Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGEA nr. 47 din 11 martie 2019bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 12 martie 2019Data intrării în vigoare 15-03-2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Dispoziţii generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019Articolul 1
  Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2019 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2019.
  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019Articolul 2(1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanţare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole şi titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/03.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.
  Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 71.662.090 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 68.761.379 mii lei, atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, cu un excedent de 2.900.711 mii lei.(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 181.435 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 130.919 mii lei, atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, cu un excedent de 50.516 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/03 şi 6/03.(4) Sinteza finanţării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat cu detalierea fişei programului este prevăzută în anexa nr. 5/03.
  Secţiunea a 3-a Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019Articolul 4(1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanţare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole şi titluri este prevăzută în anexa nr. 1/04.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 1.350.709 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.583.604 mii lei credite de angajament şi în sumă de 1.030.374 mii lei credite bugetare, cu un excedent de 320.335 mii lei.(2) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 905.299 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 18.263 mii lei, atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, cu un excedent de 887.036 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/04 şi 6/04.(4) Sinteza finanţării programelor bugetului asigurărilor pentru şomaj cu detalierea pe fişele programelor este prevăzută în anexa nr. 5/04.(5) Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 7/04.
  Capitolul II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi dispoziţii în gestionarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabileSecţiunea 1 Responsabilităţi în aplicarea prezentei legiArticolul 6(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament şi de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene postaderare. (2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).Articolul 7Sunt interzise virările de credite de angajament şi credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  Articolul 8Sunt interzise virările de credite de angajament şi credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.Articolul 9Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ al capitolului 69.03 „Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale“, al capitolului 68.04 „Asigurări şi asistenţă socială“ şi al capitolului 80.04 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă“ la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.
  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020Articolul 10
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în bugetele instituţiilor finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020.(2) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanţarea proiectelor noi cu încadrarea în nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz. (3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanţare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fişele proiectelor creditele de angajament şi creditele bugetare potrivit alin. (2) şi (3) necesare implementării proiectelor noi, să majoreze creditele bugetare şi creditele de angajament aferente estimărilor pentru anii 2020-2022 şi anii ulteriori şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.
  Articolul 11(1) Ordonatorii de credite finanţaţi parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/ decizia/ordinul de finanţare.(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanţare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite conform acordurilor de finanţare.(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, se cuprind şi sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România.(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice. (5) Proiectele de investiţii finanţate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 12(1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilităţi/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilităţii/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/ deciziei/ordinului de finanţare.
  (2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană şi/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene şi prevederilor legale naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/ facilităţi/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.(3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.
  Articolul 13(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare şi de angajament de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite de angajament care pot fi efectuate începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, după caz, de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanţarea proiectelor aflate în implementare, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz. (3) Se interzice instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
  (4) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă“ nu pot fi diminuate.(5) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.
  Articolul 14(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2019 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, precum şi creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ ordinele/acordurile de finanţare, atât în bugetul propriu, cât şi al instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 4/03 şi 4/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1), să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare, repartizate pe ani, şi să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanţelor Publice.(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).
  Capitolul III Dispoziţii finaleArticolul 15Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este 5.163 lei.Articolul 16Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:a) asiguratului sau pensionarului, la 5.163 lei;
  b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.582 lei.
  Articolul 17Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019 nu se acordă creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevăzute la art. 86 şi 86^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 18Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, cota contribuţiei pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este 17% din contribuţia asiguratorie pentru muncă reglementată la art. 220^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 19(1) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite.(2) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite.(3) Cheltuielile stabilite prin aplicarea coeficienţilor prevăzuţi la alin. (1) şi (2) se suportă din bugetul din care se finanţează drepturile respective.Articolul 20Tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.
  Articolul 21(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite ca în cursul anului 2019 să restituie Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea de Certificare şi Plată sumele compensate de către Comisia Europeană între Programul Operaţional „Ajutorarea persoanelor defavorizate“ şi Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG).(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), ordonatorul principal de credite virează suma de 305.058,75 euro în contul RO 84NBOR3216800815EURXXX „Disponibil din contribuţia financiară a UE reprezentând fonduri europene structurale şi de investiţii (FESI) şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) aferente politicii de coeziune pentru perioada de programare 2014-2020“, deschis la Banca Naţională a României şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată.(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019, de la capitolul 80.04 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“.Articolul 22Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru şomaj are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2019, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Articolul 23Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019 se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz, fişele de investiţii aferente poziţiei „C - Alte cheltuieli de investiţii“ în programul de investiţii publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.Articolul 24(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj reprezintă limită maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum acestea din urmă sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol şi paragraf, precum şi la nivel de articol şi alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2019 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Articolul 25Anexele nr. 1/03-6/03 şi nr. 1/04-7/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.*) Anexele nr. 1/03-6/03 şi nr. 1/04-7/04 sunt reproduse în facsimil.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ŞERBAN-CONSTANTIN VALECA
  Bucureşti, 11 martie 2019.Nr. 47.Anexa nr. 1/03
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2019Estimări 2020Estimări 2021Estimări 2022
  AB1234
  000101VENITURI - TOTAL71.843.52584.262.12591.734.765107.436.085
  000201
  I. VENITURI CURENTE71.843.52579.642.22688.107.79797.441.852
  200001B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI71.689.58179.438.14687.847.50897.118.932
  2001CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR557.818448.101486.727528.171
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori389.842298.478320.883344.987
  09Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale167.976149.623165.844183.184
  2103
  CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR71.131.76378.990.04587.360.78196.590.761
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați78.538.03487.620.16996.928.669107.154.988
  04Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare360.962404.012452.655503.993
  07Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)-8.635.882-9.659.374-10.703.190-11.815.747
  13Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală20.24321.79723.33324.974
  28Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă11.30612.17413.03213.949
  48Contribuții de asigurări aferente declarației unice837.100591.267647.282708.604
  290003C. VENITURI NEFISCALE153.944204.080260.289322.920
  300003C1. VENITURI DIN PROPRIETATE13.45914.22614.93715.684
  3103
  VENITURI DIN DOBÂNZI13.45914.22614.93715.684
  06Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale13.45914.22614.93715.684
  330003C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII140.485189.854245.352307.236
  3303VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI88.61090.74892.89894.967
  08Venituri din prestări de servicii155167179192
  11Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă88.45590.58192.71994.775
  3601
  DIVERSE VENITURI51.87599.106152.454212.269
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive9.95110.14010.34310.549
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite4.0044.0804.1624.245
  50Alte venituri37.92084.886137.949197.475
  410003
  IV. SUBVENȚII4.619.8993.626.9689.994.233
  420003SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE4.619.8993.626.9689.994.233
  4203SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT4.619.8993.626.9689.994.233
  24Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat4.619.8993.626.9689.994.233
  490301Venituri sistem public de pensii71.662.09084.098.27691.553.984107.237.217
  490302Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale181.435163.849180.781198.868
  08FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI1.021
  4808SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-20201.021
  15Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)1.021
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament68.893.31984.253.96191.728.710107.432.446
  II. Credite bugetare68.893.31984.253.96191.728.710107.432.446
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament68.877.21984.241.36191.718.110107.421.846
  II. Credite bugetare68.877.21984.241.36191.718.110107.421.846
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament323.505325.490339.747354.118
  II. Credite bugetare323.505325.490339.747354.118
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament456.866504.963575.170655.864
  II. Credite bugetare456.866504.963575.170655.864
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
  II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament120120
  II. Credite bugetare120120
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ
  I. Credite de angajament68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  II. Credite bugetare68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament3.183
  II. Credite bugetare3.183
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.1002.1002.1002.100
  II. Credite bugetare2.1002.1002.1002.100
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament68.892.29884.253.96191.728.710107.432.446
  II. Credite bugetare68.892.29884.253.96191.728.710107.432.446
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament68.876.19884.241.36191.718.110107.421.846
  II. Credite bugetare68.876.19884.241.36191.718.110107.421.846
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament323.505325.490339.747354.118
  II. Credite bugetare323.505325.490339.747354.118
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament456.866504.963575.170655.864
  II. Credite bugetare456.866504.963575.170655.864
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
  II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament120120
  II. Credite bugetare120120
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  57
  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  II. Credite bugetare68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  58
  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.162
  II. Credite bugetare2.162
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.1002.1002.1002.100
  II. Credite bugetare2.1002.1002.1002.100
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  680003Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament68.892.29884.253.96191.728.710107.432.446
  II. Credite bugetare68.892.29884.253.96191.728.710107.432.446
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament68.876.19884.241.36191.718.110107.421.846
  II. Credite bugetare68.876.19884.241.36191.718.110107.421.846
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament323.505325.490339.747354.118
  II. Credite bugetare323.505325.490339.747354.118
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament456.866504.963575.170655.864
  II. Credite bugetare456.866504.963575.170655.864
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
  II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament120120
  II. Credite bugetare120120
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  II. Credite bugetare68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.162
  II. Credite bugetare2.162
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.1002.1002.1002.100
  II. Credite bugetare2.1002.1002.1002.100
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  6803ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament68.761.37984.098.27691.553.984107.237.217
  II. Credite bugetare68.761.37984.098.27691.553.984107.237.217
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament68.745.37984.085.77691.543.484107.226.717
  II. Credite bugetare68.745.37984.085.77691.543.484107.226.717
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament312.204314.098327.856341.724
  II. Credite bugetare312.204314.098327.856341.724
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament454.607502.378572.403653.097
  II. Credite bugetare454.607502.378572.403653.097
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0005.0005.0005.000
  II. Credite bugetare5.0005.0005.0005.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  57
  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament67.969.31983.262.21390.636.138106.224.809
  II. Credite bugetare67.969.31983.262.21390.636.138106.224.809
  58
  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.162
  II. Credite bugetare2.162
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.9001.9001.9001.900
  II. Credite bugetare1.9001.9001.9001.900
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament16.00012.50010.50010.500
  II. Credite bugetare16.00012.50010.50010.500
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament16.00012.50010.50010.500
  II. Credite bugetare16.00012.50010.50010.500
  6903ASIGURĂRI ȘI ASITENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  I. Credite de angajament130.919155.685174.726195.229
  II. Credite bugetare130.919155.685174.726195.229
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament130.819155.585174.626195.129
  II. Credite bugetare130.819155.585174.626195.129
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament11.30111.39211.89112.394
  II. Credite bugetare11.30111.39211.89112.394
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament2.2592.5852.7672.767
  II. Credite bugetare2.2592.5852.7672.767
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5555
  II. Credite bugetare5555
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament120120
  II. Credite bugetare120120
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament116.934141.283159.763179.763
  II. Credite bugetare116.934141.283159.763179.763
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament200200200200
  II. Credite bugetare200200200200
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  9903EXCEDENT/DEFICIT2.951.2278.1646.0553.639
  990310Excedent/Deficit sistem public de pensii2.900.711
  990311Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale50.5168.1646.0553.639
  5008FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
  6808ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
  Anexa nr. 2/03MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALEBugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022(sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2019Estimări 2020Estimări 2021Estimări 2022
  AB1234
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament68.892.29884.253.96191.728.710107.432.446
  II. Credite bugetare68.892.29884.253.96191.728.710107.432.446
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament68.876.19884.241.36191.718.110107.421.846
  II. Credite bugetare68.876.19884.241.36191.718.110107.421.846
  10
  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament323.505325.490339.747354.118
  II. Credite bugetare323.505325.490339.747354.118
  01Cheltuieli salariale în bani
  II. Credite bugetare312.985
  01Salarii de bază
  II. Credite bugetare278.173
  05Sporuri pentru condiții de muncă
  II. Credite bugetare8.400
  06Alte sporuri
  II. Credite bugetare830
  12Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
  II. Credite bugetare215
  13Drepturi de delegare
  II. Credite bugetare265
  17Indemnizații de hrană
  II. Credite bugetare14.155
  30Alte drepturi salariale în bani
  II. Credite bugetare10.947
  02Cheltuieli salariale în natură
  II. Credite bugetare5.060
  06Vouchere de vacanță
  II. Credite bugetare5.060
  03Contribuții
  II. Credite bugetare5.460
  01Contribuții de asigurări sociale de stat
  II. Credite bugetare120
  02Contribuții de asigurări de șomaj
  II. Credite bugetare51
  03Contribuții de asigurări sociale de sănătate
  II. Credite bugetare73
  04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
  II. Credite bugetare16
  06Contribuții pentru concedii și indemnizații
  II. Credite bugetare105
  07Contribuția asiguratorie pentru muncă
  II. Credite bugetare5.070
  08Contribuții plătite de angajator în numele angajatului
  II. Credite bugetare25
  20
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament456.866504.963575.170655.864
  II. Credite bugetare456.866504.963575.170655.864
  01Bunuri și servicii
  II. Credite bugetare40.486
  01Furnituri de birou
  II. Credite bugetare4.375
  02Materiale pentru curățenie
  II. Credite bugetare143
