Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 1 aprilie 2019de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 3 aprilie 2019Data intrării în vigoare 03-04-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 721/481/310/2019, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 258 din 3 aprilie 2019.
  Articolul 1Prezenta Procedură de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare procedură, are rolul de a stabili etapele, responsabilităţile şi documentele aferente în procesul de acordare a subvenţiilor cu această destinaţie în vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în cadrul proiectelor cofinanţate din Programul operaţional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, activităţile cuprinzând şi acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces persoanelor cu dizabilităţi beneficiare de servicii de informare şi consiliere profesională, mediere şi formare profesională.Articolul 2În înţelesul prezentei proceduri, prin tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces se înţelege orice produs de asistare, inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente şi software, utilizat de către sau pentru persoanele cu dizabilităţi pentru:a) participare;b) protecţie, suport, training, măsurarea sau înlocuirea funcţiilor sau structurilor corpului şi a unor activităţi;c) prevenirea deficienţelor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare.Articolul 3
  Subvenţia menţionată la art. 1 se acordă sub forma unui voucher, care poate fi utilizat exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, menţionate în Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cuprinsă în anexa nr. 1 la prezenta procedură, denumită în continuare lista.
  Articolul 4Persoanele care pot beneficia de voucher sunt persoanele adulte încadrate în grad de handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, denumite în continuare persoane îndreptăţite. Articolul 5(1) Voucherul se eliberează la cererea persoanei îndreptăţite, care depune, în scris sau electronic, la registratura/adresa de e-mail a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucureşti în evidenţa căreia se află, denumită în continuare DGASPC, o cerere, care va cuprinde următoarele elemente:a) domiciliul sau reşedinţa, seria, numărul BI/CI; b) numărul şi perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţele, respectiv sectoarele municipiului Bucureşti sau a deciziei eliberate de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
  c) număr de telefon fix sau mobil, e-mail;d) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces; e) document din care reiese că beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională; f) semnătura solicitantului.
  (2) Modelul cererii menţionate la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură şi va fi postat pe site-ul fiecărei DGASPC. Cererea poate fi depusă şi de reprezentantul legal, precum şi de către organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap. (3) Modelul recomandării menţionate la alin. (1) lit. d) este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.
  Articolul 6DGASPC transmite lunar către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi cererile centralizate privind eliberarea voucherelor. Articolul 7(1) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi asigură tipărirea voucherelor, precum şi transmiterea acestora către DGASPC. Distribuirea voucherelor persoanelor îndreptăţite revine DGASPC competente.(2) Modelul voucherelor, precum şi modalitatea de acordare şi distribuire a acestora se stabilesc în metodologia aprobată prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 8Voucherul conţine următoarele informaţii:a) datele de identificare ale persoanei îndreptăţite: numele şi prenumele, data naşterii, CNP, serie/nr. BI/CI, domiciliul;b) valoarea maximă;c) perioada de valabilitate; d) numărul - format din indicativul judeţului aferent fiecărei DGASPC în evidenţa căreia se află persoana cu dizabilităţi (de exemplu: AB pentru judeţul Alba, AG pentru judeţul Argeş, B1 pentru sectorul 1 al municipiului Bucureşti etc.), urmat de cinci cifre în ordine crescătoare, pornind de la 00001 pentru fiecare judeţ, respectiv sector al municipiului Bucureşti; e) tipul recomandat de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;f) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
  Articolul 9(1) Voucherul este nominal şi netransmisibil, având o perioadă de valabilitate în care poate fi utilizat de 6 luni. În cazul neutilizării voucherului în perioada de 6 luni, există posibilitatea eliberării, la cerere, a unui nou voucher cu aceeaşi valabilitate. Termenul de valabilitate a unui voucher nu depăşeşte luna decembrie 2023. (2) Voucherul este folosit exclusiv la achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în lista cuprinsă în anexa nr. 1. (3) Dacă valoarea produsului achiziţionat este mai mare decât cea a voucherului, diferenţa este suportată de persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal al acesteia, după caz.(4) Voucherul este utilizat exclusiv de către persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal al acesteia, în baza actului de identitate, o singură dată, în perioada de valabilitate a voucherului.(5) Voucherul este utilizat doar la operatorii economici - furnizori/producători de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro.
  (6) Produsele achiziţionate în baza voucherelor fac obiectul decontării doar cu operatorii economici menţionaţi la alin. (5), la valoarea prevăzută în documentul care atestă transferul dreptului de proprietate al produsului, în condiţiile legii, fără a depăşi valoarea maximă prevăzută la art. 8 lit. b).
