Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT nr. 4 din 25 martie 2019pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 3 aprilie 2019Data intrării în vigoare 03-04-2019

  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 25.03.2019,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.Articolul IRegulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 7 octombrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător şi în situaţiile în care sunt emise certificate de depozit care:a) urmează să fie admise la tranzacţionare într-un stat terţ Uniunii Europene pe o piaţă echivalentă pieţei reglementate în sensul Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018, şi reglementărilor europene, în baza unui prospect publicat şi aprobat de autoritatea competentă în domeniu din respectivul stat terţ şi care are un conţinut similar celui prevăzut de reglementările europene privind informaţiile ce trebuie incluse într-un prospect şi în condiţiile în care certificatele de depozit au la bază valorile mobiliare menţionate la alin. (1);b) sunt admise la tranzacţionare într-un stat terţ Uniunii Europene, având la bază valorile mobiliare menţionate la alin. (1) şi care la data admiterii la tranzacţionare pe respectiva piaţă din statul terţ se încadrau în cerinţele prevăzute la alin. (1).2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2(1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, precum şi în reglementările emise în aplicarea acesteia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.
  3. La articolul 2 alineatul (2), litera b) se abrogă.4. La articolul 2 alineatul (2), literele d) şi d^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:d) depozitar central - entitatea prevăzută la art. 146 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, la art. 3 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 126/2018, care efectuează operaţiuni de depozitare a acţiunilor şi/sau, după caz, a drepturilor de alocare, precum şi operaţiuni de registru pentru emitentul definit la lit. e);d^1) drepturi de alocare suport sau drepturi de alocare - drepturile de alocare definite la art. 2 alin. (2) lit. i) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, emise în cazul ofertelor publice menţionate la art. 1 alin. (1) lit. a), în baza cărora sunt emise certificate de depozit;5. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Certificatele de depozit având la bază acţiuni/drepturi de alocare ce fac obiectul prezentului regulament nu sunt cele menţionate la art. 3 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 126/2018.
  6. La articolul 3, alineatele (3) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Efectuarea operaţiunilor de creditare a contului special menţionat la alin. (1) cu numărul acţiunilor suport în baza cărora sunt emise certificate de depozit, precum şi blocarea acţiunilor suport se fac numai după şi în baza instrucţiunilor aferente transmise către depozitarul central sau, după caz, către participantul la sistemul depozitarului central, în baza prospectului pentru certificatele de depozit, aprobat de autoritatea competentă din statul membru de origine, determinat în conformitate cu prevederile art. 4 lit. b) din Legea nr. 24/2017, sau, după caz, de autoritatea competentă în domeniu din statul terţ prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a)......................................(10) Instrucţiunile de transfer prevăzute la alin. (7) şi (8) vor avea întotdeauna la bază şi vor fi conforme cu cererea de conversie, emitentul de certificate de depozit fiind obligat să emită/să anuleze certificatele de depozit, fără întârziere, imediat după înregistrarea transferurilor şi în conformitate cu prevederile prospectului pentru certificatele de depozit, aprobat de autoritatea competentă din statul membru de origine, respectiv de autoritatea competentă în domeniu din statul terţ prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a).7. La articolul 5, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 5(1) Prevederile secţiunii 1 a capitolului IV din titlul III din Legea nr. 24/2017, respectiv cele ale subsecţiunii 3.1 din cadrul secţiunii a 3-a a capitolului III din titlul IV din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 se aplică corespunzător şi în cazul certificatelor de depozit, respectiv al deţinătorilor de certificate de depozit şi al persoanelor care au deţineri constituite atât din acţiuni, cât şi din certificate de depozit.
  ........................................(3) Persoana subiect al obligaţiei de notificare prevăzută la alin. (1) are obligaţia de a informa, în acelaşi timp, cu privire la atingerea, depăşirea sau scăderea sub praguri, societatea emitentă a acţiunilor suport şi A.S.F., potrivit art. 72 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 şi cu respectarea prevederilor art. 80 din Legea nr. 24/2017, precum şi ale art. 149 alin. (10) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.(4) Emitentul acţiunilor suport care a primit o informare potrivit alin. (3) trebuie să aducă la cunoştinţa publicului respectiva operaţiune în conformitate cu art. 72 alin. (6) din Legea nr. 24/ 2017 şi art. 149 alin. (10) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
  8. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Prevederile art. 37 din Legea nr. 24/2017 se aplică în mod corespunzător şi în cazul deţinătorilor de certificate de depozit, cu luarea în considerare a numărului de acţiuni deţinute de aceştia, inclusiv a celor corespunzătoare certificatelor de depozit.
