Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGEA nr. 50 din 15 martie 2019bugetului de stat pe anul 2019
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 15 martie 2019Data intrării în vigoare 18-03-2019Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2019 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.Secţiunea 1 Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2019Articolul 2(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 164.494,1 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 261.168,4 milioane lei credite de angajament şi în sumă de 202.781,4 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 38.287,3 milioane lei.(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 3Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.
  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2019Articolul 4Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 14.792,3 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: a) 938,8 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4; b)
  1.665,0 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5;
  c) 600,0 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, sumă repartizată pe judeţe potrivit anexei nr. 6, astfel: 30% din sumă se repartizează în funcţie de lungimea drumurilor şi 70% din sumă se repartizează invers proporţional cu capacitatea financiară a judeţelor. Repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale se face, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor;d) 11.409,9 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, potrivit anexei nr. 7 şi 7/01;e) 178,6 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular şi cel confesional, acreditate, potrivit anexei nr. 8.
  Articolul 5(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:a) finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României, în perioada ianuarie – iunie a anului şcolar 2018 -2019, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2019 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre;
  b) finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;c) finanţării cheltuielilor cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională din învăţământul special;d) finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;e) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene;f) finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul judeţelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;g) finanţării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare;h)
  plăţii sprijinului sub formă de contribuţii care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) al capitolului III „Culte“, lit. E - Secţiunea a 3-a „Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute“ din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În situaţiile în care Programul pentru şcoli al României se derulează de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărâre a consiliului judeţean se vor repartiza sume cu această destinaţie unităţilor administrativ-teritoriale respective, cu diminuarea veniturilor bugetului local al judeţului şi majorarea corespunzătoare a veniturilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor la indicatorul de venituri „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor“.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate:a) finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;b) finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;c) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;d) finanţării cheltuielilor creşelor;
  e) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: cheltuielile determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2018-2019, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 533/2018, cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata sprijinului sub formă de contribuţii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult locale pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) al capitolului III „Culte“, lit. E - Secţiunea a 3-a „Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute“ din anexa nr. I la Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;f) finanţării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, cu modificările ulterioare;g) finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014;h) finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;i) finanţării cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
  (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării drepturilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 533/2018, se repartizează pe sectoare şi municipiul Bucureşti potrivit prevederilor legale în vigoare, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2019 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre.
  (5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, după caz, pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost aferente, iar pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice, la propunerea agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială/Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti. În situaţia în care sumele repartizate în baza standardelor de cost pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor prezentului alineat, nu asigură finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică prevederile art. 104 alin. (5^1) şi (5^2) din acelaşi act normativ.(6) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (3), autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora.(7) În anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prin derogare de la prevederile art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile art. 20 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 40 alin. (1) şi art. 51 alin. (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti se asigură din veniturile proprii ale acestora şi, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz, iar finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti se asigură din veniturile proprii ale acestora şi, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz.(8) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 9.
  Articolul 6(1) În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se repartizează începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, următoarele cote: a) 15% la bugetul local al judeţului;b) 60% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;c) 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.(2) Suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019 se repartizează în mod egal judeţelor, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean. În cadrul fiecărui judeţ, fondul la dispoziţia consiliului judeţean se repartizează integral în anul 2019 comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărârea consiliului judeţean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, la o poziţie de venituri distinctă. Pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul judeţean are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinaţiile prevăzute. Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, instituţiei prefectului şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ.(3) Pentru municipiul Bucureşti, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019 la bugetul de stat, la nivelul municipiului Bucureşti, inclusiv cel încasat anterior publicării prezentei legi, se repartizează, începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, prin decizie a directorului Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, cote şi sume, pentru asigurarea unui buget de funcţionare după cum urmează:a) 49% pentru bugetul local al municipiul Bucureşti;b) 1.250 lei/locuitor/an, pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti în completarea veniturilor proprii ale acestora.
  (4) Sumele rămase după asigurarea bugetului de funcţionare se repartizează sectoarelor municipiului Bucureşti proporţional cu impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019, la nivelul fiecărui sector, prin decizie a directorului Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti. (5) În execuţie, în vederea aplicării prevederilor alin. (3) lit. b) şi alin. (4), suma încasată se alocă bugetelor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după o metodologie aprobată prin ordin al ministrului finanţelor publice în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi. (6) Suma corespunzătoare cotei de 17,5%, prevăzută la alin. (1) lit. c), cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5%, prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată anterior publicării prezentei legi, se repartizează bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în completarea veniturilor proprii, proporţional cu necesarul stabilit pe total judeţ, pentru asigurarea unui buget de funcţionare, astfel:a) 450 lei/locuitor/an pentru judeţe, dar nu mai mult de 275 milioane lei/an/judeţ;b) nu mai puţin de 12 milioane lei/an/municipiu;c) nu mai puţin de 6 milioane lei/an/oraş;d) 1.000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puţin de 2 milioane lei/an/comună.
  (7) În vederea repartizării sumelor prevăzute la alin. (6), în termen de 3 zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice transmite direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice modelul de calcul, nivelul minim al impozitului pe venit estimat la nivelul fiecărui judeţ pentru anul 2019 şi nivelul estimat al veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale pe care le vor pune la dispoziţia consiliului judeţean. (8) În completarea veniturilor proprii din impozitele şi taxele locale, estimate a fi încasate în anul 2019, cumulate cu impozitul pe venit repartizat potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (6), precum şi cu cel încasat până la data publicării prezentei legi, se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 7, în vederea asigurării bugetelor de funcţionare stabilite, potrivit prevederilor prezentului articol, proporţional cu necesarul stabilit.(9) Unităţilor administrativ-teritoriale ale căror sume repartizate în anul 2019 din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare sunt mai mici decât nivelul aceloraşi sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, aprobate în anul 2018, li se repartizează sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinaţie potrivit anexei nr. 7, proporţional cu necesarul stabilit pe total judeţ. (10) Dacă diferenţa dintre sumele repartizate în anul 2019 din impozitul pe venit cumulate cu cele repartizate în anul 2019 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare şi nivelul aceloraşi sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, aprobate în anul 2018, nu asigură finanţarea cheltuielilor determinate de aplicarea prevederilor art. 5 alin. (7), se repartizează în completare sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinaţie potrivit anexei nr. 7.(11) Sumele prevăzute la alin. (6), (8), (9) şi (10) se repartizează prin hotărâre a consiliului judeţean, după consultarea primarilor şi a preşedintelui consiliului judeţean, cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, în termen de 7 zile de la publicarea prezentei legi şi se comunică direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice şi unităţilor administrativ-teritoriale în termen de 3 zile de la adoptarea hotărârii.(12) Sumele din impozitul pe venit încasate suplimentar în anul 2019 la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se alocă unităţilor administrativ-teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor prezentului articol şi se cuprind în bugetele locale prin rectificare bugetară locală.
  (13) Sumele din impozitul pe venit încasate suplimentar în anul 2019 la bugetul de stat, la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, se alocă municipiului Bucureşti şi sectoarelor municipiului Bucureşti proporţional cu planul aprobat şi se cuprind în bugetele acestora prin rectificare bugetară locală.(14) În execuţie, sumele încasate, aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (3) lit. a) se alocă de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi alin. (3) lit. b) se alocă în acelaşi termen, proporţional cu sumele repartizate. (15) În execuţie, sumele încasate, aferente cotei prevăzute la alin. (2), se alocă bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară, proporţional cu sumele repartizate, după o metodologie aprobată prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se vor reflecta în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, la o poziţie distinctă de venituri.(16) Sumele rămase nerepartizate aferente cotei de 17,5%, cumulate cu cele corespunzătoare cotei de 18,5%, prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele încasate suplimentar în timpul anului, se alocă bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, proporţional cu sumele repartizate potrivit alin. (6).(17) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale până la data publicării prezentei legi, destinate finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare, se regularizează în cursul anului 2019 cu bugetul de stat. (18) Numărul locuitorilor utilizat în efectuarea calculelor este cel comunicat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie 2018, iar estimarea sumelor ce urmează a fi încasate în anul 2019 din impozitul pe venit şi din veniturile proprii din impozite şi taxe locale, aferente fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, se face de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice având în vedere datele comunicate potrivit alin. (7). Estimarea impozitului pe venit şi a veniturilor proprii din impozite şi taxe locale cuprinde şi sumele încasate anterior publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I şi se comunică unităţilor administrativ-teritoriale în termen de 5 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.(19) Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale pot utiliza excedentul bugetului local şi pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum şi pentru furnizarea energiei termice către populaţie în sezonul rece 2018 – 2019.
  (20) Autorităţile administraţiei publice locale asigură, cu prioritate, plata cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (7).
  Articolul 7Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2019 sunt prevăzute în anexa nr. 10.
  Secţiunea a 3-a Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2019Articolul 8(1)
  Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 11.
  (2) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor alocate pe surse de finanţare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe părţi, capitole şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 11/01.(3) Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/02.(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/03.
  Articolul 9(1) În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2019 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2019 din contribuţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(2)
  În anul 2019 se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să negocieze şi să încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat în limita sumei de 4.488.242 mii lei.
  (3) Excedentul de 73.755 mii lei este aferent asigurărilor pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Potrivit dispoziţiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 1.273.000 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.