  Articolul 10(1) Pentru a fi inclus în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, operatorul economic prevăzut la art. 9 alin. (5) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) să îşi declare disponibilitatea de a fi inclus în listă, printr-o cerere adresată Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, precizând produsele pe care intenţionează să le comercializeze şi preţul acestora; b) să desfăşoare activităţi de comercializare a produselor de tip tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces; c) să aibă punct de lucru (magazine)/reprezentant zonal; în sensul prezentei proceduri, prin reprezentant zonal se înţelege persoana desemnată de operatorul economic să prezinte şi să comercializeze produsele asistive;d) să aibă aviz de funcţionare pentru activităţi în domeniul dispozitivelor medicale, valabil pentru sediul/punctul de lucru, eliberat de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, potrivit dispoziţiilor art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;e) produsele de tip tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces să fie înregistrate/notificate la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, după caz, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; f) să aibă o evidenţă cantitativ-valorică pentru produsele de tip tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces comercializate;g) să aibă sediul/punctul de lucru într-un spaţiu accesibilizat, destinat recepţiei beneficiarilor;h) să deţină site accesibil persoanelor cu dizabilităţi, care să cuprindă informaţii referitoare la produsele comercializate şi preţurile acestora;i) activitatea să se desfăşoare cu personal calificat;j) să aibă o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în incinta unităţii, şi program de lucru afişat la loc vizibil;
  k) să aibă afişată în sala de aşteptare lista completă, actualizată, cu toate produsele, care să includă preţul de vânzare a acestora;l) pentru fiecare produs comercializat să existe o fişă cu specificaţiile tehnice ale produsului şi care să fie accesibilă;m) să ofere instrucţiuni/manual de utilizare pentru tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces comercializate, în limba română. Primirea instrucţiunilor este confirmată prin semnătura beneficiarului; n) să deţină declaraţii de conformitate CE emise de producător şi/sau reprezentantul autorizat al producătorului în Uniunea Europeană şi, după caz, certificate de conformitate CE emise de un organism notificat, valabile, pentru tehnologiile şi dispozitivele asistive şi tehnologiile de acces comercializate, şi să elibereze certificate de garanţie pentru tehnologiile şi dispozitivele asistive şi tehnologiile de acces comercializate;o) să deţină un registru de garanţie cu rubrică pentru service, în care beneficiarii să confirme primirea fişei de garanţie şi reparaţiile;p) să dea o declaraţie privind menţinerea preţului pe o perioadă de minimum 6 luni.
  (2) Evaluarea furnizorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor menţionate la alin. (1) se realizează de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi.(3) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi lansează periodic, la intervale de 3 luni, invitaţia de înscriere/completare în lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.
  Articolul 11Modelul cererii menţionate la art. 10 alin. (1) lit. a), precum şi modalitatea de decontare a voucherelor se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.Anexa nr. 1 la procedură LISTA tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare
  Nr. crt.ClasaSubclasaCod produs ISO 9999:2016Diviziune (denumire produs)Scopul propus al dispozitivului
  104 PRODUSE ASISTIVE PENTRU MĂSURAREA, SPRIJINIREA, ANTRENAREA SAU ÎNLOCUIREA FUNCŢIILOR ORGANISMULUI Produse care monitorizează şi atestă condiţia medicală a unei persoane şi produse care sprijină sau asigură un înlocuitor pentru o funcţie specifică a organismului Produse asistive ataşate organismului pentru sprijinirea neuromusculoscheletală sau a funcţiilor legate de mişcare04 27 Stimulatoare Produse asistive pentru creşterea, descreşterea sau stabilizarea funcţiilor corpului, prin stimulatoare nonortotice04 27 09Stimulatoare musculare neutilizate ca ortezeEchipament pentru stimularea unui muşchi sau a unei arii musculare particulare care îi produce contractarea sau relaxarea Sunt incluse, de exemplu, stimulatoarele care tratează incontinenţa.
  04 33 Produse asistive pentru menţinerea integrităţii ţesutului Sunt incluse, de exemplu, produse care previn rănile produse de presiune şi ulcerele de decubit.04 33 03Perne pentru şezut şi salteluţe pentru integritatea ţesutuluiDispozitive pentru integritatea ţesutului prin redistribuirea greutăţii pe şezut
  04 33 06Produse asistive pentru integritatea ţesutului în poziţia culcatProduse proiectate pentru redistribuirea greutăţii pe părţile vulnerabile ale corpului în poziţia culcat şi pentru prevenirea echimozelor şi a ulcerelor de decubit
  04 33 09Echipament special pentru integritatea ţesutuluiEchipament pentru evaluarea sau prevenirea excesului de presiune asupra unor părţi ale corpului Sunt incluse, de exemplu, alarmele pentru integritatea pielii.
