1 Există concordanţă între scop, obiective, activităţi şi rezultate
  SC 3.2 Obiectivele sunt specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp (SMART)
  SC 3.3 Există concordanţă între obiective şi indicatori
  C4 Participanţii proiectului
  SC 4.1. Definirea participanţilor (identificarea, descrierea)
  SC 4.2. Explicitarea modalităţii de selecţie
  SC 4.3. Propunerea de proiect include participanţi selectaţi din mai mult de 2 judeţe**
  C5 Activităţile propuse şi strategia cu privire la vizibilitatea proiectului
  SC 5.1. Activităţile sunt clar definite şi coerente
  SC 5.2. Sunt precizate resursele alocate pentru fiecare activitate
  SC 5.3. Proiectul include un plan de promovare
  C6 Rezultatele şi impactul proiectului
  SC 6.1. Rezultatele proiectului sunt măsurabile şi reflectă în mod direct realizarea obiectivelor
  SC 6.2. Impactul proiectului asupra participanţilor şi solicitantului
  SC 6.3. Impactul asupra comunităţii
  C7 Bugetul este estimat realist şi este în concordanţă cu activităţile planificate
  SC 7.1. Cheltuielile sunt corelate cu alocarea pe activităţi, sunt necesare pentru realizarea activităţilor şi sunt estimate realist
  SC 7.2. Bugetul asigură implementarea eficientă a activităţilor, rezultatele dorite sunt atinse cu costuri optime
  * SC- subcriteriu ** Acest subcriteriu se aplică pentru Concursul naţional de proiecte de tineret. În cazul Concursului naţional de proiecte studenţeşti şi al Concursurilor locale, se menţin doar subcriteriile de la 4.1. şi 4.2. al căror punctaj devine 8 pentru subcriteriul 4.1 şi 4 pentru subcriteriul 4.2 Nume/prenume evaluator ............. Semnătura: ........... Data evaluării: ..............
  Modalitatea de acordare a punctajului se va realiza în baza ghidului de evaluare.
  Anexa nr. 6la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI/DJST/DSTMB ASOCIAŢIA .............../ CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ NR. ........ din .........Articolul 1BAZA LEGALĂ– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului României nr. ....... privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare/Hotărârea Guvernului nr. ....... privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret (DJST), respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti (DSTMB);– Hotărârea Guvernului nr. 259/2006, privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare;– Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. ......... pentru aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti– Rezultatele finale ale Concursului naţional de proiecte de tineret (CNPT) ......./Rezultatele finale ale Concursului naţional de proiecte studenţeşti (CNPS)/Concursului local de proiecte din judeţul/municipiul ..... (anul),– Referatul înregistrat la Ministerul Tineretului şi Sportului/DJST/DSTMB cu nr. ........– Hotărârea Judecătorească din data ........, pronunţată în dosarul ..........., de înfiinţare a Asociaţiei ............... <în cazul asociaţiilor>Articolul 2PĂRŢILEMINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI (MTS) cu sediul în Bucureşti, strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, tel. +40 (0)21 318 90 32+41, fax: +40 (0)21 307 64 18, cod fiscal nr. 26604620, cont nr. RO07TREZ23A670502590800X(CNPT)/R097TREZ23A6705Q2r<>2200X(CNPS) deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul/doamna .................... în calitate de Ministru SAU DJTS/DSTMB .......... cu sediul în ......., Strada ........., cod poştal .......... telefon ..........., cont ............., deschis la ........ sucursala ............. reprezentată prin domnul/doamna ..................... în calitate de Director ŞiASOCIAŢIA/FUNDAŢIA ............. cu sediul în ............, Strada ........ cod poştal .........., telefon ........... cont ................, deschis la .............. sucursala ........, cod fiscal ......... reprezentată prin ........... în calitate de Preşedinte, <în parteneriat cu: aceleaşi elemente de identificare - în caz de parteneriat>, denumită în continuare Beneficiar. Au convenit cele de mai jos:Articolul 3OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ Finanţarea de către MTS/DJST/DSTMB cu suma de ...... a proiectului de tineret/studenţesc ................. al ................. în vederea realizării acestuia, aşa cum este descris în Formularul de finanţare înregistrat la MTS/DJST/DSTMB, cu nr. ........ anexă la prezentul contract, de către ............, cu finanţare nerambursabilă de la MTS/DJST/DSTMB, din bugetul P2- Programul de susţinere a acţiunilor de tineret/din bugetul P4- Programul pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineri, în special studenţi.Articolul 4 DURATA CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ:(1)
  Prezentul contract de finanţare nerambursabilă se încheie pe perioada ..........