  Articolul 10Dispoziţiile referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, precum şi prevederile art. 56, 69, 70 se aplică în mod corespunzător şi în cazul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
  Secţiunea a 4-a Dispoziţii referitoare la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2019
  Articolul 11(1) Pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefinalizate, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanţează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, finanţarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, se cuprind în clasificaţia aferentă fondului de finanţare la alineatul 03 „Cheltuieli neeligibile“ şi reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.(2) În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 43^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepţia fazei a doua aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor cu care au încheiate contracte executarea de lucrări pentru finalizarea acestora.(3) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură şi alte cheltuieli necesare finalizării proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi conform legii, necuprinse în contractele de finanţare încheiate cu autorităţile de management, care asigură finalizarea proiectului.Articolul 12(1) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor, care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, de Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmise de instituţia beneficiară de proiect.Articolul 13(1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele aprobate anual, cu această destinaţie. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/ autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale.Articolul 14(1)
  Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament, de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite de angajament, care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:a) titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii; b) titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
  (2) Sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate, între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament şi credite bugetare neutilizate în cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.
  (6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:a) titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“;b) titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(7) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze virări de credite bugetare şi de credite de angajament de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“. (8) Virările de credite bugetare şi de credite de angajament prevăzute la alin. (1), (3) şi (4), precum şi redistribuirile de credite de angajament şi credite bugetare între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectuează de ordonatorii principali de credite şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(9) Din sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.(10) Influenţele în structura creditelor bugetare şi de angajament, rezultate în baza virărilor de credite prevăzute la alin. (1) şi (6), vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“.
  (11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea, la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. (12) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a asigura, potrivit legii, cu prioritate, sume necesare finalizării proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. (13) Se interzice ordonatorilor principali de credite, cu rol de autoritate de management, încheierea/emiterea de contracte/ decizii/ordine de finanţare/avize de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor operaţionale aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.(14) Fac excepţie de la prevederile alin. (13) autorităţile de management/autorităţile comune de management/autorităţile naţionale care încheie/emit contracte/decizii/ordine de finanţare pentru acordarea cofinanţării de la bugetul de stat în cadrul programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană 2007-2013“, după cum urmează:a) Programul operaţional comun „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013“;b) Programul operaţional comun „Marea Neagră 2007-2013“.
  Articolul 15În anul 2019, operatorii de program au obligaţia de a vira în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, respectiv în conturile de venituri ale Fondului pentru mediu, după caz, sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite de la statele donatoare, reprezentând tranşa finală aferentă asistenţei financiare nerambursabile „costuri de management“ pentru operatorul de program în calitate de beneficiar în cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, asigurate iniţial din bugetul de stat, respectiv din bugetul Fondului pentru mediu.
  Secţiunea a 5-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020Articolul 16(1) În anul 2019, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în anexele la buget, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014 -2020, respectiv 2014-2021, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (3) şi (5), după caz. (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în buget creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu beneficiarii, în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.
  (3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor noi şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele nr. 3/XX/21, 3/XX/23, 3/XX/27 şi 3/XX/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu autorităţile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2020-2022 şi anii ulteriori şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.(5) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat, care au calitatea de lider al unui parteneriat, beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanţare.(6) Beneficiarii care implementează proiecte în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor, care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, pot cuprinde în bugetul propriu credite de angajament şi credite bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile, care urmează a fi rambursate potrivit acordurilor de finanţare, acestea urmând a fi utilizate în lipsa disponibilităţilor din prefinanţările/avansurile primite, dacă acordurile de finanţare nu prevăd altfel.(7) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, prevederile alin. (6) se aplică liderilor/partenerilor finanţaţi integral din bugetul de stat numai pentru finanţarea acţiunilor proprii ale acestora.(8) În bugetele instituţiilor publice prevăzute la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, se cuprind şi sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/ facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România.(9) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare şi credite de angajament în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice, cu excepţia virărilor de credite bugetare de la proiectele implementate potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017.
  (10) Proiectele de investiţii finanţate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(11) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor, unităţile administrativ-teritoriale pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.
  Articolul 17(1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilităţi/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite, care are calitatea de beneficiar, va transmite o cerere de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/ facilităţii/mecanismului în maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielilor, cu excepţia cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană şi/sau de la alţi donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene şi prevederilor legale naţionale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor, care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.
  (4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii/mecanismului, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmise de instituţia beneficiară de proiect.
  Articolul 18(1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune al/a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele aprobate anual cu această destinaţie. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/ autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale.Articolul 19(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la: a) titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, cele aferente transferurilor de fonduri necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene şi altor facilităţi şi instrumente postaderare;b) titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii.(2) Sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanţarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanţării proiectelor aflate în implementare.(5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“:a)
  redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare;
  b) redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru asigurarea finanţării proiectelor aflate în implementare;c) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari şi cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program pentru asigurarea finanţării corespunzătoare a proiectelor/ programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru asigurarea finanţării unor proiecte noi introduse în buget potrivit art. 16 alin. (1)-(4).
  (6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare şi credite de angajament între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la: a) titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării cheltuielilor în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene şi altor facilităţi şi instrumente postaderare;b) titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(7)
  Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
  (8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua şi de la titlurile de cheltuieli care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu excepţia sumelor alocate din aceste fonduri.(9) În condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul şi alineatul respectiv, creditele de angajament şi creditele bugetare asigurându-se potrivit dispoziţiilor alin. (3), (5) şi art. 16 alin. (1)-(4).(10) Prevederile alin. (9) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.(11) Virările şi redistribuirile de credite de angajament şi credite bugetare între şi în cadrul proiectelor/programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1), (3), (4), (8) şi (9), precum şi modificările şi virările prevăzute la art. 16 alin. (2)-(4) se efectuează de ordonatorii principali de credite şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(12) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.(13) Influenţele în structura creditelor bugetare şi creditelor de angajament rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
  (14) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, să modifice creditele de angajament şi creditele bugetare la poziţia „Finanţare din FEN postaderare“, cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, cu excepţia majorării creditelor de angajament în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea şi pe răspunderea autorităţilor de management în cauză. Ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.(15) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi diminuate.
  Secţiunea a 6-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2019Articolul 20(1) Pentru anul 2019, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice şi sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor din fonduri rambursabile sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeaşi încadrare se aplică şi pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiţii sectoriale şi/sau a altor acţiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcţie de natura şi de specificul acestor împrumuturi.(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora.
  Articolul 21(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“ în funcţie de derularea programelor respective.(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament, neutilizate între capitole, între şi în cadrul proiectelor/ programelor cu finanţare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, şi pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“.Articolul 22În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“.
  Articolul 23Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri rambursabile, poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerinţelor finanţatorilor în cauză.
  Capitolul II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legiArticolul 24În conformitate cu dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările ulterioare şi cu dispoziţiile pct. 5 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2019 subvenţia necesară desfăşurării activităţii Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.Articolul 25
  (1) Pentru programele guvernamentale aprobate în anul 2019 în condiţiile legii se autorizează Secretariatul General al Guvernului, la propunerea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, să introducă în buget, în cursul întregului an, în anexele nr. 3/13/02 şi 3/13/27, programe noi în valoare totală de 33.368.000 mii lei credite de angajament şi credite bugetare, din care în anul 2019 credite de angajament în limita sumei de 9.495.000 mii lei.(2) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (1) se autorizează Secretariatul General al Guvernului să majoreze creditele de angajament prevăzute pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020-2022, după caz, cu încadrare în estimările de credite bugetare pentru anii 2020-2022 şi anii ulteriori pentru programele aprobate în condiţiile legii şi anii ulteriori.(3) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (1), Secretariatul General al Guvernului le comunică Ministerului Finanţelor Publice concomitent cu transmiterea anexelor la buget, modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, pe baza comunicărilor transmise potrivit alin. (3), să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor prevăzute la alin. (1).
  Articolul 26(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 71 „Active nefinanciare“, sunt prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 41.589 mii lei şi credite de angajament în sumă de 41.589 mii lei, pentru achiziţionarea de autoturisme pentru misiunile diplomatice ale României din străinătate.
  (2) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 71 „Active nefinanciare“, sunt prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 39.848 mii lei şi credite de angajament în sumă de 155.948 mii lei, pentru reabilitarea imobilelor proprietatea statului român din străinătate, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe.
  Articolul 27Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de autoritate de management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 în cadrul anexelor nr. 3/15/24 „Cheltuieli din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare“ şi nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori cu încadrare în prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi să modifice creditele bugetare aferente anilor anteriori cu încadrare în valoarea totală a programului aprobat prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului.Articolul 28(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului“, la programul bugetar cod 1725 „Programul Naţional de Dezvoltare Locală - ETAPA II“ şi programul bugetar cod 1284 „Programul Naţional de Dezvoltare Locală“, să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori şi creditele de angajament aferente anului curent cu încadrarea în valoarea totală a acestora.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător şi în celelalte anexe la bugetul acestuia.(3) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (1) şi (2), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice le comunică Ministerului Finanţelor Publice concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice potrivit alin. (3), să aprobe repartizarea pe trimestre corespunzător modificărilor prevăzute la alin. (2).Articolul 29(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 47 alin. (4), (9) şi (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2019, se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să efectueze virări de credite bugetare şi de angajament, între capitole bugetare şi între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanţării Programului Naţional de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.(3) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (2), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice comunică Ministerului Finanţelor Publice virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.