  205 PRODUSE ASISTIVE PENTRU EDUCAŢIE ŞI ANTRENAREA ABILITĂŢILOR Produse proiectate în scopul de a furniza instruire pentru îmbunătăţirea capacităţii şi performanţei fizice, mentale şi a activităţilor sociale ale unei persoane în scopul de a creşte participarea persoanei în toate domeniile relevante (cum ar fi comunicarea, îngrijirea personală, mobilitatea, gospodărirea, munca, educaţia şi recreerea) Dispozitivele care au o altă funcţie decât cea de antrenare, dar care pot fi folosite şi pentru antrenare, trebuie să fie incluse în clasa care acoperă funcţia lor principală.05 09 Produse asistive pentru antrenarea continenţei Dispozitive pentru antrenarea persoanei să îşi controleze vezica şi intestinele05 09 13Alarme de incontinenţă Dispozitive care produc un semnal când are loc urinarea sau defecaţia involuntară
  3.06 PRODUSE ASISTIVE ATAŞATE DE CORP CARE SUSŢIN FUNCŢIILE NEUROMUSCULOSCHELETALE SAU LEGATE DE MIŞCARE (ORTEZE) SAU ÎNLOCUIESC STRUCTURI ANATOMICE (PROTEZE) Ortezele sunt dispozitive aplicate extern utilizate pentru a modifica caracteristicile structurale şi funcţionale ale sistemului neuromusculoscheletic; protezele sunt dispozitive aplicate extern utilizate pentru a înlocui, în întregime sau parţial, un segment al corpului absent sau cu deficienţă.
  Sunt incluse, de exemplu, orteze externe acţionate de energia corpului uman sau acţionate de o energie exterioară acestuia, proteze, încălţăminte ortopedică. Sunt excluse endoprotezele, care nu sunt incluse în acest standard internaţional.
  06 03 Orteze pentru coloana vertebrala şi craniene Orteze proiectate să modifice caracteristicile structurale şi funcţionale ale sistemului neuromusculoscheletic, ale coloanei vertebrale şi ale craniului06 03 21Orteze cranieneOrteze care înconjoară craniul
  06 03 39Dispozitive de posturare avansată a mandibulei (maxilarului inferior)Orteze purtate în gură utilizate pentru a permite modificarea poziţiei manidibulei (maxilarului inferior) faţă de maxilarul superior. Sunt incluse, de exemplu, atele pentru avans mandibular.
  06 15 Orteze hibrid şi orteze funcţionale cu stimulare neuromuscularăDispozitive proiectate să compenseze pierderea funcţiei motorii prin stimulare electrică (FES) Sunt incluse, de exemplu, stimulatoare electrice funcţionale, sisteme ortotice hibride utilizate în combinaţie cu orteze mecanice.
  06 18 Proteze pentru membrul superior06 18Proteză de braţ cu articulaţii mobile şi cu cupă cu manşonDispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului superior
  Proteză de antebraţ cu articulaţii mobile şi cu cupă cu manşonDispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului superior
  Cupă protetică membru superior cu manşon intern
  Dispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului superior
  06 18 24Mâini şi degete proteticeComponente funcţionale ale protezelor de membru superior care substituie o parte din atributele senzoriale şi dinamice ale membrului normal; mâinile protetice sunt proiectate să substituie câteva din funcţiile mâinii normale şi pot fi statice, pasive, active sau combinate pasive/active; mâinile protetice pot fi acţionate de energia corpului uman sau acţionate de o energie exterioară acestuia.
