Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 867 din 13 martie 2019privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 2 aprilie 2019Data intrării în vigoare 02-04-2019

  Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (34^6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul IProcedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 13 martie 2019.Nr. 867.ANEXĂMODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI la Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilorpentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale,aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
  1. La articolul 4, definiţia cu privire la „Calculul termenelor“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Calculul termenelor - termenele prevăzute de prezenta procedură se calculează astfel:1. când termenul se socoteşte pe zile, nu se ia în considerare ziua de la care începe să curgă termenul. De asemenea, în situaţia în care ultima zi a termenului cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează;2. când termenul se socoteşte pe săptămâni, luni sau ani, el se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a acestei luni.2. La articolul 5 punctul 7, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:(2^2) Durata contractelor de finanţare care au fost încheiate pentru o perioadă de valabilitate de 24 de luni se prelungeşte până la 27 de luni.3. La articolul 5 punctul 11, alineatul (3) se abrogă.
  4. La articolul 5 punctul 11, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) UAT va emite PVR servicii pentru serviciile prestate pe baza PVR tehnic emis de OCPI. PVR servicii va fi semnat de către UAT şi prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic. Ulterior emiterii PVR servicii, OCPI va solicita ANCPI deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate.5. La articolul 5 punctul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) OCPI va verifica documentele prevăzute la pct. 13, inclusiv în ceea ce priveşte corespondenţa dintre numărul imobilelor recepţionate în PVR tehnic şi imobilele menţionate în PVR servicii şi în factură.6. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Anexa nr. 1la procedură JUDEŢUL ......................OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  ............................Nr......................../................. Către Primăria Municipiului/Oraşului/Comunei ............................Vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (34^3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost alocate în bugetul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară .......... următoarele sume aferente finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică: • .......... lei, reprezentând credite de angajament care reprezintă limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 18 luni, sumă destinată finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică ce pot fi iniţiate de dumneavoastră, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate; • suma totală de ............... lei, reprezentând credite bugetare aferente anului .........., din care: – suma de ............... lei, reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăţi în anul ..............., sumă destinată efectuării plăţilor pentru lucrările de înregistrare sistematică aferente Contractului de finanţare nr. .........../data .........., având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, aflate în derulare; – suma de ............... lei, reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăţi în anul ..............., sumă destinată efectuării plăţilor pentru lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi iniţiate de dumneavoastră, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate. Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale este cea aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Vă transmitem alăturat modelul contractului de finanţare şi specificaţiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI. Cu deosebită consideraţie, Director,................................. (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
  Contabil-şef,................................. (numele, prenumele şi semnătura)
  7. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:Anexa nr. 3la procedură JUDEŢUL .......... UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ............................ Nr. .........../.......... Solicitare de finanţareStimată Doamnă/Stimate Domnule Director, Municipiul/Oraşul/Comuna ........................., prin primar ..................., în calitate de reprezentant legal, solicităm încheierea unui contract de finanţare în condiţiile art. 9 alin. (34^7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă de .......... lei, reprezentând credite de angajament, limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 18 luni, sumă destinată finanţării lucrării de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoare cadastrale în cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate.
  Ataşat prezentei solicitări vă transmitem cele două exemplare ale contractului de finanţare. Cu deosebită consideraţie, Primar,........................................................(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
  8. Anexa nr. 7 se abrogă.
  ----