Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 132 din 5 martie 2019pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019Data intrării în vigoare 13-03-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V alin. (2) din Legea nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul IHotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 3(1) Funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici se stabilesc ca funcţii publice de stat şi funcţii publice teritoriale, în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
  2. Articolul 5 se abrogă.3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Agenţia asigură accesul comisiei prevăzute de art. 18 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare comisia de concurs, şi al comisiei de evaluare a înalţilor funcţionari publici, denumită în continuare comisia de evaluare, pe baza cererii motivate a acestora şi în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, la datele pe care le gestionează în condiţiile alin. (1) şi (2).4.
  Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 9Pot participa la concursul pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  5. La capitolul V, secţiunea a 4-a „Dispoziţii privind ocuparea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici în situaţii excepţionale“, cuprinzând articolul 43, se abrogă.6. La capitolul VII, titlul „Secţiunea 1 - Dispoziţii generale privind evaluarea“ se abrogă.7. La articolul 50, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Şedinţele comisiei de evaluare se desfăşoară la sediul Agenţiei.
  8. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu următorul cuprins:Articolul 53^1(1) Activitatea comisiei de evaluare este coordonată de preşedintele comisiei.(2) Preşedintele comisiei de evaluare are următoarele atribuţii principale:a) stabileşte locul, data şi ora şedinţelor comisiei de evaluare;b) supune atenţiei membrilor comisiei de evaluare, anterior începerii procedurii de evaluare a înalţilor funcţionari publici, necesitatea îndeplinirii obligaţiei legale de a depune o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile de conflict de interese prevăzute la art. 17 alin. (1) cu înalţii funcţionari publici supuşi procedurii de evaluare; c) deschide, conduce şi închide şedinţele comisiei de evaluare;d) coordonează activitatea comisiei de evaluare şi a secretariatului tehnic;
  e) semnează adresele care se transmit autorităţilor şi instituţiilor publice, rezultate din activitatea comisiei de evaluare;f) semnează, alături de ceilalţi membri ai comisiei de evaluare, rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi rapoartele de evaluare generală ale înalţilor funcţionari publici;g) semnează, alături de ceilalţi membri ai comisiei de evaluare, procesele-verbale de şedinţă;h) semnează orice alte adrese şi documente necesare sau rezultate din activitatea comisiei de evaluare, conform deciziilor luate de comisia de evaluare.
  (3) Preşedintele comisiei de evaluare dispune organizarea evidenţei şi a circuitului documentelor legate de activitatea comisiei, înregistrarea într-un registru de intrare-ieşire a corespondenţei primite şi expediate, precum şi îndosarierea, respectiv arhivarea corespondenţei şi a rapoartelor de evaluare de către secretariatul tehnic.
  9. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 55Secretariatul tehnic al comisiei de evaluare are următoarele atribuţii principale: a) primeşte şi înregistrează documentele adresate comisiei de evaluare;b) transmite autorităţilor şi instituţiilor publice adresele comisiei de evaluare;c) convoacă membrii comisiei de evaluare şi, după caz, înaltul funcţionar public în situaţia organizării interviului, la solicitarea preşedintelui acesteia;d) redactează şi semnează toate documentele emise de comisia de evaluare, alături de membrii acesteia, cu excepţia rapoartelor de evaluare, şi ţine evidenţa acestor documente;e) păstrează documentele gestionate sau provenite din activitatea comisiei de evaluare;
  f) transmite rapoartele de evaluare în termenele şi condiţiile prevăzute la art. 20^9 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;g) îndeplineşte orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a procesului de evaluare.
  10. La articolul 56, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Lucrările fiecărei şedinţe a comisiei de evaluare se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă, întocmit de secretariatul tehnic al comisiei de evaluare şi semnat de toţi membrii prezenţi şi de secretariatul tehnic.11.
  Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 59(1) Comisia de evaluare adoptă, cu votul majorităţii membrilor, un regulament pentru aprobarea formatelor standard ale documentelor necesare desfăşurării activităţii.(2) Modelul antetului comisiei de evaluare se aprobă prin regulamentul prevăzut la alin. (1).
