Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 40 din 13 martie 2019pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale şi furnizorii de gaze naturale sau clienţii finali eligibili
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 15 martie 2019Data intrării în vigoare 15-03-2019

  Având în vedere prevederile art. 99 lit. b),c) şi i) şi ale art. 124 alin. (1^1),(1^2) şi (1^3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a),o) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale şi furnizorii de gaze naturale sau clienţii finali eligibili, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Producătorii de gaze naturale, titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale şi clienţii finali eligibili au obligaţia să ducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.Articolul 3Prezentul ordin se aplică în vederea contractării gazelor naturale cu livrare în perioada 1 aprilie 2019-28 februarie 2022.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 13 martie 2019.Nr. 40.ANEXĂCONTRACT-CADRUde vânzare-cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale şi furnizorii de gaze naturale sau clienţii finali eligibiliNr. ...... anul ...... luna ..... ziua ......I. Părţile:..................................., cu sediul în ....................., adresa ..............., judeţul .............., cod poştal ............., e-mail ...................., telefon ..........., fax ................, cod fiscal ................................, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ..................., cod unic de înregistrare ............., coduri IBAN nr. .......................... deschise la .............................., reprezentată legal prin: .....(nume, prenume, funcţie)......., în calitate de Vânzător, titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale nr. ......... din ..................,şi............................, cu sediul în ..............., adresa .................., judeţul ............................, cod poştal ............., e-mail ..........................., telefon ..........., fax ........................, cod fiscal ............, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. .............., cod unic de înregistrare .............., coduri IBAN nr. .......................... deschise la .............................., reprezentată legal prin: ......(nume, prenume, funcţie)...., titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale nr. .............din data de ..................., sau client final eligibil, reprezentată legal prin: .....(nume, prenume, funcţie)....., în calitate de Cumpărător,
  denumite în continuare în mod individual partea şi în mod colectiv părţile, au convenit încheierea prezentului contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, denumit în continuare contract.
  II. Terminologie şi legislaţie aplicabilăArticolul 1(1) Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în celelalte reglementări incidente sectorului gazelor naturale.(2) Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), şi ale Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementările Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE.III. Obiectul contractuluiArticolul 2
  (1) Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Vânzător şi cumpărarea de către Cumpărător a unei cantităţi ferme de gaze naturale de ........ MWh din producţia internă (curentă şi/sau din înmagazinare), cu livrare în perioada ............ - ..........., destinată consumului ........(casnic şi/sau noncasnic)...... .(2) Cantitatea lunară contractată este prevăzută în anexa la prezentul Contract-cadru, denumită în continuare anexă, şi este pusă la dispoziţia Cumpărătorului în profil zilnic constant.(3) Cantitatea zilnică contractată este cea rezultată din împărţirea cantităţii lunare contractate la numărul de zile calendaristice ale lunii respective sau ale perioadei de livrare, în cazul în care aceasta este mai mică de o lună.
  IV. Durata contractuluiArticolul 3(1) Prezentul contract se încheie pentru perioada ......................... .
  (2) Părţile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea unui act adiţional.
  V. Obligaţii de predare/preluareArticolul 4Cantităţile de gaze naturale predate/preluate pot diferi cu până la 5% faţă de cantitatea contractată prevăzută în anexă, numai cu acordul părţilor.VI. Condiţiile de predare/preluare a gazelor naturaleArticolul 5
  (1) Predarea/Preluarea gazelor naturale se face la termenul şi în punctele de livrare stabilite în prezentul contract, pe bază de proces-verbal lunar de predare-preluare.(2) Punctul de livrare este punctul virtual de tranzacţionare (PVT) şi reprezintă locul unde are loc transferul dreptului de proprietate asupra gazelor naturale de la Vânzător la Cumpărător.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), transferul dreptului de proprietate asupra gazelor naturale de la Vânzător la Cumpărător pentru tranzacţiile cu gaze naturale destinate consumului clienţilor finali racordaţi în conductele de alimentare din amonte sau la sistemele de distribuţie racordate în conductele din amonte se realizează în punctul de predare/preluare comercială: .................................... .(4) Cheltuielile ocazionate de predarea/preluarea gazelor naturale în punctul/punctele de livrare vor fi suportate conform prevederilor legislaţiei în vigoare, după cum urmează:a) Vânzătorul consimte să suporte plata tuturor costurilor, fără a se limita la impozite, taxe sau tarife impuse de orice autoritate a administraţiei publice asupra sau în legătură cu gazele naturale înainte de sau în momentul livrării acestora către Cumpărător;b) Cumpărătorul consimte să suporte plata tuturor costurilor, fără a se limita la impozite, taxe sau tarife impuse de orice autoritate a administraţiei publice asupra sau în legătură cu gazele naturale după preluarea acestora de către Cumpărător.(5)
  Măsurarea gazelor naturale se efectuează în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE.