  06 18 25Dispozitiv terminal cârlig şi alte dispozitive terminale care angajează o mişcare de prindere tip pensăComponente funcţionale ale protezelor de membru superior care substituie o parte din atributele senzoriale şi dinamice ale membrului normal, cum ar fi cârligul care angajează o mişcare de prindere tip pensă
  06 24 Proteze pentru membrul inferior06 24Proteză de gambă modulară cu sistem de vacuum Ossur, picior Pro-Flex XC, ţeavă, adaptor ţeavă, cosmeticăDispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior, format din: • Picior Pro-Flex XC cu unitate • Silicon Iceross Dermo Seal-In • Cupă • Burete cosmetic • Ciorap cosmetic • Sistem de vacuum Ossur: - Ţeavă - Adaptor ţeavă
  Proteză de gambă modulară cu sistem de vacuum Ossur, picior ProFlex Foot Balance, ţeavă, adaptor ţeavă, cosmetică
  Dispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior, format din: • Picior Pro-Flex Foot Balance • Silicon Iceross Dermo Seal-In • Cupă • Burete cosmetic • Ciorap cosmetic • Sistem de vacuum Ossur: - Ţeavă - Adaptor ţeavă
  Proteză de gambă modulară cu sistem de vacuum Ossur, picior ProFlex Foot Assure, ţeavă, adaptor ţeavă, cosmeticăDispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior, format din: • Picior Pro-Flex Foot Assure • Silicon Iceross Dermo Seal-In • Cupă • Burete cosmetic • Ciorap cosmetic • Sistem de vacuum Ossur: - Ţeavă - Adaptor ţeavă
  Proteză de coapsă modulară cu sistem de vacuum Ossur, picior Flex Foot Assure, silicon Iceross Seal-In, genunchi Ossur OP4, ţeavă, adaptor ţeavă, cosmeticăDispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior, format din: • Picior Flex Foot Assure • Articulaţie de genunchi OP4 • Silicon Iceross Seal-In TF • Cupă • Burete cosmetic • Ciorap cosmetic • Sistem de vacuum Ossur: - Ţeavă - Adaptor ţeavă
  Proteză de coapsă modulară cu sistem de vacuum Ossur, picior Flex Foot Assure, silicon Iceross Seal-In, genunchi Ossur OFM2, ţeavă, adaptor ţeavă, cosmeticăDispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior, format din: • Picior Flex Foot Assure • Articulaţie de genunchi OFM2 • Silicon Iceross Seal-In TF • Cupă • Burete cosmetic • Ciorap cosmetic • Sistem de vacuum Ossur: - Ţeavă
  - Adaptor ţeavă
  Proteză de coapsă modulară cu sistem de vacuum Ossur, talpă şi gleznă mobilă, silicon Iceross Seal-In, genunchi Ossur OFM2, ţeavă, adaptor ţeavă, cosmeticăDispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior: • Talpă şi gleznă mobilă • Articulaţie de genunchi OFM2 • Silicon Iceross Seal-In TF • Cupă • Burete cosmetic • Ciorap cosmetic • Sistem de vacuum Ossur: - Ţeavă - Adaptor ţeavă
  Articulaţie de genunchiComponentă a unui dispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior
  Cupă vacuum şi silicon - proteză de gambăComponentă a unui dispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior, formată din: cupă gambă, sistem de vacuum Ossur, silicon Iceross Dermo Seal-In
  Cupă cu vacuum şi silicon - proteză de coapsăComponentă a unui dispozitiv inteligent care înlocuieşte o parte a membrului inferior, formată din: cupă coapsă, sistem de vacuum Ossur, silicon Iceross Dermo Seal-In TF
  06 30 Alte proteze decât protezele de membre Dispozitive utilizate pentru a înlocui în întregime sau parţial funcţia şi estetica unui segment corporal absent, altul decât membre
  06 30 21Proteze oculareDispozitive care reproduc estetica ochiului
  06 30 24Proteze auraleDispozitive care reproduc estetica urechilor
  06 30 27Proteze nazaleDispozitive care reproduc estetica nasului
  06 30 30Proteze faciale compuseDispozitive care reproduc estetica feţei în întregime sau parţial Sunt incluse, de exemplu, protezele de ochi, protezele de ureche, proteze de nas şi protezele care combină câteva sau toate acestea.