  12. Articolul 63 se abrogă.13. Articolul 67 se abrogă.14. Articolul 73 se abrogă.
  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, litera h) se abrogă.2. La articolul 6, litera a) se abrogă.3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 7Ocuparea funcţiilor publice se face potrivit legii.
  4. Articolul 8 se abrogă.5. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 17Recrutarea funcţionarilor publici se face prin concurs organizat în condiţiile legii, de regulă trimestrial.6. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 21(1) În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor, în cazul concursurilor de recrutare pentru care competenţa de organizare aparţine Agenţiei sau autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a solicita organizarea concursului, respectiv avizul Agenţiei cu cel puţin 40 de zile înainte de data organizării probei scrise a concursului.
  7. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Înştiinţarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă în mod obligatoriu informaţiile prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.8. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prevederile art. 21 alin. (2) lit. e), alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător la stabilirea bibliografiei şi, dacă este cazul, a tematicii, de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice din administraţia publică locală, pentru organizarea concursurilor de ocupare a funcţiilor publice vacante, în condiţiile legii.
  9. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 23În situaţia concursului de recrutare pentru care competenţa de organizare aparţine autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală, Agenţia poate acorda: a) aviz favorabil;b) aviz favorabil cu observaţii, în situaţia în care sunt identificate deficienţe în aplicarea prevederilor legale care pot fi remediate astfel încât să nu fie împiedicată desfăşurarea procedurii în condiţiile prevăzute de lege şi să nu fie încălcate principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei funcţionarului public. În acest caz, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a-şi însuşi observaţiile Agenţiei;c) aviz nefavorabil, în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale sau nu sunt respectate principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei funcţionarului public, iar efectele nerespectării acestora împiedică desfăşurarea procedurii în condiţiile prevăzute de lege. În acest caz autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a relua procedura privind organizarea concursului, cu respectarea prevederilor legale.10. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 24(1) În situaţia concursului de recrutare pentru care competenţa de organizare aparţine autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală, Agenţia emite avizul solicitat în termen de 10 zile de la data primirii solicitării.
  11. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În situaţia în care, prin acte normative cu caracter special aplicabile unor domenii de activitate, este prevăzută obligaţia participării unor reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice decât cele prevăzute de prezenta hotărâre la procesul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, reprezentantul autorităţii sau instituţiei publice respective desemnat pentru constituirea comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, îl va înlocui pe unul dintre reprezentanţii autorităţii ori instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică vacantă pentru care se organizează concursul.12. La articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Agenţia emite avizul solicitat potrivit alin. (1) în termen de 5 zile de la data primirii solicitării.
  13. La articolul 62, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei «admis» sau «respins», prin afişare la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor ultimei probe.14. La articolul 76, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor finale ale concursului, compartimentul de resurse umane, respectiv Agenţia, în situaţia concursurilor pentru care competenţa de organizare aparţine acesteia, are obligaţia de a comunica propunerea de numire a candidatului declarat admis persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică. Propunerea de numire se comunică în copie, în mod corespunzător, candidatului declarat admis, prin una dintre următoarele modalităţi:a) personal, pe bază de semnătură;b) prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;c) prin poşta electronică, cu solicitarea confirmării primirii.
  15. La titlul III capitolul II, titlul secţiunii 1 - „Organizarea perioadei de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Secţiunea 1Organizarea perioadei de stagiu şi evaluarea funcţionarilor publici debutanţi16. La articolul 79, alineatul (2) se abrogă.17. Articolul 80 se abrogă.