  (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice potrivit alin. (3), să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor între capitolele bugetare prevăzute la alin. (2).
  Articolul 30În bugetul Ministerului Finanţelor Publice, la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale“, la titlul 72 „Active financiare“ este cuprinsă şi suma de 940.000 mii lei, reprezentând contribuţia statului român la majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A., care se va utiliza după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat.Articolul 31(1) În anul 2019, România, în calitate de membru la Banca Internaţională de Investiţii, contribuie la majorarea capitalului cu suma de 3.650.000 euro, conform deciziei Consiliului de administraţie al Băncii Internaţionale de Investiţii, de creştere a capitalului subscris vărsat cu 100.000.000 euro, în limita capitalului subscris şi nevărsat al statelor membre.(2) Contravaloarea în lei a sumei de 3.650.000 euro se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, iar plata către Banca Internaţională de Investiţii se efectuează într-o singură tranşă, în primul trimestru din anul 2019.
  Articolul 32În vederea utilizării instrumentelor financiare derivate, Ministerul Finanţelor Publice poate selecta firme de avocatură, pentru prestarea de servicii de consultanţă juridică privind elaborarea, negocierea şi încheierea documentaţiei cadru şi a documentaţiei aferente acestor tipuri de operaţiuni, în limita sumei de 2.000 mii lei, cu respectarea legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Pentru anul 2019, în bugetul Ministerului Finanţelor Publice, la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“ sunt incluse credite bugetare în valoare de 1.000 mii lei şi credite de angajament de 2.000 mii lei.Articolul 33(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, să achiziţioneze, potrivit prevederilor legale în vigoare, autovehicule cu dotări specifice, autoutilitare, autoturisme, autobuze şi motociclete necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor structurilor/instituţiilor din cadrul/ subordinea ministerului, din excedentul veniturilor proprii obţinute din activitatea de confecţionare şi valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant.(2) Limita în care se pot efectua plăţi pentru achiziţiile publice de la alin. (1) este de 80.000 mii lei.
  Articolul 34În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale“, este prevăzută suma de 100 mii lei, care se utilizează în anul 2019 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2018 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale „Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA“ - S.A.Articolul 35În anul 2019, sumele aferente schemelor de sprijin direct şi măsurilor finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă, prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)“.Articolul 36În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2019, suma prevăzută la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.55 „Întreţinerea infrastructurii feroviare publice“ se utilizează cu prioritate pentru:a) plata obligaţiilor către bugetul general consolidat;b) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activităţii de întreţinere şi funcţionare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum şi a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.
  Articolul 37(1) Suma de 190.000 mii lei, din totalul sumei prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“, articolul 72.01 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăţilor comerciale“, se alocă pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ - S.A.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ - S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează pentru acoperirea subcompensării de la bugetul de stat a pachetului de servicii la transportul cu metroul aferent anului 2018. (3) Suma de 140.000 mii lei, din totalul sumei prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“, articolul 72.01 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăţilor comerciale“, se alocă pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A.(4) Suma prevăzută la alin. (3) se virează de către Ministerul Transporturilor, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează pentru acoperirea subcompensării de la bugetul de stat a pachetului minim social aferent serviciului public de transport feroviar de călători aferent anilor 2008-2014 şi se utilizează cu condiţia ca Ministerul Transporturilor să îşi asume subcompensarea aferentă acestei perioade, iar suma alocată să se încadreze în cuantumul compensării calculat potrivit legislaţiei în vigoare.(5)
  În vederea implementării prevederilor Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş, Autostrada Unirii, în bugetul Ministerului Transporturilor, din totalul sumelor prevăzute în anexa nr. 3/24/29 Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii la fişa cod obiectiv 3 „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii“, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul X „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune“, se alocă pentru anul 2019 credite de angajament în sumă de 37.380 mii lei şi credite bugetare în sumă de 9.309 mii lei, pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş.
  (6) În vederea implementării obiectivului de investiţii Autostrada Braşov - Bacău, în bugetul Ministerului Transporturilor, din totalul sumelor prevăzute în anexa nr. 3/24/29 Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii la fişa cod obiectiv 3 „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii“, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul X „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“, se alocă, pentru anul 2019, credite de angajament în sumă de 59.901 mii lei şi credite bugetare în sumă de 8.985 mii lei, pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii Autostrada Braşov - Bacău.
  Articolul 38(1) Pentru proiectele de infrastructură de transport se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă în buget, în cursul întregului an, în anexele nr. 3/24/02, 3/24/23, 3/24/27 şi 3/24/29, după caz, proiectele de investiţii noi cu credite de angajament necesare implementării acestora, la nivelul prevăzut în documentaţiile tehnico-economice aprobate în condiţiile legii. (2) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Transporturilor le comunică Ministerului Finanţelor Publice concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la solicitarea Ministerului Transporturilor, pe baza comunicărilor transmise potrivit alin. (2), să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor prevăzute la alin. (1).
  Articolul 39(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în calitate de ordonator principal de credite, să preia de la autorităţile publice locale documentaţia tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire Salonta“, judeţul Bihor.(2) În termen de 30 de zile de la data preluării documentaţiei tehnico-economice prevăzute la alin. (1), Ministerul Transporturilor iniţiază demersurile privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Salonta“ şi în baza acesteia introduce proiectul de investiţii în condiţiile art. 38.(3) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în calitate de ordonator principal de credite, să preia de la autorităţile publice locale documentaţia tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire Est Municipiul Buzău“, judeţul Buzău. (4) În termen de 30 de zile de la data preluării documentaţiei tehnico-economice prevăzute la alin. (3), Ministerul Transporturilor iniţiază demersurile privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Est Municipiul Buzău“, judeţul Buzău, şi în baza acesteia introduce proiectul de investiţii în condiţiile art. 38.Articolul 40
  În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (2) din Legea nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele alocate de la bugetul de stat Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale sunt cuprinse în anexa nr. 3/25 a Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“.
  Articolul 41(1) Din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, de la capitolul 65.01 „Învăţământ“, titlul 57 „Asistenţă socială“, în baza art. 111 alin (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se finanţează, ca program naţional, „Programul de susţinere a educaţiei «Merg la şcoală», pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi profesional de stat“. Programul se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) În anexa nr. 3/25/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2017-2022“, la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.10 „Învăţământ“, sunt cuprinse suma de 500 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital aferente înfiinţării în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare a biroului pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale cu sediul la Cluj-Napoca, precum şi suma de 500 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital aferente înfiinţării în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a biroului pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale cu sediul la Miercurea-Ciuc.(3) În anul 2019, prin excepţie de la prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiţii care se finanţează, potrivit legii, din fonduri externe şi fonduri structurale se aprobă de către Ministerul Educaţiei Naţionale, indiferent de valoarea acestora. (4) Prevederea se aplică obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiţii care se derulează de către instituţiile de învăţământ superior. (5) Ministerul Educaţiei Naţionale poate asigura prin bugetul propriu cofinanţarea cheltuielilor aferente acestor obiective, proiecte sau categorii de investiţii ai căror beneficiari sunt instituţiile de învăţământ superior, finanţate integral din venituri proprii.Articolul 42În cadrul sumelor alocate de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul 66.01 „Sănătate“, sunt cuprinse şi sumele aferente aplicării prevederilor art. 57 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. Articolul 43În bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, sunt cuprinse şi sume reprezentând atât credite de angajament, cât şi credite bugetare, pentru:a) lucrări de construcţii, reparaţii capitale, achiziţie de echipamente şi aparatură medicală la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyan Kristof“, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna: 12.703 mii lei;b) extindere, modernizare ambulatoriu, spitalizare zi şi bloc operator la Spitalul Judeţean Zalău, precum şi dotare cu aparatură medicală şi echipamente la Spitalul Judeţean Zalău, judeţul Sălaj: 15.000 mii lei;c)
  lucrări de construcţii, reparaţii capitale, achiziţie de echipamente şi aparatură medicală la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita: 30.680 mii lei;
  d) lucrări de construcţii, reabilitare energetică şi lucrări conexe la Spitalul Clinic Judeţean Mureş, judeţul Mureş: 14.500 mii lei.
  Articolul 44Se autorizează Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale ca din sumele aprobate pe anul 2019, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.02.31 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor de interes naţional“, să aloce credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 12.000 mii lei Consiliului Judeţean Satu Mare pentru achiziţie sediu pentru biblioteca judeţeană.Articolul 45Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii de credite din subordine, în cadrul bugetului aprobat pe anul 2019 şi cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.
  Articolul 46Din bugetul Ministerului Economiei la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.53 „Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi întreţinere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina“, se suportă şi cheltuielile aferente serviciilor prestate şi neplătite aferente trimestrului IV al anului 2018.Articolul 47(1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, potrivit art. 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură de la titlul 55 „Alte transferuri“ şi se utilizează potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societăţii Române de Radiodifuziune din profitul anilor precedenţi pot fi utilizate de către aceasta pentru finanţarea cheltuielilor de dezvoltare.(3) Din suma prevăzută în bugetul Societăţii Române de Radiodifuziune se pot asigura şi cheltuieli ce decurg din angajamente legale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.(4) Veniturile proprii încasate potrivit Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi utilizate de către Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare.
