Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 443 din 25 martie 2019privind protocolul naţional de triaj al pacienţilor din structurile de primiri urgenţe
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 2 aprilie 2019Data intrării în vigoare 02-04-2019

  Văzând Referatul de aprobare al Serviciului medicină de urgenţă nr. S.P. 3.978/2019, având în vedere prevederile art. 4, 16 şi cele ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. I alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1
  (1) Protocolul naţional de triaj al pacienţilor din structurile de primiri urgenţe este un protocol care stabileşte modul în care se realizează activitatea de triaj în structurile de urgenţă din cadrul unităţilor sanitare din România. (2) În înţelesul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:a) structură de primiri urgenţe - unităţile de primiri urgenţe, compartimentele de primiri urgenţe care funcţionează, după caz, la nivelul spitalelor judeţene, regionale, orăşeneşti, municipale, al celor aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare;b) triaj în structurile de primiri urgenţe - mecanismul sau procedura de evaluare şi clasificare a pacienţilor care se prezintă în structurile de urgenţă, în vederea stabilirii priorităţii şi a nivelului de asistenţă medicală necesară;c) asistentul medical de triaj - asistentul medical cu pregătire specifică, cu experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul acordării asistenţei medicale de urgenţă, desemnat responsabil cu desfăşurarea activităţii de triaj în structurile de primiri urgenţe;d) spaţiu pentru triaj - un spaţiu în cadrul structurii de primiri urgenţe, aflat la intrare, unde se desfăşoară activitatea de triaj; o structură de primiri urgenţe are un singur spaţiu de triaj;e) calea de evaluare rapidă este procedura care permite efectuarea unor manevre medicale sau luarea unor decizii, în anumite situaţii bine definite, cu scopul de a micşora timpul de aşteptare al pacientului şi de a permite o soluţionare mai rapidă a problemelor pentru care acesta s-a prezentat.
  Articolul 2 (1) Triajul se efectuează numai de către asistentul medical de triaj în spaţiul pentru triaj o singură dată, la momentul intrării pacientului în structura de primiri urgenţe, indiferent de mijlocul de prezentare.(2) După efectuarea triajului, pacientul este îndrumat către spaţiul de aşteptare, care este un spaţiu destinat pacienţilor a căror stare clinică permite aşteptarea, integrat în spaţiul pentru triaj, aflat sub directa supraveghere a asistentului medical de triaj sau a unei alte persoane calificate, special desemnată acestui scop, de către asistentul şef de tură. (3) Fiecare structură de primire a urgenţelor va asigura minimum 2 asistenţi medicali de triaj pe tură, astfel încât intervalul de timp maximum continuu pentru un asistent în desfăşurarea activităţii de triaj este de 6 ore. Articolul 3
  (1) Pentru aplicarea căii de evaluare rapidă, în cadrul fiecărei structuri de primiri urgenţe va fi desemnat un medic specialist sau primar care va desfăşura această activitate în conformitate cu prevederile protocolului naţional de triaj. (2) Calea de evaluare rapidă se aplică într-un spaţiu delimitat corespunzător din cadrul structurii de primiri urgenţe, care va fi în permanenţă disponibil pentru evaluarea pacienţilor care se încadrează în criteriile specifice acestei proceduri.
  Articolul 4(1) Protocolul naţional de triaj al pacienţilor din structurile de primiri urgenţe este cuprins în anexa nr. 1 la prezentul ordin. (2) Planul de învăţământ al programului de pregătire pentru asistenţii medicali de triaj şi curriculumul de pregătire în cadrul programului sunt elaborate de către Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre a Ministerului Sănătăţii şi sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul secretarului de stat, şef al Departamentului pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Afacerilor Interne.(3) Programul de pregătire pentru asistenţii medicali de triaj este implementat de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.