  18. La articolul 81, alineatul (2) se abrogă.19. La articolul 83, alineatul (1) se abrogă.20. La articolul 83, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Persoana desemnată ca îndrumător potrivit art. 60 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să cunoască legislaţia potrivit căreia îşi desfăşoară activitatea autoritatea sau instituţia publică respectivă, precum şi activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului în care este numit funcţionarul public debutant.21. După articolul 85 se introduce un nou articol, articolul 85^1, cu următorul cuprins:Articolul 85^1(1) Modelul raportului de evaluare a perioadei de stagiu al funcţionarului public debutant este prevăzut în anexa nr. 4 A. (2) Modelul raportului de stagiu al funcţionarului public debutant este prevăzut în anexa nr. 4 B. (3) Modelul referatului îndrumătorului este prevăzut în anexa nr. 4C.22. La titlul III capitolul II, titlul „Secţiunea a 2-a - Evaluarea funcţionarilor publici debutanţi“ se abrogă.23. La titlul III capitolul III - „Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici“ se introduce un nou articol, articolul 105^1, cu următorul cuprins:Articolul 105^1Modelul raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici este prevăzut în anexa nr. 6.
  24. La articolul 121 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) funcţii publice de conducere vacante, în cazul funcţionarilor publici de execuţie sau a unei funcţii publice de conducere vacante de nivel superior, în cazul funcţionarilor publici de conducere, ca urmare a promovării concursului organizat în acest sens, în condiţiile prezentei hotărâri.25. La articolul 127, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;26. La titlul III capitolul IV, secţiunea a 3-a - „Promovarea rapidă“, cuprinzând articolele 129-139, se abrogă.27.
  Articolul 140 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 140Funcţionarii publici de execuţie pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă şi funcţionarii publici de conducere pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă de nivel superior, pe bază de concurs.
  28. Articolul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 141Concursul de promovare în funcţiile publice de conducere se organizează cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, în conformitate cu competenţele stabilite conform legii pentru organizarea concursului de recrutare.29. La articolul 142, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Prevederile art. 16-78^1 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia art. 17, art. 18, art. 22, art. 26 alin. (2), art. 43, art. 49, art. 60 alin. (3) lit. a), art. 61 alin. (5) lit. a) şi art. 72.
  30. La articolul 143, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condiţiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către instituţia organizatoare a concursului de promovare.31. Articolele 157-159 seabrogă.32. Articolul 161 se abrogă.33. La anexa nr. 1, notele de subsol nr. 9 şi 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:^9) Se întocmeşte de către persoana care are calitatea de evaluator al titularului postului, potrivit prevederilor art. 62^3 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care calitatea de evaluator revine, potrivit legii, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. În acest caz, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, se desemnează persoana care ocupă funcţia de conducere imediat inferioară să întocmească şi să semneze fişa postului pentru funcţionarii publici prevăzuţi la art. 62^3 alin. (1) lit. d) şi e) şi, după caz, la lit. f) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă prin reglementări cu caracter special nu se prevede altfel.^10) Se semnează de către persoana care are calitatea de contrasemnatar, potrivit prevederilor art. 62^4 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care calitatea de contrasemnatar revine, potrivit legii, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. În acest caz, precum şi în situaţia prevăzută la art. 62^4 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fişa postului nu se contrasemnează.
  34. Anexa nr. 4A se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1A la prezenta hotărâre.35. Anexa nr. 4B se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1B la prezenta hotărâre.36. Anexa nr. 4C se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1C la prezenta hotărâre.37. Anexa nr. 5 se abrogă.38. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
  Articolul III(1) Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.(2) Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
  Vasile-Felix Cozma
  Secretarul general al Guvernului,

  Toni Greblă
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Bucureşti, 5 martie 2019.Nr. 132.Anexa nr. 1A(Anexa nr. 4 A la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)RAPORTUL DE EVALUAREa perioadei de stagiu al funcţionarului public debutant
  Autoritatea sau instituţia publică: .....................................................................................................................................................
  Numele şi prenumele funcţionarului public debutant ......................................................................................................................Funcţia publică ................................................................................................................................................................................Compartimentul ................................................................................................................................................................................Perioada de stagiu: de la ......................... la .................................Data evaluării ...........................................