  (6) Determinarea cantităţilor de gaze naturale predate/preluate se face zilnic, conform reglementărilor în vigoare.(7) Calitatea gazelor naturale livrate se determină în conformitate cu reglementările în vigoare şi trebuie să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.(8) Calitatea gazelor naturale livrate este atestată de buletinele de analiză cromatografică a probelor prelevate în punctele de predare/preluare.(9) Vânzătorul va pune la dispoziţia Cumpărătorului, la cererea acestuia, cu titlu gratuit, buletinele de analiză prevăzute la alin. (8).
  VII. Preţul contractului. Modalităţi şi condiţii de facturare şi platăArticolul 6(1) Preţul gazelor naturale din producţia internă este de 68 lei/MWh, fără servicii incluse.(2) La preţul prevăzut la alin. (1) se adaugă costul transportului până la punctul de livrare, determinat în baza tarifelor de transport aprobate de ANRE, tarifele de înmagazinare subterană a gazelor naturale aprobate de ANRE, precum şi costurile de finanţare conform prevederilor legale, după caz.(3) Preţul prevăzut la alin. (1) nu include TVA şi accize, acestea adăugându-se, după caz, conform legii.(4) Obligaţiile de declarare şi plată a accizei către bugetul consolidat al statului pentru gazele naturale achiziţionate în baza prezentului contract se stabilesc în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale.Articolul 7(1)
  Facturarea contravalorii gazelor naturale predate/preluate se realizează de Vânzător până la data de 15 a lunii următoare celei de livrare, în baza documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1).
  (2) Modalitatea de transmitere a facturii, modalitatea de plată, instrumentele de plată, precum şi desemnarea băncilor agreate pentru derularea operaţiunilor bancare sunt stabilite de comun acord, cu respectarea legislaţiei în vigoare.(3) Plata contravalorii gazelor naturale livrate se efectuează de Cumpărător, în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care scadenţa este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.(4) Obligaţia de plată este considerată îndeplinită la data înregistrării sumelor totale datorate de Cumpărător în contul/conturile Vânzătorului sau la data convenită prin acordul părţilor.
  Articolul 8(1) Orice dezechilibru zilnic/lunar generat Vânzătorului/Cumpărătorului este asumat de către Cumpărător, respectiv Vânzător şi intră în responsabilitatea Cumpărătorului/Vânzătorului, după caz, cu excepţia cazurilor în care părţile, de comun acord, stabilesc o altă soluţie.(2)
  Contravaloarea dezechilibrelor generate de către Cumpărător/Vânzător se datorează către cealaltă parte şi se calculează conform prevederilor legale în vigoare.
  VIII. GaranţiiArticolul 9(1) Cumpărătorul are obligaţia de a constitui în favoarea Vânzătorului o garanţie financiară de plată pentru acoperirea riscului de neachitare a facturilor emise de Vânzător, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data începerii livrărilor.(2) Garanţia prevăzută la alin. (1) nu se constituie în cazul Cumpărătorului care efectuează plata în avans pentru gazele naturale contractate.(3) Garanţia financiară este prezentată de către Cumpărător sub formă de:a) scrisoare de garanţie bancară în lei, emisă de o bancă agreată de Vânzător; şi/sau
  b) cont garantat (depozit colateral) în lei.