  Articolul 5 VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ: Valoarea totală a proiectului este de .....lei, din care :(1) - Contribuţia MTS/DJST/DSTMB: ....... Se va trece defalcat <pe tipuri de cheltuieli>:(2) - Contribuţia Beneficiarului: ....... Se va trece defalcat: Contribuţia în bani <pe tipuri de cheltuieli>: ..... Contribuţia în natură având valoare exprimabilă în bani de <pe tipuri de cheltuieli>: .....(3)
  Contribuţia partenerilor - dacă este cazul: ...... Se va trece defalcat: Contribuţia în bani <pe tipuri de cheltuieli>: .... Contribuţia în natură având valoare exprimabilă în bani de <pe tipuri de cheltuieli>: .....
  Articolul 6 MODALITĂŢI DE PLATĂ ŞI DECONTARE: Plata sumei prevăzute la Art 5, alin (1) se va face astfel:(1) După încheierea implementării proiectului, în termen de 30 de zile lucrătoare, de la data depunerii raportului de implementare şi a documentelor justificative ale angajării cheltuielilor, legal întocmite, în contul Beneficiarului ........... deschis la Banca ........... - sucursala .........;(2) Cererea de decont se verifică de către compartimentul de specialitate al MTS/DJST/DSTMB, care poate cere clarificări şi completări pe care beneficiarul este obligat să le facă în 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Cererea de decont se plăteşte în maximum 30 de zile de la înregistrare cu excluderea termenelor la dispoziţia beneficiarului pentru transmiterea clarificărilor şi completărilor;(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea plăţii, beneficiarul transmite MTS/DJST/DSTMB, format electronic scanat şi în format fizic în copie certificată, documentele justificative ale plăţii (chitanţe, ordine de plată etc.);
  (4) Se acceptă spre decont numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanţare nerambursabilă, ca perioadă de derulare a proiectului, respectiv în perioada ............(5) Se decontează parţial până la 70% din valoarea contractului, pe baza raportului intermediar de implementare şi a documentelor justificative de cheltuieli legal întocmite, suma de ...... reprezentând cheltuieli privind: ............ <se vor specifica tipurile de cheltuieli şi activităţile pentru care se va acorda decontare parţială>;(6) Diferenţa - ...... lei, se va deconta după încheierea proiectului de tineret/studenţesc şi prezentarea raportului de implementare şi a documentelor justificative de cheltuieli legal întocmite, aşa cum sunt acestea prevăzute de actele normative, în termen de 30 de zile lucrătoare;(7) În cazul în care, în urma verificării documentelor de plată sau a verificărilor suplimentare ale proiectului, se constată că la decontul parţial şi final s-au plătit beneficiarului sume mai mari decât cele cheltuite pentru activităţile proiectului, MTS/DJST/DSTMB întocmeşte şi transmite beneficiarului o notă de debit. Beneficiarul este obligat să returneze sumele primite suplimentar, în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notei de debit.