  (4) Sarcinile specifice asistentului medical de triaj se stabilesc prin anexă la fişa postului asistentului medical desemnat în acest sens. Structura-cadru a acestei anexe se regăseşte în anexa nr. 2 la prezentul ordin.(5) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 48/2009 privind aprobarea Protocolului naţional de triaj al pacienţilor din structurile pentru primirea urgenţelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 4 februarie 2009.Articolul 6Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi structurile de primiri urgenţe organizate la nivelul unităţilor sanitare de toate categoriile, la nivel naţional, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Dan Octavian Alexandrescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 martie 2019.Nr. 443.Anexa nr. 1 Deschideți PROTOCOL NATIONALde triaj al pacienţilor din structurile de primiri urgenţeAnexa nr. 2
  Anexă la fişa postului - asistent medical pentru triajNume: ...................................................................................Prenume: ..............................................................................Precizări suplimentare pentru asistentul de triaj din structurile pentru primirea urgenţelor:I. Criterii de evaluare:1. Experienţa necesară efectuării operaţiunilor specifice:a) Minimum un an vechime în unitateb) Minimum un an vechime în asistenţa medicală de urgenţă într-o structură pentru primirea urgenţelorc) Minimum 15 ture efectuate ca dublură a asistentului de triaj din structura pentru primirea urgenţelor - documentate prin programul de lucru2. Pregătire specifică şi abilităţi:a) Asistent medical generalist
  b) Parcurgerea şi promovarea cursului de triaj în structurile pentru primirea urgenţelor (Protocolul naţional de triaj al pacienţilor din structurile de primiri urgenţe, denumit în continuare Protocol naţional de triaj)
  3. Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii specifice:a) răspunde de prioritizarea corectă, în conformitate cu prevederile Protocolului naţional de triaj, a pacienţilor prezentaţi în structura pentru primirea urgenţelor, pe toată perioada desfăşurării activităţii de triaj;b) răspunde de informarea corectă şi promptă a asistentului-şef sau a medicului-şef asupra tuturor problemelor ivite în timpul desfăşurării activităţii şi care au influenţă negativă asupra derulării normale a activităţii de triaj, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu în cadrul programului de activitate;c) are obligaţia de a evalua şi tria toţi pacienţii prezentaţi în urgenţă, fără nicio discriminare, în conformitate cu prevederile Protocolului naţional de triaj, precum şi cu prevederile legale în vigoare;d) are obligaţia de a reevalua toţi pacienţii din zona de aşteptare, în modul şi la intervalele de timp stabilite prin Protocolul naţional de triaj;e) are obligaţia documentării întregii activităţi desfăşurate, precum şi a stării pacienţilor, atât în momentul efectuării triajului, cât şi ulterior, în timpul reevaluării pacienţilor aflaţi în zona de aşteptare;f) are obligaţia de a anunţa asistenţa socială în cazul în care persoana prezentată în urgenţă nu are domiciliu, a fost abuzată sau este victimă a abuzului domestic, în cazul copiilor abandonaţi, în cazul tentativei de suicid, precum şi în orice alte situaţii în care pacientul poate reprezenta un caz social;g) are obligaţia de a părăsi zona de triaj a pacienţilor doar cu acordul asistentului responsabil de tură şi doar după desemnarea unui alt asistent de triaj;h) va anunţa medicul desemnat pentru activitatea de cale rapidă atunci când sunt întrunite condiţiile prevăzute în Protocolul naţional de triaj.4. Rolul şi abilităţile necesare:a) abilitatea de a recunoaşte pacientul bolnav sau pe cel care nu este bolnav;b) abilitatea de a anticipa şi de a cunoaşte planuri de rezolvare pentru diferite situaţii care pot să apară;
  c) abilităţi pentru gestionarea relaţiilor interpersonale şi de comunicare (soluţionarea conflictelor, luarea deciziilor etc.);d) cunoaşterea Regulamentului de ordine internă al unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea;e) îndemânare excelentă în stabilirea priorităţilor din punctul de vedere al criteriilor Protocolului naţional de triaj;f) capacitate de gândire critică;g) abilităţi de organizare;h) flexibilitate, adaptabilitate;i) capacitate de adaptare la stres;
  j) tact, răbdare.
  5. Sfera de relaţii:a) ierarhice:(i) de subordonare: medicului-şef al structurii pentru primirea urgenţelor, asistentului-şef, medicului responsabil de gardă din structura pentru primirea urgenţelor, asistentului şef de tură;(ii) în subordine: personalul auxiliar, voluntari;b) funcţionale: cu celelalte compartimente din cadrul structurii pentru primirea urgenţelor;c)
  de colaborare: cu tot personalul din cadrul structurii pentru primirea urgenţelor;
  d) profesionale: cu bolnavii şi însoţitorii acestora.
  6. Integrarea în structura organizaţională:– Poziţia postului în cadrul structurii organizaţiei:(i) postul imediat superior: asistent şef de tură;(ii) postul imediat inferior: personalul auxiliar, voluntari care activează cu statut de cadre medii sau auxiliare;(iii) este subordonată: medic-şef, asistent-şef, medic responsabil de tură, asistent şef de tură;(iv) are în subordine: personalul auxiliar, voluntari care activează cu statut de cadre medii sau auxiliare;
  (v) este înlocuită de: alt asistent de triaj, asistent şef de tură, asistent-şef;(vi) înlocuieşte pe: orice asistent din cadrul UPU.
  II. Standardul de performanţă:1. Cantitatea:– numărul total al pacienţilor evaluaţi corect raportat la total pacienţi evaluaţi
  2. Calitatea:a) promptitudinea:(i) preluării pacienţilor în zona de triaj şi alocarea corectă şi în timp optim a nivelului de triaj;(ii) monitorizării şi reevaluării acestora;b) supravegherea continuă a bolnavilor şi anunţarea medicului despre evoluţia stării bolnavilor, precum şi documentarea corectă în fişa de urgenţă;c) comunicarea corespunzătoare cu pacienţii şi familiile acestora;d) prevenirea şi gestionarea situaţiilor conflictuale în zona de triaj
  3. Costuri:– utilizarea eficientă a aparaturii şi a materialelor din dotare4. Timp:– efectuarea manevrelor şi manoperelor la standardul cerut şi în timp optim5. Utilizarea resurselor:– utilizarea tuturor resurselor din dotarea serviciului, în funcţie de pregătire6.
  Mod de realizare:– prin integrarea completă în cadrul echipei
  Am luat cunoştinţă.Data...../...../20.....Semnătura.....................
  ----