  03Încălzit, iluminat și forța motrică
  II. Credite bugetare7.180
  04Apa, canal și salubritate
  II. Credite bugetare775
  05Carburanți și lubrifianți
  II. Credite bugetare770
  06Piese de schimb
  II. Credite bugetare377
  07Transport
  II. Credite bugetare14
  08Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet
  II. Credite bugetare7.782
  09Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
  II. Credite bugetare350
  30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
  II. Credite bugetare18.720
  02Reparații curente
  II. Credite bugetare510
  03Hrana
  II. Credite bugetare190
  01Hrana pentru oameni
  II. Credite bugetare190
  04Medicamente și materiale sanitare
  II. Credite bugetare620
  01Medicamente
  II. Credite bugetare100
  02Materiale sanitare
  II. Credite bugetare140
  03Reactivi
  II. Credite bugetare320
  04Dezinfectanți
  II. Credite bugetare60
  05Bunuri de natura obiectelor de inventar
  II. Credite bugetare745
  03Lenjerie și accesorii de pat
  II. Credite bugetare130
  30Alte obiecte de inventar
  II. Credite bugetare615
  06Deplasări, detașări, transferări
  II. Credite bugetare1.280
  01Deplasări interne, detașări, transferări
  II. Credite bugetare820
  02Deplasări în străinătate
  II. Credite bugetare460
  11Cărți, publicații și materiale documentare
  II. Credite bugetare86
  12Consultanță și expertiză
  II. Credite bugetare10
  13Pregătire profesională
  II. Credite bugetare320
  14Protecția muncii
  II. Credite bugetare79
  25Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
  II. Credite bugetare7.405
  30Alte cheltuieli
  II. Credite bugetare405.135
  01Reclamă și publicitate
  II. Credite bugetare35
  02Protocol și prezentare
  II. Credite bugetare30
  03Prime de asigurare non-viață
  II. Credite bugetare285
  04Chirii
  II. Credite bugetare2.255
  06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
  II. Credite bugetare401.811
  09Executarea silită a creanțelor bugetare
  II. Credite bugetare19
  30Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
  II. Credite bugetare700
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
  II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
  03Alte dobânzi
  II. Credite bugetare5.005
  02Dobânda datorată trezoreriei statului
  II. Credite bugetare5.005
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament120120
  II. Credite bugetare120120
  01Transferuri curente
  II. Credite bugetare120
  21Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională
  II. Credite bugetare107
  44Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională
  II. Credite bugetare13
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  02B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
  II. Credite bugetare187
  01Contribuții și cotizații la organismele internaționale
  II. Credite bugetare187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  II. Credite bugetare68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  01Asigurări sociale
  II. Credite bugetare66.694.846
  02Ajutoare sociale
  II. Credite bugetare1.391.407
  01Ajutoare sociale în numerar
  II. Credite bugetare1.035.908
  02Ajutoare sociale în natură
  II. Credite bugetare355.499
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.162
  II. Credite bugetare2.162
  15Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  II. Credite bugetare2.162
  01Finanțarea națională
  II. Credite bugetare681
  02Finanțare externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare1.021
  03Cheltuieli neeligibile
  II. Credite bugetare460
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.1002.1002.1002.100
  II. Credite bugetare2.1002.1002.1002.100
  17Despăgubiri civile
  II. Credite bugetare500
  40Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
  II. Credite bugetare1.600
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  01Active fixe
  II. Credite bugetare12.600
  02Mașini, echipamente și mijloace de transport
  II. Credite bugetare11.025
  03Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
  II. Credite bugetare1.075
  30Alte active fixe
  II. Credite bugetare500
  03Reparații capitale aferente activelor fixe
  II. Credite bugetare3.500
  680003Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament68.892.29884.253.96191.728.710107.432.446
  II. Credite bugetare68.892.29884.253.96191.728.710107.432.446
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament68.876.19884.241.36191.718.110107.421.846
  II. Credite bugetare68.876.19884.241.36191.718.110107.421.846
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament323.505325.490339.747354.118
  II. Credite bugetare323.505325.490339.747354.118
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament456.866504.963575.170655.864
  II. Credite bugetare456.866504.963575.170655.864
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
  II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament120120
  II. Credite bugetare120120
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  II. Credite bugetare68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.162
  II. Credite bugetare2.162
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.1002.1002.1002.100
  II. Credite bugetare2.1002.1002.1002.100
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  6803
  ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament68.761.37984.098.27691.553.984107.237.217
  II. Credite bugetare68.761.37984.098.27691.553.984107.237.217
  01
  CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament68.745.37984.085.77691.543.484107.226.717
  II. Credite bugetare68.745.37984.085.77691.543.484107.226.717
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament312.204314.098327.856341.724
  II. Credite bugetare312.204314.098327.856341.724
  01Cheltuieli salariale în bani
  II. Credite bugetare302.064
  01Salarii de bază
  II. Credite bugetare268.686
  05Sporuri pentru condiții de muncă
  II. Credite bugetare8.000
  06Alte sporuri
  II. Credite bugetare800
  12Indemnizații plătite unor personae din afara unității
  II. Credite bugetare200
  13Drepturi de delegare
  II. Credite bugetare250
  17Indemnizații de hrană
  II. Credite bugetare13.681
  30Alte drepturi salariale în bani
  II. Credite bugetare10.447
  02Cheltuieli salariale în natură
  II. Credite bugetare4.880
  06Vouchere de vacanță
  II. Credite bugetare4.880
  03Contribuții
  II. Credite bugetare5.260
  01Contribuții de asigurări sociale de stat
  II. Credite bugetare100
  02Contribuții de asigurări de șomaj
  II. Credite bugetare50
  03Contribuții de asigurări sociale de sănătate
  II. Credite bugetare70
  04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
  II. Credite bugetare15
  06Contribuții pentru concedii și indemnizații
  II. Credite bugetare100
  07Contribuția asiguratorie pentru muncă
  II. Credite bugetare4.900
  08Contribuții plătite de angajator în numele angajatului
  II. Credite bugetare25
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament454.607502.378572.403653.097
  II. Credite bugetare454.607502.378572.403653.097
  01Bunuri și servicii
  II. Credite bugetare39.188
  01Furinituri de birou
  II. Credite bugetare4.300
  02Materiale pentru curățenie
  II. Credite bugetare138
  03Încălzit, iluminat și forța motrică
  II. Credite bugetare7.000
  04Apă, canal și salubritate
  II. Credite bugetare750
  05Carburanți și lubrifianți
  II. Credite bugetare570
  06Piese de schimb
  II. Credite bugetare370
  07Transport
  II. Credite bugetare10
  08Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet
  II. Credite bugetare7.700
  09Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
  II. Credite bugetare350
  30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
  II. Credite bugetare18.000
  02Reparații curente
  II. Credite bugetare500
  03Hrana
  II. Credite bugetare190
  01Hrana pentru oameni
  II. Credite bugetare190
  04Medicamente și materiale sanitare
  II. Credite bugetare620
  01Medicamente
  II. Credite bugetare100
  02Materiale sanitare
  II. Credite bugetare140
  03Reactivi
  II. Credite bugetare320
  04Dezinfectanți
  II. Credite bugetare60
  05Bunuri de natura obiectelor de inventar
  II. Credite bugetare730
  03Lenjerie și accesorii de pat
  II. Credite bugetare130
  30Alte obiecte de inventar
  II. Credite bugetare600
  06Deplasări, detașări, transferări
  II. Credite bugetare1.200
  01Deplasări interne, detașări, transferări
  II. Credite bugetare800
  02Deplasări în străinătate
  II. Credite bugetare400
  11Cărți, publicații și materiale documentare
  II. Credite bugetare80
  12Consultanță și expertiză
  II. Credite bugetare10
  13Pregătire profesională
  II. Credite bugetare300
  14Protecția muncii
  II. Credite bugetare75
  25Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
  II. Credite bugetare7.400
  30Alte cheltuieli
  II. Credite bugetare404.314
  01Reclama și publicitate
  II. Credite bugetare30
  02Protocol și reprezentare
  II. Credite bugetare25
  03Prime de asigurare non-viață
  II. Credite bugetare225
  04Chirii
  II. Credite bugetare2.200
  06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
  II. Credite bugetare401.185
  09Executarea silită a creanțelor bugetare
  II. Credite bugetare19
  30Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
  II. Credite bugetare630
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0005.0005.0005.000
  II. Credite bugetare5.0005.0005.0005.000
  03Alte dobânzi
  II. Credite bugetare5.000
  02Dobânda datorată trezoreriei statului
  II. Credite bugetare5.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  02B.Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
  II. Credite bugetare187
  01Contribuții și cotizații la organisme internaționale
  II. Credite bugetare187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament67.969.31983.262.21390.636.138106.224.809
  II. Credite bugetare67.969.31983.262.21390.636.138106.224.809
  01Asigurări sociale
  II. Credite bugetare66.624.206
  02Ajutoare sociale
  II. Credite bugetare1.345.113
  01Ajutoare sociale în numerar
  II. Credite bugetare1.010.000
  02Ajutoare sociale în natură
  II. Credite bugetare335.113
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.162
  II. Credite bugetare2.162
  15Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  II. Credite bugetare2.162
  01Finanțarea națională
  II. Credite bugetare681
  02Finanțare externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare1.021
  03Cheltuieli neeligibile
  II. Credite bugetare460
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.9001.9001.9001.900
  II. Credite bugetare1.9001.9001.9001.900
  17Despăgubiri civile
  II. Credite bugetare400
  40Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
  II. Credite bugetare1.500
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament16.00012.50010.50010.500
  II. Credite bugetare16.00012.50010.50010.500
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament16.00012.50010.50010.500
  II. Credite bugetare16.00012.50010.50010.500
  01Active fixe
  II. Credite bugetare12.500
  02Mașini, echipamente și mijloace de transport
  II. Credite bugetare11.000
  03Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
  II. Credite bugetare1.000
  30Alte active fixe
  II. Credite bugetare500
  03Reparații capitale aferente activelor fixe
  II. Credite bugetare3.500
  03Pensii și ajutoare pentru bătrânețe
  II. Credite bugetare66.624.206
  04Asistența acordată persoanelor în vârstă
  II. Credite bugetare335.113
  09Ajutoare pentru urmași
  II. Credite bugetare1.010.000
  15Prevenirea excluderii sociale
  II. Credite bugetare187
  50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
  II. Credite bugetare187
  50Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
  II. Credite bugetare791.873
  02Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
  II. Credite bugetare401.185
  03Alte cheltuieli de administrare fond
  II. Credite bugetare390.688
  6903ASIGURĂRI ȘI ASITENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  I. Credite de angajament130.919155.685174.726195.229
  II. Credite bugetare130.919155.685174.726195.229
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament130.819155.585174.626195.129
  II. Credite bugetare130.819155.585174.626195.129
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament11.30111.39211.89112.394
  II. Credite bugetare11.30111.39211.89112.394
  01Cheltuieli salariale în bani
  II. Credite bugetare10.921
  01Salarii de bază
  II. Credite bugetare9.487
  05Sporuri pentru condiții de muncă
  II. Credite bugetare400
  06Alte sporuri
  II. Credite bugetare30
  12Indemnizații plătite unor personae din afara unității
  II. Credite bugetare15
  13Drepturi de delegare
  II. Credite bugetare15
  17Indemnizații de hrană
  II. Credite bugetare474
  30Alte drepturi salariale în bani
  II. Credite bugetare500
  02Cheltuieli salariale în natură
  II. Credite bugetare180
  06Vouchere de vacanță
  II. Credite bugetare180
  03Contribuții
  II. Credite bugetare200
  01Contribuții de asigurări sociale de stat
  II. Credite bugetare20
  02Contribuții de asigurări de șomaj
  II. Credite bugetare1
  03Contribuții de asigurări sociale de sănătate
  II. Credite bugetare3
  04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
  II. Credite bugetare1
  06Contribuții pentru concedii și indemnizații
  II. Credite bugetare5
  07Contribuția asiguratorie pentru muncă
  II. Credite bugetare170
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament2.2592.5852.7672.767
  II. Credite bugetare2.2592.5852.7672.767
  01Bunuri și servicii
  II. Credite bugetare1.298
  01Furnituri de birou
  II. Credite bugetare75
  02Materiale pentru curățenie
  II. Credite bugetare5
  03Încălzit, iluminat și forță motrică
  II. Credite bugetare180
  04Apa, canal și salubritate
  II. Credite bugetare25
  05Carburanți și lubrifianți
  II. Credite bugetare200
  06Piese de schimb
  II. Credite bugetare7
  07Transport
  II. Credite bugetare4
  08Poșta. telecomunicații, radio, tv, internet
  II. Credite bugetare82
  30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
  II. Credite bugetare720
  02Reparații curente
  II. Credite bugetare10
  05Bunuri de natura obiectelor de inventar
  II. Credite bugetare15
  30Alte obiecte de inventar
  II. Credite bugetare15
  06Deplasări, detașări, transferări
  II. Credite bugetare80
  01Deplasări interne, detașări, transferări
  II. Credite bugetare20
  02Deplasări în străinătate
  II. Credite bugetare60
  11Cărți, publicații și materiale documentare
  II. Credite bugetare6
  13Pregătire profesională
  II. Credite bugetare20
  14Protecția muncii
  II. Credite bugetare4
  25Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
  II. Credite bugetare5
  30Alte cheltuieli
  II. Credite bugetare821
  01Reclama și publicitate
  II. Credite bugetare5
  02Protocol și reprezentare
  II. Credite bugetare5
  03Prime de asigurare non-viață
  II. Credite bugetare60
  04Chirii
  II. Credite bugetare55
  06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
  II. Credite bugetare626
  30Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
  II. Credite bugetare70
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5555
  II. Credite bugetare5555
  03Alte dobânzi
  II. Credite bugetare5
  02Dobânda datorată trezoreriei statului
  II. Credite bugetare5
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament120120
  II. Credite bugetare120120
  01Transferuri curente
  II. Credite bugetare120
  21Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională
  II. Credite bugetare107
  44Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională
  II. Credite bugetare13
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament116.934141.283159.763179.763
  II. Credite bugetare116.934141.283159.763179.763
  01Asigurări sociale
  II. Credite bugetare70.640
  02Ajutoare sociale
  II. Credite bugetare46.294
  01Ajutoare sociale în numerar
  II. Credite bugetare25.908
  02Ajutoare sociale în natură
  II. Credite bugetare20.386
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament200200200200
  II. Credite bugetare200200200200
  17Despăgubiri civile
  II. Credite bugetare100
  40Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
  II. Credite bugetare100
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  01Active fixe
  II. Credite bugetare100
  02Mașini, echipamente și mijloace de transport
  II. Credite bugetare25
  03Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
  II. Credite bugetare75
  03Pensii și ajutoare pentru bătrânețe
  II. Credite bugetare70.640
  05Asistența socială în caz de boli și invalidități
  II. Credite bugetare41.735
  01Asistența socială în caz de boli
  II. Credite bugetare15.438
  02Asistența socială în caz de invaliditate
  II. Credite bugetare26.297
  07Asigurări pentru șomaj
  II. Credite bugetare90
  09Ajutoare pentru urmași
  II. Credite bugetare4.589
  50Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
  II. Credite bugetare13.865
  02Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
  II. Credite bugetare626
  03Alte cheltuieli de administrare fond
  II. Credite bugetare13.239
  Anexa nr. 3/03MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALEBugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
  - mii lei -
  Ca-pi-tolSub-ca-
  pi-tol
  Pa-ra-grafGru-pa/Ti-tluAr-ti-colA-li-ne-atDenumire indicatorProgram 2019Estimări 2020Estimări 2021
  Estimări 2022
  AB1234
  5008FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
  15Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  II. Credite bugetare1.021
  02Finanţare externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare1.021
  6808ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
  15Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  II. Credite bugetare1.021
  02Finanţare externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare1.021
  50Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
  II. Credite bugetare1.021
  50
  Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale
  II. Credite bugetare1.021
  Anexa nr. 4/03
  Ministerul Muncii şi Justiţiei SocialeI. Credite de angajamentII. Credite bugetareSINTEZAproiectelor finanţate/propuse la finanţare încadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor ComuneAgricola şi de Pescuit, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare - mii -┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cod Denumirea program/ Valoarea Realizări Realizări Execuţie Program Estimări Estimări Estimări Anii ││ instrument/facilitate totală până în 2017 preliminată 2019 2020 2021 2022 următori ││ anul 2016 2018 │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0 68035815 Alte programe comunitare finantaţe în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 68035815 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituţiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR) I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 68035815 6803581501 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 681 0 0 0 681 0 0 0 0 II. Credite bugetare 681 0 0 0 681 0 0 0 0 68035815 6803581502 Finanţare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 68035815 6803581503 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 460 0 0 0 460 0 0 0 0 II. Credite bugetare 460 0 0 0 460 0 0 0 0 68085815 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 68085815 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituţiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR) I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 68085815 6808581502 Finanţare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  Anexa nr. 4/03/01
  Ministerul Muncii şi Justiţiei SocialeProgram/facilitate/instrument: 86 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020I. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrulprogramelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor ComuneAgricola şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare - mii -┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ Valoarea Realizări Realizări Execuţie Program Estimări Estimări Estimări Anii ││surse de finanţare totală până în 2017 preliminată 2019 2020 2021 2022 următori ││ anul 2016 2018 │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Proiectul: 12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituţiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR) Fond de finanţare: 44 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 680358 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 68035815 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0 6803581501 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 681 0 0 0 681 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 681 0 0 0 681 0 0 0 0 6803581502 Finanţare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 6803581503 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 460 0 0 0 460 0 0 0 0 II. Credite bugetare 460 0 0 0 460 0 0 0 0 5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 6808 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 680858 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 68085815 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 6808581502 Finanţare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