  Articolul 48Până la data de 31 decembrie 2019, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor academiei se asigură de la bugetul de stat, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget.Articolul 49Pentru aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul Inspecţiei Judiciare este prevăzut în anexa nr. 03/57. Articolul 50În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la capitolul 80.01 „Acţiuni economice generale, comerciale şi de muncă“, titlul 40 „Subvenţii“, articolul 40.13 „Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale“, este cuprinsă suma de 460.000 mii lei pentru participarea la constituirea capitalului social al Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări, în conformitate cu prevederile Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Suma finală ce va fi investită se va stabili de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în urma unei analize fundamentate.
  Articolul 51(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe este cuprinsă şi suma de 58.257 mii lei destinată finanţării în anul 2019 a acţiunilor aferente organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru alegerea Preşedintelui României.(2) În bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică este cuprinsă şi suma de 11.740 mii lei destinată finanţării în anul 2019 a acţiunilor aferente organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru alegerea Preşedintelui României.(3) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă şi suma de 410.448 mii lei destinată finanţării în anul 2019 a acţiunilor aferente organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru alegerea Preşedintelui României.(4) În bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este cuprinsă şi suma de 16.435 mii lei destinată finanţării în anul 2019 a acţiunilor aferente organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru alegerea Preşedintelui României.(5) În bugetul Autorităţii Electorale Permanente este cuprinsă şi suma de 54.412 mii lei destinată finanţării în anul 2019 a acţiunilor aferente organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru alegerea Preşedintelui României.
  Articolul 52Pentru finanţarea acţiunilor cu Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, în bugetele ordonatorilor principali de credite sunt cuprinse credite de angajament şi credite bugetare, după cum urmează:a) în bugetul Senatului României suma de 16.200 mii lei;b) în bugetul Camerei Deputaţilor suma de 20.653 mii lei;c) în bugetul Curţii de Conturi suma de 288 mii lei;d) în bugetul Consiliului Concurenţei suma de 281 mii lei;e) în bugetul Secretariatului General al Guvernului suma de 22.358 mii lei;f)
  în bugetul Ministerului Afacerilor Externe suma de 159.585 mii lei;
  g) în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice suma de 2.050 mii lei;h) în bugetul Ministerului Finanţelor Publice suma de 1.217 mii lei;i) în bugetul Ministerului Justiţiei suma de 2.233 mii lei;j) în bugetul Ministerului Afacerilor Interne suma de 20.535 mii lei;k) în bugetul Ministerului Apărării Naţionale suma de 1.493 mii lei;l) în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale suma de 3.254 mii lei;
  m) în bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului suma de 3.743 mii lei;n) în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale suma de 4.165 mii lei;o) în bugetul Ministerului Mediului suma de 5.406 mii lei;p) în bugetul Ministerului Transporturilor suma de 2.471 mii lei;q) în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale suma de 2.146 mii lei;r) în bugetul Ministerului Sănătăţii suma de 1.098 mii lei;s) în bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale suma de 4.373 mii lei la credite de angajament şi suma de 6.488 mii lei la credite bugetare;ş) în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale suma de 3.507 mii lei;t) în bugetul Serviciului de Protecţie şi Pază suma de 1.700 mii lei;u) în bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale suma de 3.571 mii lei;v) în bugetul Ministerului Energiei suma de 1.251 mii lei;w) în bugetul Ministerului Economiei suma de 1.598 mii lei;x) în bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor suma de 821 mii lei;y)
  în bugetul Societăţii Române de Televiziune suma de 7.927 mii lei;
  z) în bugetul Consiliului Superior al Magistraturii suma de 194 mii lei;aa) în bugetul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor suma de 50 mii lei;bb) în bugetul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal suma de 15 mii lei;cc) în bugetul Ministerului Fondurilor Europene suma de 1.856 mii lei;dd) în bugetul Ministerului Turismului suma de 7.376 mii lei;ee) în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat suma de 451 mii lei;
  ff) în bugetul Ministerului Cercetării şi Inovării suma de 3.472 mii lei;gg) în bugetul Ministerului Apelor şi Pădurilor suma de 1.308 mii lei;hh) în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni suma de 67 mii lei.
  Articolul 53(1) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes naţional efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, se prevăd în programul de investiţii publice în poziţie globală la poziţia „C - Alte cheltuieli de investiţii“, la fişa cod obiectiv 1 „a) Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri“.(2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiţii noi şi în continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat şi pentru care din fonduri publice se finanţează doar contravaloarea exproprierilor aferente.
  (3) În funcţie de valoarea necesară a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii prevăzute la alin. (1) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 54Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fişele de investiţii aferente poziţiei „C - Alte cheltuieli de investiţii“ în programul de investiţii publice anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.Articolul 55(1) Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia „C - Alte cheltuieli de investiţii“ ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice şi se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcţionează aceştia.(2) Actualizarea şi aprobarea valorii actualizate a fiecărui obiectiv/proiect de investiţii, lucrări de intervenţii, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice şi se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, sunt de competenţa ordonatorilor principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcţionează aceştia.
  Articolul 56(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2019, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, precum şi creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare, atât în bugetul propriu, cât şi al instituţiilor publice din subordine finanţate integral din bugetul de stat, iar în cazul proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei să introducă sumele aferente şi la partea de venituri.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice din subordine finanţate parţial din bugetul acestora creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2019, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, precum şi creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare şi creditele de angajament conform prevederilor alin. (1) şi (2) în anexele aprobate de către aceştia potrivit prevederilor prezentei legi, respectiv în anexele la bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice din subordine, repartizate pe ani, şi să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanţelor Publice.(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).
  Articolul 57Creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe“ se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piaţa internă şi externă, concomitent cu înregistrarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“, respectiv la alineatul 30.02.04 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“, astfel încât creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 „Dobânzi“ să nu depăşească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat. Articolul 58(1) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitolele de cheltuieli pentru asigurarea plăţii la scadenţă a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne şi externe, a plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, preaderare şi postaderare şi a programelor cu finanţare rambursabilă.(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajamente de la titlul „Alte transferuri“, alineatele „Programe cu finanţare rambursabilă“, „Programe comunitare“, „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă“, „Programe ISPA“, „Cheltuieli neeligibile ISPA“, la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.Articolul 59Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze plăţi pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euroobligaţiuni pe pieţele externe şi plăţii serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, din capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, articolul 20.24 „Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor“, alineatul 20.24.01 „Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe“. Articolul 60Virările de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată. Virările de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ şi 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“.
  Capitolul III Dispoziţii finaleArticolul 61În anul 2019, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de pensii şi asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,1% asupra valorii sumelor plătite.
  Articolul 62(1) Pentru anul 2019, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri şi cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul planificat în ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:a) operatorii economici care au depăşit nivelul plăţilor restante programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creşterii câştigului mediu brut lunar pe salariat care nu poate depăşi 80% din indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz, cu condiţia reducerii plăţilor restante realizate la finele anului 2018 într-un cuantum de minimum 30%; b) operatorii economici care nu au depăşit nivelul plăţilor restante programate pentru finele anul 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiţia ca în anul 2019 să nu programeze plăţi restante, iar dacă programează, să prevadă reducerea acestora faţă de nivelul planificat al anului precedent cel puţin cu nivelul indicelui de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform alin. (2).(2) Pentru determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1), nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:a) sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidenţa acestor reglementări;b) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2019, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale sau/şi a creşterii numărului de personal în anul 2018.(3) Pentru determinarea productivităţii muncii, prevăzută la alin. (1) lit. a), în vederea stabilirii indicelui de creştere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu sumele primite de la buget şi, după caz, cu veniturile din exploatare obţinute ca urmare a unor situaţii sau activităţi conjuncturale şi care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza preţurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/ administrative, pentru comparabilitatea productivităţii muncii, vor fi recalculate folosind preţurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a preţurilor/tarifelor.(4) Indicele de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat şi a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz, se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2019 la nivelul realizat al anului 2018.(5) Operatorii economici care se încadrează în prevederile alin. (1) vor evidenţia distinct sumele prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi indicatorii recalculaţi conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli.(6) La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ţine seama şi de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanţă rezultaţi din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale.
  Articolul 63Disponibilităţile din sumele rambursate României pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară, existente în contul de disponibil al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, reprezentând sume recuperate de la beneficiari, se utilizează în exclusivitate pentru reîntregirea la bugetul de stat a sumelor utilizate pentru cofinanţarea programelor operaţionale şi se evidenţiază conform art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 64Instituţiile de învăţământ preuniversitar, astfel cum sunt definite la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele de pregătire, aplicaţie, formare profesională iniţială şi continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională şi culturală a personalului aparţinând instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, indiferent de instituţiile din care provine acesta.Articolul 65(1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite din structura cu rol de autoritate de management/autoritate naţională a programelor privind cooperarea teritorială europeană conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările şi completările ulterioare, să efectueze diminuări de credite de angajament angajate aferente anului curent ca urmare a diminuărilor angajamentelor legale încheiate în anii anteriori cu sumele rezultate din dezangajarea fondurilor la nivelul proiectelor, conform contractelor în vigoare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program.(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori, anului curent, precum şi estimările pe anii următori, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program.