  (4) Nivelul garanţiei financiare prevăzute la alin. (1) reprezintă contravaloarea a 100% din valoarea gazelor naturale pentru 2 (două) luni cu cele mai mari cantităţi contractate. Garanţia financiară îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la sfârşitul ultimei luni de livrare.(5) Vânzătorul poate executa garanţia prevăzută la alin. (1) în situaţia în care Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte integral sau parţial obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte cu întârziere.(6) Cu cel puţin 5 zile calendaristice anterior executării garanţiei, Vânzătorul are obligaţia de a notifica în scris Cumpărătorul, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.(7) În situaţia executării parţiale sau totale a garanţiei financiare, Cumpărătorul are obligaţia de a reconstitui această garanţie în conformitate cu prevederile alin. (4).
  Articolul 10Prin derogare de la prevederile art. 9, părţile pot agrea alte forme de garanţie financiară de plată sau constituirea garanţiei financiare de plată să nu aibă caracter obligatoriu.
  IX. Drepturile şi obligaţiile părţilorArticolul 11Drepturile şi obligaţiile Vânzătorului sunt următoarele:1. Vânzătorul are următoarele drepturi:a) să factureze Cumpărătorului cantitatea de gaze naturale livrată şi penalităţile ori dobânzile penalizatoare - atunci când este cazul - în conformitate cu prevederile contractuale şi să încaseze contravaloarea acestora;b) să limiteze sau să întrerupă livrările de gaze naturale, în cazurile în care Cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată prevăzute în contract, şi/sau reconstituirea garanţiei financiare de plată;c) să execute garanţia constituită de către Cumpărător conform art. 9, în cazul unei întârzieri la plată a Cumpărătorului mai mare de 15 zile.
  2. Vânzătorul are următoarele obligaţii:a) să asigure livrarea către Cumpărător a cantităţii de gaze naturale contractate în termenii prezentului contract;b) să asigure parametrii specificaţi ai gazelor naturale livrate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;c) să transmită Cumpărătorului factura reprezentând contravaloarea gazelor naturale livrate, în termenul şi prin modalitatea convenite prin contract;d) să returneze Cumpărătorului garanţia financiară de plată în termen de 1 (una) zi lucrătoare din momentul achitării tuturor datoriilor financiare, în cazul în care contractul a încetat;e) să reia livrarea gazelor naturale către Cumpărător în termen de maximum 24 (douăzeci şi patru) de ore de la data încetării motivului întreruperii livrării, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră şi a stării de necesitate;f)
  să achite integral şi la termen contravaloarea dezechilibrelor generate Cumpărătorului;
  g) să menţină, pe toată perioada de valabilitate a contractului, dreptul de acces în PVT, respectiv dreptul de a efectua tranzacţii şi transferuri de proprietate ale gazelor naturale în PVT, conform prevederilor Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, (Codul reţelei), cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3);h) să deţină şi să menţină pe întreaga durată a contractului licenţa sa de furnizare a gazelor naturale.
  Articolul 12Drepturile şi obligaţiile Cumpărătorului sunt următoarele:1. Cumpărătorul are următoarele drepturi:a) să solicite şi să preia cantităţile de gaze naturale, în conformitate cu prevederile prezentului contract;
  b) să pretindă daune Vânzătorului în cazul limitărilor şi/sau întreruperilor în livrarea gazelor naturale, în alte situaţii decât cele permise în prezentul contract sau de legea aplicabilă, cauzate din culpa acestuia, culpă constatată prin expertiză tehnică. Pentru evitarea oricărui dubiu, culpa trebuie dovedită.
  2. Cumpărătorul are următoarele obligaţii:a) să preia cantităţile de gaze naturale puse la dispoziţie de către Vânzător în condiţiile prezentului contract;b) să achite integral şi la termen contravaloarea gazelor naturale cumpărate şi penalităţile ori dobânzile penalizatoare - atunci când este cazul - în condiţiile prezentului contract;c) să achite integral şi la termen contravaloarea dezechilibrelor generate Vânzătorului;d) să constituie o garanţie financiară de plată, având ca valoare garantată valoarea prevăzută la art. 9 alin. (4), cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. (2);e) să menţină, pe toată perioada de valabilitate a contractului, dreptul de acces în PVT, respectiv dreptul de a efectua tranzacţii şi transferuri de proprietate ale gazelor naturale în PVT, conform prevederilor Codului reţelei, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3);f) să deţină pe toată durata contractului, în situaţia în care achiziţionează gaze naturale pentru furnizarea către clienţii finali, licenţa de furnizare a gazelor naturale.