  Anexa nr. 5/03SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR - mii lei - Cod ordonator Prog. Denumire Realizări Execuţie Program 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 TOTAL până 2017 preliminată 2018 01 13574005 Ministerul Muncii şi Justiţiei
  Sociale TOTAL CHELTUIELI I. Credite de angajament 63.583.695 68.893.319 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.892.131 II. Credite bugetare 63.557.309 68.893.319 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.865.745 Buget asigurări sociale de stat I. Credite de angajament 63.583.695 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.891.110 II. Credite bugetare 63.557.309 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.864.724 Fonduri externe nerambursabile I. Credite de angajament 1.021 1.021 II. Credite bugetare 1.021 1.021 1851 PROGRAM 1851 Dezvoltarea şi creşterea sustenabilităţii sociale 1851 TOTAL PROGRAM 1851 I. Credite de angajament 63.583.695 68.893.319 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.892.131 1851 II. Credite bugetare 63.557.309 68.893.319 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.865.745 1851 Buget asigurări sociale de stat 1851 I. Credite de angajament 63.583.695 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.891.110 1851 II. Credite bugetare 63.557.309 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.864.724 1851 Fonduri externe nerambursabile 1851 I. Credite de angajament 1.021 1.021
  1851 II. Credite bugetare 1.021 1.021
  Anexa nr. 5/03/01Fişa Programului - mii lei - Cod ordonator Cod Cod Realizări până 2017 Execuţie Program 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 TOTAL program indicator preliminată 2018 01 13574005 Ministerul Muncii şi Justitiei Sociale 1851 PROGRAM: Dezvoltarea şi creşterea sustenabilităţii sistemului asigurărilor sociale PRIORITATEA: 1 PARTENERI: DESCRIERE: Programul are în vedere reforma sistemului public de pensii (primul pilon) prin extinderea sferei
  de cuprindere în sistem a tuturor categoriilor de contribuabili, crearea unei redistribuiri echitabile prin relaţionarea directă a drepturilor de pensie cu nivelul contribuţiilor plătite, mărirea progresivă a vârstelor de pensionare şi a stagiului de cotizare, promovarea unor forme flexibile de pensionare, majorarea punctului de pensie conform programului de guvernare; Continuarea pilonului II de pensii, al fondurilor de pensii administrate privat, în scopul de a asigura o pensie privată ce suplimentează veniturile din pensia din sistemul public Data începerii: Data închiderii: FINANŢARE: TOTAL - eligibil: I. Credite de angajament 63.583.695 68.893.319 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.892.131 II. Credite bugetare 63.557.309 68.893.319 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.865.745 Indicatori de finanţare Buget asigurări sociale de stat 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 5003 I. Credite de angajament 63.583.695 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.891.110 5003 II. Credite bugetare 63.557.309 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.864.724 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6803 I. Credite de angajament 63.477.126 68.761.379 84.098.276 91.553.984 107.237.217 415.127.982 6803 II. Credite bugetare 63.452.021 68.761.379 84.098.276 91.553.984 107.237.217 415.102.877 680310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 680310 I. Credite de angajament 254.903 312.204 314.098 327.856 341.724 1.550.785 680310 II. Credite bugetare 254.903 312.204 314.098 327.856 341.724 1.550.785 680320 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 680320 I. Credite de angajament 430.852 454.607 502.378 572.403 653.097 2.613.337 680320 II. Credite bugetare 430.852 454.607 502.378 572.403 653.097 2.613.337 680330 TITLUL III DOBÂNZI 680330 I. Credite de angajament 2.763 5.000 5.000 5.000 5.000 22.763 680330 II. Credite bugetare 2.763 5.000 5.000 5.000 5.000 22.763 680355 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 680355 I. Credite de angajament 152 187 187 187 187 900 680355 II. Credite bugetare 152 187 187 187 187 900
  680357 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 680357 I. Credite de angajament 62.785.828 67.969.319 83.262.213 90.636.138 106.224.809 410.878.307 680357 II. Credite bugetare 62.785.828 67.969.319 83.262.213 90.636.138 106.224.809 410.878.307 680358 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 680358 I. Credite de angajament 2.162 2.162 680358 II. Credite bugetare 2.162 2.162 680359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 680359 I. Credite de angajament 1.552 1.900 1.900 1.900 1.900 9.152 680359 II. Credite bugetare 1.552 1.900 1.900 1.900 1.900 9.152 680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 680371 I. Credite de angajament 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500 50.576 680371 II. Credite bugetare 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500 50.576 680385 TITLUL XIX PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 680385 II. Credite bugetare -25.105 -25.105 6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
  6903 I. Credite de angajament 106.569 130.919 155.685 174.726 195.229 763.128 6903 II. Credite bugetare 105.288 130.919 155.685 174.726 195.229 761.847 690310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 690310 I. Credite de angajament 9.081 11.301 11.392 11.891 12.394 56.059 690310 II. Credite bugetare 9.081 11.301 11.392 11.891 12.394 56.059 690320 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 690320 I. Credite de angajament 1.162 2.259 2.585 2.767 2.767 11.540 690320 II. Credite bugetare 1.162 2.259 2.585 2.767 2.767 11.540 690330 TITLUL III DOBÂNZI 690330 I. Credite de angajament 5 5 5 5 20 690330 II. Credite bugetare 5 5 5 5 20 690351 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 690351 I. Credite de angajament 49 120 120 289 690351 II. Credite bugetare 49 120 120 289 690357 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ
  690357 I. Credite de angajament 96.221 116.934 141.283 159.763 179.763 693.964 690357 II. Credite bugetare 96.221 116.934 141.283 159.763 179.763 693.964 690359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 690359 I. Credite de angajament 52 200 200 200 200 852 690359 II. Credite bugetare 52 200 200 200 200 852 690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 690371 I. Credite de angajament 4 100 100 100 100 404 690371 II. Credite bugetare 4 100 100 100 100 404 690385 TITLUL XIX PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 690385 II. Credite bugetare -1.281 -1.281 Fonduri externe nerambursabile 5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 5008 I. Credite de angajament 1.021 1.021 5008 II. Credite bugetare 1.021 1.021 6808 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
  6808 I. Credite de angajament 1.021 1.021 6808 II. Credite bugetare 1.021 1.021 680858 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 680858 I. Credite de angajament 1.021 1.021 680858 II. Credite bugetare 1.021 1.021 Rata de finanţare din: Fonduri eligibile: I. Credite de angajament 100 100 100 100 100 II. Credite bugetare 100 100 100 100 100 REZULTATE AŞTEPTATE: Reducerea marginalizării sociale a categoriilor de populaţie cărora li se adreseaza programul; Asigurarea accesului unui număr cât mai mare de beneficiari ai sistemului public de pensii la tratament balnear pentru recuperarea capacităţii fizice şi intelectuale; Indicatori de fundamentare EFICIENTA 5840 Valoarea punctului de pensie stabilit prin programul de guvernare
  1.100 1.265 1.775 1.875 1.969 5841 Indicele anual de modificare a contribuţiilor la fondurile administrate privat 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 REZULTAT 5842 raport între valoarea punctului de pensie şi câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea BASS 24,4 24,5 32 32 31 5843 indicele anual de creştere a numărului de participanţi la fondurile de pensii administrate privat 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 COMENTARII:
  Anexa nr. 6/03MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALEPROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICEPE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE
  - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări II - Credite bugetare efectuate până preliminate 2019 2020 2021 2022 anii CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2017 2018 ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600 II 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.6005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600 II 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600 II 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.60050037101 Active fixe I 20.520 1.020 12.600 6.700 100 100 II 20.520 1.020 12.600 6.700 100 1005003710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transport I 18.098 618 11.025 6.255 100 100 II 18.098 618 11.025 6.255 100 100
  5003710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active I 1.601 131 1.075 395corporale II 1.601 131 1.075 3955003710130 Alte active fixe I 821 271 500 50 II 821 271 500 5050037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500 II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C - Alte cheltuieli de investiţii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600 II 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.6005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600 II 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600 II 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.60050037101 Active fixe I 20.520 1.020 12.600 6.700 100 100 II 20.520 1.020 12.600 6.700 100 1005003710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transport I 18.098 618 11.025 6.255 100 100 II 18.098 618 11.025 6.255 100 1005003710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active I 1.601 131 1.075 395corporale II 1.601 131 1.075 3955003710130 Alte active fixe I 821 271 500 50 II 821 271 500 5050037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500 II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────b. Dotări independente───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 19.699 749 12.100 6.650 100 100 II 19.699 749 12.100 6.650 100 1005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 19.699 749 12.100 6.650 100 100 II 19.699 749 12.100 6.650 100 100500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 19.699 749 12.100 6.650 100 100 II 19.699 749 12.100 6.650 100 10050037101 Active fixe I 19.699 749 12.100 6.650 100 100 II 19.699 749 12.100 6.650 100 1005003710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transport I 18.098 618 11.025 6.255 100 100 II 18.098 618 11.025 6.255 100 1005003710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active I 1.601 131 1.075 395 corporale II 1.601 131 1.075 395
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 821 271 500 50 II 821 271 500 505003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 821 271 500 50 II 821 271 500 50500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 821 271 500 50 II 821 271 500 5050037101 Active fixe I 821 271 500 50 II 821 271 500 505003710130 Alte active fixe I 821 271 500 50 II 821 271 500 50───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privindreparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite delegislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500 II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
  5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500 II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500 II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.50050037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500 II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500 II 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.5006803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500 II 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500 II 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.50068037101 Active fixe I 20.116 1.016 12.500 6.600 II 20.116 1.016 12.500 6.6006803710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transport I 17.773 618 11.000 6.155 II 17.773 618 11.000 6.1556803710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active I 1.522 127 1.000 395
  corporale II 1.522 127 1.000 3956803710130 Alte active fixe I 821 271 500 50 II 821 271 500 5068037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500 II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE I 404 4 100 100 100 100MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE II 404 4 100 100 100 1006903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE I 404 4 100 100 100 100MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE II 404 4 100 100 100 100690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 404 4 100 100 100 100 II 404 4 100 100 100 10069037101 Active fixe I 404 4 100 100 100 100 II 404 4 100 100 100 1006903710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transport I 325 25 100 100 100 II 325 25 100 100 1006903710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active I 79 4 75corporale II 79 4 75
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C - Alte cheltuieli de investiţii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500 II 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.5006803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500 II 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500 II 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.50068037101 Active fixe I 20.116 1.016 12.500 6.600 II 20.116 1.016 12.500 6.6006803710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transport I 17.773 618 11.000 6.155 II 17.773 618 11.000 6.1556803710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active I 1.522 127 1.000 395corporale II 1.522 127 1.000 3956803710130 Alte active fixe I 821 271 500 50 II 821 271 500 5068037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500 II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.5006900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE I 404 4 100 100 100 100
  MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE II 404 4 100 100 100 1006903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE I 404 4 100 100 100 100MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE II 404 4 100 100 100 100690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 404 4 100 100 100 100 II 404 4 100 100 100 10069037101 Active fixe I 404 4 100 100 100 100 II 404 4 100 100 100 1006903710102 Maşini, echipamente şi mijloace de transport I 325 25 100 100 100 II 325 25 100 100 1006903710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active I 79 4 75corporale II 79 4 75───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Anexa nr. 6/03/01MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALECOD OBIECTIV 2FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
  b. Dotări independente
  Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT ŞI SURSELE DE FINANŢARE I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de finanţare şi costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări de finanţare efectuate până preliminate 2019 2020 2021 2022 anii la 31.12.2017 2018 ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 19.699 749 12.100 6.650 100 100 II 19.699 749 12.100 6.650 100 1006800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 19.295 745 12.000 6.550 II 19.295 745 12.000 6.5506803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 19.295 745 12.000 6.550
  II 19.295 745 12.000 6.550680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 19.295 745 12.000 6.550 II 19.295 745 12.000 6.55068037101 Active fixe I 19.295 745 12.000 6.550 II 19.295 745 12.000 6.5506803710102 Maşini, echipamente şi mijloace de I 17.773 618 11.000 6.155transport II 17.773 618 11.000 6.1556803710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte I 1.522 127 1.000 395active corporale II 1.522 127 1.000 3956900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE I 404 4 100 100 100 100DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE II 404 4 100 100 100 1006903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE I 404 4 100 100 100 100DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE II 404 4 100 100 100 100690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 404 4 100 100 100 100 II 404 4 100 100 100 10069037101 Active fixe I 404 4 100 100 100 100 II 404 4 100 100 100 1006903710102 Maşini, echipamente şi mijloace de I 325 25 100 100 100transport II 325 25 100 100 1006903710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte I 79 4 75active corporale II 79 4 75───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALECOD OBIECTIV 5FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIe. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT ŞI SURSELE DE FINANŢARE I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de finanţare şi costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări de finanţare efectuate până preliminate 2019 2020 2021 2022 anii la 31.12.2017 2018 ulteriori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 821 271 500 50 II 821 271 500 506800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 821 271 500 50 II 821 271 500 506803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 821 271 500 50 II 821 271 500 50680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 821 271 500 50 II 821 271 500 5068037101 Active fixe I 821 271 500 50 II 821 271 500 506803710130 Alte active fixe I 821 271 500 50 II 821 271 500 50───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALECOD OBIECTIV 1078FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII
  f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţătehnică, pentru probe tehnologice şi testeşi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precumşi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţiacelor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesarepentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege
  Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT ŞI SURSELE DE FINANŢARE I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de finanţare şi costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări de finanţare efectuate până preliminate 2019 2020 2021 2022 anii la 31.12.2017 2018 ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500 II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.5006800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500 II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.5006803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500 II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500 II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.50068037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500 II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Anexa nr. 1/04MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALESinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2019 - 2022
  - mii lei -
  Ca-pi-tolSub-capi-tolPa-ra-graf
  Gru-pa/TitluAr-ti-colAli-ne-atDenumire indicatorProgram2019Estimări2020Estimări2021Estimări2022
  AB
  1234
  000104VENITURI - TOTAL2.256.0082.245.9102.488.7662.748.431
  000204
  I. VENITURI CURENTE2.086.3852.245.9102.488.7662.748.431
  200004B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI2.081.1302.240.5182.483.2392.742.772
  2004CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR2.081.1302.240.5182.483.2392.742.772
  10Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru șomaj1.175.8311.271.7931.409.6701.557.067
  11Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale905.299968.7251.073.5691.185.705
  290004C. VENITURI NEFISCALE5.2555.3925.527
  5.659
  300004C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI4.2574.3684.4774.584
  3104VENITURI DIN DOBÂNZI4.257
  4.3684.4774.584
  03Alte venituri din dobânzi4.2574.3684.4774.584
  360004
  C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII9981.0241.0501.075
  3604DIVERSE VENITURI9981.0241.0501.075
  24
  Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri2222
  50Alte venituri9961.0221.0481.073
  4804
  SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020169.623
  02Fondul Social European (FSE)169.623
  490401Venituri sistem asigurări pentru șomaj1.350.7091.277.1851.415.1971.562.726
