Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 166 din 29 martie 2019pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 aprilie 2019Data intrării în vigoare 01-04-2019

  Având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2^1 şi art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1)
  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu pentru anul 2019 este prevăzut în anexa nr. 1a, iar bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2019 este prevăzut în anexa nr. 1b.(3) Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2.(4) Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2a, şi Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2b.
  Articolul 2Pe parcursul execuţiei bugetare, în cazul în care necesităţile o impun, se autorizează conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr. 2a „Lista sumelor alocate proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2019“, precum şi virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr. 2b „Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2019“, cu încadrarea în totalul sumelor aprobate.
  Articolul 3(1) Suma de 1.100.000 mii lei va fi utilizată din excedent din anii precedenţi pentru acoperirea deficitului determinat de restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, restituire prevăzută în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările ulterioare, precum şi al Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările ulterioare.(2) Suma de 905.651 mii lei reprezentând deficit, prevăzută în anexa nr. 1a, se acoperă astfel: a) 238.000 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2a, se va acoperi din excedent din anii precedenţi din venituri Alte impozite şi taxe fiscale şi Venituri din dobânzi;b) 667.651 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2b, se va acoperi din excedent din anii precedenţi din Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.Articolul 4Lunar, Administraţia Fondului pentru Mediu va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu aferent lunii precedente, precum şi pe proiecte şi programe, pe care o va depune la Ministerul Mediului până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.
  Articolul 5Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a şi 2b*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a şi 2b sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela Leocadia Gavrilescu
  p. Ministrul apelor şi pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 166.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 1a
  Anexa nr. 1b
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 2a
  Anexa nr. 2b
  -----