  Articolul 7OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR
  (1) OBLIGAŢIILE Şi DREPTURILE MTS/DJST/DSTMBa) Să finanţeze suma prevăzută la art. 5 alin. (1) în termenul prevăzut la art. 6 din prezentul contract;b) Poate dispune nedecontarea finanţării pentru proiectele care nu respectă prevederile contractului de finanţare nerambursabilă şi a metodologiei de finanţare;c) Are dreptul de a face verificări în perioada derulării contractului de finanţare nerambursabilă, pentru respectarea clauzelor contractuale cât şi ulterior prin organele sale de control.(2) OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE BENEFICIARULUIa) La încheierea prezentului contract de finanţare nerambursabilă, beneficiarul este obligat să semneze o declaraţie de integritate al cărui model este prevăzut în anexa la prezentul contract de finanţare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005;b) să realizeze obiectul contractului de finanţare nerambursabilă prevăzut la art. 3 în condiţiile prevăzute de Formularul de finanţare, anexă la prezentul contract;c)
  să asigure contribuţia proprie şi atrasă, aşa cum sunt acestea prevăzute în Formularul de finanţare, anexă la prezentul contract şi la Art. 5 alin. (2) şi (3);
  d) să menţioneze explicit (în mass-media şi pe toate tipurile de materiale informative şi în toate comunicările realizate în cadrul sau în legătură cu proiectul "Proiect de tineret cofinanţat de MTS/DJST/DSTMB";e) să informeze MTS/DJST/DSTMB cu privire la toate modificările produse în derularea proiectului, cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data producerii acestora;f) să notifice MTS/DJST/DSTMB cu privire la adresa exactă de derulare a activităţii principale a proiectului cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de derularea activităţii;g) să întocmească raport de implementare şi cerere de decont, să prezinte CD/DVD/USB cu imagini din timpul derulării proiectului aşa cum se prevede în Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. .......... pentru aprobarea Metodologiei pentru concursuri;h) să prezinte raportul de implementare şi documentele justificative de cheltuieli, legal întocmite, pentru capitolele de cheltuieli prevăzute la Art. 5, în termen de 7 zile lucrătoare de la încheierea proiectului de tineret. Să facă orice completare solicitată la raportul de implementare sau la documentele justificative de cheltuieli în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare.i) să prezinte documentele justificative de efectuare a plăţii, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii banilor, aşa cum: se prevede în Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. ....... pentru aprobarea Metodologiei pentru concursuri.
  Articolul 8MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI(1) Prezentul contract de finanţare nerambursabilă poate fi modificat doar prin Act adiţional semnat de ambele părţi, orice altă formă fiind nulă. Prin act adiţional nu poate fi modificată valoarea totală a bugetului proiectului şi nu poate fi diminuată valoarea indicatorilor menţionată în Formularul de finanţare, anexă la prezentul contract.(2) Prezentul contract de finanţare nerambursabilă poate înceta în următoarele cazuri:a) prin ajungerea la termen;b) prin stabilirea acestui lucru de comun acord între părţi - cu menţionarea în scris a datei încetării;c) în cazul în care una dintre părţi nu-şi respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare nerambursabilă, cealaltă parte, printr-o notificare scrisă poate rezilia contractul, rezilierea producând efecte de plin drept.d) în cazul în care beneficiarul prezintă la decont documente neconforme cu realitatea.Articolul 9LITIGII(1) Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului contract de finanţare nerambursabilă se vor soluţiona pe cale amiabilă.(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
  Articolul 10DISPOZIŢII FINALE(1) Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice.(2) Prezentul contract de finanţare nerambursabilă reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală între acestea, anterioară încheierii lui.(3) Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI/DJST/DSTMB Nume, prenume reprezentant legal Semnătura ................ ASOCIAŢIA/FUNDAŢIA .......... Nume, prenume reprezentant legal Semnătura ................
  Anexa nr. 7la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti - Antet Beneficiar - CERERE DE DECONT DE CHELTUIELI ADRESA DE ÎNAINTARE Nr. ........ din ............. Către : MTS /DJST/ DSTMB Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli/decontul parţial de cheltuieli al proiectului de tineret/studenţesc .........., care s-a desfăşurat în localitatea ......., în perioada .........., în valoare ..... lei, reprezentând finanţarea nerambursabilă de la MTS/DJST/DSTMB ........... şi contribuţia Beneficiarului ............. în baza contractului nr. .....din ........ conform documentelor justificative de cheltuieli anexate: Contribuţia MTS/DJST/DSTMB:
  Nr. crt.Tip, nr./data documentEmitentDenumire cheltuieliValoare
  Contribuţia solicitantului şi/sau partenerilor:
  Nr. crt.Tip, nr./data documentEmitentDenumire cheltuieliValoare
  Decontul mai cuprinde: Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont (de exemplu, raport de implementare, NIR, lista participanţi, CD/DVD, imagini etc.). Se va preciza numărul de pagini aferent decontului.
