Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.635 din 5 martie 2019pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 15 martie 2019Data intrării în vigoare 15-03-2019

  În conformitate cu prevederile art. 18,art. 94 alin. (1) şi alin. (2) lit. n),art. 137-140, art. 244 alin. (5),art. 247,248,262 şi 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1(1)
  Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2019, denumit în continuare Centralizator, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  (2) Centralizatorul prevăzut la alin. (1) completează Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2018, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.108/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 şi 123 bis din 8 februarie 2018.
  Articolul 2(1) La etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020, la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2019, participă absolvenţi ai învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior ale căror specializări sunt cuprinse în Centralizator.(2) Absolvenţii învăţământului superior tehnic, silvic, economic sau agricol care au finalizat cu diplomă de licenţă/master specializări/programe de studii universitare cuprinse în Centralizator şi pentru discipline din învăţământul preuniversitar din ariile curriculare matematică şi ştiinţe sau om şi societate au dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar constituite din aceste discipline în cadrul etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar sau prin concurs, precum şi dreptul de a susţine examenul naţional de definitivare în învăţământ la discipline.(3) Candidaţii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizator vor primi acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar sau la examenul naţional de definitivare în învăţământ dacă profilul postului/catedrei coincide cu profilul specializării absolvite şi dacă specializarea înscrisă pe diploma de studii a candidatului/programul de studii universitare finalizat de candidat poate fi asimilată uneia dintre specializările/asimilat unuia din programele de studii universitare incluse în acest Centralizator. În aceste situaţii acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, la concursurile de ocupare a posturilor didactice din învăţământul preuniversitar sau la examenul naţional de definitivare în învăţământ se acordă cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin direcţiile generale/direcţiile de specialitate.
  (4) Includerea specializărilor, a programelor de studii universitare existente în Centralizator şi pentru alte discipline/domenii din învăţământul preuniversitar se realizează cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin direcţiile generale/direcţiile de specialitate.
  Articolul 3Compatibilizarea domeniilor şi specializărilor/ programelor de studii universitare incluse în Centralizator cu probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, respectiv cu disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ, se realizează la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale prin direcţiile generale/direcţiile de specialitate, iar transpunerea acestora în aplicaţiile informatice specifice se realizează în colaborare cu Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţiei.Articolul 4Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia minorităţi, Direcţia generală infrastructură din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 5 martie 2019.Nr. 3.635.ANEXĂ Deschideți ANEXAconţinând Centralizatorul privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniileşi specializările absolvenţilor învăţământul liceal pedagogic, postliceal şi superior,probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar,precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2019