  06 30 33Proteze palatineDispozitive care reproduc funcţia boltei palatine
  412 PRODUSE ASISTIVE PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI PARTICIPARE REFERITOARE LA MOBILITATE PERSONALĂ ŞI TRANSPORT Produse destinate să susţină sau să înlocuiască capacitatea unei persoane de a se deplasa în interior sau în exterior, de a se transfera dintr-un loc în altul sau de a utiliza mijloace de transport personale sau publice Produse asistive pentru controlul, transportul, mutarea şi manipularea obiectelor şi dispozitivelor
  12 07 Accesorii pentru produse asistive de mers Dispozitive proiectate pentru a fi utilizate cu dispozitivele de mers cu un scop specific 12 07 30Accesorii care permit unei persoane să manipuleze produse asistive de mersProduse adăugate la produsele asistive de mers pentru a permite utilizatorului să se deplaseze în direcţia dorită şi să controleze viteza Sunt incluse, de exemplu, bare de împingere, roţi antirăsucire, dispozitive pentru a depăşi praguri şi curbe, frâne continue. Handbike (ataşabil fotoliului rulant, ajută persoana utilizatoare să devină independentă în spaţiul înconjurător)
  12 12 15 Dispozitive de ridicare pentru a transfera o persoană fără scaun cu rotile în interiorul sau în afara vehiculelor Elevator electric pentru transferul unei persoane tetraplegice din scaunul rulant în maşină şi invers
  12 12 18 Produse asistive pentru transferul persoanei aşezate în scaun cu rotile în interiorul sau în afara vehiculelor
  12 12 21 Produse asistive pentru încărcarea scaunului cu rotile (neocupat) pe sau în vehicule
  12 17 Diverse vehicule motorizate 12 17 03 Sisteme electrice de transport pentru urcatul scărilor Liftkar - dispozitive de urcat scări pentru toate tipurile de scaun rulant
  12 18 Tricicluri
  12 18 12Scutere fără motor propulsate prin împingerea cu un picior
  12 22 Scaune cu roţi manuale Dispozitive care asigură mobilitatea prin intermediul roţilor cu un sistem de sprijin al şezutului pentru o persoană cu limitare a mobilităţii şi care permite unui ocupant sau unui asistent să furnizeze energie de operare Sunt incluse, de exemplu, verticalizator care permite unei persoane să se ridice şi să menţină ortostatismul, scaune cu roţi, manuale, pentru posturare în clinostatism, scaun cu roţi pentru zăpadă, scaun cu roţi pentru plajă, scaun cu roţi pentru uzul în piscină, scaun cu roţi cu saşiu12 22 03Scaune cu roţi bimanuale şi mânere de acţionareScaune cu roţi proiectate pentru a fi propulsate şi direcţionate de ocupant prin împingerea cu ambele mâini a roţilor sau a mânerelor de acţionare a roţilor Sunt incluse, de exemplu, roţi cu acţionare pe faţă şi roţi cu acţionare pe spate. Scaun rulant activ, recomandat persoanelor cu mobilitate a trenului superior de la moderat la foarte bună. Este confecţionat din materiale ultrauşoare (de exemplu, carbon)
  12 22 09Scaune cu roţi cu antrenare manuală de o singură parteScaune cu roţi proiectate pentru a fi propulsate şi direcţionate de ocupant folosind o singură mână Sunt incluse, de exemplu, scaune cu roţi cu acţionare manuală, unilaterală, cu o singură mână, prin sistem bielă-manivelă, scaun cu roţi acţionat unilateral, cu mâner de acţionare.
  12 22 12Scaune cu roţi antrenate manual şi electricOcupantul operează scaunul cu roţi printr-o combinaţie între energia corpului uman şi energia electrică, unde activarea prin energie electrică este aplicată printr-un moment de forţă, distanţă sau forţă, aplicat la mâner/mânere. Fotoliu rulant de poziţionare, dispozitiv ce ajută persoana să îşi poziţioneze membrele individual, pe diferite unghiuri pe verticală şi orizontală
  12 22 15Scaune cu roţi acţionate cu piciorul
  Scaune cu roţi proiectate pentru a fi propulsate şi direcţionate prin contactul dintre piciorul/picioarele ocupantului şi podea
  12 23 Scaune cu roţi acţionate electric Dispozitive care asigură mobilitatea prin intermediul roţilor cu un sistem de sprijin al şezutului pentru o persoană cu limitare a mobilităţii; puterea motorului este derivată doar dintr-o sursă de energie electrică sau doar dintr-o sursă de energie de combustie. Sunt incluse, de exemplu, verticalizator care permite unei persoane să se ridice şi să menţină ortostatismul, scaune cu roţi, manuale, pentru posturare în clinostatism, scaun cu roţi cu sistem de ridicare sau înclinare spaţială a scaunului, scaune cu roţi pentru zăpadă, scaune cu roţi pentru plajă, scaune cu roţi cu saşiu. 12 23 03Scaune cu roţi acţionate electric cu direcţionare manualăScaune cu roţi acţionate electric cu controlul mecanic al direcţiei prin schimbarea orientării roţii de antrenare, fără sursă de energie electrică Sunt incluse, de exemplu, scutere electrice şi trotinete electrice. Handbike electric (dispozitiv ataşabil fotoliului rulant, ajută persoana utilizatoare să devină independentă în spaţiul înconjurător, în afara locuinţei)
  12 23 06Scaune cu roţi acţionate electric cu direcţionare electronicăScaune cu roţi acţionate electric cu controlul electronic al direcţiei acţionat de ocupant Sunt incluse, de exemplu, scaune cu roţi autobalansoare. Scaune cu roţi acţionate electric cu controlul electric acţionat de asistent Scaun rulant electric cu control la bărbie
  12 23 12Scaune cu roţi acţionate electric cu controlul electric acţionat de asistentScaune cu roţi acţionate electric manevrate de asistent printr-un control electronic
  12 23 15Scaune cu roţi acţionate electric pentru urcarea scărilorScaune cu roţi acţionate electric care furnizează urcarea şi coborârea scărilor în siguranţă, cu ocupant, şi este operat de ocupant
  12 27 Diverse vehicule acţionate de energie umană
  12 27 04Scaune de transportDispozitive pentru transportul pe distanţă scurtă al unei persoane în poziţia aşezat, acţionate şi controlate de un asistent Sunt incluse, de exemplu, scaune de evacuare de urgenţă, scaune de transport adaptate pentru urcarea sau coborârea scărilor.