  Articolul 66Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare în lei şi în valută, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru asigurarea plăţilor aferente cererilor de rambursare/cererilor de plată pentru cheltuielile eligibile rambursabile din fonduri europene, în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 67(1) Pentru anul 2019 pentru sprijinirea aşezămintelor religioase din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se alocă suma de 295.200 euro/lună. (2) Pentru anul 2019, numărul de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române, prevăzut în anexa nr. I, capitolul III - Culte, lit. E, art. 9 alin. (1) lit. b) pct. (ii) din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţine la 59 de contribuţii.(3) Pentru anul 2019, numărul de posturi pentru personalul clerical în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la anexa nr. I, capitolul III, lit. C, nr. crt. 1 - poziţia „Vicepreşedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin“ din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţine la 53 de posturi.
  (4) Pentru anul 2019, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la anexa nr. I, capitolul III, lit. C, nr. crt. 3 - poziţia „Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop“, aferent funcţiei de consilier eparhial, din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţine la 734 de posturi.
  Articolul 68În anul 2019 cuantumul brut al contribuţiilor lunare pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară se menţine la nivelul cuantumului brut acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2018. Articolul 69Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2019, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Articolul 70
  (1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite reprezintă limita maximă în cadrul căreia în anul 2019 pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze la nivel de subcapitol şi paragraf, precum şi la nivel de articol şi alineat creditele de angajament aprobate în anexa nr. 3/XX/01 şi anexa nr. 11 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
  Articolul 71În anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile art. 220^6 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din contribuţia asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârşitul lunii în curs, o cotă de:a) 12%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare;b) 17%, care se face venit la bugetul asigurărilor pentru şomaj;c) 2%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
  d) 21%, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;e) 48%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct.
  Articolul 72Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezenta lege.*) Anexele nr. 1, 2, 4-11 sunt reproduse în facsimil.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 15 martie 2019.Nr. 50.Anexa nr. 1TOTALBUGETUL DE STATpe anii 2019-2022 - Sinteză -
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticol
  AlineatDenumire indicatorProgram 2019Estimări 2020Estimări 2021Estimări 2022
  AB1234
  000101VENITURI - TOTAL164.494.130162.384.364167.642.821189.004.234
  000201I. VENITURI CURENTE137.565.829142.465.055149.790.218160.498.236
  000301
  A. VENITURI FISCALE114.546.832118.802.886124.287.302133.082.528
  000401A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL21.885.29429.664.66131.993.93834.482.818
  000501
  A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE19.880.929.20.868.85422.339.72023.911.044
  0101IMPOZIT PE PROFIT17.157.59417.936.44119.200.62720.551.154
  01
  Impozit pe profit de la agenții economici15.916.59416.663.44117.895.62719.215.154
  02Impozit pe profit de la băncile comerciale1.241.0001.273.0001.305.0001.336.000
  0201ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE2.723.3352.932.4133.139.0933.359.890
  02Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului463499
  534572
  03Impozit pe dividende datorat de persoane juridice73.86179.53285.13891.126
  04Impozitul pe reprezentante
  4.0784.3914.7005.031
  06Impozit pe venitul microîntreprinderilor2.644.9292.847.9873.048.7173.263.157
  50
  Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice4444
  030001A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE1.340.8438.094.4618.917.8169.798.551
  0301IMPOZIT PE VENIT23.560.79025.763.80228.401.21031.211.553
  02Impozit pe venituri din salarii19.534.63421.551.26923.955.30126.534.116
  04Impozit pe venituri din dividende1.463.1531.586.7631.709.4201.841.558
  05Impozit pe venituri din dobânzi88.68290.98893.353
  95.781
  06Impozit pe venituri din pensii957.8821.049.4551.149.7831.259.702
  07Impozit pe veniturile din premii22.683
  23.27323.87824.499
  11Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală57.10663.36970.08677.306
  18
  Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal122.733125.379128.079130.836
  19Sume virate pentru sponsorizarea entităților nonprofit-250.041-260.797-287.906-318.359
  21
  Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole98.406100.964103.589106.283
  22Impozit pe veniturile din jocuri de noroc84.61186.81189.06891.383
  23
  Impozitul pe venitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu generează o persoană juridică 1.7301.8281.9202.016
  24Impozit pe veniturile realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III-impozitul pe veniturile microînteprinderilor, care nu generează o persoană juridică528558586615
  25Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/20169101011
  26Impozitul pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă35.93837.98639.88641.880
  50Impozit pe venituri din alte surse130.183133.568137.041140.604
  51Impozit pe venit afferent declarației unice
  704.008781.227864.024953.044
  60Regularizări508.545391.151323.092230.278
  0401
  COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)-22.219.947-17.669.341-19.483.394-21.413.002
  01Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-22.219.947-17.669.341-19.483.394-21.413.002
  050001
  A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL663.522701.346736.402773.223
  0501ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL663.522701.346736.402773.223
  01Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente663.474701.295736.349773.167
  50Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital485153
  56
  100001A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII91.377.00987.741.10290.777.20096.955.701
  1001TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ69.647.956
  71.717.75273.450.13878.508.428
  1101SUME DEFALCATE DIN TVA-14.792.359-19.841.110-20.801.154-21.555.933
  01
  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad)-938.772-2.205.532-2.208.009-2.210.446
  02Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad)-1.665.041-6.620.478-6.653.919-6.686.824
  05Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)-600.000-300.000-300.000-300.000
  06Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-11.409.946-10.536.500-11.460.626-12.180.063
  09
  Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat (se scad)-178.600-178.600-178.600-178.600
  1201ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII1.149.0141.178.8891.208.3631.237.363
  01Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale1122
  03Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviației civile11
  11
  05Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei12121313
  11Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.
  916.217940.039963.539986.663
  12Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale74.62676.56778.48380.366
  13
  Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan158.145162.257166.313170.305
  50Alte impozite și taxe generale pe cifra de afaceri, vânzăti și valoare adăugată12121213
  1401
  ACCIZE31.071.02832.374.58034.493.30936.217.974
  1501TAXE PE SERVICII SPECIFICE59626569
  50Alte taxe pe servicii specifice59626569
  1601TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI4.301.3112.310.9292.426.4792.547.800
  01Taxe pentru jocurile de noroc2.092.8802.212.1732.322.7832.438.922
  03Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare2.185.331
  74.34178.05881.959
  04Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale21.25222.46323.58724.766
  05
  Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor334353371389
  07Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional1.4151.4951.5701.649
  50
  Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități99104110115
  170001A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE1.144.6971.246.5751.355.0271.471.559
  1701
  VENITURI ÎNCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE1.144.6971.246.5751.355.0271.471.559
  01Taxe vamale1.144.6971.246.5751.355.0271.471.559
  180001A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE139.832150.548161.137172.450
  1801ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE139.832150.548
  161.137172.450
  07Impozitul specific138.879149.509160.046171.304
  50Alte impozite și taxe
  9831.0391.0911.146
  200001B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI9.355.86510.931.51912.238.95013.597.178
  2001CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR5.345.9286.255.9036.897.6557.590.205
  05Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate2.434.0122.664.6032.917.0393.193.390
  08
  Venituri din contribuția asigurătorie pentru muncă aferenta bugetului de stat2.911.5813.590.9463.980.2444.396.425
  50Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+ restanțe anii anteriori din contribuția agenților economici pentru persoane cu handicap)335354372390
  2101
  CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR4.009.9374.675.6165.341.2956.006.973
  50Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați4.009.9374.675.6165.341.295
  6.006.973
  290001C. VENITURI NEFISCALE13.663.13212.730.65013.263.96613.818.530
  300001C1. VENITURI DIN PROPRIETATE11.831.647
  10.835.36211.307.50511.800.050
  3001VENITURI DIN PROPRIETATE10.950.5279.931.33310.380.87510.851.181
  01
  Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome442.210467.416490.787515.326
  04Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României654.632671.652688.443704.966
  05
  Venituri din concesiuni și închirieri2.033.8942.149.8272.257.3192.370.186
  08Venituri din dividende6.830.0205.633.8315.915.5226.211.297
  11
  Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră988.9781.007.7691.027.9241.048.482
  50Alte venituri din proprietate793838880924
  3101VENITURI DIN DOBÂNZI881.120904.029926.630948.869
  03Alte venituri din dobânzi881.120904.029
  926.630948.869
  330001C2.VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII1.831.4851.895.2881.956.4612.018.480
  3301VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI
  382.886392.844402.663412.330
  02Taxe consulare30.78031.58132.37033.147
  03
  Venituri din taxe pentru prestații vamale606621637652
  04Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare124127130133
  05
  Taxe și alte venituri în învățământ174179183188
  06Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară18181919
  08Venituri din prestări de servicii164.744169.028173.253177.412
  09Taxe și alte venituri din protecția mediului22.73923.33123.914
  24.488
  16Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa245251257264
  17Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare4.106
  4.2134.3184.422
  23Venituri din timbrul judiciar17181819