  Criterii de evaluare pentru funcţionarii publici debutanţi clasa IPunctajul obţinut
  1. Gradul de cunoaştere a reglementărilor specifice domeniului de activitate1. ................................
  2. Gradul de cunoaştere a specificului şi a principiilor care guvernează administraţia publică şi a raporturilor administrative din cadrul autorităţii sau instituţiei publice2. ................................
  3. Capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor3. ................................
  4. Gradul de adaptabilitate şi flexibilitate în îndeplinirea atribuţiilor4. ................................
  5. Aptitudinea de a distinge corect între caracteristicile diverselor opţiuni în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi de a identifica cea mai bună variantă de acţiune5. ................................
  6. Capacitatea de transmitere a ideilor, în scris şi verbal, fluenţă în scris, incluzând capacitatea de a scrie clar şi concis6. ................................
  7. Capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a sprijini activitatea echipei în realizarea obiectivelor acesteia7. ................................
  Criterii de evaluare pentru funcţionarii publici debutanţi clasa II-a şi III-aPunctajul obţinut
  1. Cunoaşterea specificului administraţiei publice2. Rapiditatea şi calitatea îndeplinirii sarcinilor alocate3. Iniţiativă
  4. Capacitatea de relaţionare cu publicul5. Punctualitate, disciplină şi responsabilitate
  1. ................................2. ................................3. ................................4. ................................5. ................................
  Menţiuni privind interviul de evaluare: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Calificativ de evaluare^1 ...................................................................................................................................................................Propuneri ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Recomandări ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Comentariile funcţionarului public evaluat^2:
  Numele şi prenumele funcţionarului public debutant: ........................................................................................................................Funcţia publică ................................Semnătura: .....................................Data: ................................................
  Numele şi prenumele evaluatorului: .................................................................................................................................................Funcţia publică ................................Semnătura: .....................................Data: ................................................
  Menţiuni privind modificarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu al funcţionarului public în urma admiterii contestaţiei^3
  Numele şi prenumele conducătorul autorităţii sau instituţiei publice:^4................................Semnătura: .....................................Data: ................................................
  ^1 Se completează cu „necorespunzător“, respectiv „corespunzător“.^2 Dacă este cazul.^3 Se completează de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice dacă raportul de evaluare a perioadei de stagiu al funcţionarului public a fost modificat în urma admiterii contestaţiei.^4 Se completează dacă raportul de evaluare a perioadei de stagiu al funcţionarului public a fost modificat în urma admiterii contestaţiei.
  Anexa nr. 1B(Anexa nr. 4 B la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)RAPORTUL DE STAGIU al funcţionarului public debutant
  Autoritatea sau instituţia publică: ....................................................................................................................................................Compartimentul ..............................................................................................................................................................................
  Numele şi prenumele funcţionarului public debutant ......................................................................................................................Funcţia publică (debutant) ..............................................................................................................................................................Perioada de stagiu: de la .............................. la .................................
  Atribuţiile de serviciu (conform fişei postului): 1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ............................................................................................................................................................................................... 4. ...............................................................................................................................................................................................Activităţile desfăşurate efectiv:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ...............................................................................................................................................................................................Dificultăţi întâmpinate pe parcursul perioadei de stagiu:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ...............................................................................................................................................................................................Activităţi din afara instituţiei în care s-a implicat:1. ...............................................................................................................................................................................................
  2. ...............................................................................................................................................................................................3. ...............................................................................................................................................................................................
  Data întocmirii .....................................Semnătura ..........................................
  Anexa nr. 1C(Anexa nr. 4 C la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)REFERATUL ÎNDRUMĂTORULUI
  Autoritatea sau instituţia publică: ....................................................................................................................................................Numele şi prenumele funcţionarului public debutant .........................................................................................................................Funcţia publică ...............................................................................................................................................................................Compartimentul ..............................................................................................................................................................................Perioada de stagiu: de la ............................................ la ...........................................................
  Principalele activităţi ale funcţionarului public debutant:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................