  X. Răspunderea contractualăArticolul 13(1) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor în termenul prevăzut la art. 7 alin. (3) dă dreptul Vânzătorului la:a) perceperea majorărilor de întârziere, calculate în cotă procentuală din valoarea neachitată, egală cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, sau până la executarea garanţiei prevăzute în contract, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenţei, după caz;b)
  limitarea/întreruperea livrării gazelor naturale cu notificarea prealabilă a Cumpărătorului în termen de 24 (douăzeci şi patru) de ore de la transmiterea în acest sens a unei notificări către Cumpărător şi către operatorul de transport şi de sistem.
  (2) În cazul în care o sumă facturată de către Vânzător este contestată integral sau în parte de Cumpărător, acesta va înainta o notă explicativă Vânzătorului cuprinzând obiecţiile sale, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii facturii prin fax sau poşta electronică, şi va plăti suma rămasă necontestată până la termenul-limită de plată, conform art. 7 alin. (3). Obiecţiile Cumpărătorului privind valorile facturate prezentate în nota explicativă se vor concilia între părţi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii pretenţiilor formulate de către Cumpărător. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate de Cumpărător, acesta va plăti, pe lângă suma datorată, o penalitate calculată conform prevederilor alin. (1). În cazul în care, în urma contestaţiei, s-a stabilit reducerea valorilor facturate, Cumpărătorului i se restituie eventualele sume şi penalităţi aferente calculate potrivit alin. (1), deja plătite, corespunzătoare reducerii respective.
  XI. Modificarea circumstanţelorArticolul 14(1) În sensul prezentului contract, modificare de circumstanţe semnifică modificarea cadrului legislativ, intrarea în vigoare, modificarea legală, o normă, metodologie sau recomandare a unei autorităţi care nu era în vigoare la data semnării acestui Contract, existenţa unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, existenţa unor condiţii sau modificări ale statutului părţilor care împiedică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum şi alte situaţii prevăzute în reglementările specifice emise de ANRE.(2) În cazul în care modificarea de circumstanţe priveşte modificarea unor preţuri sau tarife, contractul va fi modificat de drept, de la data intrării în vigoare a actului normativ prin care acestea sunt modificate.
  (3) Modificarea circumstanţelor, altele decât cele prevăzute la alin. (2), se va reflecta prin încheierea de acte adiţionale la acest contract.
  XII. NotificăriArticolul 15(1) Părţile convin ca pe parcursul derulării prezentului contract toate notificările şi comunicările între ele să se facă în scris şi să fie transmise prin e-mail, fax, poştă sau prin curier, la următoarele adrese, cu condiţia existenţei unei confirmări de primire:Pentru Vânzător:Adresa................................................................Tel. ............, fax .................., e-mail ...........................Pentru Cumpărător:Adresa.....................................................................Tel. ...................., fax .................., e-mail ..........................
  (2) Termenul de notificare este de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data producerii evenimentului notificat, dacă prin prezentul contract nu se prevede alt termen.(3) În cazul în care notificarea se trimite prin poştă, ea va fi transmisă cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.(4) Dacă notificarea se transmite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită cel târziu în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată, dacă primirea a avut loc după ora 16,00 a zilei de primire.(5) Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.(6) Schimbarea adresei de corespondenţă a oricăreia dintre părţi va fi notificată potrivit prevederilor alin. (1) cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de a deveni efectivă, în caz contrar notificările urmând a fi considerate valabil comunicate chiar şi în situaţia menţiunii „destinatar mutat de la adresa“ sau similar sau în cazul neridicării de către destinatar a documentului.(7) Clauzele prezentului articol au valoare de domiciliu pentru oricare dintre părţi, în scopul îndeplinirii formelor procedurale judiciare de citare şi, respectiv, de comunicare a actelor de procedură.
  XIII. Clauza de confidenţialitateArticolul 16(1) Fiecare parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte părţi contractante.(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) următoarele informaţii:a) cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul prealabil şi scris al celeilalte părţi;b) cele care la data dezvăluirii lor sunt de circulaţie publică;c) cele solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  d) cele care trebuie transmise în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul contractului;e) cele dezvăluite către afiliaţi în scopul punerii în aplicare a prevederilor contractului, cu condiţia ca afiliaţii să respecte clauza de confidenţialitate.
