Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 46 din 29 martie 2019pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 martie 2019Data intrării în vigoare 01-04-2019

  Având în vedere prevederile art. 2 lit. ao) şi ale art. 10 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. IX, art. XI alin. (1) şi art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 184/2018, precum şi ale art. II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 29 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 3 alineatul (2), litera u) se modifică şi va avea următorul cuprins: u) piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi - cadrul transparent şi nediscriminatoriu de desfăşurare a tranzacţiilor cu certificate verzi între participanţii la piaţă, organizat şi administrat de operatorul pieţei de certificate verzi, pe baza unor reguli specifice aprobate de către ANRE;
  2. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Modificarea stării CV din RCV ca urmare a tranzacţionării CV pe PCV se realizează de către OPCV în fiecare zi lucrătoare, fie după încheierea fiecărei sesiuni de tranzacţionare pe PCSCV, fie pe parcursul zilei, în baza documentelor conforme transmise de către participanţii la piaţă referitoare la tranzacţiile efectuate prin CBCV, în zilele lucrătoare în care nu au loc sesiuni de tranzacţionare pe PCSCV.3. La articolul 23, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f) organizează sesiuni de tranzacţionare pe PCSCV şi pe PCTCV, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale procedurilor specifice elaborate de OPCV, aplicabile pieţelor în cauză, respectiv cu prevederile Procedurii privind funcţionarea pieţei centralizate anonime spot pentru PCSCV şi cu prevederile Procedurii privind funcţionarea pieţei centralizate anonime la termen pentru PCTCV şi administrarea PCBCV;
  4. La articolul 23, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins: f^1) publică calendarul sesiunilor de tranzacţionare pe PCSCV, în conformitate cu regulile privind frecvenţa acestora din prezentul regulament;5. La articolul 23, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins: i^1) validează numărul de CV din ofertele de cumpărare ale producătorilor de E-SRE pentru acoperirea contractelor bilaterale de CV încheiate cu furnizorii de energie electrică, prin intermediul sistemului de tranzacţionare al PCSCV, având în vedere documentele transmise de respectivii producători în acest sens şi numărul de CV valabile din contul de producător din RCV, în conformitate cu procedura specifică aplicabilă PCSCV;6. La articolul 23, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins: k^1) validează numărul de CV din ofertele de cumpărare ale producătorilor de E-SRE pentru acoperirea contractelor bilaterale de CV încheiate cu furnizorii de energie electrică, prin intermediul sistemului de tranzacţionare al PCTCV, având în vedere documentele transmise de respectivii producători în acest sens şi numărul de CV valabile din contul de producător din RCV, în conformitate cu procedura specifică aplicabilă PCTCV;
  7. La articolul 24, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (4) Tranzacţiile pe PCSCV se desfăşoară în baza ofertelor de vânzare şi a ofertelor de cumpărare transmise de participanţii la această piaţă, cu următoarea frecvenţă de organizare a sesiunilor de tranzacţionare:a) o dată la două săptămâni, în fiecare a treia zi lucrătoare din săptămâna de tranzacţionare, în fiecare lună calendaristică, cu excepţia lunilor prevăzute la lit. b) şi c);b) în fiecare zi lucrătoare, pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare consecutive, anterioară ultimelor 6 zile lucrătoare din luna următoare fiecărui trimestru calendaristic;c) în fiecare zi lucrătoare, pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare consecutive, anterioară ultimelor 6 zile lucrătoare din luna martie a fiecărui an calendaristic.(5) Fiecare participant la PCSCV are dreptul să transmită pentru o sesiune de tranzacţionare oferte de vânzare sau oferte de cumpărare, conform drepturilor ce îi revin în conformitate cu prevederile Legii, pentru:a) un număr total maxim de CV, care să nu depăşească numărul de CV valabile din cont ce i-au fost emise de OTS, dar nu mai mult de maximum 10.000 CV, în cazul vânzătorilor;b) un număr maxim de 10.000 CV, în cazul cumpărătorilor;
  c) un număr maxim de CV egal cu diferenţa dintre numărul de CV total necesar pentru acoperirea contractelor bilaterale de CV încheiate cu furnizorii de energie electrică, care în cazul contractelor cu cantităţi variabile de CV este numărul minim de CV din contractele respective, şi numărul de CV valabile existente în contul de producător din RCV la data introducerii ofertei în sistemul de tranzacţionare, în cazul cumpărătorilor producători de E-SRE cărora li se aplică excepţia prevăzută la art. 10 alin. (5) din Lege, dar nu mai mult de 10.000 CV;d) un număr maxim de CV egal cu numărul de CV total necesar pentru acoperirea obligaţiei de achiziţie de CV şi care nu poate fi acoperit din CV emise de OTS, dar nu mai mult de 10.000 CV, în cazul cumpărătorilor producători de E-SRE care sunt înregistraţi la PCV şi în calitate de operatori economici cu obligaţie de achiziţie de CV.