  9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 7(1) Emitentul certificatelor de depozit în numele căruia sunt înregistrate acţiunile suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit are calitatea de acţionar în înţelesul şi în vederea aplicării art. 92 din Legea nr. 24/2017, respectiv a art. 183-210 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. (2) Accesul emitentului de certificate de depozit la adunarea generală a acţionarilor se realizează în condiţiile art. 92 alin. (7) din Legea nr. 24/2017.10. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 9(1)
  Emitentul certificatelor de depozit votează în adunarea generală a acţionarilor în conformitate şi în limita instrucţiunilor deţinătorilor de certificate de depozit care au această calitate la data de referinţă stabilită conform art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum şi cu respectarea dispoziţiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit.
  (2) Prin excepţie de la prevederile art. 200 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, emitentul de certificate de depozit poate, în adunarea generală a acţionarilor aceluiaşi emitent, să exprime pentru unele dintre acţiunile suport voturi diferite de cele exprimate pentru alte acţiuni suport.
  11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 11Prin derogare de la prevederile art. 200 alin. (4) prima teză din Regulamentul nr. 5/2018, emitentul de certificate de depozit poate să împuternicească pe fiecare dintre deţinătorii de certificate de depozit de la care a primit instrucţiuni în conformitate cu art. 9 alin. (1) sau pe orice terţ desemnat de unul dintre respectivii deţinători de certificate de depozit să participe şi să voteze la o adunare generală.12.
  Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 12În vederea exercitării dreptului prevăzut la art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, emitentul de certificate de depozit prezintă emitentului acţiunilor suport o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte procentul din capitalul social pentru care exercită acest drept, procent ce se va calcula exclusiv cu luarea în considerare a numărului de acţiuni suport corespunzătoare deţinerilor de certificate de depozit ale persoanelor care au dat instrucţiuni.
  13. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Emitentul are obligaţia să facă publice rapoartele prevăzute potrivit cap. I, III şi IV din titlul III şi potrivit titlului V ale Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului (UE) 2014/596 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piaţă (regulamentul privind abuzul de piaţă) şi de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE şi 2004/72/CE ale Comisiei, respectiv potrivit prevederilor cap. I şi III din titlul IV, precum şi potrivit prevederilor titlului VI din Regulamentul nr. 5/2018, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 105 alin. (2) şi ale art. 149 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.14. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Prevederile art. 149 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care certificatele de depozit sunt admise la tranzacţionare în statul terţ potrivit art. 1 alin. (3).15. La articolul 13^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Emitentul certificatelor de depozit în numele căruia drepturile de alocare care stau la baza certificatelor de depozit sunt înregistrate nu are calitatea de acţionar în sensul prevăzut de Legea nr. 24/2017 şi Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.16. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 17(1) Cerinţa potrivit căreia subconturile globale din evidenţele participanţilor trebuie să fie deschise în numele altor entităţi care sunt autorizate să deschidă conturi financiare pentru clienţii acestora, prevăzută la art. 53 alin. (3) lit. b) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 46 alin. (3) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, nu este aplicabilă în situaţia în care participantul la depozitarul central deschide un cont în numele emitentului de certificate de depozit şi pe seama deţinătorilor de certificate de depozit, în care sunt înregistrate şi blocate acţiunile suport în baza cărora au fost emise respectivele certificate de depozit. (2) În cazul contului global special în care sunt evidenţiate acţiunile suport în baza cărora se emit certificate de depozit, menţionat la art. 3 alin. (1), obligaţia de raportare prevăzută la art. 146 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 177 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 126/2018 este îndeplinită prin furnizarea către depozitarul central a informaţiilor privind emitentul de certificate de depozit.
  17. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se constată şi se sancţionează de către A.S.F. conform dispoziţiilor cap. I al titlului VI din Legea nr. 24/2017.
  Articolul IIPrezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

  Elena-Doina Dascălu
  Bucureşti, 25 martie 2019.Nr. 4.-----