Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 57 din 1 aprilie 2019pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 2 aprilie 2019Data intrării în vigoare 05-04-2019Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ILegea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. După articolul 31 se introduc două noi articole, articolele 31^1 şi 31^2, cu următorul cuprins:
  Articolul 31^1(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale susţine, pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, finanţarea de investiţii specifice în agricultură din categoria celor prevăzute la art. 31 alin. (2^1), precum şi cheltuieli materiale necesare funcţionării acestora, aşa cum sunt ele definite la pct. 29^1 din anexă, pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului.(2) Finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, fiind aprobate, anual, prin Legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale şi pe unităţi de învăţământ.(3) Bunurile mobile şi imobile achiziţionate/realizate pe baza finanţării prevăzute la alin. (1) intră în proprietatea liceelor cu profil preponderent agricol şi se utilizează conform destinaţiei stabilite de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(4) Lista liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol se stabileşte prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Această listă se actualizează din 3 în 3 ani.(5) În raport cu necesităţile identificate pe piaţa muncii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale susţine finanţarea cheltuielilor aferente înfiinţării de noi specializări/calificări profesionale în domeniul agriculturii, precum şi a unor programe de perfecţionare a cadrelor didactice de specialitate din cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.(6) În vederea dezvoltării învăţământului agricol, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate propune:a) alocarea fundamentată a unei cifre de şcolarizare pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
  b) măsuri privind îmbunătăţirea structurii organizatorice pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, cu respectarea legislaţiei privind asigurarea calităţii;c) înfiinţarea de noi specializări/calificări profesionale, conform legislaţiei în vigoare, în domeniul agricol.
  (7) În cazul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, directorul acestora încheie un contract de management privind gestiunea investiţiilor specifice în agricultură cu reprezentantul desemnat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea utilizării, întreţinerii şi exploatării eficiente a bunurilor finanţate conform prevederilor alin. (1).(8) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are dreptul de a coordona şi controla modul în care directorii liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol gestionează, utilizează, întreţin şi exploatează investiţiile specifice în agricultură prevăzute la alin. (1).(9) În cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, consiliile de administraţie se măresc cu 2 membri, desemnaţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(10) Modul de utilizare a veniturilor proprii obţinute prin valorificarea produselor realizate din loturile didactice se reglementează prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
  Articolul 31^2(1) Liceele tehnologice cu profil preponderent agricol care nu au în proprietate sau în administrare ori în folosinţă terenuri agricole în extravilan primesc în folosinţă, prin grija Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, o suprafaţă de minimum 10 ha, în echivalent arabil, pentru constituirea lotului didactic experimental.(2) Loturile didactice experimentale prevăzute la alin. (1) se atribuie la cererea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, din fondul de rezervă aflat la dispoziţia consiliilor locale sau, după caz, din alte surse, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(3) Practica de specialitate a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol se asigură cu sprijinul unităţilor subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.
  2. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1)
  Unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale pot fi înfiinţate de către: a) autorităţi ale administraţiei publice locale sau judeţene, prin hotărâre;b) cultele recunoscute de lege;c) persoane juridice de drept privat; d) ministrul educaţiei naţionale, prin ordin, conform prevederilor art. 61 alin. (4^1); e) în condiţiile în care drepturile constituţionale garantate de art. 32 alin. (3) din Constituţia României, republicată, persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor maternă şi de a putea fi instruite în această limbă nu se realizează în unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, înfiinţate conform lit. a) şi d), pe baza solicitărilor, deşi există cereri ale părinţilor sau tutorilor legali ori ale organizaţiei minorităţii naţionale reprezentate în Parlamentul României, atunci exercitarea acestor drepturi se va asigura prin lege, înfiinţându-se unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale cuprinzând toate grupele, clasele de nivel preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal solicitate.
  3. La anexă, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 29^1, cu următorul cuprins:29^1. Investiţiile specifice în agricultură şi cheltuielile materiale necesare funcţionării liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol sunt reprezentate de:a) construcţiile agricole şi zootehnice, inclusiv modernizarea acestora;b) achiziţionarea de combine, tractoare şi echipamentele de lucru specifice acestora, mijloace de transport, echipamente pentru irigaţii, motoare şi alte tipuri de echipamente pentru dotarea laboratoarelor didactice şi a atelierelor mecanice, animale vii şi echipamente specifice activităţii în zootehnie şi medicină veterinară, echipamente de procesare;c) înfiinţarea de plantaţii pomicole, viticole, sere, solare şi răsadniţe;d) alte tipuri de construcţii precum cantine, internate, săli de sport, inclusiv modernizarea acestora;e) întreţinerea şi repararea bunurilor cuprinse la lit. a)-d).
  Articolul II(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările aduse prin prezenta lege în structura bugetului de stat şi în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la propunerea ordonatorului principal de credite.(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 1 aprilie 2019.Nr. 57.-----