  490402Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale905.299968.7251.073.5691.185.705
  08FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE282
  TOTAL VENITURI
  4808SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020282
  15
  Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020 (APC)282
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament1.602.1491.591.8801.329.6871.116.059
  II. Credite bugetare1.048.9191.175.2461.135.4651.084.234
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.595.6111.586.8051.324.969
  1.111.604
  II. Credite bugetare1.042.3811.169.9461.130.1651.078.934
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament140.000157.724164.633171.596
  II. Credite bugetare140.000157.724164.633171.596
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament35.26941.44341.15142.293
  II. Credite bugetare35.26941.44341.15142.293
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament20.50022.68822.70424.050
  II. Credite bugetare
  20.50022.68822.70424.050
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament122.559123.421123.421123.421
  II. Credite bugetare122.559123.421123.421123.421
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament1.600505050
  II. Credite bugetare1.600505050
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament506.071635.116657.387676.705
  II. Credite bugetare506.071
  635.116657.387676.705
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020
  I. Credite de angajament753.512586.859294.80452.670
  II. Credite bugetare200.282170.000100.00020.000
  59
  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament16.00019.40420.71920.719
  II. Credite bugetare16.00019.40420.71920.719
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament6.5385.0754.7184.455
  II. Credite bugetare6.5385.300
  5.3005.300
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament
  6.5385.0754.7184.455
  II. Credite bugetare6.5385.3005.3005.300
  5004BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I. Credite de angajament1.601.8671.591.8801.329.6871.116.059
  II. Credite bugetare1.048.6371.175.2461.135.4651.084.234
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.595.3291.586.8051.324.9691.111.604
  II. Credite bugetare1.042.0991.169.9461.130.165
  1.078.934
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament140.000
  157.724164.633171.596
  II. Credite bugetare140.000157.724164.633171.596
  20
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament35.26941.44341.15142.293
  II. Credite bugetare35.26941.44341.15142.293
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament100100100100
  II Credite bugetare100100100100
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament20.50022.688
  22.70424.050
  II Credite bugetare20.50022.68822.70424.050
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament122.559123.421123.421123.421
  II. Credite bugetare122.559123.421123.421123.421
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament1.600505050
  II. Credite bugetare1.600505050
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament506.071635.116657.387
  676.705
  II. Credite bugetare506.071635.116657.387676.705
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020
  I. Credite de angajament753.230586.859294.80452.670
  II. Credite bugetare200.000170.000100.00020.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament16.00019.40420.71920.719
  II. Credite bugetare16.00019.40420.71920.719
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament6.5385.0754.7184.455
  II. Credite bugetare6.5385.3005.3005.300
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament6.5385.0754.7184.455
  II. Credite bugetare
  6.5385.3005.3005.300
  640004Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament641.240773.367780.913790.056
  II. Credite bugetare641.240773.592781.495790.901
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament634.702768.292776.195785.601
  II. Credite bugetare634.702768.292776.195785.601
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament140.000157.724164.633171.596
  II. Credite bugetare140.000
  157.724164.633171.596
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament34.26940.41540.09441.206
  II. Credite bugetare34.26940.41540.09441.206
  30
  TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament20.00022.14022.14023.471
  II. Credite bugetare20.00022.140
  22.14023.471
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament112.559110.976110.976110.976
  II. Credite bugetare112.559110.976110.976110.976
  57
  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament311.764417.433417.433417.433
  II. Credite bugetare311.764417.433417.433417.433
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRLUI FINANCIAR 2014 - 2020
  I. Credite de angajament10100100100
  II. Credite bugetare10100100
  100
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament16.000
  19.40420.71920.719
  II. Credite bugetare16.00019.40420.71920.719
  70
  CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament6.5385.0754.7184.455
  II. Credite bugetare6.5385.3005.3005.300
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament6.5385.0754.7184.455
  II. Credite bugetare6.5385.3005.3005.300
  6404CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE
  I. Credite de angajament18.26321.963
  23.43523.579
  II. Credite bugetare18.26321.96323.43523.579
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament18.26321.96323.43523.579
  II. Credite bugetare18.26321.96323.43523.579
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament3.0133.2753.4193.563
  II. Credite bugetare3.0133.2753.4193.563
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament250284297
  297
  II. Credite bugetare250284297297
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament15.00018.40419.71919.719
  II. Credite bugetare15.00018.40419.71919.719
  6504ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament56.13858.18358.03259.535
  II. Credite bugetare56.13858.18358.03259.535
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament54.05657.48357.33258.835
  II. Credite bugetare54.05657.48357.33258.835
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament1.2461.5781.4271.487
  II. Credite bugetare
  1.2461.5781.4271.487
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament7.0007.8657.8657.977
  II. Credite bugetare7.0007.8657.8657.977
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament20.00022.14022.14023.471
  II. Credite bugetare20.00022.14022.14023.471
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament24.00024.00024.00024.000
  II. Credite bugetare24.000
  24.00024.00024.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.8001.8001.8001.800
  II. Credite bugetare1.8001.8001.8001.800
  58
  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020
  I. Credite de angajament10100100100
  II. Credite bugetare10100100100
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament2.082700700700
  II. Credite bugetare2.082700700700
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament
  2.082700700700
  II. Credite bugetare2.082700700700
  6804
  ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament566.839693.221699.446706.942
  II. Credite bugetare566.839693.446700.028707.787
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament562.383688.846695.428703.187
  II. Credite bugetare562.383688.846695.428
  703.187
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament135.741
  152.871159.787166.546
  II. Credite bugetare135.741152.871159.787166.546
  20
  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament27.01932.26631.93232.932
  II. Credite bugetare27.01932.26631.93232.932
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament88.55986.976
  86.97686.976
  II. Credite bugetare88.55986.97686.97686.976
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament309.964415.633415.633415.633
  II. Credite bugetare309.964415.633415.633415.633
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.0001.0001.0001.000
  II. Credite bugetare1.0001.0001.0001.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament4.4564.3754.0183.755
  II. Credite bugetare4.4564.6004.6004.600
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament4.4564.3754.0183.755
  II. Credite bugetare4.4564.6004.6004.600
  800004Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE
  I. Credite de angajament960.627818.513548.774326.003
  II. Credite bugetare407.397401.654353.970293.333
  8004
  ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament960.627818.513548.774326.003
  II. Credite bugetare407.397401.654353.970293.333
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament960.627818.513548.774326.003
  II. Credite bugetare
  407.397401.654353.970293.333
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.0001.0281.0571.087
  II. Credite bugetare1.0001.0281.0571.087
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament500548564579
  II. Credite bugetare500548564579
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament10.00012.44512.44512.445
  II. Credite bugetare10.000
  12.44512.44512.445
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament1.600505050
  II. Credite bugetare1.600505050
  57
  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament194.307217.683239.954259.272
  II. Credite bugetare194.307217.683239.954259.272
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020
  I. Credite de angajament753.220586.759294.70452.570
  II. Credite bugetare199.990169.900
  99.90019.900
  890401Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj
  I. Credite de angajament
  1.583.6041.569.9171.306.2521.092.480
  II. Credite bugetare1.030.3741.153.2831.112.0301.060.655
  890402
  Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale
  I. Credite de angajament18.26321.96323.43523.579
  II. Credite bugetare18.26321.96323.43523.579
  9904EXCEDENT/DEFICIT1.207.3711.070.6641.353.3011.664.197
  9904
  10Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj320.335123.902303.167502.071
  990411Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale887.036946.7621.050.134
  1.162.126
  5008FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  I. Credite de angajament282
  II. Credite bugetare282
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament282
  II. Credite bugetare282
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020
  I. Credite de angajament282
  II. Credite bugetare282
  8008ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament282
  II. Credite bugetare282
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament282
  II. Credite bugetare282
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020
  I. Credite de angajament282
  II. Credite bugetare282
  Anexa nr. 2/04MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALEBugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022(sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru şomaj)
  - mii lei -
  Ca-pi-tolSub-ca-pi-tolPa-ra-grafGru-pa/Ti-
  tlu
  Ar-ti-colA-li-ne-atDenumire indicatorProgram 2019Estimări 2020Estimări 2021Estimări 2022
  AB1234
  5004BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
  I. Credite de angajament1.601.8671.591.8801.329.6871.116.059
  II. Credite bugetare1.048.6371.175.2461.135.4651.084.234
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.595.3291.586. 8051.324.9691.111.604
  II. Credite bugetare1.042.0991.169.9461.130.1651.078.934
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament140.000157.724164.633171.596
  II. Credite bugetare140.000157.724164.633171.596
  01Cheltuieli salariale în bani
  II. Credite bugetare133.838
  01Salarii de bază
  II. Credite bugetare114.697
  05Sporuri pentru condiţii de muncă
  II. Credite bugetare5.185
  12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unității
  II. Credite bugetare5.300
  13Drepturi de delegare
  II. Credite bugetare260
  17Indemnizaţii de hrană
  II. Credite bugetare7.896
  30Alte drepturi salariale în bani
  II. Credite bugetare500
  02Cheltuieli salariale în natură
  II. Credite bugetare3.025
  04Locuinţa de serviciu folosită de salariat și familia sa
  II. Credite bugetare50
  06Vouchere de vacanță
  II. Credite bugetare2.975
  03Contribuții
  II. Credite bugetare3.137
  01Contribuții de asigurări sociale de stat
  II. Credite bugetare79
  02Contribuții de asigurări de şomaj
  II. Credite bugetare2
  03Contribuții de asigurări sociale de sănătate
  II. Credite bugetare26
  04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
  II. Credite bugetare1
  06Contribuții pentru concedii și indemnizaţii
  II. Credite bugetare4
  07Contribuția asiguratorie pentru muncă
  II. Credite bugetare3.025
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament35.26941.44341.15142.293
  II. Credite bugetare35.26941.44341.15142.293
  01Bunuri și servicii
  II. Credite bugetare23.292
  01Furnituri de birou
  II. Credite bugetare475
  02Materiale pentru curăţenie
  II. Credite bugetare110
  03Încălzit, iluminat și forţă motrică
  II. Credite bugetare4.650
  04Apă, canal și salubritate
  II. Credite bugetare410
  05Carburanţi și lubrifianți
  II. Credite bugetare425
  06Piese de schimb
  II. Credite bugetare190
  08Poștă, telecomunicaţii, radio, tv, internet
  II. Credite bugetare1.690
  09Materiale și prestări de servicii cu caracter funcţional
  II. Credite bugetare12.642
  30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcţionare
  II. Credite bugetare2.700
  02Reparaţii curente
  II. Credite bugetare350
  05Bunuri de natura obiectelor de inventar
  II. Credite bugetare150
  30Alte obiecte de inventar
  II. Credite bugetare150
  06Deplasări, detașări, transferări
  II. Credite bugetare760
  01Deplasări interne, detașări, transferări
  II. Credite bugetare610
  02Deplasări în străinătate
  II. Credite bugetare150
  11Cărți, publicaţii și materiale documentare
  II. Credite bugetare23
  13Pregătire profesională
  II. Credite bugetare32
  14Proiecţia muncii
  II. Credite bugetare18
  25Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale
  II. Credite bugetare15
  30Alte cheltuieli
  II. Credite bugetare10.629
  02Protocol și reprezentare
  II. Credite bugetare10
  03Prime de asigurare non-viață
  II. Credite bugetare60
  04Chirii
  II. Credite bugetare5.400
  06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
  II. Credite bugetare2.929
  09Executarea silită a creanţelor bugetare
  II. Credite bugetare40
  30Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
  II. Credite bugetare2.190
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  03Alte dobânzi
  II. Credite bugetare100
  02Dobânda datorată trezoreriei statului
  II. Credite bugetare100
  40TITLUL IV SUBVENŢII
  I. Credite de angajament20.50022.68822.70424.050
  II. Credite bugetare20.50022.68822.70424.050
  09Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a angajaţilor
  II. Credite bugetare20.000
  19Plăţi pentru stimularea creării de locuri de muncă
  II. Credite bugetare500
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament122.559123.421123.421123.421
  II. Credite bugetare122.559123.421123.421123.421
  01Transferuri curente
  II. Credite bugetare122.559
  01Transferuri către instituții publice
  II. Credite bugetare24.000
  17Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat
  II. Credite bugetare88.559
  18Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pt. finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă și subvenţionarea locurilor de muncă
  II. Credite bugetare10.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament1.600505050
  II. Credite bugetare1.600505050
  01A. Transferuri interne
  II. Credite bugetare1.550
  18Alte transferuri curente interne
  II. Credite bugetare1.550
  02B. Transferuri curent în străinătate (către organizaţii internaționale)
  II. Credite bugetare50
  01Contribuții și cotizații la organisme internaționale
  II. Credite bugetare50
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament506.071635.116657.387676.705
  II. Credite bugetare506.071635.116657.387676.705
  01Asigurări sociale
  II. Credite bugetare306.422
  02Ajutoare sociale
  II. Credite bugetare199.649
  01Ajutoare sociale în numerar
  II. Credite bugetare197.849
  02Ajutoare sociale în natură
  II. Credite bugetare1.800
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament753.230586.859294.80452.670
  II. Credite bugetare200.000170.000100.00020.000
  02Programe din Fondul Social European (FSE)
  II. Credite bugetare199.420
  01Finanţarea naţională
  II. Credite bugetare29.797
  02Finanţarea externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare169.623
  15Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  II. Credite bugetare580
  01Finanţarea naţională
  II. Credite bugetare188
  02Finanţare externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare281
  03Cheltuieli neeligibile
  II. Credite bugetare111
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament16.00019.40420.71920.719
  II. Credite bugetare16.00019.40420.71920.719
  17Despăgubiri civile
  II. Credite bugetare1.000
  25Sume aferente plăţii creanţelor salariale
  II. Credite bugetare15.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament6.5385.0754.7184.455
  II. Credite bugetare6.5385.3005.3005.300
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament6.5385.0754.7184.455
  II. Credite bugetare6.5385.3005.3005.300
  01Active fixe
  II. Credite bugetare790
  02Maşini, echipamente și mijloace de transport
  II. Credite bugetare200
  30Alte active fixe
  II. Credite bugetare590
  03Reparaţii capitale aferente activelor fixe
  II. Credite bugetare5.748
  640004Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament641.240773.367780.913790.056
  II. Credite bugetare641.240773.592781.495790.901
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament634.702768.292776.195785.601
  II. Credite bugetare634.702768.292776.195785.601
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament140.000157.724164.633171.596
  II. Credite bugetare140.000157.724164.633171.596
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament34.26940.41540.09441.206
  II. Credite bugetare34.26940.41540.09441.206
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  40TITLUL IV SUBVENŢII
  I. Credite de angajament20.00022.14022.14023.471
  II. Credite bugetare20.00022.14022.14023.471
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament112.559110.976110.976110.976
  II. Credite bugetare112.559110.976110.976110.976
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament311.764417.433417.433417.433
  II. Credite bugetare311.764417.433417.433417.433
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament10100100100
  II. Credite bugetare10100100100
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament16.00019.40420.71920.719
  II. Credite bugetare16.00019.40420.71920.719
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament6.5385.0754.7184.455
  II. Credite bugetare6.5385.3005.3005.300
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament6.5385.0754.7184.455
  II. Credite bugetare6.5385.3005.3005.300
  6404CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE
  I. Credite de angajament18.26321.96323.43523.579
  II. Credite bugetare18.26321.96323.43523.579
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament18.26321.96323.43523.579
  II. Credite bugetare18.26321.96323.43523.579
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament3.0133.2753.4193.563
  II. Credite bugetare3.0133.2753.4193.563
  01Cheltuieli salariale în bani
  II. Credite bugetare2.887
  01Salarii de bază
  II. Credite bugetare2.745
  05Sporuri pentru condiţii de muncă
  II. Credite bugetare71
  17Indemnizaţii de hrană
  II. Credite bugetare71
  02Cheltuieli salariale în natură
  II. Credite bugetare61
  06Vouchere de vacanță
  II. Credite bugetare61
  03Contribuții
  II. Credite bugetare65
  07Contribuția asiguratorie pentru muncă
  II. Credite bugetare65
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament250284297297
  II. Credite bugetare250284297297
  01Bunuri și servicii
  II. Credite bugetare100
  09Materiale și prestări de servicii cu caracter funcţional
  II. Credite bugetare100
  30Alte cheltuieli
  II. Credite bugetare150
  06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
  II. Credite bugetare150
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament15.00018.40419.71919.719
  II. Credite bugetare15.00018.40419.71919.719
  25Sume aferente plăţii creanţelor salariale
  II. Credite bugetare15.000
  01Asigurări pentru plata creanţelor salariale
  II. Credite bugetare15.000
  02Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanţelor salariale
  II. Credite bugetare3.263
  01Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
  II. Credite bugetare150