  25Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat57.10858.59360.05861.500
  26Venituri din despăgubiri26.04926.72727.39528.052
  29
  Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans913937960984
  50Alte venituri din prestări de servicii și alte activități75.26377.22079.15181.050
  3401
  VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE21.39921.95522.50423.044
  01Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate72747678
  50Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise21.32721.88122.42822.966
  3501AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI905.270928.809
  952.028974.876
  01Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale534.026547.911561.608575.087
  02Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe
  518532545558
  03Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii273.718280.835287.856294.764
  04
  Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen153157161164
  05Amenzi judiciare18.99119.48519.97220.452
  06
  Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor949699101
  07Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plata28.66629.41230.14730.870
  08Penalități de nedeclarare42.27243.37144.45545.522
  50Alte amenzi, penalități și confiscări6.8327.0107.185
  7.358
  3601DIVERSE VENITURI521.930551.680579.266608.230
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive115.316
  121.889127.983134.382
  02Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri4.5734.8345.0765.330
  03
  Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite15.44516.32517.14117.998
  05Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice22.30123.57224.75125.989
  11
  Venituri din ajutoare de stat recuperate14.05314.85415.59716.377
  14Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită2.4592.5992.7292.865
  16
  Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare69.18673.13076.78780.626
  18Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri34363840
  19Venituri din recuperarea creanțelor fiscale41434547
  20Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/20102830
  3234
  24Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri283299314330
  27Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat pana la data de 31 decembrie 2010388410431453
  28Comision de risc aferent programului de stimulare a cumpărării de autoturisme4444
  48
  Sume reținute de statul membru de înregistrare din sumele transferate statelor membre de consum1.2411.3121.3781.447
  50Alte venituri276.578292.343306.960322.308
  390001
  II. VENITURI DIN CAPITAL317.302335.388352.158369.809
  3901VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI317.302335.388352.158369.809
  01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice7.1617.5697.9488.345
  02Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare1.8932.0012.101
  2.249
  03Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului16.54217.48518.35919.277
  06Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare272.067
  287.574301.953317.051
  07Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administativ-teritoriale8929439901.040
  09
  Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului "Prima casa"8.9349.4449.91610.412
  50Alte venituri din valorificarea unor bunuri9.81310.37210.89111.435
  400001
  III. OPERAȚIUNI FINANCIARE5.6875.8355.9816.124
  4001ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE5.6875.8355.9816.124
  04Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară181186191195
  50Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate5.5065.6495.7905.929
  4501SUME PRIMITE DE LA UE /ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI36.757680424424
  4601ALTE SUME PRIMITE DE LA UE108.721
  04Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020108.721
  4801SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  26.459.83419.577.40617.494.04028.129.641
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament261.168.403200.190.447193.702.595197.053.724
  II. Credite bugetare202.781.473196.769.855199.170.226221.111.062
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament236.603.217185.933.350179.627.936183.520.225
  II. Credite bugetare192.273.920188.829.735190.452.440211.370.469
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament52.624.47755.688.51857.645.27959.977.289
  II. Credite bugetare52.624.47755.688.51857.645.27959.977.289
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament8.725.4848.260.3818.201.9348.391.275
  II. Credite bugetare8.730.4458.260.3818.201.9348.391.275
  30
  TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament12.662.23413.132.86413.471.34813.526.865
  II. Credite bugetare12.662.23413.132.86413.471.34813.526.865
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament5.188.7944.670.6194.761.4214.692.570
  II. Credite bugetare4.651.9944.670.619
  4.761.4214.692.570
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament
  100.000100.000100.000100.000
  II. Credite bugetare100.000100.000100.000100.000
  51
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament23.158.41722.052.53721.918.59927.281.542
  II. Credite bugetare22.326.42023.376.38623.954.47730.303.819
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament24.984.13715.783.20514.950.78615.120.407
  II. Credite bugetare15.967.48215.392.58715.735.228
  15.914.327
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament410.034
  82.87455.16138.225
  II. Credite bugetare290.06279.44046.66145.725
  57
  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament35.940.70237.509.71638.444.66639.260.581
  II. Credite bugetare35.940.70237.509.71638.444.66639.260.581
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament67.125.34823.323.44114.992.68510.417.592
  II. Credite bugetare33.663.57325.526.92922.702.38934.215.314
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament4.472.4924.272.6824.333.5984.385.214
  II. Credite bugetare4.470.1224.272.6824.333.5984.385.214
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament1.211.0981.056.513752.459328.665
  II. Credite bugetare846.409819.6131.055.439557.490
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament22.356.55712.173.79112.195.89011.880.945
  II. Credite bugetare8.298.9245.856.8146.839.0178.088.039
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament20.996.44312.133.99112.156.090
  11.841.145
  II. Credite bugetare6.938.8105.817.0146.799.2178.048.239
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament1.360.11439.80039.80039.800
  II. Credite bugetare1.360.11439.80039.80039.800
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament2.208.6292.083.3061.878.7691.652.554
  II. Credite bugetare2.208.6292.083.3061.878.7691.652.554
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament1.0001.0001.0001.000
  II. Credite bugetare1.0001.0001.0001.000
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament2.207.6292.082.3061.877.7691.651.554
  II. Credite bugetare
  2.207.6292.082.3061.877.7691.651.554
  510001Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
  I. Credite de angajament46.180.98242.144.22441.442.17646.773.394
  II. Credite bugetare39.809.77142.371.04643.158.67348.230.190
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament41.607.80040.039.14539.542.51645.103.043
  II. Credite bugetare36.141.59840.262.17841.254.86146.556.819
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament5.455.9435.851.7116.117.3106.386.910
  II. Credite bugetare5.455.943
  5.851.7116.117.3106.386.910
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.396.3071.118.0291.152.5701.114.434
  II. Credite bugetare1.391.2371.118.0291.152.5701.114.434
  30
  TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament12.623.80113.084.32513.422.77113.478.275
  II. Credite bugetare12.623.80113.084.32513.422.77113.478.275
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament595.000100.000222.000222.000
  II. Credite bugetare82.000100.000
  222.000222.000
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament
  100.000100.000100.000100.000
  II. Credite bugetare100.000100.000100.000100.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament2.064.8174.849.1144.979.15810.473.073
  II. Credite bugetare1.512.4014.849.1144.979.15810.473.073
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament12.593.61010.474.41810.885.81311.076.877
  II. Credite bugetare10.492.44210.953.42811.512.206
  11.752.832
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament85.970
  49.44546.22530.225
  II. Credite bugetare80.77837.78537.72537.725
  57
  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament616620620620
  II. Credite bugetare616620620620
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament5.308.5822.674.329874.490463.538
  II. Credite bugetare3.015.8652.430.0121.968.9421.233.859
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.383.0541.737.154
  1.741.5591.757.091
  II. Credite bugetare1.383.0541.737.1541.741.5591.757.091
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament100
  II. Credite bugetare3.461
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament2.556.553212.473211.591208.497
  II. Credite bugetare1.651.544216.262215.743211.517
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament1.526.539172.673171.791
  168.697
  II. Credite bugetare621.530176.462175.943171.717
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament1.030.01439.80039.80039.800
  II. Credite bugetare1.030.01439.80039.80039.800
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament2.016.6291.892.6061.688.0691.461.854
  II. Credite bugetare2.016.6291.892.6061.688.0691.461.854
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament2.016.6291.892.6061.688.0691.461.854
  II. Credite bugetare2.016.6291.892.6061.688.0691.461.854
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament23.952.16818.843.70518.414.37318.516.451
  II. Credite bugetare
  19.168.13718.591.51719.504.47719.297.292
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament22.228.14918.473.59318.045.16318.150.339
  II. Credite bugetare18.349.12718.217.61619.131.11518.928.160
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament5.243.8615.614.6165.868.9516.127.202
  II. Credite bugetare5.243.8615.614.6165.868.9516.127.202
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.191.435916.707961.984922.261
  II. Credite bugetare1.189.365
  916.707961.984922.261
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament100.000100.000100.000100.000
  II. Credite bugetare100.000100.000100.000100.000
  40
  TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament595.000100.000222.000222.000
  II. Credite bugetare82.000100.000222.000222.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament659.86893.06895.89298.632
  II. Credite bugetare107.45293.068
  95.89298.632
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament9.222.5989.370.4309.908.78910.169.388
  II. Credite bugetare8.902.5989.370.4309.908.78910.169.388
  56
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament85.91049.38546.22530.225
  II. Credite bugetare80.71837.72537.72537.725
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament616620620620
  II. Credite bugetare616620620
  620
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament5.080.570
  2.212.769824.490463.538
  II. Credite bugetare2.590.8651.968.4521.918.9421.233.859
  59
  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament48.19115.99816.21216.473
