Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. M.30 din 12 februarie 2019pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2014
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 13 martie 2019Data intrării în vigoare 13-03-2019

  Pentru aplicarea prevederilor art. 41 şi art. 235 lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, ale art. 25 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8^5 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1 şi 3 din Decretul nr. 473/1971 privind încheierea de angajamente de către candidaţii admişi să urmeze instituţii militare de învăţământ şi instituţii civile de învăţământ superior, pentru care cheltuielile de întreţinere se suportă de Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul Afacerilor Interne, devenit Legea nr. 21/1972, cu modificările ulterioare,luând în considerare Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 1.326IFL din 10.01.2019,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.Articolul I
  Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 23 octombrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 29, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Comandantul/Înlocuitorul legal şi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraţie, din cota aferentă cadrelor didactice.2. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Comandantul colegiului/Înlocuitorul legal este preşedintele consiliului de administraţie.3. La articolul 29, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: (5) La şedinţele consiliului de administraţie participă, din cota rezervată părinţilor, cu drept de vot, un reprezentant al elevilor, care a împlinit 18 ani, desemnat potrivit dispoziţiilor art. 144 alin. (3).
  4. La articolul 37, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Comandantul colegiului poate participa la şedinţele Consiliului profesoral, cu statut de invitat.5. La articolul 40, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor propuse de consiliul clasei;6. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 41(1)
  Consilierul educativ, numit şi coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, este cadru didactic titular, numit de către comandantul colegiului, în baza hotărârii consiliului de administraţie, la propunerea consiliului profesoral.
  7. La articolul 45, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 45(1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic/instructorilor militari care predă/predau la clasa respectivă, un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi reprezentantul elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către aceştia.8. La articolul 46, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)
  identifică şi propune consiliului profesoral aplicarea unor măsuri pentru sprijinirea elevilor cu un ritm lent de învăţare sau cu probleme de comportament;
  9. La articolul 46, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g) analizează presupusele abateri disciplinare săvârşite de elevi faţă de prevederile prezentelor instrucţiuni şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ şi propune, după caz, directorului adjunct, consiliului profesoral sau comandantului sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi în prezentele instrucţiuni;10. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Profesorul diriginte, denumit în continuare diriginte, se desemnează de către comandant dintre cadrele didactice care predau la clasa respectivă, la propunerea directorului adjunct, în urma consultării consiliului profesoral, cu respectarea principiului continuităţii şi a performanţelor educaţionale, cu avizul consiliului de administraţie.11.
  Articolul 53 se abrogă.
  12. După articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 75^1, cu următorul cuprins: Articolul 75^1Evaluarea rezultatelor învăţării şi încheierea situaţiei şcolare a elevilor se realizează conform reglementărilor naţionale din domeniu şi prezentelor instrucţiuni.13. Articolele 76-78 se abrogă. 14. La articolul 79, alineatele (1), (2) şi (4)-(6) se abrogă. 15. Articolul 80 se abrogă.
  16. La articolul 81, alineatul (1) se abrogă. 17. La articolul 82, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Elevii declaraţi «necorespunzător pentru profilul militar» se transferă într-o unitate de învăţământ din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale sau se retrag. În caz contrar sunt exmatriculaţi din colegiu.18. La articolul 87, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Examenele de diferenţă se susţin la disciplinele din trunchiul comun şi curriculumul diferenţiat al specializării/profilului care nu au fost studiate de candidaţi sau pentru care programele parcurse diferă de cele ale colegiilor naţionale militare în procent de cel puţin 25%.19. La articolul 96, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 96
  (1) Elevii corigenţi sau amânaţi care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, susţinute cu documente justificative, în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de comandant, dar nu mai târziu de începutul noului an şcolar.