  12 27 07Automobile tip buggie pentru adulţi (mobility scooter)Dispozitive cu roţi pentru transportul unei persoane sau mai multor persoane într-o poziţie culcat sau aşezat, proiectate pentru a fi împinse şi dirijate de un asistent Sunt incluse, de exemplu, automobilele tip buggie pentru adulţi. Automobile/vehicul electric special conceput pentru persoanele cu dizabilităţi
  12 27 24Dispozitive mobile cu propulsie manualăDispozitive care sunt propulsate de ocupant folosind braţele şi sunt utilizate numai în poziţie verticală
  12 36 Produse asistive pentru ridicarea persoanelorLift electric transfer - ajută utilizatorul la transferul din pat în scaunul rulant
  12 39 Produse asistive pentru orientare Dispozitive de navigaţie, ghidare, identificare sau recunoaştere a mediului înconjurător Materiale tactile pentru pardoseli şi scări12 39 03Bastoane tactile sau bastoane albeDispozitive de navigaţie sau de identificare a împrejurimilor folosite de o persoană cu deficienţe de vedere
  12 39 06Produse asistive pentru orientare electronicăDispozitive electronice de ghidare care furnizează informaţii pentru a determina poziţia relativă într-o anumită arie
  12 39 09Produse asistive pentru navigare acusticăDispozitive de ghidare care produc un sunet sau un mesaj pentru a orienta o persoană cu o deficienţă vizuală Sunt incluse, de exemplu, balize de sunet, inclusiv baston cu ultrasunete - în funcţie de orientare în spaţiu prin intermediul ultrasunetelor.
  12 39 12BusoleDispozitive de ghidare pentru a furniza informaţii despre direcţiile nord, est, sud şi vest
  12 39 15Hărţi tactileDispozitive de ghidare care asigură orientarea pe o hartă prin atingere
  12 39 18Materiale de orientare tactileMateriale fabricate să furnizeze informaţii despre orientare prin atingere Sunt incluse, de exemplu, suprafeţe structurate.
  518 MOBILIER, SISTEME DE FIXARE ŞI ALTE PRODUSE ASISTIVE PENTRU A SUSŢINE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN MEDII INTERIOARE ŞI EXTERIOARE AMENAJATE DE OM Mobilier şi alte produse care pot fi plasate, încorporate sau adăugate pentru realizarea unui mediu care să faciliteze mişcarea şi poziţionarea, inclusiv intrarea şi ieşirea, în zone construite pentru uz public şi privat Sunt incluse, de exemplu, produse pentru stat aşezat, în picioare sau culcat.18 12 Paturi şi echipamente pentru pat Sunt incluse, de exemplu, paturi cu poziţia corpului reglabilă şi nereglabilă, platforme detaşabile pentru pat/platforme pentru susţinerea saltelelor.18 12 07Paturi şi platforme detaşabile pentru paturi/platforme pentru susţinerea saltelelor cu reglare manualăPaturi cu una sau mai multe secţiuni ale platformei pentru susţinerea saltelei, care poate fi reglată în înălţime sau unghi; reglajele sunt efectuate manual de către ocupant sau de un asistent.
  18 12 10Paturi şi platforme detaşabile pentru paturi/platforme pentru susţinerea saltelelor cu reglare electricăPaturi cu una sau mai multe secţiuni ale platformei pentru susţinerea saltelei, care poate fi reglată în înălţime sau unghi; reglajele sunt efectuate de un mecanism acţionat electric comandat de către ocupant sau de un asistent.
