Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 14 martie 2019privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare de nivel liceal acreditate, de noi specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate din cadrul filierei teoretice şi/sau vocaţionale, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 5 aprilie 2019Data intrării în vigoare 05-04-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 3.668 din 14 martie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 264 din 5 aprilie 2019
  Articolul 1Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare de nivel liceal acreditate pot înfiinţa noi specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate din cadrul filierei teoretice şi/sau vocaţionale, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie.Articolul 2Unităţile de învăţământ menţionate la art. 1 vor solicita acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) pentru înfiinţarea de noi specializări, până cel mai târziu la data de 15 octombrie, pentru anul şcolar următor.Articolul 3(1) În vederea obţinerii acordului ARACIP, unităţile de învăţământ menţionate anterior înaintează ARACIP o cerere-tip, însoţită de următoarele documente:a) fişa-tip a unităţii de învăţământ, conform modelului ARACIP;b) rapoartele anuale de evaluare internă (RAEI) realizate de unitatea de învăţământ în ultimii 3 ani;c)
  noul proiect de dezvoltare instituţională, realizat pe termen mediu 3-5 ani;
  d) proiectul de ofertă educaţională.
  (2) Cererea şi fişa-tip se vor înainta ARACIP în format letric, iar documentele menţionate la alin. (1) se vor încărca în aplicaţia calitate.aracip.eu.
  Articolul 4Cererea va fi soluţionată de ARACIP în maximum 45 de zile de la data înregistrării, prin emiterea acordului ARACIP în formatul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură sau printr-o notificare privind respingerea cererii, după caz.Articolul 5
  Acordul ARACIP se aduce la cunoştinţa unităţii de învăţământ respective şi inspectoratului şcolar în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
  Articolul 6După emiterea acordului, ARACIP este obligată să actualizeze în mod corespunzător informaţiile cuprinse în Registrul unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate să funcţioneze provizoriu.Articolul 7Unităţile de învăţământ au obligaţia de a solicita acreditarea pentru noile specializări pentru care s-a emis acordul ARACIP, în termenele şi cu respectarea procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.ANEXĂla procedură - SPECIMEN -ACORD DE ÎNFIINŢAREAvând în vedere prevederile art. 29 alin. (2^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de Cererea înregistrată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar cu nr. ………………, însoţită de documentaţia aferentă, depusă de unitatea de învăţământ preuniversitar ……………., cu sediul în ……………, nivelul/nivelurile ………………., profilul ……………….., autorizat să funcţioneze provizoriu/acreditat prin ………………,începând cu anul şcolar …………………., în cadrul profilului/profilurilor ……………. vor fi înfiinţate următoarele specializări: ………………… .Capacitatea maximă de şcolarizare în unitatea de învăţământ …………….. este de ……………… .Unitatea de învăţământ …………………………….. are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică, în anul şcolar ……………………, sub sancţiunea revocării prezentului acord.Preşedintele Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar,……………………………….Nr. ………………………Data ……………………-----