  20. La articolul 97, alineatele (1) şi (7) se abrogă. 21. Articolul 98 se abrogă. 22. La articolul 99, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Pot dobândi calitatea de elev în învăţământul liceal militar, fără examen, cu respectarea condiţiilor legale, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, a testelor de aptitudini şi a normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale, copiii personalului armatei, aşa cum este definit la art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care a decedat sau a fost încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate, ca urmare a participării la acţiuni militare, astfel:a) prin înmatriculare în clasa a IX-a, la începutul anului şcolar, în baza dosarului de candidat - dacă sunt absolvenţi ai clasei a VIII-a şi îndeplinesc criteriile de admitere în învăţământul liceal stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale; b) prin transfer, cu respectarea reglementărilor privind transferurile elevilor, prevăzute la art. 136-139 - dacă sunt înmatriculaţi într-un liceu din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.23. După articolul 99 se introduce un nou articol, articolul 99^1, cu următorul cuprins: Articolul 99^1(1) Elevii din colegiile naţionale militare retraşi la cerere din motive neimputabile lor pe parcursul clasei a IX-a se pot reînmatricula în acelaşi colegiu, la cerere, în maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de retragere, redobândind astfel calitatea de elev al colegiului naţional militar.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică elevilor care se retrag la cerere, în clasa a IX-a, în primele 30 de zile calendaristice de la începutul cursurilor şi celor care se transferă/retrag din motive medicale.
  24. La articolul 106, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: (5) Colegiile naţionale militare pot sprijini elevii aflaţi în situaţii speciale de natură familială sau medicală să îşi păstreze calitatea de elev în învăţământul liceal militar până la finalizarea ciclului de învăţământ, cu aprobarea eşalonului superior.25. La articolul 106, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^1), (5^2) şi (5^3), cu următorul cuprins: (5^1) Elevii declaraţi «inapt medical» în semestrul II din anul terminal îşi pot finaliza studiile şi susţine examenul de bacalaureat fără suportarea cheltuielilor de întreţinere.(5^2) Elevii menţionaţi la alin. (5^1) sunt obligaţi să respecte întocmai prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu şi ale Angajamentului.(5^3) Frecventarea cursurilor de către elevii menţionaţi la alin. (5^1) se reglementează prin Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu.
  26. La articolul 106, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: (6) Elevele pentru care starea de graviditate este dovedită medical pot amâna, la cerere, încheierea situaţiei şcolare pentru o perioadă de cel mult 24 de luni. În situaţia în care perioada de amânare depăşeşte un semestru, reluarea activităţii şcolare se realizează cu repetarea integrală a anului amânat.27. La articolul 107, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Elevii colegiilor naţionale militare au dreptul la învoiri şi permisii. Părăsirea garnizoanei se solicită de către familia/tutorele/reprezentantul legal al elevului, se analizează şi se aprobă potrivit regulamentului de ordine interioară.28. La articolul 109, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Comandantul desemnează, prin ordin de zi pe unitate, o comisie pentru soluţionarea contestaţiei, constituită din profesori de specialitate care nu predau la clasa respectivă.
  29. La articolul 110, alineatul (5) se abrogă. 30. Articolul 111 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 111 Elevii colegiilor naţionale militare au dreptul să participe la activităţile şcolare şi extraşcolare organizate de unităţile de învăţământ proprii/partenere, precum şi la cele organizate în palatele şi cluburile elevilor, bazele sportive, de agrement, taberele şi unităţile conexe inspectoratelor şcolare sau în cluburile şi asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare a acestora şi a normelor specifice Ministerului Apărării Naţionale.31. La articolul 114, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Elevii pot beneficia de bursă şi pe baza unui contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, conform legii.
