Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 168 din 29 martie 2019pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 1 aprilie 2019Data intrării în vigoare 01-04-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICÎncepând cu 1 aprilie 2019, Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 14 martie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2)
  În anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 5.384 lei.
  (3) Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, în anul 2019, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  2. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) În anul 2019, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 370 lei.(3) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «Bunuri şi servicii», în anul 2019, sunt prevăzute în anexa nr. 3.3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 4(1) Unităţile de învăţământ particular şi confesional transmit proiectul planului de şcolarizare inspectoratelor şcolare spre verificare şi aprobare, în raport cu capacitatea de şcolarizare a unităţilor de învăţământ, iar până la data de 20 octombrie a fiecărui an calendaristic transmit inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru elevii şi preşcolarii cu vârsta peste 3 ani din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, din unitatea de învăţământ, pe structura prevăzută în anexele nr. 1 şi 3. Directorii unităţilor de învăţământ particular răspund, conform legii, de corectitudinea datelor transmise.
  4. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatul (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Inspectoratele şcolare, după efectuarea verificării şi aprobării planului de şcolarizare, în raport cu capacitatea de şcolarizare a unităţii de învăţământ, validează numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru elevii şi preşcolarii cu vârsta peste 3 ani din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, din unitatea de învăţământ.(1^2) După validarea numărului de elevi de către inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ particular transmit către unităţile administrativ-teritoriale în raza cărora îşi au sediul numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru elevii şi preşcolarii cu vârsta peste 3 ani din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, din unitatea de învăţământ, pe structura prevăzută în anexele nr. 1 şi 3.(1^3) Inspectoratele şcolare pot efectua activităţi de verificare şi control la unităţile de învăţământ particular, privind numărul de elevi înmatriculaţi conform planului de şcolarizare aprobat.
  5. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Ordonatorul principal de credite al bugetului local care a alocat sumele pentru finanţarea unităţilor de învăţământ particular şi confesional acreditat verifică modul de utilizare a sumelor alocate.6. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educaţiei naţionale,
  Gigel Paraschiv,

  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 168.Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani,stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru unităţile de învăţământ, pentru anul 2019
  Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învăţământStandarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri - lei -Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri pentru învăţământul în limbile minorităţilor - lei -
  Urban
  RuralUrbanRural
  1Învăţământ preşcolar cu program normalzi3570390435703904
  2Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânalzi6547654765476547
  3Învăţământ primarzi
  4108489548075728
  4Învăţământ gimnazialzi5384619261547078
  5Învăţământ liceal teoreticzi5384538460316031
  6Învăţământ liceal teoretic
  seral3990399044694469
  7Învăţământ liceal tehnologic şi confesionalzi5568556862376237
  8Învăţământ liceal tehnologic seral4340434048614861
  9Învăţământ liceal artistic (toate specializările, excepţie specializarea muzică) şi sportivzi7107710779607960
  10Învăţământ liceal FR2100210023522352
  11Învăţământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învăţământ dualzi5896589664866486
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor,precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri şi servicii“, pentru anul 2019
  Praguri numericeTipuri de unităţi*)Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Grădiniţă
  397401409421432444
  Şcoală gimnazială380384392403415426
  Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/Învăţământ dual432436445458471484
  301-800Grădiniţă399403411423434446
  Şcoală gimnazială382386394405417428
  Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/Învăţământ dual434438447460
  473486

  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş
  Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava
  *) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditat care au în componenţa lor mai multe tipuri de învăţământ, calculul finanţării de bază se va face prin ponderarea numărului de elevi cu costul standard per elev/preşcolar pentru fiecare nivel de învăţământ.
  ----