Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.670 din 14 martie 2019privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Căsuţa Zânelor" din municipiul Iaşi
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 3 aprilie 2019Data intrării în vigoare 03-04-2019

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.581/2010*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Sperox“ din municipiul Iaşi pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Căsuţa Zânelor“ din municipiul Iaşi,*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.581/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 20.06.2018 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 27 aprilie 2017-15 iunie 2018, în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa Zânelor“, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 19, respectiv şos. Varianta Rediu, bloc Diana, parter, judeţul Iaşi, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“, limba de predare „română“, program „prelungit“, cod de identificare fiscală 39580930, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa Zânelor“ din municipiul Iaşi, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2019-2020.Articolul 3Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa Zânelor“ din municipiul Iaşi are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.
  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa Zânelor“ din municipiul Iaşi.Articolul 5Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa Zânelor“ din municipiul Iaşi este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.Articolul 6Asociaţia „Sperox“ din municipiul Iaşi, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa Zânelor“ din municipiul Iaşi, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 14 martie 2019.Nr. 3.670.ANEXĂJudeţul Iaşi
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/datăDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./
  fax, e-mail
  Nivel de învăţământ/Nivel de calificareProfilul/domeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învăţământCapacitatea maximă de şcolarizare/unitate de învăţământ*
  1Grădiniţa cu program prelungit „Căsuţa Zânelor“12/04.06.2018Asociaţia „SPEROX“Municipiul Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 19, şos. Varianta Rediu, bloc Diana, parterTel.: 0743/606265
  contact@gradinitazanelor.ro
  Preşcolar RomânăPP8 formaţiuni de studiu, într-un schimb
  * Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  -----