  8. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins: (5^1) Fiecare ofertă de cumpărare introdusă în sistemul de tranzacţionare de un producător de E-SRE pentru acoperirea contractelor bilaterale de CV încheiate cu furnizorii de energie electrică este validată de sistemul de tranzacţionare din punctul de vedere al numărului de CV propuse spre cumpărare, având în vedere documentele transmise de respectivul producător în acest sens şi numărul de CV valabile din contul de producător din RCV la data introducerii ofertei, în conformitate cu procedura specifică aplicabilă PCSCV.9.
  La articolul 29, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: (4) La sfârşitul fiecărei zile în care se organizează o sesiune de tranzacţionare, numărul de CV valabile emise de OTS şi disponibile în contul producătorului de E-SRE la sfârşitul intervalului de ofertare este diminuat cu CV blocate pentru tranzacţiile încheiate pe PCSCV.
  10. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Numărul maxim de CV dintr-o ofertă de vânzare/cumpărare este de 10.000, cu respectarea prevederilor alin. (9) în cazul ofertelor de vânzare, respectiv ale alin. (10) în cazul ofertelor de cumpărare introduse în sistemul de tranzacţionare de un producător de E-SRE pentru acoperirea contractelor bilaterale de CV încheiate cu furnizorii de energie electrică.11. La articolul 41, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins: (10) Numărul maxim de CV dintr-o ofertă de cumpărare introdusă în sistemul de tranzacţionare de un producător de E-SRE pentru acoperirea contractelor bilaterale de CV încheiate cu furnizorii de energie electrică este egal cu diferenţa dintre numărul de CV total necesar pentru acoperirea acestor contracte, care în cazul contractelor cu cantităţi variabile de CV este numărul minim de CV din contractele respective, şi numărul de CV valabile existente în contul de producător din RCV la data introducerii ofertei în sistemul de tranzacţionare, cu actualizarea acestuia de către sistemul de tranzacţionare până la data corelării ofertei, dar nu mai mult de 10.000 CV.(11) Numărul de CV din ofertele de vânzare, respectiv din ofertele de cumpărare introduse în sistemul de tranzacţionare de producătorii de E-SRE pentru acoperirea contractelor bilaterale de CV încheiate cu furnizorii de energie electrică este validat de sistemul de tranzacţionare, conform prevederilor alin. (9) şi (10).
  Articolul IISocietatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. modifică procedurile referitoare la tranzacţionarea certificatelor verzi pe pieţele centralizate anonime de certificate verzi în concordanţă cu prevederile regulamentului prevăzut la art. I, cu consultarea operatorilor economici din sectorul energiei electrice, şi le transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru informare în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin. Articolul IIIOperatorii economici din sectorul energiei electrice şi Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IV
  Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
  Articolul V(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2019.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), validarea ofertelor de cumpărare de certificate verzi introduse în sistemele de tranzacţionare aferente pieţelor centralizate anonime de certificate verzi de producătorii de energie electrică din surse regenerabile pentru acoperirea contractelor bilaterale de certificate verzi încheiate cu furnizorii de energie electrică se realizează de către societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. începând cu 1 iunie 2019.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 29 martie 2019.Nr. 46.