  02Alte cheltuieli de administrare fond
  II. Credite bugetare3.113
  6504ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament56.13858.18358.03259.535
  II. Credite bugetare56.13858.18358.03259.535
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament54.05657.48357.33258.835
  II. Credite bugetare54.05657.48357.33258.835
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  1.Credite de angajament1.2461.5781.4271.487
  II. Credite bugetare1.2461.5781.4271.487
  01Cheltuieli salariale în bani
  II. Credite bugetare1.194
  01Salarii de bază
  II. Credite bugetare1.081
  05Sporuri pentru condiţii de muncă
  II. Credite bugetare57
  13Drepturi de delegare
  II. Credite bugetare10
  17Indemnizaţii de hrană
  II. Credite bugetare46
  02Cheltuieli salariale în natură
  II. Credite bugetare25
  06Vouchere de vacanță
  II. Credite bugetare25
  03Contribuții
  II. Credite bugetare27
  07Contribuţia asiguratorie pentru muncă
  II. Credite bugetare27
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament7.0007.8657.8657.977
  II. Credite bugetare7.0007.8657.8657.977
  01Bunuri și servicii
  II. Credite bugetare6.390
  01Furnituri de birou
  II. Credite bugetare15
  02Materiale pentru curăţenie
  II. Credite bugetare10
  03Încălzit, iluminat și forţă motrică
  II. Credite bugetare900
  04Apa, canal și salubritate
  II. Credite bugetare60
  05Carburanţi și lubrifianți
  II. Credite bugetare25
  06Piese de schimb
  II. Credite bugetare10
  08Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
  II. Credite bugetare90
  09Materiale și prestări de servicii cu caracter funcţional
  II. Credite bugetare4.380
  30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcţionare
  II. Credite bugetare900
  02Reparaţii curente
  II. Credite bugetare50
  05Bunuri de natura obiectelor de inventar
  II. Credite bugetare50
  30Alte obiecte de inventar
  II. Credite bugetare50
  06Deplasări, detașări, transferări
  II. Credite bugetare10
  01Deplasări interne, detașări, transferări
  II. Credite bugetare10
  11Cărți, publicaţii și materiale documentare
  II. Credite bugetare5
  13Pregătire profesională
  II. Credite bugetare5
  30Alte cheltuieli
  II. Credite bugetare490
  04Chirii
  II. Credite bugetare400
  30Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
  II. Credite bugetare90
  40TITLUL IV SUBVENŢII
  I. Credite de angajament20.00022.14022.14023.471
  II. Credite bugetare20.00022.14022.14023.471
  09Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a angajaţilor
  II. Credite bugetare20.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament24.00024.00024.00024.000
  II. Credite bugetare24.00024.00024.00024.000
  01Transferuri curente
  II. Credite bugetare24.000
  01Transferi către instituții publice
  II. Credite bugetare24.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.8001.8001.8001.800
  II. Credite bugetare1.8001.8001.8001.800
  02Ajutoare sociale
  II. Credite bugetare1.800
  02Ajutoare sociale în natură
  II. Credite bugetare1.800
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament10100100100
  II. Credite bugetare10100100100
  02Programe din Fondul Social European (FSE)
  II. Credite bugetare10
  01Finanţarea naţională
  II. Credite bugetare2
  02Finanţarea externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare8
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament2.082700700700
  II. Credite bugetare2.082700700700
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament2.082700700700
  II. Credite bugetare2.082700700700
  03Reparaţii capitale aferente activelor fixe
  II. Credite bugetare2.082
  07Învățământ nedefinibil prin nivel
  II. Credite bugetare24.000
  01Centre de specializare, perfecţionare, calificare și recalificare
  II. Credite bugetare24.000
  50Alte cheltuieli în domeniul învățământului
  II. Credite bugetare32.138
  6804ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament566.839693.221699.446706.942
  II. Credite bugetare566.839693.446700.028707.787
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament562.383688.846695.428703.187
  II. Credite bugetare562.383688.846695.428703.187
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament135.741152.871159.787166.546
  II. Credite bugetare135.741152.871159.787166.546
  01Cheltuieli salariale în bani
  II. Credite bugetare129.757
  01Salarii de bază
  II. Credite bugetare110.871
  05Sporuri pentru condiţii de muncă
  II. Credite bugetare5.057
  12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unității
  II. Credite bugetare5.300
  13Drepturi de delegare
  II. Credite bugetare250
  17Indemnizaţii de hrană
  II. Credite bugetare7.779
  30Alte drepturi salariale în bani
  II. Credite bugetare500
  02Cheltuieli salariale în natură
  II. Credite bugetare2.939
  04Locuinţa de serviciu folosită de salariat și familia sa
  II. Credite bugetare50
  06Vouchere de vacanță
  II. Credite bugetare2.889
  03Contribuții
  II. Credite bugetare3.045
  01Contribuții de asigurări sociale de stat
  II. Credite bugetare79
  02Contribuții de asigurări de şomaj
  II. Credite bugetare2
  03Contribuții de asigurări sociale de sănătate
  II. Credite bugetare26
  04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
  II. Credite bugetare1
  06Contribuții pentru concedii și indemnizaţii
  II. Credite bugetare4
  07Contribuția asiguratorie pentru muncă
  II. Credite bugetare2.933
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament27.01932.26631.93232.932
  II. Credite bugetare27.01932.26631.93232.932
  01Bunuri și servicii
  II. Credite bugetare16.802
  01Furnituri de birou
  II. Credite bugetare460
  02Materiale pentru curăţenie
  II. Credite bugetare100
  03Încălzit, iluminat și forţă motrică
  II. Credite bugetare3.750
  04Apa, canal și salubritate
  II. Credite bugetare350
  05Carburanţi și lubrifianți
  II. Credite bugetare400
  06Piese de schimb
  II. Credite bugetare180
  08Poștă, telecomunicaţii, radio, tv, internet
  II. Credite bugetare1.600
  09Materiale și prestări de servicii cu caracter funcţional
  II. Credite bugetare8.162
  30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
  II. Credite bugetare1.800
  02Reparaţii curente
  II. Credite bugetare300
  05Bunuri de natura obiectelor de inventar
  II. Credite bugetare100
  30Alte obiecte de inventar
  II. Credite bugetare100
  06Deplasări, detașări, transferări
  II. Credite bugetare750
  01Deplasări interne, detașări, transferări
  II. Credite bugetare600
  02Deplasări în străinătate
  II. Credite bugetare150
  11Cărți, publicaţii și materiale documentare
  II. Credite bugetare18
  13Pregătire profesională
  II. Credite bugetare27
  14Protecția muncii
  II. Credite bugetare18
  25Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale
  II. Credite bugetare15
  30Alte cheltuieli
  II. Credite bugetare8.989
  02Protocol și reprezentare
  II. Credite bugetare10
  03Prime de asigurare non-viață
  II. Credite bugetare60
  04Chirii
  II. Credite bugetare5.000
  06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
  II. Credite bugetare2.779
  09Executarea silită a creanţelor bugetare
  II. Credite bugetare40
  30Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
  II. Credite bugetare1.100
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  03Alte dobânzi
  II. Credite bugetare100
  02Dobânda datorată trezoreriei statului
  II. Credite bugetare100
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament88.55986.97686.97686.976
  II. Credite bugetare88.55986.97686.97686.976
  01Transferuri curente
  II. Credite bugetare88.559
  17Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat
  II. Credite bugetare88.559
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament309.964415.633415.633415.633
  II. Credite bugetare309.964415.633415.633415.633
  01Asigurări sociale
  II. Credite bugetare306.422
  02Ajutoare sociale
  II. Credite bugetare3.542
  01Ajutoare sociale în numerar
  II. Credite bugetare3.542
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.0001.0001.0001.000
  II. Credite bugetare1.0001.0001.0001.000
  17Despăgubiri civile
  II. Credite bugetare1.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament4.4564.3754.0183.755
  II. Credite bugetare4.4564.6004.6004.600
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament4.4564.3754.0183.755
  II. Credite bugetare4.4564.6004.6004.600
  01Active fixe
  II. Credite bugetare790
  02Maşini, echipamente și mijloace de transport
  II. Credite bugetare200
  30Alte active fixe
  II. Credite bugetare590
  03Reparaţii capitale aferente activelor fixe
  II. Credite bugetare3.666
  07Asigurări pentru şomaj
  II. Credite bugetare394.981
  15Prevenirea excluderii sociale
  II. Credite bugetare3.542
  50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
  II. Credite bugetare3.542
  50Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
  II. Credite bugetare168.316
  02Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
  II. Credite bugetare2.779
  03Alte cheltuieli de administrare fond
  II. Credite bugetare165.537
  800004Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
  I. Credite de angajament960.627818.513548.774326.003
  II. Credite bugetare407.397401.654353.970293.333
  8004ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament960.627818.513548.774326.003
  II. Credite bugetare407.397401.654353.970293.333
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament960.627818.513548.774326.003
  II. Credite bugetare407.397401.654353.970293.333
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.0001.0281.0571.087
  II. Credite bugetare1.0001.0281.0571.087
  30Alte cheltuieli
  II. Credite bugetare1.000
  30Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
  II. Credite bugetare1.000
  40TITLUL IV SUBVENŢII
  I. Credite de angajament500548564579
  II. Credite bugetare500548564579
  19Plăţi pentru stimularea creării de locuri de muncă
  II. Credite bugetare500
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament10.00012.44512.44512.445
  II. Credite bugetare10.00012.44512.44512.445
  01Transferuri curente
  II. Credite bugetare10.000
  18Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale pt. finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă și subvenţionarea locurilor de muncă
  II. Credite bugetare10.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament1.600505050
  II. Credite bugetare1.600505050
  01A. Transferuri interne
  II. Credite bugetare1.550
  18Alte transferuri curente interne
  II. Credite bugetare1.550
  02B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)
  II. Credite bugetare50
  01Contribuții și cotizații la organisme internaţionale
  II. Credite bugetare50
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament194.307217.683239.954259.272
  II. Credite bugetare194.307217.683239.954259.272
  02Ajutoare sociale
  II. Credite bugetare194.307
  01Ajutoare sociale în numerar
  II. Credite bugetare194.307
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament753.220586.759294.70452.570
  II. Credite bugetare199.990169.90099.90019.900
  02Programe din Fondul Social European (FSE)
  II. Credite bugetare199.410
  01Finanţarea naţională
  II. Credite bugetare29.795
  02Finanţarea externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare169.615
  15Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  II. Credite bugetare580
  01Finanţarea naţionala
  II. Credite bugetare188
  02Finanţare externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare281
  03Cheltuieli neeligibile
  II. Credite bugetare111
  02Acţiuni generale de muncă
  II. Credite bugetare407.397
  04Măsuri active pentru combaterea șomajului
  II. Credite bugetare11.000
  05Stimularea creării de locuri de muncă
  II. Credite bugetare194.807
  30Alte acţiuni generale de muncă
  II. Credite bugetare201.590
  890401Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj
  I. Credite de angajament1.583.6041.569.9171.306.2521.092.480
  II. Credite bugetare1.030.3741.153.2831.112.0301.060.655
  890402Cheltuieli fond garantare pentru plata creanţelor salariale
  I. Credite de angajament18.26321.96323.43523.579
  II. Credite bugetare18.26321.96323.43523.579
  Anexa nr. 3/04MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALEBugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineatepe anii 2019-2022(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
  - mii lei -
  Ca-pi-
  tol
  Sub-capi-tolPa-ra-grafGru-pa/TitluAr-ti-colAli-ne-atDenumire indicatorProgram2019Estimări
  2020
  Estimări2021Estimări2022
  AB1234
  5008
  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  I.Credite de angajament282
  II.Credite bugetare282
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament282
  II.Credite bugetare282
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020
  I.Credite de angajament282
  II.Credite bugetare282
  15
  Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  II.Credite bugetare282
  02Finanţare externă nerambursabilă
  II.Credite bugetare282
  8008
  ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I.Credite de angajament282
  II.Credite bugetare282
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament282
  II.Credite bugetare282
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020
  I.Credite de angajament282
  II.Credite bugetare282
  15Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  II.Credite bugetare282
  02Finanţare externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare282
  01Acţiuni generale economice și comerciale
  II.Credite bugetare
  282
  30Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice și comerciale
  II.Credite bugetare282
  Anexa nr. 4/04Ministerul Muncii şi Justiţiei SocialeI. Credite de angajamentII. Credite bugetareSINTEZAproiectelor finanţate/propuse la finanţare încadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor ComuneAgricola şi de Pescuit, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare - mii lei -┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cod Denumirea program/ Valoarea Realizări Realizări Execuţie Program Estimări Estimări Estimări Anii │
  │ instrument/facilitate totală până în 2017 preliminată 2019 2020 2021 2022 următori ││ anul 2016 2018 │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 1.789.358 15.359 5.410 78.344 754.112 587.459 295.404 53.270 0 II. Credite bugetare 591.795 15.359 5.410 78.344 200.882 170.600 100.600 20.600 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.370 1.292 78 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.370 1.292 78 0 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6139 Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud Muntenia şi Sud Vest I. Credite de angajament 664 586 78 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 664 586 78 0 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6578 Sustenabilitate în mediul rural prin investiţia în resurse umane I. Credite de angajament 706 706 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 706 706 0 0 0 0 0 0 0
  65045602 6504560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 111 111 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 111 111 0 0 0 0 0 0 0 65045602 6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.180 1.180 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.180 1.180 0 0 0 0 0 0 0 65045602 6504560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 79 1 78 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 79 1 78 0 0 0 0 0 0 65045802 Programe din Fondul Social European (FSE) 12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituţiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR) I. Credite de angajament 1.710 0 1.400 0 10 100 100 100 0 II. Credite bugetare 1.710 0 1.400 0 10 100 100 100 0
  65045802 Programe din Fondul Social European (FSE) 8212 Fluxuri moderne în SPO I. Credite de angajament 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 0 65045802 Programe din Fondul Social European (FSE) 12335 UNIT4 RMPD- Ucenicie şi stagii pentru şomeri NON NEETs din regiunile mai puţin dezvoltate I. Credite de angajament 310 0 0 0 10 100 100 100 0 II. Credite bugetare 310 0 0 0 10 100 100 100 0 65045802 6504850201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 347 0 300 0 2 15 15 15 0 II. Credite bugetare 347 0 300 0 2 15 15 15 0 65045802 6504580202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.263 0 1.000 0 8 85 85 85 0 II. Credite bugetare 1.263 0 1.000 0 8 85 85 85 0 65045802 6504580203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 100 0 100 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 100 0 100 0 0 0 0 0 0 65105802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 2.570 0 0 170 600 600 600 600 0 II. Credite bugetare 2.570 0 0 170 600 600 600 600 0 65105802 Programe din Fondul Social European (FSE) 13217 IFCA- Informare, consiliere, formare, angajare pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în regiunea SV Oltenia - POCU/298/3/14/121407 I. Credite de angajament 2.570 0 0 170 600 600 600 600 0 II. Credite bugetare 2.570 0 0 170 600 600 600 600 0 65105802 6510580201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 385 0 0 25 90 90 90 90 0 II. Credite bugetare 385 0 0 25 90 90 90 90 0
  65105802 6510580202 Finanţarea externă nerambusabilă I. Credite de angajament 2.185 0 0 145 510 510 510 510 0 II. Credite bugetare 2.185 0 0 145 510 510 510 510 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 16.444 14.044 2.400 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 16.444 14.044 2.400 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3867 SEROP- Servicii de ocupare Performanţe- elaborarea, implementarea şi evaluarea strategiei de aliniere a calităţii I. Credite de angajament 5.064 4.938 126 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.064 4.938 126 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6165 SMISPO- Îmbunătăţirea sistemului managerial şi informaţional al SPO I. Credite de angajament 7.030 4.774 2.256 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.030 4.774 2.256 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
  6578 Sustenabilitate în mediul rural prin investiţia în resurse umane I. Credite de angajament 4.350 4.330 18 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.350 4.330 18 0 0 0 0 0 0 80045602 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 5.152 5.152 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.152 5.152 0 0 0 0 0 0 0 80045602 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 8.476 8.476 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 8.476 8.476 0 0 0 0 0 0 0 80045602 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 2.816 416 2.400 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.816 416 2.400 0 0 0 0 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
  I. Credite de angajament 1.765.078 0 1.105 77.300 752.640 586.759 294.704 52.570 0 II. Credite bugetare 567.515 0 1.105 77.300 199.410 169.900 99.900 19.900 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) 12041 INTESPO- Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare I. Credite de angajament 121.922 0 1.056 11.989 39.591 69.286 0 0 0 II. Credite bugetare 51.045 0 1.056 11.989 18.000 20.000 0 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) 12042 Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunităţile marginalizate din Municipiul Alba-Iulia- MICESA I. Credite de angajament 2.572 0 49 349 1.562 612 0 0 0 II. Credite bugetare 1.208 0 49 349 500 310 0 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) 12215 Anteprenoriat şi creativitate în ţara ta - POCU/89/3/7/107785 I. Credite de angajament 607 0 0 213 201 193 0 0 0 II. Credite bugetare 413 0 0 213 100 100 0 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) 12271 UNIT 2 RMPD- Ucenicie şi stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai puţin dezvoltate
  I. Credite de angajament 31.424 0 0 2.397 11.431 11.067 6.529 0 0 II. Credite bugetare 16.207 0 0 2.397 5.410 5.400 3.000 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) 12272 Unit 2 RMD- Ucenicie şi stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai dezvoltate I. Credite de angajament 4.668 0 0 170 1.870 1.616 1.012 0 0 II. Credite bugetare 1.470 0 0 170 400 400 500 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) 12273 ACTIMOB 1- Activare şi mobilitate tineri NEETs I. Credite de angajament 520 0 0 520 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 520 0 0 520 0 0 0 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) 12275 ALBA IULIA 360 I. Credite de angajament 1.944 0 0 289 1.168 487 0 0 0 II. Credite bugetare 1.099 0 0 289 500 310 0 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) 12335 UNIT4 RMPD- Ucenicie şi stagii pentru şomeri NON NEETs din regiunile mai puţin dezvoltate