  3. ............................................................................................................................................................................................... 4. ...............................................................................................................................................................................................5. ...............................................................................................................................................................................................Activităţi desfăşurate în cadrul altor compartimente ale autorităţii sau instituţiei publice:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ...............................................................................................................................................................................................Rezultate deosebite pe durata stagiului^1:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ............................................................................................................................................................................................... Aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public debutant în modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ...............................................................................................................................................................................................Conduita funcţionarului public debutant în timpul serviciului:..............................................................................................................................................................................................................Modul de colaborare cu personalul autorităţii sau instituţiei publice:...............................................................................................................................................................................................................Programele de formare la care a participat funcţionarul public debutant:
  1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................
  Concluzii .................................................................................................................................................................................................Recomandări ...............................................................................................................................................................................Propuneri privind perfecţionarea funcţionarului public debutant:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................
  Numele şi prenumele îndrumătorului .........................................................................................................Funcţia publică ..........................................................................................................................................Data completării ........................................................................................................................................Semnătura ................................................................................................................................................
  ^1 Dacă este cazul.
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)RAPORT DE EVALUAREa performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici

  Autoritatea sau instituţia publică: ......................................................................................................................................................Compartimentul ...................................................................................................................................................................................
  Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat: .......................................................................................................................Funcţia publică: ................................................................................................................................................................................Data ultimei promovări: ....................................................................................................................................................................
  Numele şi prenumele evaluatorului: ................................................................................................................................................Funcţia: ...........................................................................................................................................................................................
  Perioada evaluată: de la …….................. la ...................................................................
  Programe de formare la care funcţionarul public evaluat a participat în perioada evaluată:1. .............................................................................................................................................................................................2. .............................................................................................................................................................................................3. .............................................................................................................................................................................................
  Obiective în perioada evaluată% din timpIndicatori de performanţăRealizat (pondere) %Nota
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  Obiective revizuite în perioada evaluată% din timpIndicatori de performanţăRealizat(pondere) %Nota
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor
  Criteriile de performanţă utilizate în evaluareNotaComentarii
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă
  Nota finală a evaluării:(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă)/2Calificativul evaluării:

  Rezultate deosebite:1. .............................................................................................................................................................................................2. .............................................................................................................................................................................................3. .............................................................................................................................................................................................Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată:1. .............................................................................................................................................................................................2. .............................................................................................................................................................................................3. .............................................................................................................................................................................................Alte observaţii:1. .............................................................................................................................................................................................2. .............................................................................................................................................................................................3. .............................................................................................................................................................................................
  Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se face evaluarea:
  Obiectivul% din timpIndicatori de performanţăTermen de realizare
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Programe de instruire recomandate a fi urmărite în următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:1. .............................................................................................................................................................................................2. .............................................................................................................................................................................................3. .............................................................................................................................................................................................
  Comentariile funcţionarului public evaluat^1:
  Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat: ..................................................Funcţia: .....................................................Semnătura funcţionarului public evaluat: ...................................................................Data: ..........................................................
  Numele şi prenumele evaluatorului: .........................................................................Funcţia: .......................................................Semnătura evaluatorului: .....................................................................Data: ...........................................................
  Menţiuni privind modificarea raportului de evaluare de către contrasemnatar şi motivarea modificării:^2
  Numele si prenumele persoanei care contrasemnează: ....................................................................Funcţia: ..........................................................................................................................................Semnătura persoanei care contrasemnează: ...................................................................Data: ..........................................................
  Comentariile funcţionarului public evaluat:^3
  Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat^4: ..................................................................Semnătura: ...................................................................Data: ...........................................................
  Menţiuni privind modificarea raportului de evaluare în urma admiterii contestaţiei^5
  Numele şi prenumele conducătorului autorităţii sau instituţiei publice:^6 …………...................................................Semnătura ...........................................Data: ...........................................................
  ^1 Dacă este cazul.^2 Se completează în situaţia modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar.^3 Dacă este cazul.^4 Se completează în situaţia modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar.^5 Se completează de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în situaţia modificării raportului de evaluare în urma admiterii contestaţiei.^6 Se completează dacă raportul de evaluare a fost modificat în urma admiterii contestaţiei.
  -----