  32. La articolul 117, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c) să introducă în incinta unităţii de învăţământ, să deţină, să consume, să comercializeze droguri, substanţe etnobotanice sau substanţe halucinogene ori să participe la jocuri de noroc, atât în incinta unităţii de învăţământ, cât şi în afara acesteia;33. La articolul 117, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d) să introducă în incinta unităţii de învăţământ, să deţină, să consume sau să comercializeze băuturi alcoolice sau tutun atât în incinta unităţii de învăţământ, cât şi în afara acesteia;34. La articolul 117, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins: d^1) să se prezinte la colegiu sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor sau a substanţelor cu efect halucinogen;
  35. La articolul 117, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h) să utilizeze telefoanele mobile sau alte mijloace de comunicaţii şi informatică pentru a înregistra, a filma sau a fotografia cadrele didactice, cadrele militare, personalul civil, fără acordul acestora în timpul activităţilor care se desfăşoară în interiorul colegiului sau al altor activităţi ordonate;36. La articolul 117, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins: k) să genereze şi să încurajeze acte de violenţă fizică sau verbală.37. La articolul 123, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 123(1)
  Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare şi regulamentul de organizare şi funcţionare al colegiului naţional militar sunt sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
  38. La articolul 123, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2) , cu următorul cuprins: (1^1) Sancţiunile se aplică gradual. În cazul abaterilor grave, consiliul clasei poate să propună aplicarea directă a unei sancţiuni corespunzătoare, chiar dacă nu au fost aplicate anterior sancţiunile mai puţin severe.(1^2) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.39. La articolul 123, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele: a)
  observaţie individuală;
  b) interdicţie temporară de a ieşi în învoire;c) mustrare scrisă; d) retrogradare din gradul onorific;e) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, bursei de performanţă; f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din acelaşi colegiu naţional militar; g) preaviz de exmatriculare din colegiul naţional militar; h) exmatricularea din colegiul naţional militar.
  40. La articolul 123, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Sancţiunea prevăzută la alin. (2) lit. h) se aplică cu obligativitatea elevului de transfer la un liceu din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.41. La articolul 123, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Prin abatere gravă, în sensul prezentelor instrucţiuni, se înţelege abaterea care are ca efect producerea unor disfuncţii majore în activităţile, ordinea şi disciplina interioară din colegiu, afectarea în mod esenţial a imaginii acestuia ori a integrităţii fizice, demnităţii sau personalităţii celorlalţi elevi, ale personalului colegiului sau ale persoanelor care prestează servicii pentru colegiu.
  42. La articolul 123, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Încadrarea unei fapte în categoria abaterilor grave se realizează de către consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei.43. Articolul 125 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 125Interdicţia temporară de a ieşi în învoire se aplică de comandantul colegiului/înlocuitorul legal, la propunerea dirigintelui clasei, comandantului de subunitate şi nu atrage alte măsuri disciplinare.44. La articolul 126, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 126(1) Retrogradarea din gradul onorific se aplică prin hotărâre a comandantului, la propunerea consiliului profesoral, în baza raportului consiliului clasei.
  45. După articolul 126 se introduc două noi articole, articolele 126^1 şi^ 126^2, cu următorul cuprins: Articolul 126^1(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/bursei de performanţă se aplică prin hotărâre a consiliului de administraţie, la propunerea consiliului profesoral sau consiliului clasei.(2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se consemnează în registrul de procese-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral şi în ordinul de zi pe unitate şi nu atrage alte măsuri disciplinare.(3) Pentru sancţiunea prevăzută la alin. (1) se întocmeşte o înştiinţare scrisă de către diriginte, se semnează de comandant, se înregistrează la compartimentul documente clasificate şi se înmânează părinţilor/reprezentanţilor legali, personal, sub semnătură, sau se transmite prin poştă, cu confirmare de primire, apoi se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul de înregistrare al documentului.
  Articolul 126^2(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă din acelaşi colegiu naţional militar se aplică prin hotărâre a consiliului profesoral, la propunerea consiliului clasei.(2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se consemnează în registrul de procese-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral şi în ordinul de zi pe unitate şi nu atrage alte măsuri disciplinare.(3) Pentru sancţiunea prevăzută la alin. (1) se întocmeşte o înştiinţare scrisă de către diriginte, se semnează de comandant, se înregistrează la compartimentul documente clasificate şi se înmânează părinţilor/reprezentanţilor legali, personal, sub semnătură, sau se transmite prin poştă, cu confirmare de primire, apoi se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul de înregistrare al documentului.
  46.
  La articolul 127, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică prin hotărâre a consiliului profesoral, la propunerea consiliului clasei şi se consemnează în registrul de procese-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.
