Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 174 din 29 martie 2019pentru modificarea unor acte normative din domeniul activităţii de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 3 aprilie 2019Data intrării în vigoare 03-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 47, litera a) va avea următorul cuprins:a)
  încheierea de contracte cu Agenţia pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare pentru care se solicită funcţionarea. Cheltuielile, cu excepţia costului apei şi a costului energiei electrice pentru pomparea apei pentru irigaţii în aducţiunea principală, vor fi suportate de către federaţii. Cheltuielile privind costul apei şi al energiei electrice se suportă de către Agenţie, care va încheia contracte pentru resursele de apă şi energie electrică cu prestatorii de servicii în cauză, după rezilierea de către federaţii a abonamentelor de utilizare/exploatare a resurselor de apă şi a contractelor de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate cu alţi prestatori de servicii de irigaţii;
  2. La articolul 73, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 73(1) Organizaţiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere a dreptului de proprietate asupra infrastructurii secundare de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, administrarea societăţilor, institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 27 din lege.3. Articolul 74 va avea următorul cuprins:Articolul 74Infrastructura de îmbunătăţiri funciare, aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale, se poate transmite, la cerere, cu sau fără extras de carte funciară, în proprietatea organizaţiilor ori a federaţiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la art. 27 alin. (1) din lege. Predarea-preluarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, şi organizaţie sau federaţie, pe de altă parte.
  4. Articolul 80 va avea următorul cuprins:Articolul 80(1) O amenajare de îmbunătăţiri funciare sau o parte autonomă funcţional a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare se declară de utilitate publică, în condiţiile legii.(2) O amenajare de îmbunătăţiri funciare sau o parte autonomă funcţional a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare este declarată de utilitate publică potrivit următoarelor criterii, care se îndeplinesc cumulativ:a) deserveşte o colectivitate de proprietari sau de utilizatori de teren ori asigură unei suprafeţe de teren calităţile necesare utilizării potrivit destinaţiei sale sau protejează o suprafaţă de teren împotriva factorilor distructivi, condiţii care fără intervenţia Agenţiei nu ar putea fi realizate;b) este din punct de vedere tehnic în stare de funcţionare sau poate fi repusă în stare de funcţionare în baza proceselor-verbale de constatare a situaţiei din teren, emise de Agenţie;c) exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor contribuie la protecţia mediului înconjurător şi a obiectivelor sociale şi economice;
  d) încheierea de către federaţii, organizaţii, exploataţii agricole cu Agenţia a contractelor pentru prestări de servicii în cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare.
  (3) Reacordarea recunoaşterii de utilitate publică a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare sau a unei părţi autonome funcţional a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare se face pe baza criteriilor prevăzute la alin. (2).(4) Odată cu întocmirea planurilor anuale de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, Agenţia evaluează îndeplinirea criteriilor prevăzute la alin. (2) şi înaintează ministerului propuneri în vederea retragerii statutului de utilitate publică sau reacordării recunoaşterii de utilitate publică, potrivit art. 39 din lege. Pe baza propunerilor ministerului, în condiţiile legii, se aprobă lista amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajare declarate de utilitate publică, lista acelora cărora se retrage statutul de utilitate publică şi lista acelora cărora li se reacordă recunoaşterea de utilitate publică. În termen de 60 de zile de la data retragerii recunoaşterii de utilitate publică, Agenţia înaintează ministerului propuneri fundamentate de aplicare a măsurilor prevăzute în lege cu privire la trecerea în conservare. Până la aplicarea prevederilor legii cu privire la trecerea în conservare, Agenţia asigură paza amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, cheltuielile aferente fiind suportate din bugetul Agenţiei.