  18 12 12Elevatoare pentru paturiElemente mobile pentru ajustarea înălţimii pe care se poate monta un pat standard şi care poate fi astfel utilizat ca un pat reglabil pe înălţime
  18 30 Produse asistive pentru accesibilitate verticală Dispozitive de ridicare pentru a transfera o persoană fără scaun cu rotile în interiorul sau în afara vehiculelor Produse asistive pentru transferul persoanei aşezate în scaun cu rotile în interiorul sau în afara vehiculelor Produse asistive pentru încărcarea scaunului cu rotile (neocupat) pe sau în vehicule Sisteme electrice de transport pentru urcatul scărilor Produse asistive pentru ridicarea persoanelor18 30 10Elevator de scară cu scaun
  Dispozitive de ridicare care au un scaun ataşat la una sau mai multe şine care urmăresc forma/unghiul scării
  18 30 11Elevator de scară cu platformăDispozitive de ridicare care au o platformă ataşată la una sau mai multe şine care urmăresc forma/unghiul scării Sunt incluse, de exemplu, elevatoarele de scară pentru scaune cu rotile.
  622 PRODUSE ASISTIVE PENTRU MANAGEMENTUL COMUNICAŢIILOR ŞI INFORMAŢIILOR Produse destinate să vină în sprijinul şi să înlocuiască capacitatea unei persoane de a primi, transmite, produce şi procesa informaţii în diferite forme, care includ comunicarea prin limbaj, semnele şi simbolurile, primirea şi producerea de mesaje, susţinerea conversaţiilor şi utilizarea dispozitivelor şi tehnicilor de comunicare Acestea includ, de exemplu, dispozitive pentru vedere, auzire, citire, scriere, telefonie, semnalizare şi alarmă, tehnologia informaţiei. 22 03 Produse asistive pentru vedere Acestea includ, de exemplu, dispozitive de mărire. Produse destinate să vină în sprijinul şi să înlocuiască capacitatea unei persoane de a primi, transmite, produce şi procesa informaţii în diferite forme, care includ comunicarea prin limbaj, semnele şi simbolurile, primirea şi producerea de mesaje, susţinerea conversaţiilor şi utilizarea dispozitivelor şi tehnicilor de comunicare Acestea includ, de exemplu, dispozitive pentru vedere, auzire, citire, scriere, telefonie, semnalizare şi alarmă, tehnologia informaţiei.22 03 09Ochelari de mărire, lentile şi sisteme de lentile pentru mărirea imaginiiDispozitive care măresc imaginea unui obiect Software special ieşire
  22 06 Produse asistive auditive Dispozitive care concentrează, amplifică şi modulează sunetul pentru persoane cu deficienţe de auz Acestea includ, de exemplu, aparate auditive cu mascare încorporată a tinitusului, dispozitive cu buclă de inducţie.Aparat auditiv wireless (FM)
  Aparat audititiv recomandat în hipoacuzie uşoară-severă, cu minimum 3 programe (apropiere, depărtare, vorbit la telefon) şi conectivitate wireless
  22 06 18Aparate auditive tactileDispozitive care recepţionează, amplifică şi transformă sunetele în semnale tactile
  22 06 21Aparate auditive utilizate împreună cu implanturiDispozitive de asistare a auzului prin stimularea receptorilor implantaţi, de exemplu, în urechea internă
  22 06 27Accesorii pentru produse asistive auditiveAcestea includ, de exemplu, conexiuni audio, adaptoare de ochelari, telecomenzi pentru aparate auditive, software, baterii, baterii reîncărcabile, încărcătoare de baterii.
  22 12 Produse asistive pentru desenare şi scriere Dispozitive care ajută o persoană să transmită informaţii prin producerea de cifre, simboluri sau limbaj22 12 15Maşini de scrisAcestea includ, de exemplu, maşini de scris manuale, electrice, maşini de scris cu voce şi Braille, maşini de scris cu memorie.
  22 12 21Dispozitive portabile Braille pentru luare de notiţeAcestea includ, de exemplu, dispozitive portabile fără funcţie de afişare, cu operare manuală şi electronică.