  Data şi semnătura reprezentantului legal al Beneficiarului Semnătura contabilului/directorului economic/managerului financiar al proiectului
  Anexa nr. 8la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti - Antet beneficiar - Număr de înregistrare: .......... din: ........../......../....... RAPORT DE IMPLEMENTARE
  Titlul proiectului
  Locul şi perioada de desfăşurare
  Organizator
  Parteneri
  Participanţi
  Total cheltuieli
  Suma decontată din bugetul MTS/DJST/DSTMB
  Suma reprezentând contribuţia proprie şi sau atrasă
  Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute
  Descrierea activităţilor realizate
  Promovarea proiectului şi a finanţatorului Se vor ataşa în mod obligatoriu copii după materialele (articole în presa scrisă şi/sau on-line, comunicate de presă, tipărituri, promoţionale, în situaţia în care aceasta s-a realizat în cadrul unor emisiuni radio sau televizate, se vor preciza postul, data şi emisiunea iar pentru afişe se va preciza locul afişării) prin care aceasta s-a realizat
  Probleme/obstacole în desfăşurarea proiectului, sugestii
  Concluzii, menţiuni
  Lista documente, materiale ataşate
  CD/DVD/USB cu imagini din timpul derulării proiectului de tineret/studenţesc. Se vor prezenta poze de grup din care să reiasă numărul total de participanţi, implicarea acestora în activităţile proiectului, locaţia în care se desfăşoară (spaţiul unde se desfăşoară activităţile, spaţiu de cazare şi de servire a mesei). Pentru tipărituri imagini în care să se observe în clar numele proiectului, perioada de derulare, locaţia, imagini cu sigla finanţatorului şi a beneficiarului. Pentru materiale promoţionale imagini în care să se observe în clar cel puţin denumirea proiectului şi sigla finanţatorului. Imagini cu tipărituri şi materiale promoţionale înaintea şi în timpul distribuirii, precum şi alte imagini considerate sugestive, din timpul derulării proiectului.
  Reprezentant legal beneficiar Numele şi prenumele: .................... Semnătura: ...................
  Anexa nr. 9la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti - Antet beneficiar - TITLUL PROIECTULUI .................. LISTA DE INDICATORI (va fi anexată în format Excel şi va avea următoarea structură)
  Indicatori Valoare preconizatăValoare finală Realizat/nerealizat
  (faţă de valoarea preconizată în Formularul de finanţare)
  Sursă de verificareComentariu/explicaţie în caz de nerealizare
  Calitativi, cantitativi şi financiari
  Anexa nr. 10la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti - Antet beneficiar - TITLUL PROIECTULUI ............. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE Subsemnata/Subsemnatul, .........., domiciliat în localitatea ........, judeţul/sectorul ......, strada .........., nr. ...., bloc ...., apartament ...., identificat prin CI/BI ....., CNP ............ în calitate de reprezentant al ............... , în proiectul .................... declar sub răspundere penală că datele şi actele furnizate MTS/DJST/DSTMB sunt autentice, astfel:1. Procedurile pentru cumpărarea directă şi/sau atribuirea contractului de achiziţie publică s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu privire la achiziţiile publice.
  2. Planul de activităţi, bugetul stabilit şi contribuţia partenerilor la realizarea proiectului au fost în conformitate cu documentele încheiate.3. Participanţii care se regăsesc în lista prezentată la decont au beneficiat de serviciile prevăzute în contractul de finanţare.4. A fost respectată legislaţia în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.5. Nu există alte elemente referitoare la proiect pe care finanţatorul ar fi trebuit să le cunoască şi nu au fost comunicate de către solicitantul finanţării.
  Data şi semnătură reprezentantului legal al beneficiarului
  Anexa nr. 11la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti - Antet beneficiar - LISTA DE PARTICIPANŢI Denumire proiect .......... Localitatea ............... Perioada ..................
  Nr. crt.Numele şi prenumele participantuluiSemnătura
  Data şi semnătura reprezentantului legal al Beneficiarului
  Anexa nr. 11.1.la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti - Antet beneficiar - TABEL CENTRALIZATOR CU PARTICIPANŢII Denumire proiect .............. Localitatea .................. Perioada .....................