  II. Credite bugetare48.19115.99816.21216.473
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament100
  II. Credite bugetare3.461
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament1.524.019170.112
  169.210166.112
  II. Credite bugetare619.010173.901173.362169.132
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament1.524.019170.112169.210166.112
  II. Credite bugetare619.010173.901173.362169.132
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament200.000200.000200.000200.000
  II. Credite bugetare200.000200.000200.000200.000
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament200.000200.000200.000
  200.000
  II. Credite bugetare200.000200.000200.000200.000
  01Autorități executive și legislative
  II. Credite bugetare9.710.739
  01
  Administrația prezidențială
  II. Credite bugetare48.259
  02
  Autorități legislative
  II. Credite bugetare621.197
  03Autorități executive
  II. Credite bugetare8.354.696
  04Alte organe ale autorităților publice
  II. Credite bugetare686.587
  03Contribuția la bugetul UE
  II. Credite bugetare
  8.627.398
  04Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană
  II. Credite bugetare830.000
  5301CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
  I. Credite de angajament3.722.2201.707.9431.180.7451.094.534
  II. Credite bugetare2.138.0402.186.9531.807.1381.770.489
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament3.719.7001.705.3821.178.164
  1.091.949
  II. Credite bugetare2.135.5202.184.3921.804.5571.767.904
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament212.082237.095248.359259.708
  II. Credite bugetare212.082237.095248.359259.708
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament17.47219.67819.75020.102
  II. Credite bugetare17.47219.67819.75020.102
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament49.44146.85647.87548.889
  II. Credite bugetare49.44146.85647.87548.889
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament3.170.642904.221775.449725.914
  II. Credite bugetare
  1.389.4741.383.2311.401.8421.401.869
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament6060
  II. Credite bugetare6060
  58
  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament228.012461.56050.000
  II. Credite bugetare425.000461.56050.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament41.99135.91236.73137.336
  II. Credite bugetare41.99135.912
  36.73137.336
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament
  2.5202.5612.5812.585
  II. Credite bugetare2.5202.5612.5812.585
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament2.5202.5612.5812.585
  II. Credite bugetare2.5202.5612.5812.585
  01Cercetare fundamentală (de bază)
  II. Credite bugetare239.797
  02Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice generale
  II. Credite bugetare1.898.243
  5401ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
  I. Credite de angajament2.747.0382.163.5682.173.1992.169.674
  II. Credite bugetare2.744.0382.163.5682.173.1992.169.674
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.717.0242.123.7682.133.3992.129.874
  II. Credite bugetare1.714.0242.123.7682.133.3992.129.874
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament123.282138.707143.208145.017
  II. Credite bugetare120.282138.707143.208145.017
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament100.000100.000100.000100.000
  II. Credite bugetare
  100.000100.000100.000100.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament50050
  II. Credite bugetare50050
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament200.370199.767201.575181.575
  II. Credite bugetare200.370199.767201.575181.575
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.292.8721.685.2441.688.6161.703.282
  II. Credite bugetare1.292.872
  1.685.2441.688.6161.703.282
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament1.030.01439.80039.80039.800
  II. Credite bugetare1.030.01439.80039.80039.800
  72
  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament1.030.01439.80039.80039.800
  II. Credite bugetare1.030.01439.80039.80039.800
  02Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
  II. Credite bugetare99.000
  03Fond de intervenție la dispoziția Guvernului
  II. Credite bugetare1.000
  11Asistență națională externă pentru dezvoltare
  II. Credite bugetare181.749
  14
  Plata valorii de executare a garanției în cadrul programului Prima casă
  II. Credite bugetare16.000
  15
  Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat
  II. Credite bugetare100
  50Alte servicii publice generale
  II. Credite bugetare2.446.189
  5501TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament14.486.556
  14.778.88714.896.91314.725.057
  II. Credite bugetare14.486.55614.778.88714.896.91314.725.057
  01
  CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament12.669.92713.086.28113.408.84413.463.203
  II. Credite bugetare12.669.92713.086.28113.408.84413.463.203
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament64.11842.93727.62827.054
  II. Credite bugetare64.11842.93727.62827.054
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament12.523.80112.984.325
  13.322.77113.378.275
  II. Credite bugetare12.523.80112.984.32513.322.77113.378.275
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament82.00859.01958.44557.874
  II. Credite bugetare82.00859.01958.44557.874
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament1.816.6291.692.6061.488.0691.261.854
  II. Credite bugetare1.816.6291.692.6061.488.0691.261.854
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament1.816.6291.692.6061.488.069
  1.261.854
  II. Credite bugetare1.816.6291.692.6061.488.0691.261.854
  5601TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
  I. Credite de angajament1.273.0004.650.1214.776.94610.267.678
  II. Credite bugetare1.273.0004.650.1214.776.94610.267.678
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.273.0004.650.1214.776.94610.267.678
  II. Credite bugetare1.273.0004.650.1214.776.94610.267.678
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament1.273.0004.650.1214.776.94610.267.678
  II. Credite bugetare1.273.0004.650.1214.776.94610.267.678
  04Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate
  II. Credite bugetare1.273.000
  600001Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ
  I. Credite de angajament49.553.12643.652.03544.557.50944.236.468
  II. Credite bugetare35.268.28238.733.68438.557.77240.737.789
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament31.720.71432.340.19533.165.95933.156.759
  II. Credite bugetare29.659.94833.507.22632.351.69833.248.985
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament22.810.63725.961.40927.017.048
  28.135.588
  II. Credite bugetare22.810.63725.961.40927.017.04828.135.588
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament2.697.1272.819.8202.950.2492.989.092
  II. Credite bugetare2.697.1272.819.8202.950.2492.989.092
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament1.741.6612.586.1462.737.6831.789.289
  II. Credite bugetare1.689.7581.782.2711.802.6931.881.829
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament207.289190.122183.080176.249
  II. Credite bugetare181.177205.380193.934176.249
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament9.0251.035
  II. Credite bugetare
  9.0511.035
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament277351362373
  II. Credite bugetare277351362373
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament4.073.210666.088212.650320
  II. Credite bugetare2.132.0332.621.736322.5256
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament121.45994.22438.31738.848
  II. Credite bugetare121.459
  94.22438.31738.848
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament60.02921.00026.57027.000
  II. Credite bugetare18.42921.00026.57027.000
  70
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament17.832.41211.311.84011.391.55011.079.709
  II. Credite bugetare5.608.3345.226.4586.206.0747.488.804
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament17.832.41211.311.84011.391.55011.079.709
  II. Credite bugetare5.608.3345.226.4586.206.0747.488.804
  6001APĂRARE
  I. Credite de angajament
  24.783.96819.132.59019.605.92819.606.583
  II. Credite bugetare12.809.56413.219.09414.520.98116.080.114
  01
  CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament7.713.6858.343.6838.651.6568.956.401
  II. Credite bugetare7.694.3908.363.9298.662.5108.956.401
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament5.942.0996.543.7556.814.4997.087.410
  II. Credite bugetare5.942.0996.543.7556.814.499
  7.087.410
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.365.559
  1.428.7071.522.8781.550.651
  II. Credite bugetare1.365.5591.428.7071.522.8781.550.651
  51
  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament208.734196.284146.522157.401
  II. Credite bugetare208.734196.284146.522157.401
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament196.867174.423167.249160.406
  II. Credite bugetare170.755189.681178.103160.406
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament61103
  108113
  II. Credite bugetare61103108113
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament31
  II. Credite bugetare6.8175.019
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament365380400420
  II. Credite bugetare365380400420
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament17.070.28310.788.90710.954.27210.650.182
  II. Credite bugetare5.115.1744.855.1655.858.4717.123.713
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament17.070.28310.788.90710.954.27210.650.182
  II. Credite bugetare5.115.1744.855.1655.858.4717.123.713
  01Administrație centrală
  II. Credite bugetare468.269
  02Apărare națională
  II. Credite bugetare12.016.355
  03Participarea la misiuni și operațiuni militare în afara teritoriului statului roman
  II. Credite bugetare262.762
  25Cercetare și dezvoltare pentru apărare
  II. Credite bugetare32.020
  50Alte cheltuieli în domeniul apărării
  II. Credite bugetare30.158
  6101ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
  I. Credite de angajament24.769.15824.519.44524.951.58124.629.885
  II. Credite bugetare22.458.71825.514.59024.036.79124.657.675
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament24.007.02923.996.51224.514.30324.200.358
  II. Credite bugetare21.965.55825.143.29723.689.188
  24.292.584
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament16.868.538
  19.417.65420.202.54921.048.178
  II. Credite bugetare16.868.53819.417.65420.202.54921.048.178
  20
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.331.5681.393.1131.427.3711.438.441
  II. Credite bugetare1.331.5681.393.1131.427.3711.438.441
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament1.532.9272.389.8622.591.1611.631.888
  II. Credite bugetare1.481.0241.585.9871.656.1711.724.428
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament10.42215.699
  15.83115.843
  II. Credite bugetare10.42215.69915.83115.843
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament9.0251.035
  II. Credite bugetare9.0511.035
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament216248254260
  II. Credite bugetare216248254260
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament4.073.210666.057212.650
  320
  II. Credite bugetare2.125.2162.616.717322.5256
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament121.09493.84437.91738.428
  II. Credite bugetare121.09493.84437.91738.428