  47. La articolul 128, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 128(1) Preavizul de exmatriculare din colegiu se aplică pentru acumularea a 20 de absenţe nemotivate la diferite discipline de studiu sau a cel puţin 15% din totalul anual al orelor la o singură disciplină ori pentru săvârşirea unei abateri grave.48. La articolul 128, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Preavizul de exmatriculare din colegiu se întocmeşte în scris de diriginte sau de comandantul companiei, se semnează de comandant şi se înmânează părinţilor/reprezentanţilor legali sau elevului major, sub semnătură, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea şi cu atenţionarea că la prima abatere urmează exmatricularea.
  49. La articolul 128, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică prin hotărâre a consiliului profesoral, la propunerea consiliului clasei şi se consemnează în registrul de procese-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral, în catalogul clasei şi în registrul de evidenţă a elevilor.50. Articolul 129 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 129(1) Exmatricularea unui elev din colegiul naţional militar constă în scoaterea acestuia din evidenţele colegiului, cu obligativitatea transferului într-o unitate de învăţământ din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale.(2) Exmatricularea din colegiul naţional militar se aplică în următoarele cazuri:a) elevilor care acumulează 40 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din numărul anual de ore la o singură disciplină;
  b) elevilor care săvârşesc o abatere gravă, definită conform art. 123 alin. (3).
  51. La articolul 130, alineatele (1) şi (3) se abrogă. 52. La articolul 130, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Exmatricularea unui elev din colegiul naţional militar se aplică prin hotărâre a consiliului profesoral, la propunerea consiliului clasei.
  53. La articolul 130, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: (6) Exmatricularea din colegiu este însoţită de scăderea notei la purtare sub 8,00, aprobată de consiliul profesoral.54. Articolul 131 se abrogă. 55. La articolul 136, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: (4) În situaţia prevăzută la art. 135 lit. d), transferurile se aprobă astfel:a) de către şeful Direcţiei generale management resurse umane, cu avizul Direcţiei calitatea vieţii personalului, în limitele cifrei totale de şcolarizare aprobate pentru învăţământul liceal militar, corespunzătoare anului respectiv de studiu, iar dacă aceasta se depăşeşte, de către ministrul apărării naţionale, cu aprobarea prealabilă a consiliului de administraţie şi a Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru copiii personalului armatei, definit la art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, decedat ca urmare a participării la acţiuni militare sau încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate, cu respectarea condiţiilor legale;b) de către consiliul de administraţie al colegiului unde se efectuează transferul, cu informarea, pe cale ierarhică, a Direcţiei generale management resurse umane şi cu avizul unităţii de învăţământ de unde se efectuează transferul, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a prin neprezentarea, retragerea sau exmatricularea candidaţilor declaraţi «admis», cu candidaţii neadmişi în sesiunea din anul respectiv, în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere;c) de către consiliul de administraţie al colegiului unde se efectuează transferul, cu avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de unde se transferă elevul şi cu informarea, pe cale ierarhică, a Direcţiei generale management resurse umane, pentru transferul la cerere până la începerea clasei a XI-a.56. La articolul 136, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins: (7) În cazul transferului prevăzut la alin. (4) lit. c), acesta se poate realiza până la începerea clasei a XI-a, în limita cifrei totale de şcolarizare aprobate pentru învăţământul liceal militar, corespunzătoare anului respectiv de studiu, cu avizul Direcţiei generale management resurse umane.(8) În cazul menţionat la alin. (4) lit. c), transferul, indiferent de perioada în care are loc, se efectuează numai dacă solicitanţii îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:a) sunt examinaţi medical şi declaraţi «apt»;b) susţin şi promovează probele de selecţie şi examenele de diferenţă, potrivit prevederilor art. 87 din prezentele instrucţiuni;c) au cel puţin media generală 9,00 şi cel puţin media 8,00 la disciplinele «matematică», «informatică», «fizică» şi «limba engleză»;
  d) nu au avut media scăzută la purtare pe timpul frecventării liceului;e) nu au repetat niciunul din anii de studii liceale şi nu sunt în situaţie de corigenţă.
  57. La articolul 137, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Transferul menţionat la art. 136 alin. (4) lit. c) se poate efectua în următoarele perioade:a) în vacanţa intersemestrială;b) în vacanţa de vară.