  Nr. crt.Numele şi prenumeleAsociaţia/fundaţia/instituţia Data naşteriiCod numeric personal Seria şi numărul Carnet de student/nr. adeverinţă^4 Date de contact: adresa de email şi număr de telefon
  ^4 Doar pentru proiectele studenţeşti Declar sub răspundere penală că datele centralizate sunt conforme cu declaraţiile participanţilor la proiect, completate, de fiecare participant în parte, conform modelului din Anexa nr. 11.2 la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti, care sunt arhivate la sediul beneficiarului. Data şi semnătura reprezentantului legal al Beneficiarului
  Anexa nr. 11.2.la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT* PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL *Dacă participantul are vârsta sub de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă şi în măsura în care consimţământul respectiv este acordat sau autorizat de "titularul răspunderii părinteşti asupra copilului".Subsemnatul/Subsemnata ................. domiciliat/ă în ............. născut/ă la data de ......... în localitatea ..........., identificat/ă cod numeric personal ............. e-mail .......... telefon ........... declar prin prezenta:– Că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către .......... (numele ONGT/ONGS) pentru participare la proiectul .......... inclusiv pentru transmiterea datelor către Ministerul Tineretului şi Sportului/DJST ........../DSTMB, rezultate din prezenta declaraţie.– Că sunt de acord să fiu fotografiat în timpul proiectului şi că aceste materiale să fie utilizate pentru decontarea acestuia, fără a afecta însă imaginea mea personală sau instituţională (cu excepţia cazurilor justificate în care voi solicita expres să nu apar în aceste materiale).
  – Că sunt de acord să fiu contactat prin email şi/sau telefon de către organizatori/finanţatorul proiectului respectiv MTS/DJST/DSTMB, doar în situaţii strict legate de proiectul .............. .– Că am fost informat despre drepturile pe care le am în calitate de persoana vizată de prelucrare a datelor cu caracter personal le deţin - dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare, dreptul la ştergere a dalelor, dreptul la restricţionare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a retrage consimţământul.
  Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către ............(numele asociaţiei/fundaţiei) pentru decontarea proiectului ................. la Ministerul Tineretului şi Sportului /DJST ......./DSTMB determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice. Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util. Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate mai jos sunt voluntare. Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Ministerul Tineretului şi Sportului/ DJST ....../DSTMB. Notificarea de revocare a consimţământului poate fi realizată prin e-mail. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că revocarea consimţământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimţământului (notificarea nu are impact retroactiv), în cazul în care consimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus. Data: Semnătura participant:
  Anexa nr. 12la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti - Antet beneficiar -
  Diagrama de cazare Denumire proiect .......... Perioada .................. Locul de desfăşurare ...... Unitatea prestatoare de servicii ...........
  Nr. Crt.Nr. camereiNumele şi prenumele participantului Tarif/ziNr. zileValoare serviciu
  Data şi semnătură reprezentantului legal al Beneficiarului ............ Unitatea prestatoare de servicii Data şi semnătura ..............
  Anexa nr. 13la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti - Antet beneficiar - PONTAJ DE MASA Denumire proiect .............. Perioada ................. Locul de desfăşurare .......... Unitatea prestatoare de servicii .............

  Nr. Crt.Nume /PrenumeZIUA ...ZIUA ...ZIUA ...ZIUA ...ZIUA ...Semnătura
  MDD C MDD C MDD C
  MDD C MDD C
  Data şi semnătura reprezentantului legal al Beneficiarului ......... Unitatea prestatoare de servicii Data şi semnătura ..............
  Anexa nr. 14la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti - Antet beneficiar - TABEL cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului Denumire proiect ................ Localitatea ................ Perioada ..................

  Nr. crt.Numele şi prenumeleRutaSeria bilet/bon fiscal combustibil SumaSemnătura
  Data şi semnătura reprezentantului legal al Beneficiarului ...........
  Anexa nr. 15la Metodologia pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti (se întocmeşte de salariaţii MTS/DJST/DSTMB) Antet MTS/ DJST/DSTMB DECONT DE CHELTUIELI Nr. ...... din ....... Denumire proiect ........ Numele asociaţiei/fundaţiei ........... Locul de desfăşurare: ................. Perioada de desfăşurare: .............. Documente justificative de cheltuieli anexate la decontul nr. ........ Factura fiscală nr. ........
  Programul din care este finanţat proiectul (P2/ P4)Buget angajat pe proiectBuget propus spre decontare
  Notă: Decontul înaintat spre aprobare respectă prevederile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. ........ pentru aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti
  Vizat/AprobatNume: Funcţie: Data Semnătura
  Verificat Nume: Funcţie: Data Semnătura
  -----