  I. Credite de angajament 231.170 0 0 10.415 83.089 71.722 13.374 52.570 0 II. Credite bugetare 94.315 0 0 10.415 27.500 27.500 9.000 19.900 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) 13215 PRO ACCES RMPD ALTERNATIV- Stimularea mobilităţii şi subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomeri şi inactivi- POCU/279/3/13/125311 I. Credite de angajament 1.249.472 0 0 47.257 554.442 390.059 257.714 0 0 II. Credite bugetare 329.024 0 0 47.257 118.500 85.867 77.400 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) 13216 OCUPARE PRIN OCUPARE- POCU/298/3/14/120954 I. Credite de angajament 2.324 0 0 362 1.949 13 0 0 0 II. Credite bugetare 1.375 0 0 362 1.000 13 0 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) 13485 ACTIMOB 2 RMPD ALTERNATIV- ACTIVARE ŞI MOBILITATE TINERI NEETs- POCU/386/2/1/125314 I. Credite de angajament 118.440 0 0 3.324 57.337 41.704 16.075 0 0 II. Credite bugetare 70.824 0 0 3.324 27.500 30.000 10.000 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
  13905 PROGRAM EFICIENT DE PREGĂTIRE PRACTICĂ A STUDENŢILOR ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ŞI MONITORIZĂRII MEDIULUI-PROMEDIU: POCU/91/6/19/107814 I. Credite de angajament 15 0 0 15 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 15 0 0 15 0 0 0 0 0 80045802 8004580201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 266.246 0 286 12.025 113.286 88.509 44.255 7.885 0 II. Credite bugetare 85.561 0 286 12.025 29.795 25.485 14.985 2.985 0 80045802 8004580202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.498.532 0 819 64.975 639.354 498.250 250.449 44.685 0 II. Credite bugetare 481.654 0 819 64.975 169.615 144.415 84.915 16.915 0 80045802 8004580203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 300 0 0 300 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 300 0 0 300 0 0 0 0 0
  80045815 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 1.181 9 0 592 580 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.181 9 0 592 580 0 0 0 0 80045815 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 12062 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituţiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR) I. Credite de angajament 1.170 9 0 581 580 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.170 9 0 581 580 0 0 0 0 80045815 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 12535 FAIR- PROGRAM ERASMUS + I. Credite de angajament 11 0 0 11 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11 0 0 11 0 0 0 0 0 80045815 8004581501 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 396 9 0 199 188 0 0 0 0 II. Credite bugetare 396 9 0 199 188 0 0 0 0 80045815 8004581502 Finanţare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 563 0 0 282 281 0 0 0 0 II. Credite bugetare 563 0 0 282 281 0 0 0 0 80045815 8004581503 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 222 0 0 111 111 0 0 0 0 II. Credite bugetare 222 0 0 111 111 0 0 0 0 80045816 Alte facilităţi şi instrumente postaderare I. Credite de angajament 84 14 70 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 84 14 70 0 0 0 0 0 0 80045816 Alte facilităţi şi instrumente postaderare 12061 YOU FIRST EURES JOB I. Credite de angajament 84 14 70 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 84 14 70 0 0 0 0 0 0 80045816 8004581601 Finanţarea naţională
  I. Credite de angajament 9 1 8 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 9 1 8 0 0 0 0 0 0 80045816 8004581602 Finanţare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 75 13 62 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 75 13 62 0 0 0 0 0 0 80085815 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 921 0 357 282 282 0 0 0 0 II. Credite bugetare 921 0 357 282 282 0 0 0 0 80085815 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 12062 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituţiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR) I. Credite de angajament 921 0 357 282 282 0 0 0 0 II. Credite bugetare 921 0 357 282 282 0 0 0 0 80085815 8008581501 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 357 0 357 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 357 0 357 0 0 0 0 0 0 80085815 8008581502 Finanţare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 564 0 0 282 282 0 0 0 0 II. Credite bugetare 564 0 0 282 282 0 0 0 0
  Anexa nr. 4/04/01Ministerul Muncii şi Justiţiei SocialeProgram/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)I. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrulprogramelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor ComuneAgricola şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare
  - mii lei-┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ Valoarea Realizări Realizări Execuţie Program Estimări Estimări Estimări Anii ││surse de finanţare totală până în 2017 preliminată 2019 2020 2021 2022 următori ││ anul 2016 2018 │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Proiectul: 3867 SEROP - Servicii de ocupare Performanţe - elaborarea, implementarea şi evaluarea strategiei de aliniere a calităţii Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 5.064 4.938 126 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.064 4.938 126 0 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 5.064 4.938 126 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.064 4.938 126 0 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 5.064 4.938 126 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 5.064 4.938 126 0 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 5.064 4.938 126 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.064 4.938 126 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European(FSE) I. Credite de angajament 5.064 4.938 126 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.064 4.938 126 0 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 2.559 2.559 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.559 2.559 0 0 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.963 1.963 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.963 1.963 0 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 542 416 126 0 0 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 542 416 126 0 0 0 0 0 0 Proiectul: 6139 Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în regiunile Sud Muntenia şi Sud Vest Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 664 586 78 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 664 586 78 0 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 664 586 78 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 664 586 78 0 0 0 0 0 0 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT I. Credite de angajament 664 586 78 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 664 586 78 0 0 0 0 0 0 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 664 586 78 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 664 586 78 0 0 0 0 0 0
  65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 664 586 78 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 664 586 78 0 0 0 0 0 0 6504560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 4 4 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4 4 0 0 0 0 0 0 0 6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 581 581 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 581 581 0 0 0 0 0 0 0 6504560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 79 1 78 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 79 1 78 0 0 0 0 0 0 Proiectul: 6156 SMISPO - îmbunătăţirea sistemului managerial şi informaţional al SPO Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)
  5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 7.030 4.774 2.256 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.030 4.774 2.256 0 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 7.030 4.774 2.256 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.030 4.774 2.256 0 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 7.030 4.774 2.256 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.030 4.774 2.256 0 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 7.030 4.774 2.256 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.030 4.774 2.256 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 7.030 4.774 2.256 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.030 4.774 2.256 0 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 1.744 1.744 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.744 1.744 0 0 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 3.030 3.030 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.030 3.030 0 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 2.256 0 2.256 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.256 0 2.256 0 0 0 0 0 0 Proiectul: 6578 Sustenabilitate în mediul rural prin investiţia în resurse umane Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 5.056 5.038 18 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.056 5.038 18 0 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
  I. Credite de angajament 5.056 5.038 18 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.056 5.038 18 0 0 0 0 0 0 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT I. Credite de angajament 706 706 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 706 706 0 0 0 0 0 0 0 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 706 706 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 706 706 0 0 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 706 706 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 706 706 0 0 0 0 0 0 0 6504560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 107 107 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 107 107 0 0 0 0 0 0 0 6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 599 599 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 599 599 0 0 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 4.350 4.332 18 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.350 4.332 18 0 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 4.350 4.332 18 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.350 4.332 18 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European(FSE) I. Credite de angajament 4.350 4.332 18 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.350 4.332 18 0 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 849 849 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 849 849 0 0 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă
  I. Credite de angajament 3.483 3.483 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.483 3.483 0 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 18 0 18 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 18 0 18 0 0 0 0 0 0
  Ministerul Muncii şi Justiţiei SocialeProgram/facilitate/instrument: 24 Programul Comunitar Erasmus MundusI. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrulprogramelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor ComuneAgricola şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare -mii lei-┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ Valoarea Realizări Realizări Execuţie Program Estimări Estimări Estimări Anii ││surse de finanţare totală până în 2017 preliminată 2019 2020 2021 2022 următori │
  │ anul 2016 2018 │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Proiectul: 12535 FAIR - PROGRAM ERASMUS+ Fond de finanţare: 15 Alte facilităţi şi instrumente postaderare 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 11 0 0 11 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11 0 0 11 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 11 0 0 11 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11 0 0 11 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 11 0 0 11 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11 0 0 11 0 0 0 0 0 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 11 0 0 11 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11 0 0 11 0 0 0 0 0
  80045815 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 11 0 0 11 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11 0 0 11 0 0 0 0 0 8004581501 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 11 0 0 11 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11 0 0 11 0 0 0 0 0
  Ministerul Muncii şi Justiţiei SocialeProgram/facilitate/instrument: 81 Programul Operaţional Capital UmanI. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrulprogramelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor ComuneAgricola şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare -mii lei-┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Denumirea şi codul proiectului/ Valoarea Realizări Realizări Execuţie Program Estimări Estimări Estimări Anii ││surse de finanţare totală până în 2017 preliminată 2019 2020 2021 2022 următori ││ anul 2016 2018 │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Proiectul: 8212 Fluxuri moderne în SPO Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 0 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT I. Credite de angajament 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 0 650458 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 0 65045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 0 6504580201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 300 0 300 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 300 0 300 0 0 0 0 0 0 6504580202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 6504580203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 100 0 100 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 100 0 100 0 0 0 0 0 0 Proiectul: 12041 INTESPO - Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 121.922 0 1.056 11.989 39.591 69.286 0 0 0 II. Credite bugetare 51.045 0 1.056 11.989 18.000 20.000 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 121.922 0 1.056 11.989 39.591 69.286 0 0 0 II. Credite bugetare 51.045 0 1.056 11.989 18.000 20.000 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite dc angajament 121.922 0 1.056 11.989 39.591 69.286 0 0 0 II. Credite bugetare 51.045 0 1.056 11.989 18.000 20.000 0 0 0 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 121.922 0 1.056 11.989 39.591 69.286 0 0 0 II. Credite bugetare 51.045 0 1.056 11.989 18.000 20.000 0 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 121.922 0 1.056 11.989 39.591 69.286 0 0 0
  II. Credite bugetare 51.045 0 1.056 11.989 18.000 20.000 0 0 0 8004580201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 19.081 0 279 1.856 6.162 10.784 0 0 0 II. Credite bugetare 8.035 0 279 1.856 2.800 3.100 0 0 0 8004580202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 102.541 0 777 9.833 33.429 58.502 0 0 0 II. Credite bugetare 42.710 0 777 9.833 15.200 16.900 0 0 0 8004580203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 300 0 0 300 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 300 0 0 300 0 0 0 0 0 Proiectul: 12042 Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunităţile marginalizate din Municipiul Alba Iulia - MICESA Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 2.572 0 49 349 1.562 612 0 0 0 II. Credite bugetare 1.208 0 49 349 500 310 0 0 0
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 2.572 0 49 349 1.562 612 0 0 0 II. Credite bugetare 1.208 0 49 349 500 310 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 2.572 0 49 349 1.562 612 0 0 0 II. Credite bugetare 1.208 0 49 349 500 310 0 0 0 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 2.572 0 49 349 1.562 612 0 0 0 II. Credite bugetare 1.208 0 49 349 500 310 0 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 2.572 0 49 349 1.562 612 0 0 0 II. Credite bugetare 1.208 0 49 349 500 310 0 0 0 8004580201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 399 0 7 66 234 92 0 0 0 II. Credite bugetare 193 0 7 66 75 45 0 0 0
  8004580202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 2.173 0 42 283 1.328 520 0 0 0 II. Credite bugetare 1.015 0 42 283 425 265 0 0 0 Proiectul: 12215 Antreprenoriat şi creativitate în ţara ta - POCU/89/3/7/107785 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 607 0 0 213 201 193 0 0 0 II. Credite bugetare 413 0 0 213 100 100 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 607 0 0 213 201 193 0 0 0 II. Credite bugetare 413 0 0 213 100 100 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 607 0 0 213 201 193 0 0 0 II. Credite bugetare 413 0 0 213 100 100 0 0 0 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament 607 0 0 213 201 193 0 0 0 II. Credite bugetare 413 0 0 213 100 100 0 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 607 0 0 213 201 193 0 0 0 II. Credite bugetare 413 0 0 213 100 100 0 0 0 8004580201 Finanţarea naţională I. Credite dc angajament 91 0 0 32 30 29 0 0 0 II. Credite bugetare 62 0 0 32 15 15 0 0 0 8004580202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 516 0 0 181 171 164 0 0 0 II. Credite bugetare 351 0 0 181 85 85 0 0 0 Proiectul: 12271 UNIT 2 RMPD - Ucenicie şi stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai puţin dezvoltate Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 31.424 0 0 2.397 11.431 11.067 6.529 0 0
  II. Credite bugetare 16.207 0 0 2.397 5.410 5.400 3.000 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 31.424 0 0 2.397 11.431 11.067 6.529 0 0 II. Credite bugetare 16.207 0 0 2.397 5.410 5.400 3.000 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 31.424 0 0 2.397 11.431 11.067 6.529 0 0 II. Credite bugetare 16.207 0 0 2.397 5.410 5.400 3.000 0 0 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 31.424 0 0 2.397 11.431 11.067 6.529 0 0 II. Credite bugetare 16.207 0 0 2.397 5.410 5.400 3.000 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 31.424 0 0 2.397 11.431 11.067 6.529 0 0 II. Credite bugetare 16.207 0 0 2.397 5.410 5.400 3.000 0 0 8004580201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 4.936 0 0 582 1.715 1.660 979 0 0
  II. Credite bugetare 2.645 0 0 582 813 800 450 0 0 8004580202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 26.488 0 0 1.815 9.716 9.407 5.550 0 0 II. Credite bugetare 13.562 0 0 1.815 4.597 4.600 2.550 0 0 Proiectul: 12272 Unit 2 RMD - Ucenicie şi stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai dezvoltate Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 4.668 0 0 170 1.870 1.616 1.012 0 0 II. Credite bugetare 1.470 0 0 170 400 400 500 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 4.668 0 0 170 1.870 1.616 1.012 0 0 II. Credite bugetare 1.470 0 0 170 400 400 500 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 4.668 0 0 170 1.870 1.616 1.012 0 0 II. Credite bugetare 1.470 0 0 170 400 400 500 0 0
  800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 4.668 0 0 170 1.870 1.616 1.012 0 0 II. Credite bugetare 1.470 0 0 170 400 400 500 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 4.668 0 0 170 1.870 1.616 1.012 0 0 II. Credite bugetare 1.470 0 0 170 400 400 500 0 0 8004580201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 1.018 0 0 119 374 323 202 0 0 II. Credite bugetare 379 0 0 119 80 80 100 0 0 8004580202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 3.650 0 0 51 1.496 1.293 810 0 0 II. Credite bugetare 1.091 0 0 51 320 320 400 0 0 Proiectul: 12273 ACTIMOB 1 - Activare şi mobilitate tineri NEETs Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 520 0 0 520 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 520 0 0 520 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 520 0 0 520 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 520 0 0 520 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 520 0 0 520 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 520 0 0 520 0 0 0 0 0 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 520 0 0 520 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 520 0 0 520 0 0 0 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 520 0 0 520 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 520 0 0 520 0 0 0 0 0
  8004580201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 45 0 0 45 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 45 0 0 45 0 0 0 0 0 8004580202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 475 0 0 475 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 475 0 0 475 0 0 0 0 0 Proiectul: 12275 ALBA IULIA 360 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 1.944 0 0 289 1.168 487 0 0 0 II. Credite bugetare 1.099 0 0 289 500 310 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 1.944 0 0 289 1.168 487 0 0 0 II. Credite bugetare 1.099 0 0 289 500 310 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament 1.944 0 0 289 1.168 487 0 0 0 II. Credite bugetare 1.099 0 0 289 500 310 0 0 0 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 1.944 0 0 289 1.168 487 0 0 0 II. Credite bugetare 1.099 0 0 289 500 310 0 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.944 0 0 289 1.168 487 0 0 0 II. Credite bugetare 1.099 0 0 289 500 310 0 0 0 8004580201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 292 0 0 44 175 73 0 0 0 II. Credite bugetare 164 0 0 44 75 45 0 0 0 8004580202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.652 0 0 245 993 414 0 0 0 II. Credite bugetare 935 0 0 245 425 265 0 0 0 Proiectul: 12335 UNIT4 RMPD - Ucenicie şi stagii pentru şomeri NON NEETs din regiunile mai puţin dezvoltate
  Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 231.480 0 0 10.415 83.099 71.822 13.474 52.670 0 II. Credite bugetare 94.625 0 0 10.415 27.510 27.600 9.100 20.000 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 231.480 0 0 10.415 83.099 71.822 13.474 52.670 0 II. Credite bugetare 94.625 0 0 10.415 27.510 27.600 9.100 20.000 0 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT I. Credite de angajament 310 0 0 0 10 100 100 100 0 II. Credite bugetare 310 0 0 0 10 100 100 100 0 650458 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 310 0 0 0 10 100 100 100 0 II. Credite bugetare 310 0 0 0 10 100 100 100 0 65045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 310 0 0 0 10 100 100 100 0
  II. Credite bugetare 310 0 0 0 10 100 100 100 0 6504580201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 47 0 0 0 2 15 15 15 0 II. Credite bugetare 47 0 0 0 2 15 15 15 0 6504580202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 263 0 0 0 8 85 85 85 0 II. Credite bugetare 263 0 0 0 8 85 85 85 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 231.170 0 0 10.415 83.089 71.722 13.374 52.570 0 II. Credite bugetare 94.315 0 0 10.415 27.500 27.500 9.000 19.900 0 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 231.170 0 0 10.415 83.089 71.722 13.374 52.570 0 II. Credite bugetare 94.315 0 0 10.415 27.500 27.500 9.000 19.900 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 231.170 0 0 10.415 83.089 71.722 13.374 52.570 0
  II. Credite bugetare 94.315 0 0 10.415 27.500 27.500 9.000 19.900 0 8004580201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 34.730 0 0 1.618 12.463 10.758 2.006 7.885 0 II. Credite bugetare 14.053 0 0 1.618 4.125 4.125 1.200 2.985 0 8004580202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 196.440 0 0 8.797 70.626 60.964 11.368 44.685 0 II. Credite bugetare 80.262 0 0 8.797 23.375 23.375 7.800 16.915 0 Proiectul: 13215 PRO ACCES RMPD ALTERNATIV - Stimularea mobilităţii şi subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomeri şi inactivi - POCU/279/3/13/125311 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 1.249.472 0 0 47.257 554.442 390.059 257.714 0 0 II. Credite bugetare 329.024 0 0 47.257 118.500 85.867 77.400 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 1.249.472 0 0 47.257 554.442 390.059 257.714 0 0
  II. Credite bugetare 329.024 0 0 47.257 118.500 85.867 77.400 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 1.249.472 0 0 47.257 554.442 390.059 257.714 0 0 II. Credite bugetare 329.024 0 0 47.257 118.500 85.867 77.400 0 0 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 1.249.472 0 0 47.257 554.442 390.059 257.714 0 0 II. Credite bugetare 329.024 0 0 47.257 118.500 85.867 77.400 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.249.472 0 0 47.257 554.442 390.059 257.714 0 0 II. Credite bugetare 329.024 0 0 47.257 118.500 85.867 77.400 0 0 8004580201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 187.530 0 0 7.100 83.240 58.533 38.657 0 0 II. Credite bugetare 49.145 0 0 7.100 17.537 12.773 11.735 0 0 8004580202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.061.942 0 0 40.157 471.202 331.526 219.057 0 0
  II. Credite bugetare 279.879 0 0 40.157 100.963 73.094 65.665 0 0 Proiectul: 13216 OCUPARE PRIN OCUPARE-POCU/298/3/14/120954 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 2.324 0 0 362 1.949 13 0 0 0 II. Credite bugetare 1.375 0 0 362 1.000 13 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 2.324 0 0 362 1.949 13 0 0 0 II. Credite bugetare 1.375 0 0 362 1.000 13 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 2.324 0 0 362 1.949 13 0 0 0 II. Credite bugetare 1.375 0 0 362 1.000 13 0 0 0 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 2.324 0 0 362 1.949 13 0 0 0 II. Credite bugetare 1.375 0 0 362 1.000 13 0 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 2.324 0 0 362 1.949 13 0 0 0 II. Credite bugetare 1.375 0 0 362 1.000 13 0 0 0 8004580201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 349 0 0 55 292 2 0 0 0 II. Credite bugetare 207 0 0 55 150 2 0 0 0 8004580202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.975 0 0 307 1.657 11 0 0 0 II. Credite bugetare 1.168 0 0 307 850 11 0 0 0 Proiectul: 13217 IFCA - Informare, consiliere, formare, angajare pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în regiunea SV Oltenia - POCU/298/3/14/121507 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 2.570 0 0 170 600 600 600 600 0 II. Credite bugetare 2.570 0 0 170 600 600 600 600 0
  5010 VENITURI PROPRII-TOTAL CHELTUIELI I. Credite de angajament 2.570 0 0 170 600 600 600 600 0 II. Credite bugetare 2.570 0 0 170 600 600 600 600 0 6510 ÎNVĂŢĂMÂNT I. Credite de angajament 2.570 0 0 170 600 600 600 600 0 II. Credite bugetare 2.570 0 0 170 600 600 600 600 0 651058 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 2.570 0 0 170 600 600 600 600 0 II. Credite bugetare 2.570 0 0 170 600 600 600 600 0 65105802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 2.570 0 0 170 600 600 600 600 0 II. Credite bugetare 2.570 0 0 170 600 600 600 600 0 6510580201 Finanţarea naţională I. Credite dE angajament 385 0 0 25 90 90 90 90 0 1I. Credite bugetare 385 0 0 25 90 90 90 90 0
  6510580202 Finanţarea externa nerambursabilă I. Credite de angajament 2.185 0 0 145 510 510 510 510 0 II. Credite bugetare 2.185 0 0 145 510 510 510 510 0 Proiectul: 13485 ACTIMOB 2 RMPD ALTERNATIV - ACTIVARE ŞI MOBILITATE TINERI NEETs - POCU/386/2/1/125314 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 118.440 0 0 3.324 57.337 41.704 16.075 0 0 II. Credite bugetare 70.824 0 0 3.324 27.500 30.000 10.000 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 118.440 0 0 3.324 57.337 41.704 16.075 0 0 II. Credite bugetare 70.824 0 0 3.324 27.500 30.000 10.000 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 118.440 0 0 3.324 57.337 41.704 16.075 0 0 II. Credite bugetare 70.824 0 0 3.324 27.500 30.000 10.000 0 0
  800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 118.440 0 0 3.324 57.337 41.704 16.075 0 0 II. Credite bugetare 70.824 0 0 3.324 27.500 30.000 10.000 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 118.440 0 0 3.324 57.337 41.704 16.075 0 0 II. Credite bugetare 70.824 0 0 3.324 27.500 30.000 10.000 0 0 8004580201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 17.772 0 0 505 8.601 6.255 2.411 0 0 II. Credite bugetare 10.630 0 0 505 4.125 4.500 1.500 0 0 8004580202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 100.668 0 0 2.819 48.736 35.449 13.664 0 0 II. Credite bugetare 60.194 0 0 2.819 23.375 25.500 8.500 0 0 Proiectul: 13905 PROGRAM EFICIENT DE PREGĂTIRE PRACTICĂ A STUDENŢILOR ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ŞI MONITORIZĂRII MEDIULUI-PROMEDIU: POCU/90/6/19/107814 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE)
  5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 15 0 0 15 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 15 0 0 15 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 15 0 0 15 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 15 0 0 15 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 15 0 0 15 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 15 0 0 15 0 0 0 0 0 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 15 0 0 15 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 15 0 0 15 0 0 0 0 0 80045802 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 15 0 0 15 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 15 0 0 15 0 0 0 0 0
  8004580201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1I. Credite bugetare 3 0 0 3 0 0 0 0 0 8004580202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 12 0 0 12 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 12 0 0 12 0 0 0 0 0
  Ministerul Muncii şi Justiţiei SocialeProgram/facilitate/instrument: 86 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014 - 2020I. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrulprogramelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor ComuneAgricolă şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare - mii lei-┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ Valoarea Realizări Realizări Execuţie Program Estimări Estimări Estimări Anii │
  │surse de finanţare totală până în 2017 preliminată 2019 2020 2021 2022 următori ││ anul 2016 2018 │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Proiectul: 12062 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituţiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR) Fond de finanţare: 44 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014 - 2020 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 2.091 9 357 863 862 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.091 9 357 863 862 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 1.170 9 0 581 580 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.170 9 0 581 580 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 1.170 9 0 581 580 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.170 9 0 581 580 0 0 0 0 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament 1.170 9 0 581 580 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 1.170 9 0 581 580 0 0 0 0 80045815 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 I. Credite de angajament 1.170 9 0 581 580 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.170 9 0 581 580 0 0 0 0 8004581501 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 385 9 0 188 188 0 0 0 0 II. Credite bugetare 385 9 0 188 188 0 0 0 0 8004581502 Finanţare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 563 0 0 282 281 0 0 0 0 II. Credite bugetare 563 0 0 282 281 0 0 0 0 8004581503 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 222 0 0 111 111 0 0 0 0 II. Credite bugetare 222 0 0 111 111 0 0 0 0 5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE I. Credite de angajament 921 0 357 282 282 0 0 0 0 II. Credite bugetare 921 0 357 282 282 0 0 0 0 8008 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 921 0 357 282 282 0 0 0 0 II. Credite bugetare 921 0 357 282 282 0 0 0 0 800858 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 I. Credite de angajament 921 0 357 282 282 0 0 0 0 II. Credite bugetare 921 0 357 282 282 0 0 0 0 80085815 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014 - 2020 I. Credite de angajament 921 0 357 282 282 0 0 0 0 II. Credite bugetare 921 0 357 282 282 0 0 0 0 8008581501 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 357 0 357 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 357 0 357 0 0 0 0 0 0 8008581502 Finanţare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 564 0 0 282 282 0 0 0 0
  II. Credite bugetare 564 0 0 282 282 0 0 0 0
  Ministerul Muncii şi Justiţiei SocialeProgram/facilitate/instrument: 99 Alte programe/facilităţiI. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrulprogramelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor ComuneAgricolă şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare - mii lei-┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ Valoarea Realizări Realizări Execuţie Program Estimări Estimări Estimări Anii ││surse de finanţare totală până în 2017 preliminată 2019 2020 2021 2022 următori ││ anul 2016 2018 │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Proiectul: 12061 YOUR FIRST EURES JOB Fond de finanţare: 15 Alte facilităţi şi instrumente postaderare
  5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 84 14 70 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 84 14 70 0 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 84 14 70 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 84 14 70 0 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 84 14 70 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 84 14 70 0 0 0 0 0 0 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 I. Credite de angajament 84 14 70 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 84 14 70 0 0 0 0 0 0 80045816 Alte facilităţi şi instrumente postaderare I. Credite de angajament 84 14 70 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 84 14 70 0 0 0 0 0 0
  8004581601 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 9 1 8 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 9 1 8 0 0 0 0 0 0 8004581602 Finanţare externă nerambursabilă I. Credite de angajament 75 13 62 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 75 13 62 0 0 0 0 0 0
  Anexa nr. 5/04SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR - mii lei -Cod ordonator Prog. Denumire Realizări Execuţie Program 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 TOTAL până 2017 preliminată 201821 11370190 Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
  TOTAL CHELTUIELI I. Credite de angajament 987.427 1.602.149 1.591.880 1.329.687 1.116.059 6.627.202 II. Credite bugetare 961.211 1.048.919 1.175.246 1.135.465 1.084.234 5.405.075 Buget fond şomaj I. Credite de angajament 987.427 1.601.867 1.591.880 1.329.687 1.116.059 6.626.920 II. Credite bugetare 961.211 1.048.637 1.175.246 1.135.465 1.084.234 5.404.793 Fonduri externe nerambursabile I. Credite de angajament 282 282 II. Credite bugetare 282 282 1853 PROGRAM 1853 Măsuri active destinate stimulării ocupării forţei de muncă 1853 TOTAL PROGRAM 1853 I. Credite de angajament 337.241 1.014.379 898.910 629.171 407.843 3.287.544 1853 II. Credite bugetare 327.159 461.149 482.051 434.367 375.173 2.079.899 1853 Buget fond şomaj 1853 I. Credite de angajament 337.241 1.014.379 898.910 629.171 407.843 3.287.544
  1853 II. Credite bugetare 327.159 461.149 482.051 434.367 375.173 2.079.899 1854 PROGRAM 1854 Măsuri pasive acordate şomerilor 1854 TOTAL PROGRAM 1854 I. Credite de angajament 482.754 397.760 480.968 480.968 480.968 2.323.418 1854 II. Credite bugetare 475.844 397.760 480.968 480.968 480.968 2.316.508 1854 Buget fond şomaj 1854 I. Credite de angajament 482.754 397.760 480.968 480.968 480.968 2.323.418 1854 II. Credite bugetare 475.844 397.760 480.968 480.968 480.968 2.316.508 1855 PROGRAM 1855 Management şi administraţia 1855 TOTAL PROGRAM 1855 I. Credite de angajament 151.007 171.465 190.039 196.113 203.669 912.293 1855 II. Credite bugetare 146.092 171.465 190.264 196.695 204.514 909.030 1855 Buget fond şomaj 1855 I. Credite de angajament 151.007 171.465 190.039 196.113 203.669 912.293
  1855 II. Credite bugetare 146.092 171.465 190.264 196.695 204.514 909.030 1856 PROGRAM 1856 Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 1856 TOTAL PROGRAM 1856 I. Credite de angajament 16.425 18.263 21.963 23.435 23.579 103.665 1856 II. Credite bugetare 12.116 18.263 21.963 23.435 23.579 99.356 1856 Buget fond şomaj 1856 I. Credite de angajament 16.425 18.263 21.963 23.435 23.579 103.665 1856 II. Credite bugetare 12.116 18.263 21.963 23.435 23.579 99.356 1857 PROGRAM 1857 European Interoperability for Social Security Institutions in Romania 1857 TOTAL PROGRAM 1857 I. Credite de angajament 282 282 1857 II. Credite bugetare 282 282 1857 Fonduri externe nerambursabile 1857 I. Credite de angajament 282 282 1857 II. Credite bugetare 282 282
  Anexa nr. 5/04/01Fişa Programului - mii lei -Cod ordonator Cod Cod Realizări până 2017 Execuţie Program 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 TOTAL program indicator preliminată 201821 11370190 Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 1853 PROGRAM: Măsuri active destinate stimulării ocupării forţei de muncă PRIORITATEA: 1 PARTENERI: DESCRIERE: Programul îşi propune să sporească şansele de ocupare a persoanelor înregistrate în evidenţele ANOFM, prin acordarea de măsuri personalizate, adaptate profilului individual Data începerii: Data închiderii: FINANŢARE: TOTAL - eligibil: I. Credite de angajament 337.241 1.014.379 898.910 629.171 407.843 3.287.544 II. Credite bugetare 327.159 461.149 482.051 434.367 375.173 2.079.899 Indicatori de finanţare Buget fond şomaj 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ 5004 I. Credite de angajament 337.241 1.014.379 898.910 629.171 407.843 3.287.544 5004 II. Credite bugetare 327.159 461.149 482.051 434.367 375.173 2.079.899 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT 6504 I. Credite de angajament 36.339 51.800 54.805 54.805 56.248 253.997 6504 II. Credite bugetare 33.975 51.800 54.805 54.805 56.248 251.633 650420 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 650420 I. Credite de angajament 5.489 6.000 6.865 6.865 6.977 32.196
  650420 II. Credite bugetare 4.981 6.000 6.865 6.865 6.977 31.688 650440 TITLUL IV SUBVENŢII 650440 I. Credite de angajament 7.050 20.000 22.140 22.140 23.471 94.801 650440 II. Credite bugetare 6.774 20.000 22.140 22.140 23.471 94.525 650451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 650451 I. Credite de angajament 22.000 24.000 24.000 24.000 24.000 118.000 650451 II. Credite bugetare 20.701 24.000 24.000 24.000 24.000 116.701 650457 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 650457 I. Credite de angajament 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 9.000 650457 II. Credite bugetare 1.519 1.800 1.800 1.800 1.800 8.719 6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6804 I. Credite de angajament 3.117 3.542 25.542 25.542 25.542 83.285 6804 II. Credite bugetare 3.117 3.542 25.542 25.542 25.542 83.285 680457 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 680457 I. Credite de angajament 3.117 3.542 25.542 25.542 25.542 83.285
  680457 II. Credite bugetare 3.117 3.542 25.542 25.542 25.542 83.285 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 8004 I. Credite de angajament 297.785 959.037 818.563 548.824 326.053 2.950.262 8004 II. Credite bugetare 290.067 405.807 401.704 354.020 293.383 1.744.981 800420 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 800420 I. Credite de angajament 851 1.000 1.028 1.057 1.087 5.023 800420 II. Credite bugetare 845 1.000 1.028 1.057 1.087 5.017 800440 TITLUL IV SUBVENŢII 800440 I. Credite de angajament 519 500 548 564 579 2.710 800440 II. Credite bugetare 443 500 548 564 579 2.634 800451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 800451 I. Credite de angajament 10.000 12.445 12.445 12.445 47.335 800451 II. Credite bugetare 10.000 12.445 12.445 12.445 47.335 800457 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 800457 I. Credite de angajament 218.523 194.307 217.683 239.954 259.272 1.129.739
  800457 II. Credite bugetare 218.523 194.307 217.683 239.954 259.272 1.129.739 800458 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 800458 I. Credite de angajament 77.892 753.230 586.859 294.804 52.670 1.765.455 800458 II. Credite bugetare 70.256 200.000 170.000 100.000 20.000 560.256 Rata de finanţare din: Fonduri eligibile: I. Credite de angajament 100 100 100 100 100 II. Credite bugetare 100 100 100 100 100 REZULTATE AŞTEPTATE: Indicatori de fundamentare REZULTAT 5844 Gradul de ocupare al tuturor persoanelor în căutarea unui loc de muncă aflate în evidenţa ANOFM 36 5845 Ponderea tinerilor cu vârsta mai mică de 25 de ani care ocupă un loc de muncă, participă la un curs de formare profesională, încheie un contract de ucenicie la locul de muncă sau încheie un contract de stagiu 68
  COMENTARII: 1854 PROGRAM: Măsuri pasive acordate şomerilor PRIORITATEA: 1 PARTENERI: DESCRIERE: Indemnizaţia de şomaj şi venitul de completare se acordă persoanelor care nu au un loc de muncă, nu realizează venituri şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia pentru acordarea acestora Data începerii: Data închiderii: FINANŢARE: TOTAL - eligibil: I. Credite de angajament 482.754 397.760 480.968 480.968 480.968 2.323.418 II. Credite bugetare 475.844 397.760 480.968 480.968 480.968 2.316.508
  Indicatori de finanţare Buget fond şomaj 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ 5004 I. Credite de angajament 482.754 397.760 480.968 480.968 480.968 2.323.418 5004 II. Credite bugetare 475.844 397.760 480.968 480.968 480.968 2.316.508 6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6804 I. Credite de angajament 482.754 397.760 480.968 480.968 480.968 2.323.418 6804 II. Credite bugetare 475.844 397.760 480.968 480.968 480.968 2.316.508 680420 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 680420 I. Credite de angajament 3.139 2.779 3.901 3.901 3.901 17.621 680420 II. Credite bugetare 2.900 2.779 3.901 3.901 3.901 17.382 680451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 680451 I. Credite de angajament 90.032 88.559 86.976 86.976 86.976 439.519 680451 II. Credite bugetare 90.032 88.559 86.976 86.976 86.976 439.519 680457 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 680457 I. Credite de angajament 389.583 306.422 390.091 390.091 390.091 1.866.278