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament60.02921.00026.57027.000
  II. Credite bugetare18.42921.00026.57027.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament762.129522.933437.278429.527
  II. Credite bugetare493.160371.293347.603365.091
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament762.129522.933437.278429.527
  II. Credite bugetare
  493.160371.293347.603365.091
  01Administrația centrală
  II. Credite bugetare2.108.163
  03Ordine publică
  II. Credite bugetare7.841.906
  01Politie
  II. Credite bugetare4.655.410
  02Jandarmerie
  II. Credite bugetare1.965.795
  03Paza și supravegherea frontierei
  II. Credite bugetare1.220.701
  04
  Siguranța națională
  II. Credite bugetare2.461.649
  05
  Protecție civilă și protecția contra incendiilor
  II. Credite bugetare3.504.187
  06
  Autorități judecatoresti
  II. Credite bugetare3.988.384
  07Penitenciare
  II. Credite bugetare1.309.722
  25Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și siguranța națională
  II. Credite bugetare1.575
  50Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale
  II. Credite bugetare1.243.132
  650001Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE
  I. Credite de angajament83.020.37378.720.90579.299.95481.445.652
  II. Credite bugetare81.900.47778.090.62379.771.24181.517.468
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament82.200.43278.486.97879.131.308
  81.283.672
  II. Credite bugetare81.603.37777.876.70679.554.22481.330.342
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament23.329.51422.790.05823.374.62224.267.183
  II. Credite bugetare23.329.51422.790.05823.374.62224.267.183
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament4.349.6104.073.4783.843.4684.028.801
  II. Credite bugetare4.349.6414.073.4783.843.4684.028.801
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament11.472.03710.022.8639.507.09110.226.529
  II. Credite bugetare11.156.1259.411.2349.640.12210.119.921
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament952.040906.885952.006927.809
  II. Credite bugetare
  954.155906.885952.006927.809
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament34.05123.9798.9368.000
  II. Credite bugetare27.50732.2058.9368.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament35.939.80937.508.74538.443.68439.259.588
  II. Credite bugetare35.939.80937.508.74538.443.68439.259.588
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.727.986383.396222.25440.355
  II. Credite bugetare2.528.061381.414252.112193.633
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.883.3392.349.0742.460.4052.494.917
  II. Credite bugetare2.880.9692.349.0742.460.4052.494.917
  65
  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament512.046428.500318.84230.490
  II. Credite bugetare437.596423.613578.86930.490
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament819.941233.927168.646161.980
  II. Credite bugetare297.100213.917
  217.017187.126
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament
  819.941233.927168.646161.980
  II. Credite bugetare297.100213.917217.017187.126
  6501
  ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament31.950.82427.588.95227.810.72328.825.971
  II. Credite bugetare31.898.87427.557.86927.976.53628.558.047
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament31.691.65827.467.04827.758.84228.773.353
  II. Credite bugetare31.648.65227.457.67527.876.284
  28.480.283
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament20.828.413
  20.104.57020.562.95721.328.030
  II. Credite bugetare20.828.41320.104.57020.562.95721.328.030
  20
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament206.726197.669202.626204.892
  II. Credite bugetare206.726197.669202.626204.892
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament5.831.2845.328.3055.388.9515.835.251
  II. Credite bugetare5.783.3925.316.4005.417.0985.542.181
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament5.3405.6225.6065.607
  II. Credite bugetare5.3405.6225.6065.607
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament207130130
  II. Credite bugetare207130130
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament790.829242.158247.723253.170
  II. Credite bugetare790.829242.158247.723253.170
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.295.269305.056174.705
  II. Credite bugetare2.300.155307.588200.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.631.3101.096.0881.103.5041.115.913
  II. Credite bugetare1.631.3101.096.0881.103.5041.115.913
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament102.280187.45072.64030.490
  II. Credite bugetare102.280187.450136.64030.490
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament259.166121.90451.88152.618
  II. Credite bugetare250.222100.194100.25277.764
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament259.166121.90451.88152.618
  II. Credite bugetare
  250.222100.194100.25277.764
  01Administrație centrală
  II. Credite bugetare2.991.446
  02Servicii publice descentralizate
  II. Credite bugetare20.986.245
  03Învățământ preșcolar și primar
  II. Credite bugetare13.721
  01Învățământ preșcolar
  II. Credite bugetare10.046
  02Învățământ primar
  II. Credite bugetare3.675
  04
  Învățământ secundar
  II. Credite bugetare540.570
  01
  Învățământ secundar inferior
  II. Credite bugetare24.859
  02Învățământ secundar superior
  II. Credite bugetare358.211
  03Învățământ profesional
  II. Credite bugetare157.500
  05Învățământ postliceal
  II. Credite bugetare
  121.348
  06Învățământ superior
  II. Credite bugetare513.326
  01Învățământ universitar
  II. Credite bugetare502.348
  02Învățământ postuniversitar
  II. Credite bugetare10.978
  07Învățământ nedefinibil prin nivel
  II. Credite bugetare39.903
  02Biblioteci centrale, universitare și pedagogice
  II. Credite bugetare39.903
  11
  Servicii auxiliare pentru educație
  II. Credite bugetare272.282
  30
  Alte servicii auxiliare
  II. Credite bugetare272.282
  50
  Alte cheltuieli în domeniul învățământului
  II. Credite bugetare6.420.033
  6601SĂNĂTATE
  I. Credite de angajament11.125.5119.433.955
  8.693.4118.937.392
  II. Credite bugetare10.272.6648.750.5038.979.6229.275.443
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament10.590.5949.350.1508.604.8898.856.237
  II. Credite bugetare10.247.5598.664.9988.891.1009.194.288
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament2.087.7652.239.0562.345.8342.453.467
  II. Credite bugetare2.087.7652.239.0562.345.8342.453.467
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament3.733.9233.471.7973.217.909
  3.393.909
  II. Credite bugetare3.733.9233.471.7973.217.9093.393.909
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament4.130.8293.341.8302.747.3042.967.540
  II. Credite bugetare3.890.0012.741.1062.850.5843.153.002
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament32.1865.5005.5005.500
  II. Credite bugetare32.1865.5005.5005.500
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament10.544849
  II. Credite bugetare4.0009.075
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament285.14445.51837.54025.221
  II. Credite bugetare
  93.76837.86431.864177.810
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament10.60010.60010.60010.600
  II. Credite bugetare10.60010.60010.60010.600
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament299.603235.000240.202
  II. Credite bugetare305.316150.000428.809
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament534.91783.80588.52281.155
  II. Credite bugetare25.105
  85.50588.52281.155
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament534.91783.80588.52281.155
  II. Credite bugetare25.10585.50588.52281.155
  01
  Administrația centrală
  II. Credite bugetare345.316
  02
  Servicii publice descentralizate
  II. Credite bugetare325.000
  04Servicii medicale în ambulator
  II. Credite bugetare11.008
  05Asistență medicala în centre medicale multifuncționale
  II. Credite bugetare11.008
  06Servicii medicale în unitari sanitare cu paturi
  II. Credite bugetare284.054
  01Spitale generale
  II. Credite bugetare284.054
  08Servicii de sănătate publică
  II. Credite bugetare78.000
  09Hematologie și securitate transfuzională
  II. Credite bugetare210.000
  10Cercetare aplicativa și dezvoltare experimentală în sănătate
  II. Credite bugetare143.417
  50
  Alte cheltuieli în domeniul sănătății
  II. Credite bugetare8.875.869
  50
  Alte instituții și acțiuni sanitare
  II. Credite bugetare8.875.869
  6701CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE
  I. Credite de angajament3.829.6573.428.1843.590.1803.639.044
  II. Credite bugetare3.614.5583.512.4373.609.4433.640.733
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament3.813.4963.423.5823.585.5533.634.393
  II. Credite bugetare
  3.602.4823.507.8353.604.8163.636.082
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament190.140120.974125.505130.373
  II. Credite bugetare190.140120.974125.505130.373
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament163.730148.250152.502153.613
  II. Credite bugetare163.761148.250152.502153.613
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament1.209.1321.043.7881.055.7981.102.395
  II. Credite bugetare1.091.9401.044.7881.057.0421.103.395
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament910.414890.663935.700911.502
  II. Credite bugetare912.529890.663935.700911.502
  56
  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament300
  II. Credite bugetare300
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament116.23916.9389.83914.964
  II. Credite bugetare102.80420.078
  20.07815.653
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.194.3781.196.9191.300.2091.321.546
  II. Credite bugetare1.192.0081.196.9191.300.2091.321.546
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament110.1636.0506.000
  II. Credite bugetare30.00086.16313.420
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament16.1614.6024.627
  4.651
  II. Credite bugetare12.0764.6024.6274.651
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament16.1614.6024.6274.651
  II. Credite bugetare12.0764.6024.6274.651
  01Administrație centrală
  II. Credite bugetare122.144
  02Servicii publice descentralizate
  II. Credite bugetare19.018
  03Servicii culturale
  II. Credite bugetare615.138
  01Biblioteci publice naționale
  II. Credite bugetare19.127
  03Muzee
  II. Credite bugetare113.040
  04
  Instituții publice de spectacole și concerte
  II. Credite bugetare434.048
  11
  Edituri
  II. Credite bugetare3.282
  12Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice
  II. Credite bugetare40.000
  14Centre culturale
  II. Credite bugetare3.641
  16Târguri, saloane și expoziții de carte și de publicații culturale
  II. Credite bugetare2.000
  05Servicii recreative și sportive
  II. Credite bugetare552.060
  01Sport
  II. Credite bugetare544.919
  02Tineret
  II. Credite bugetare7.141
  50Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
  II. Credite bugetare2.306.198
  6801ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament36.114.38138.269.81439.205.64040.043.245
  II. Credite bugetare36.114.38138.269.81439.205.64040.043.245
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament36.104.68438.246.19839.182.02440.019.689
  II. Credite bugetare36.104.68438.246.19839.182.02440.019.689
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament304.196325.458340.326355.313
  II. Credite bugetare304.196325.458340.326355.313
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  <