  5. Articolul 82 se abrogă.
  6. La articolul 84, alineatul (2) se abrogă.7. Articolul 86 se abrogă.8. Articolul 90 va avea următorul cuprins:Articolul 90Agenţia calculează şi percepe tarife pentru serviciile de evacuare a apei prin reţeaua de desecare, calculate conform legislaţiei în vigoare pentru punerea în funcţiune a staţiilor de pompare de desecare la solicitarea beneficiarilor, cu excepţia situaţiilor în care staţiile de pompare sunt pornite prin situaţii de urgenţă, conform art. 4 alin. (1) lit. l) şi alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul II
  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 5(1) Agenţia are în structura sa o unitate centrală şi 41 de filiale teritoriale, fără personalitate juridică, care pot avea în alcătuire unităţi de administrare.2. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela Leocadia Gavrilescu
  p. Ministrul apelor şi pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 174.Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la regulament)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la regulament)LISTAcuprinzând filialele teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare
  Nr. crt.Denumirea filialei teritorialeSediul filialei teritoriale
  1.Filiala de îmbunătăţiri funciare AlbaAlba Iulia, str. Al. I. Cuza nr. 4, judeţul Alba, cod poştal 510193
  2.Filiala de îmbunătăţiri funciare AradArad, str. Splaiul Mureş nr. 6/D, judeţul Arad, cod poştal 310132
  3.Filiala de îmbunătăţiri funciare ArgeşArgeş, Str. Agrosemului nr. 9, judeţul Argeş, cod poştal 117715
  4.Filiala de îmbunătăţiri funciare BacăuBacău, str. Alexei Tolstoi nr. 69, judeţul Bacău, cod poştal 420135
  5.Filiala de îmbunătăţiri funciare BihorLocalitatea Nojorid, nr. 141D, judeţul Bihor, cod poştal 417345
  6.Filiala de îmbunătăţiri funciare Bistriţa-NăsăudBistriţa, Cartierul Unirea nr. 337, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 420004
  7.Filiala de îmbunătăţiri funciare BotoşaniBotoşani, Aleea Mihail Kogălniceanu nr. 4, judeţul Botoşani, cod poştal 710193
  8.Filiala de îmbunătăţiri funciare BrăilaBrăila, Str. Vapoarelor nr. 13, judeţul Brăila, cod poştal 810349
  9.Filiala de îmbunătăţiri funciare BraşovBraşov, Calea Feldioarei nr. 6A, judeţul Braşov, cod poştal 500450
  10.Filiala de îmbunătăţiri funciare BuzăuBuzău, str. Frăsinet nr. 2, judeţul Buzău, cod poştal 120052
  11.Filiala de îmbunătăţiri funciare CălăraşiCălăraşi, Prelungirea Bucureşti nr. 2, judeţul Călăraşi, cod poştal 910048
  12.Filiala de îmbunătăţiri funciare Caraş-SeverinReşiţa, Str. Sportului nr. 4A, judeţul Caraş-Severin, cod poştal 320110
  13.Filiala de îmbunătăţiri funciare ClujCluj-Napoca, Str. Sobarilor nr. 36A, judeţul Cluj, cod poştal 400270
  14.Filiala de îmbunătăţiri funciare ConstanţaConstanţa, Str. Zburătorului nr. 4, judeţul Constanţa, cod poştal 900419
  15.Filiala de îmbunătăţiri funciare CovasnaSfântu Gheorghe, Str. Morii nr. 5, judeţul Covasna, cod poştal 520071
  16.Filiala de îmbunătăţiri funciare DâmboviţaTârgovişte, str. I. C. Brătianu nr. 23, judeţul Dâmboviţa, cod poştal 130148
  17.Filiala de îmbunătăţiri funciare DoljŞimnicu de Sus, str. M. Eminescu nr. 16, judeţul Dolj, cod poştal 207550
  18.Filiala de îmbunătăţiri funciare GalaţiGalaţi, Str. Ştiinţei nr. 97, judeţul Galaţi, cod poştal 800189
  19.Filiala de îmbunătăţiri funciare Giurgiu Giurgiu, Şos. Sloboziei nr. 193, judeţul Giurgiu, cod poştal 080334
  20.Filiala de îmbunătăţiri funciare GorjTârgu Jiu, Calea Severinului nr. 186, judeţul Gorj, cod poştal 210330