  680457 II. Credite bugetare 382.912 306.422 390.091 390.091 390.091 1.859.607 Rata de finanţare din: Fonduri eligibile: I. Credite de angajament 100 100 100 100 100 II. Credite bugetare 100 100 100 100 100 REZULTATE AŞTEPTATE: Indicatori de fundamentare REZULTAT 5846 Ponderea şomerilor indemnizaţi în total şomeri % 20 COMENTARII: 1855 PROGRAM: Management şi administraţia PRIORITATEA: 1 PARTENERI: DESCRIERE: Din bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt asigurate cheltuielile de organizare şi funcţionare a
  ANOFM şi structurilor sale teritoriale Data începerii: Data închiderii: FINANŢARE TOTAL - eligibil: I. Credite de angajament 151.007 171.465 190.039 196.113 203.669 912.293 II. Credite bugetare 146.092 171.465 190.264 196.695 204.514 909.030 Indicatori de finanţare Buget fond şomaj 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ 5004 I. Credite de angajament 151.007 171.465 190.039 196.113 203.669 912.293 5004 II. Credite bugetare 146.092 171.465 190.264 196.695 204.514 909.030 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT 6504 I. Credite de angajament 1.618 4.328 3.278 3.127 3.187 15.538 6504 II. Credite bugetare 1.616 4.328 3.278 3.127 3.187 15.536 650410 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 650410 I. Credite de angajament 713 1.246 1.578 1.427 1.487 6.451 650410 II. Credite bugetare 713 1.246 1.578 1.427 1.487 6.451 650420 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 650420 I. Credite de angajament 850 1.000 1.000 1.000 1.000 4.850 650420 II. Credite bugetare 850 1.000 1.000 1.000 1.000 4.850 650459 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 650459 I. Credite de angajament 6 6 650459 II. Credite bugetare 6 6 650471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 650471 I. Credite de angajament 49 2.082 700 700 700 4.231 650471 II. Credite bugetare 47 2.082 700 700 700 4.229 6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6804 I. Credite de angajament 149.339 165.537 186.711 192.936 200.432 894.955 6804 II. Credite bugetare 144.438 165.537 186.936 193.518 201.277 891.706
  680410 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 680410 I. Credite de angajament 120.127 135.741 152.871 159.787 166.546 735.072 680410 II. Credite bugetare 120.127 135.741 152.871 159.787 166.546 735.072 680420 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 680420 I. Credite de angajament 23.318 24.240 28.365 28.031 29.031 132.985 680420 II. Credite bugetare 20.164 24.240 28.365 28.031 29.031 129.831 680430 TITLUL III DOBÂNZI 680430 I. Credite de angajament 100 100 100 100 100 500 680430 II. Credite bugetare 23 100 100 100 100 423 680459 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 680459 I. Credite de angajament 1.009 1.000 1.000 1.000 1.000 5.009 680459 II. Credite bugetare 1.009 1.000 1.000 1.000 1.000 5.009 680471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 680471 I. Credite de angajament 4.785 4.456 4.375 4.018 3.755 21.389 680471 II. Credite bugetare 3.115 4.456 4.600 4.600 4.600 21.371
  8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 8004 I. Credite de angajament 50 1.600 50 50 50 1.800 8004 II. Credite bugetare 38 1.600 50 50 50 1.788 800455 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 800455 I. Credite de angajament 50 1.600 50 50 50 1.800 800455 II. Credite bugetare 38 1.600 50 50 50 1.788 Rata de finanţare din: Fonduri eligibile: I. Credite de angajament 100 100 100 100 100 II. Credite bugetare 100 100 100 100 100 REZULTATE AŞTEPTATE: COMENTARII: 1856 PROGRAM: Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale PRIORITATEA: 1 PARTENERI:
  DESCRIERE: Din Fondul de garantare se asigură plata creanţelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă şi colective de muncă încheiate de salariaţi cu angajatori aflaţi în insolvenţă Data începerii: Data închiderii: FINANŢARE: TOTAL-eligibil: I. Credite de angajament 16.425 18.263 21.963 23.435 23.579 103.665 II. Credite bugetare 12.116 18.263 21.963 23.435 23.579 99.356 Indicatori de finanţare Buget fond şomaj 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ 5004 I. Credite de angajament 16.425 18.263 21.963 23.435 23.579 103.665 5004 II. Credite bugetare 12.116 18.263 21.963 23.435 23.579 99.356 6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE 6404 I. Credite de angajament 16.425 18.263 21.963 23.435 23.579 103.665 6404 II. Credite bugetare 12.116 18.263 21.963 23.435 23.579 99.356
  640410 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 640410 I. Credite de angajament 1.022 3.013 3.275 3.419 3.563 14.292 640410 II. Credite bugetare 1.022 3.013 3.275 3.419 3.563 14.292 640420 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 640420 I. Credite de angajament 291 250 284 297 297 1.419 640420 II. Credite bugetare 90 250 284 297 297 1.218 640459 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 640459 I. Credite de angajament 15.112 15.000 18.404 19.719 19.719 87.954 640459 II. Credite bugetare 11.004 15.000 18.404 19.719 19.719 83.846 Rata de finanţare din: Fonduri eligibile: I. Credite de angajament 100 100 100 100 100 II. Credite bugetare 100 100 100 100 100 REZULTATE AŞTEPTATE: COMENTARII:
  1857 PROGRAM: European Interoperability for Social Security Institutions in Romania PRIORITATEA: 1 PARTENERI: DESCRIERE: EESSI este un proiect din domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor care constă în principal, în dezvoltarea unui sistem informatic ce conectează administraţiile statelor membre responsabile de securitate socială pentru schimburile electronice de date Data începerii: Data închiderii: FINANŢARE: TOTAL - eligibil: I. Credite de angajament 282 282 II. Credite bugetare 282 282 Indicatori de finanţare Fonduri externe nerambursabile
  5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 5008 I. Credite de angajament 282 282 5008 II. Credite bugetare 282 282 8008 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 8008 I. Credite de angajament 282 282 8008 II. Credite bugetare 282 282 800858 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 800858 I. Credite de angajament 282 282 800858 II. Credite bugetare 282 282 Rata de finanţare din: Fonduri eligibile: I. Credite de angajament 100 II. Credite bugetare 100 REZULTATE AŞTEPTATE: COMENTARII:
  Anexa nr. 6/04MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALEPROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICEPE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
  - mii lei -
  I – Credite de angajamentII – Credite bugetareCAPITOL/GRUPĂ/SURSĂTOTALCheltuieli efectuate până la 31.12.2017Cheltuieli preliminate 2018Program 2019Estimări 2020Estimări 2021Estimări 2022Estimări anii ulteriori
  0123456789
  TOTAL GENERAL
  5000 TOTAL GENERALI31.8312.3805.6457.4285.7855.4285.165
  II31.8312.3803.9737.4286.0106.0106.01020
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJI31.8312.3805.6457.4285.7855.4285.165
  II31.8312.3803.9737.4286.0106.0106.01020
  5000451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICEI5.2711.440811890710710710
  II5.2711.440811890710710710
  50045101 Transferuri curenteI5.2711.440811890710710710
  II5.2711.440811890710710710
  5004510101 Transferuri către instituții publiceI5.2711.440811890710710710
  II5.2711.440811890710710710
  500471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAREI26.5609404.8346.5385.0754.7184.455
  II26.5609403.1626.5385.3005.3005.30020
  50047101 Active fixeI6.8004191.5987901.5751.2181.200
  II6.8004191897901.8001.8001.8002
  5004710101 ConstrucțiiI1.500500500500
  II1.500500500500
  5004710102 Mașini, echipamente și mijloace de transportI2.3141601.379200375100100
  II2.3141601522006006006002
  5004710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporaleI1.990190600600600
  II1.990190600600600
  5004710130 Alte active fixeI9966921959010018
  II9966937590100100100
  50047103 Reparații capitale aferente activelor fixeI19.7605213.2365.7483.5003.5003.255
  II19.7605212.9735.7483.5003.5003.50018
  C – Alte cheltuieli de investiții
  5000 TOTAL GENERALI31.8312.3805.6457.4285.7855.4285.165
  II31.8312.3803.9737.4286.0106.0106.01020
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJI31.8312.3805.6457.4285.7855.4285.165
  II31.8312.3803.9737.4286.0106.0106.01020
  500451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICEI5.2711.440811890710710710
  II5.2711.440811890710710710
  50045101 Transferuri curenteI5.2711.440811890710710710
  II5.2711.440811890710710710
  5004510101 Transferuri către instituții publiceI5.2711.440811890710710710
  II5.2711.440811890710710710
  500471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAREI26.5609404.8346.5385.0754.7184.455
  II26.5609403.1626.5385.3005.3005.30020
  50047101 Active fixeI6.8004191.5987901.5751.2181.288
  II6.8004191897901.8001.8001.8002
  5004710101 ConstrucțiiI1.500500500500
  II1.500500500500
  5004710102 Mașini, echipamente și mijloace de transportI2.3141601.379200375100100
  II2.3141601522006006006002
  5004710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporaleI1.990190600600600
  II1.990190600600600
  5004710130 Alte active fixeI9966921959010018
  II9966937590100100100
  50047103 Reparații capitale aferente activelor fixeI19.7605213.2365.7483.5003.5003.255
  II19.7605212.9735.7483.5003.5003.50018
  a. Achiziții de imobile
  5000 TOTAL GENERALI1.500500500500
  II1.500500500500
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJI1.500500500500
  II1.500500500500
  500471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAREI1.500500500500
  II1.500500500500
  50047101 Active fixeI1.500500500500
  II1.500500500500
  5004710101 ConstrucțiiI1.500500500500
  II1.500500500500
  b. Dotări independente
  5000 TOTAL GENERALI6.2089161.7675501.175900900
  II6.2089165405501.4001.4001.4002
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJI6.2089161.7675501.175900900
  II6.2089165405501.4001.4001.4002
  500451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICEI1.904566388350200200200
  II1.904566388350200200200
  50045101 Transferuri curenteI1.904566388350200200200
  II1.904566388350200200200
  5004510101 Transferuri către instituții publiceI1.904566388350200200200
  II1.904566388350200200200
  500471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAREI4.3043501.379200975700700
  II4.3043501522001.2001.2001.2002
  50047101 Active fixeI4.3043501.379200975700700
  II4.3043501522001.2001.2001.2002
  5004710102 Mașini, echipamente și mijloace de transportI2.3141601.379200375100100
  II2.3141601522006006006002
  5004710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporaleI1.990190600600600
  II1.990190600600600
  e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
  5000 TOTAL GENERALI1.044692196081102810
  II1.0446937608110110110
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJI1.044692196081102810
  II1.0446937608110110110
  500451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICEI4818101010
  II4818101010
  50045101 Transferuri curenteI4818101010
  II4818101010
  5004510101 Transferuri către instituții publiceI4818101010
  II4818101010
  500471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAREI9966921959010018
  II9966937590100100100
  50047101 Active fixeI9966921959010018
  II9966937590100100100
  5004710130 Alte active fixeI9966921959010018
  II9966937590100100100
  f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege
  5000 TOTAL GENERALI23.0791.3953.6596.2704.0004.0003.755
  II23.0791.3953.3966.2704.0004.0004.00018
  5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJI23.0791.3953.6596.2704.0004.0003.755
  II23.0791.3953.3966.2704.0004.0004.00018
  500451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICEI3.319874423522500500500
  II3.319874423522500500500
  50045101 Transferuri curenteI3.319874423522500500500
  II3.319874423522500500500
  5004510101 Transferuri către instituții publiceI3.319874423522500500500
  II3.319874423522500500500
  500471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAREI19.7605213.2365.7483.5003.5003.255
  II19.7605212.9735.7483.5003.5003.50018
  50047103 Reparații capitale aferente activelor fixeI19.7605213.2365.7483.5003.5003.255
  II19.7605212.9735.7483.5003.5003.50018
  TOTAL CAPITOL 65 - ÎNVĂȚĂMÂNT
  6500 ÎNVĂȚĂMÂNTI9.6171.5558602.9721.4101.4101.410
  II9.6171.5558582.9721.4101.4101.4102
  6504 ÎNVĂȚĂMÂNTI9.6171.5558602.9721.4101.4101.410
  II9.6171.5558582.9721.4101.4101.4102
  65451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINSITRAȚIEI PUBLICEI5.2711.440811890710710710
  II5.2711.440811890710710710
  65045101 Transferuri curenteI5.2711.440811890710710710
  II5.2711.440811890710710710
  6504510101 Transferuri către instituții publiceI5.2711.440811890710710710
  II5.2711.440811890710710710
  650471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAREI4.346115492.082700700700
  II4.346115472.0827007007002
  65047101 Active fixeI7096049200200200
  II70960472002002002
  6504710102 Mașini, echipamente și mijloace de transportI358949100100100
  II3589471001001002
  6504710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporaleI35151100100100
  II35151100100100
  65047103 Reparații capitale aferente activelor fixeI3.637552.082500500500
  II3.637552.082500500500
  TOTAL CAPITOL 68 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂI22.2148254.7854.4564.3754.0183.755
  II22.2148253.1154.4564.6004.6004.60018
  6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂI22.2148254.7854.4564.3754.0183.755
  II22.2148253.1154.4564.6004.6004.60018
  680471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAREI22.2148254.7854.4564.3754.0183.755
  II22.2148253.1154.4564.6004.6004.60018
  68047101 Active fixeI6.0913591.5497901.3751.0181.000
  II6.0913591427901.6001.6001.600
  6804710101 ConstrucțiiI1.500500500500
  II1.500500500500
  6804710102 Mașini, echipamente și mijloace de transportI1.9561511.330200275
  II1.956151105200500500500
  6804710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporaleI1.639139500500500
  II1.639139500500500
  6804710130 Alte active fixeI9966921959010018
  II9966937590100100100
  68047103 Reparații capitale aferente activelor fixeI16.1234663.2363.6663.0003.0002.755
  II16.1234662.9733.6663.0003.0003.00018
  C – Alte cheltuieli de investiții
  6500 ÎNVĂȚĂMÂNTI9.6171.5558602.9721.4101.4101.410
  II9.6171.5558582.9721.4101.4101.4102
  6504 ÎNVĂȚĂMÂNTI9.6171.5558602.9721.4101.4101.410
  II9.6171.5558582.9721.4101.4101.4102
  650451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICEI5.2711.440811890710710710
  II5.2711.440811890710710710
  65045101 Transferuri curenteI5.2711.440811890710710710
  II5.2711.440811890710710710
  6504510101 Transferuri către instituții publiceI5.2711.440811890710710710
  II5.2711.440811890710710710
  650471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAREI4.346115492.082700700700
  II4.346115472.0827007007002
  65047101 Active fixeI7096049200200200
  II70960472002002002
  6504710102 Mașini, echipamente și mijloace de transportI358949100100100
  II3589471001001002
  6504710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I35151100100100
  II35151100100100
  65047103 Reparații capitale aferente activelor fixeI3.637552.082500500500
  II3.637552.082500500500
  6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂI22.2148254.7854.4564.3754.0183.755
  II22.2148253.1154.4564.6004.6004.60018
  6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂI22.2148254.7854.4564.3754.0183.755
  II22.2148253.1154.4564.6004.6004.60018
  680471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAREI22.2148254.7854.4564.3754.0183.755
  II22.2148253.1154.4564.6004.6004.60018
  68047101 Active fixeI6.0913591.5497901.3751.0181.000
  II6.0913591427901.6001.6001.600
  6804710101 ConstrucțiiI1.500500500500
  II1.500500500500
  6804710102 Mașini, echipamente și mijloace de transportI1.9561511.330200275
  II1.956151105200500500500
  6804710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporaleI1.639139500500500
  II1.639139500500500
  6804710130 Alte active fixeI9966921959010018
  II9966937590100100100
  68047103 Reparații capitale aferente activelor fixeI16.1234663.2363.6663.0003.0002.755
  II16.1234662.9733.6663.0003.0003.00018
  Anexa nr. 6/04/01MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALECOD OBIECTIV 1FIȘAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚIIa. Achiziții de imobile
  Tipul cheltuielii: C – Alte cheltuieli de investiții
  D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE
  I – Credite de angajament
  II – Credite bugetare
  - mii lei -
  Surse de finanțare și costuri de finanțareI/IITotalCheltuieli efectuate până la 31.12.2017Cheltuieli preliminate 2018Program 2019Estimări 2020Estimări 2021Estimări 2022Estimări anii ulteriori
  0123456789
  5000 TOTAL GENERALI1.500500500500
  II1.500500500500
  6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂI1.500500500500
  II1.500500500500
  6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂI1.500500500500
  II1.500500500500
  680471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAREI1.500500500500
  II1.500500500500
  68047101 Active fixeI1.500500500500
  II1.500500500500
  6804710101 ConstrucțiiI1.500500500500
  II1.500500500500
  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALECOD OBIECTIV 2FIȘAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚIIb. Dotări independente
  Tipul cheltuielii: C – Alte cheltuieli de investiții
  D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE
  I – Credite de angajament
  II – Credite bugetare
  - mii lei -
  Surse de finanțare și costuri de finanțareI/IITotalCheltuieli efectuate până la 31.12.2017Cheltuieli preliminate 2018Program 2019Estimări 2020
  Estimări 2021Estimări 2022Estimări anii ulteriori
  0123456789
  5000 TOTAL GENERALI6.2089161.7675501.175
  900900
  II6.2079165405501.4001.4001.4002
  6500 ÎNVĂȚĂMÂNTI2.613626437350400400
  400
  II2.6136264353504004004002
  6504 ÎNVĂȚĂMÂNTI2.613626437350400400400
  II2.6136264353504004004002
  650451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICEI1.904566388350200200200
  II1.904566388350200200200
  65045101 Transferuri curenteI1.904566388350200200200
  II1.904566388350200200200
  6504510101 Transferuri către instituții publiceI1.904566388350200200200
  II
  1.904566388350200200200
  650471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAREI7096049200200200
  II70960472002002002
  65047101 Active fixeI7096049200200200
  II70960
  472002002002
  6504710102 Mașini, echipamente și mijloace de transportI358949100100100
  II358947
  1001001002
  6504710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporaleI35151100100100
  II35151
  100100100
  6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂI3.5952901.330200775500500
  II3.5952901052001.000
  1.0001.000
  6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂI3.5952901.330200775500500
  II3.5952901052001.0001.000
  1.000
  680471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAREI3.5952901.330200775500500
  II3.5952901052001.0001.000
  1.000
  68047101 Active fixeI3.5952901.330200775500500
  II3.5952901052001.0001.0001.000
  6804710102 Mașini, echipamente și mijloace de transportI1.9561511.330200275
  II1.956151105200500500500
  6804710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporaleI1.639139500500500
  II1.639139500500500
  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  COD OBIECTIV 5FIȘAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚIIe. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

  Tipul cheltuielii: C – Alte cheltuieli de investiții
  D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE
  I – Credite de angajament
  II – Credite bugetare
  - mii lei -
  Surse de finanțare și costuri de finanțareI/IITotalCheltuieli efectuate până la 31.12.2017Cheltuieli preliminate 2018Program 2019Estimări 2020Estimări 2021Estimări 2022
  Estimări anii ulteriori
  0123456789
  5000 TOTAL GENERALI1.044692196081102810
  II1.0446937608110110110
  6500 ÎNVĂȚĂMÂNTI4818101010
  II4818101010
  6504 ÎNVĂȚĂMÂNTI4818101010
  II
  4818101010
  650451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICEI4818101010
  II
  4818101010
  65045101 Transferuri curenteI4818101010
  II48
  18101010
  6504510101 Transferuri către instituții publiceI4818101010
  II4818101010
  6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂI9966921959010018
  II9966937
  590100100100
  6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂI9966921959010018
  II9966937590
  100100100
  680471 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAREI9966921959010018
  II9966937590
  100100100
  68047101 Active fixeI9966921959010018
  II99669</