  22 12 24 Editoare de text
  Software pentru editare, organizare şi stocare de text, inclusiv notiţe matematice şi ştiinţifice, cum ar fi editor documente, editor de text creat pentru control alternativ sau accesorii pentru procesatoare de text Acestea includ, de exemplu, software pentru utilizarea scrierii Braille, bănci de cuvinte, liste de cuvinte, program de verificare ortografică. Echipamente purtătoare care utilizează inteligenţă artificială: funcţie de recunoaştere a scrisului de tipar, a culorilor, recunoaştere facială şi transformare a conţinutului informaţional în informaţii auditive Software cu funcţie de citit a conţinutului informaţional afişat pe ecranul calculatorului; funcţie de utilizare a calculatorului şi transformare a conţinutului informaţional în output auditiv; funcţie de mărire a conţinutului informaţional afişat pe ecranul calculatorului
  22 30 Produse asistive pentru citire Produse asistive pentru mărirea şi reglarea razei şi unghiului câmpului vizual22 30 21Maşini care citesc caractereDispozitive pentru citirea şi transformarea textului scris în forme alternative de comunicare vizuală, auditivă şi tactilă Echipamente scaner şi cititor - descriere: funcţie de scanare a documentelor şi transformare a conţinutului informaţional afişat în output auditiv
  22 36 Dispozitive intrare pentru calculatoare Calculatoare şi terminale Dispozitive ieşire pentru calculatoare.22 36 03TastaturiAcestea includ, de exemplu, tastaturi Braille.
  MouseMouse acţionat cu buzele, de tip joystick cu sistem sip’n’puff, care oferă posibilitatea utilizatorului de a folosi/lucra cu precizie pe un PC/laptop
  Urmăritor de ochiDispozitiv cu infraroşii care permite utilizatorului să folosească computerul doar prin mişcările ochilor
  24 PRODUSE ASISTIVE PENTRU CONTROLUL, TRANSPORTUL, MUTAREA ŞI MANEVRAREA OBIECTELOR ŞI A DISPOZITIVELOR Produse destinate pentru facilitarea activităţilor sau a sarcinilor unei persoane care necesită mutarea sau manipularea unui obiect24 18 Produse asistive pentru asistarea sau înlocuirea funcţiei braţului, a mâinii, a degetelor sau a unei combinaţii ale acestor funcţii24 18 30Manipulatoare robotizateProduse alimentate cu tensiune, controlate de către utilizator cu, de exemplu, un joystick (mâner de comandă), care înlocuieşte funcţiile braţului, ale mâinii şi ale degetelor, pentru a atinge, a apuca şi a mişca obiecte în spaţiu
  Anexa nr. 2 la procedurăCEREREpentru acordarea voucheruluiCătreDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ...................Domnule director general,
  Subsemnatul(a) .................................................., legitimat(ă) prin CI/CN seria ...... nr. .........., domiciliat(ă) în localitatea/sectorul ................................, judeţul ............................, str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, posesor/posesoare al/a certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ............. din data ......................., termen de valabilitate ....................., eliberat de către .................................................După caz:Reprezentat de către:Numele şi prenumele ....................................................., în calitate de ..........................................., legitimat(ă) prin CI/BI seria ...... nr. ............, domiciliat(ă) în localitatea/sectorul .............................., judeţul ........................., str. .................................... nr. ........, bl. ......, sc. ...., ap. ....... .Solicit emiterea voucherului pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, conform recomandării medicale pentru acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.La prezenta cerere anexez:– copie BI/CI;– copie certificat de încadrare în grad de handicap;– recomandarea medicului specialist.Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate sunt reale. În caz contrar mă supun potrivit legii pentru inexactitatea informaţiilor prezentate.Îmi exprim acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.Data, ................ Semnătură solicitant^1/^1 După caz, persoana care reprezintă persoana cu handicap.
  Anexa nr. 3la procedură RECOMANDAREprivind acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces - model -Nr. ......./...........*) *) Se va completa cu numărul din registrul de consultaţii/foaia de observaţie.Unitatea medicală ...........................Adresa...........................[] CMI[] Ambulatoriu[] SpitalNume, prenume medic .....................................
  Cod parafă medic ..................... Specialitatea medicului ..................... Date contact medic: – telefon/fax ....................... – e-mail medic ............................ 1. Numele şi prenumele persoanei cu dizabilităţi ................................................ 2. Data naşterii ........................................ 3. Domiciliul ........................................... 4. Codul numeric personal al persoanei cu dizabilităţi ................... 5. Cod diagnostic (inclusiv al bolilor asociate) .............................. 6. Denumirea şi tipul de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces (din anexa nr. 1 la procedură): ........................................Data emiterii recomandării ........................... Semnătura (olografă sau electronică, după caz) şi parafa medicului ................................ NOTĂ: Recomandarea are o valabilitate de 12 luni.
  ----