  21.Filiala de îmbunătăţiri funciare Harghita Miercurea-Ciuc, str. Bolyai nr. 21, judeţul Harghita, cod poştal 530111
  22.Filiala de îmbunătăţiri funciare Hunedoara Deva, Str. Depozitelor nr. 6, judeţul Hunedoara, cod poştal 330179
  23.Filiala de îmbunătăţiri funciare Ialomiţa Slobozia, str. Cuza Vodă nr. 5, judeţul Ialomiţa, cod poştal 920057
  24.Filiala de îmbunătăţiri funciare Iaşi Iaşi, Str. Sărăriei nr. 16, judeţul Iaşi, cod poştal 700083
  25.Filiala de îmbunătăţiri funciare Ilfov Comuna Berceni, str. 1 Mai nr. 241, judeţul Ilfov, cod poştal 077020
  26.Filiala de îmbunătăţiri funciare Maramureş Baia Mare, Str. Mărgeanului nr. 2, judeţul Maramureş, cod poştal 430014
  27.Filiala de îmbunătăţiri funciare Mehedinţi Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol I nr. 1A, judeţul Mehedinţi, cod poştal 220099
  28.Filiala de îmbunătăţiri funciare Mureş Târgu Mureş, Str. Zăgazului nr. 14, judeţul Mureş, cod poştal 540312
  29.Filiala de îmbunătăţiri funciare Neamţ Piatra-Neamţ, str. Alexandru cel Bun nr. 15, judeţul Neamţ, cod poştal 610004
  30.Filiala de îmbunătăţiri funciare Olt Caracal, str. Vornicul Ureche nr. 15, judeţul Olt, cod poştal 235200
  31.Filiala de îmbunătăţiri funciare Prahova Ploieşti, Str. Cosminelor nr. 11A, judeţul Prahova, cod poştal 100245
  32.Filiala de îmbunătăţiri funciare Satu Mare Satu Mare, str. Decebal nr. 4, judeţul Satu Mare, cod poştal 440006
  33.Filiala de îmbunătăţiri funciare Sălaj Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 77, judeţul Sălaj, cod poştal 450250
  34.Filiala de îmbunătăţiri funciare Sibiu Sibiu, Str. Autogării nr. 12, judeţul Sibiu, cod poştal 550135
  35.Filiala de îmbunătăţiri funciare Suceava Suceava, Str. Universităţii nr. 3, judeţul Suceava, cod poştal 720225
  36.Filiala de îmbunătăţiri funciare Teleorman Comuna Piatra, DN 51A km 23 + 100, judeţul Teleorman, cod poştal 147245
  37.Filiala de îmbunătăţiri funciare Timiş Timişoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8, et. III-IV, judeţul Timiş, cod poştal 300011
  38.Filiala de îmbunătăţiri funciare Tulcea Tulcea, Str. Viticulturii nr. 10, judeţul Tulcea, cod poştal 820075
  39.Filiala de îmbunătăţiri funciare Vaslui Vaslui, str. Spiru Haret nr. 5, judeţul Vaslui, cod poştal 730139
  40.Filiala de îmbunătăţiri funciare Vâlcea Râmnicu Vâlcea, str. Mihai Viteazu nr. 49, judeţul Vâlcea, cod poştal 240195
  41.Filiala de îmbunătăţiri funciare Vrancea Focşani, Str. Brăilei nr. 121 bis, judeţul Vrancea, cod poştal 620122
  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la regulament)Normativ de mijloace de transport şi de intervenţie pentru Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciarecare funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  Nr. crt.DenumireaNumărul maximConsumul lunar maxim
  1.Autoturisme şi/sau autoutilitare257400 litri
  2.Bărci intervenţie la staţii plutitoare1620-50 litri/oră, în funcţie de capacitatea cilindrică a ambarcaţiunilor din dotare, pentru maximum 80 de ore pe lună
  3.Utilaje, autolaboratoare etc.23Conform numărului de ore de muncă şi specificaţiilor din cărţile tehnice
  4.Motopompe, pompe de epuisment, motocositori, drujbe, alte unelte, scule şi mijloace de intervenţieconform inventarConform numărului de ore de muncă şi specificaţiilor din cărţile tehnice
  NOTĂ:Nu se consideră depăşiri la consumul normat de la mijloacele de transport şi de intervenţie consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport şi de intervenţie aprobat.
  -----