  (3) Prevederile prezentului articol vor rămâne în vigoare o perioadă de cinci ani de la încetarea raporturilor contractuale.
  XIV. Forţa majoră/Cazul fortuitArticolul 17(1)
  Forţa majoră este acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care exonerează părţile de răspundere, în condiţiile art. 1.351 din Codul civil.
  (2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, prin notificare, în maximum 48 de ore de la apariţia evenimentului, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 5 zile lucrătoare de la aceeaşi dată.(3) În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 30 de zile calendaristice de la data declanşării, părţile au dreptul să solicite încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să aibă dreptul de a pretinde dezdăunări.(4) Apariţia unui caz de forţă majoră nu exonerează părţile de executarea obligaţiilor născute până la data apariţiei cazului de forţă majoră.
  Articolul 18(1) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către partea care ar fi fost chemată să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.(2)
  Părţile sunt exonerate de răspundere atunci când executarea unei obligaţii a devenit imposibilă datorită unor circumstanţe care nu îi sunt imputabile părţii care trebuia să o îndeplinească.
  XV. Încetarea contractuluiArticolul 19(1) Prezentul contract încetează:a) la încheierea perioadei de valabilitate a contractului;b) prin acordul părţilor;c) în situaţia în care una dintre părţi încetează să mai deţină autorizaţiile/licenţele necesare executării obligaţiilor din prezentul contract;d) în situaţia în care Cumpărătorul, care achiziţionează gaze naturale pentru furnizarea către clienţii finali, încetează să mai deţină licenţa de furnizare a gazelor naturale;e) în cazul în care evenimentele de forţă majoră împiedică părţile să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale conform contractului;f) prin reziliere, ca urmare a simplei neexecutări de către una dintre părţi a obligaţiilor contractuale, fără intervenţia instanţei, fără punere în întârziere şi fără altă formalitate prealabilă, cu excepţia transmiterii unei notificări scrise de reziliere celeilalte părţi aflate în culpă, cu cel puţin 3 (trei) zile calendaristice înainte de data menţionată în notificare pentru încetarea contractului;g) de drept, în caz de faliment sau dizolvare, după caz, a partenerului contractual.(2) Încetarea prezentului contract nu are niciun efect asupra obligaţiilor contractuale născute în mod valabil pe parcursul derulării prezentului contract, indiferent de momentul scadenţei acestora.
  XVI. Legislaţia aplicabilă şi soluţionarea litigiilorArticolul 20(1) Prevederile prezentului contract se supun legislaţiei române în vigoare şi se interpretează în conformitate cu aceasta.(2) Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform legii şi prevederilor contractuale.(3) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului să fie soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea pe cale amiabilă sau prin intermediul Comisiei de soluţionare a disputelor pe piaţa gazelor naturale, numită prin decizie a preşedintelui ANRE, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.XVII. Clauze finale
  Articolul 21În cazul schimbării formei juridice/reorganizării judiciare, părţile se obligă să comunice, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la această dată, modul de preluare a obligaţiilor contractuale reciproce.Articolul 22Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină pe toată durata contractului aprobările necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor stipulate în acesta.Articolul 23Anexa - Cantitatea de gaze naturale contractată - face parte integrantă din prezentul contract.
  Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ..........., în două exemplare având aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.
  VÂNZĂTOR................Reprezentant legal,............CUMPĂRĂTOR............Reprezentant legal,...........NOTE:1. Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform înţelegerii părţilor, cu condiţia ca acestea să nu contravină prevederilor contractului-cadru, precum şi altor prevederi legale în vigoare.2. Contractul se consideră modificat de drept în situaţia modificării/completării de către ANRE a contractului-cadru care a stat la baza încheierii acestuia.ANEXĂla contractul-cadruCantitatea de gaze naturale contractată

  Nr. crt.Luna/anulCantitatea de gaze naturale aferentă clienţilor [MWh]
  casnicinoncasnici
  din producţia curentădin înmagazinaredin producţia curentădin înmagazinare
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  ...
  ...
  TOTAL
  -----