  58. La articolul 138, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 138(1) Transferurile, cu excepţia cazurilor speciale şi a celor prevăzute la art. 136 alin. (4) lit. a) şi b), se pot efectua numai în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară.59. La articolul 138, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Solicitările de transfer în colegiile naţionale militare în cazul gemenilor se soluţionează prin aplicarea prevederilor art. 136 alin. (7).
  60. La articolul 142, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 142(1) Calitatea de elev în învăţământul liceal militar încetează în următoarele situaţii:a) la absolvirea studiilor în colegiul naţional militar;b) în cazul transferului într-o unitate de învăţământ care nu aparţine Ministerului Apărării Naţionale;c) în cazul exmatriculării din colegiu;d) la cererea scrisă a elevului/părinţilor/reprezentanţilor legali, caz în care elevul se consideră retras;e)
  dacă nu se prezintă la ore, în clasa a IX-a, în termen de 5 zile de la începerea cursurilor, fără să justifice absenţele;
  f) dacă este declarat «inapt medical», cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 106 alin. (5^1);g) în cazul repetenţiei.
  (2) În cazul în care calitatea de elev în învăţământul liceal militar încetează în urma exmatriculării, repetenţiei, transferului sau retragerii, din motive imputabile acestuia, părintele/reprezentantul legal are obligaţia, conform angajamentului prevăzut în anexa la prezentele instrucţiuni, să restituie cheltuielile de întreţinere a elevului în colegiu.……………………………………………………………………(4) Elevii din clasa a XII-a aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f), înainte de începerea semestrului al II-lea, pot continua studiile în învăţământul liceal militar, dacă se angajează să suporte cheltuielile de întreţinere aferente perioadei de şcolarizare rămase până la absolvire.
  61. La articolul 142, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Elevii din clasa a XII-a aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f), după începerea semestrului al II-lea, pot continua studiile în învăţământul liceal militar, fără a suporta cheltuielile de întreţinere aferente perioadei de şcolarizare rămase până la absolvire.62. După articolul 158 se introduce un nou articol, articolul 158^1, cu următorul cuprins: Articolul 158^1(1) Elevii care sunt solicitaţi de federaţiile sportive de specialitate, cluburile/asociaţiile/instituţiile civile pot primi aprobarea pentru participarea la acţiunile organizate de către acestea în baza unor protocoale încheiate între colegiu şi instituţiile în cauză, din care să reiasă obligaţiile ce revin fiecărei părţi.(2) Cererile elevilor pentru participarea la antrenamente, cantonamente de pregătire, concursuri, olimpiade, activităţi cultural-educative pe plan local, însoţite de solicitările federaţiilor sportive naţionale şi ale cluburilor/asociaţiilor/instituţiilor civile în acest sens, se aprobă de către comandantul colegiului unde sunt încadraţi elevii.(3) Cererile federaţiilor sportive naţionale şi ale cluburilor/asociaţiilor/instituţiilor civile, pentru participarea la antrenamente, cantonamente de pregătire, concursuri, olimpiade, activităţi cultural-educative pe plan naţional vor fi înaintate spre aprobare eşalonului superior numai după ce s-a primit avizul favorabil al comandantului colegiului unde sunt încadraţi elevii. De asemenea, în cereri se specifică perioada de desfăşurare a activităţii, locul de desfăşurare, persoana care conduce activitatea şi modalităţile de contactare.
  (4) Participarea elevilor din colegiile naţionale militare la antrenamente, cantonamente de pregătire, concursuri, olimpiade, activităţi cultural-educative pe plan internaţional se face cu aprobarea şefului Statului Major al Apărării. Solicitările cu cei în cauză, având şi avizul comandantului unităţii unde sunt încadraţi, se înaintează pe cale ierarhică Statului Major al Apărării, cu cel puţin 20 de zile înainte de participarea la activitate.
  63. În cuprinsul instrucţiunilor, denumirea „Direcţia management resurse umane“ se înlocuieşte cu denumirea „Direcţia generală management resurse umane“.
  Articolul IIPrevederile art. 136 alin. (4) lit. c) din Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2014, se aplică începând cu anul şcolar 2019-2020.
  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naţionale,
  Gabriel-Beniamin Leş
  Bucureşti, 12 februarie 2019.Nr. M.30.----