Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 232 din 7 martie 2019pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019Data intrării în vigoare 12-03-2019

  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 353/CB din 7.03.2019 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.Articolul IGhidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.061 din 14 decembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 11, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:i) a executat lucrări de instalare sau a prestat servicii de întreţinere/mentenanţă a sistemelor de panouri fotovoltaice;
  2. La articolul 12, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:j) documente din care rezultă executarea lucrărilor de instalare sau prestarea serviciilor de întreţinere/mentenanţă a sistemelor de panouri fotovoltaice, însuşite de beneficiarii lucrărilor/serviciilor respective, în copii certificate «conform cu originalul»;3. La articolul 12, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:k) raport per salariat extras din REVISAL de unde să rezulte că are personal angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103 - REVISAL) şi inginer profil electric (cod COR 2151 - REVISAL), însuşite prin semnătură de către instalator, în original.
  4. La articolul 13, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) În cazul în care se constată neclarităţi în documentele depuse sau vreun document dintre cele cuprinse în dosarul de validare este incomplet, prezintă neconcordanţe sau a fost depus într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, Autoritatea aduce la cunoştinţă instalatorilor, prin publicarea pe site-ul propriu, motivele invalidării, iar aceştia, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicare, au posibilitatea de a completa/transmite documentele iniţiale în forma corectă şi/sau a clarificărilor, cu condiţia ca documentele şi/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii cererii de validare.5. La articolul 13, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) În cazul în care unui dosar i se aplică atât prevederile alin. (5), cât şi ale alin. (7), acesta va fi respins.6. La articolul 21, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:f) în situaţia în care informaţiile din cererea de finanţare nu corespund, în parte sau în totalitate, cu cele cuprinse în extrasul de carte funciară, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritorială, în original sau copie, prin care să se realizeze corespondenţa datelor respective;
  7. La articolul 21, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală;8. La articolul 27, punctele 1 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:1. factura emisă beneficiarului final de către instalatorul validat, în original;.................................................................................................4. procesul-verbal de recepţie însoţit de o anexă din care să reiasă îndeplinirea caracteristicilor tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice prevăzute la art. 20, în copie certificată «conform cu originalul»;9.
  La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) În factura fiscală emisă beneficiarului final, instalatorul validat trebuie să evidenţieze preţul de vânzare şi, distinct, să facă menţiunea «.... lei, se suportă de către Autoritate, prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională
  10. La anexa nr. 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) avem/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 «Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului», însă ne angajăm ca, în situaţia validării societăţii noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de participare în vederea decontării cu AFM şi să prezentăm actul doveditor, în copie;11. La anexa nr. 1, litera i) se abrogă.12. La anexa nr. 1, nota se abrogă.13.
  La anexa nr. 3 punctul III, litera e) se abrogă.
  14. La anexa nr. 3 punctul III, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:j) sistemul de panouri fotovoltaice pentru care solicit finanţarea va respecta toate criteriile tehnice de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;15. La anexa nr. 3 punctul III, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în cererea de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
  16. La anexa nr. 3 punctul III, al treilea paragraf se abrogă.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela Leocadia Gavrilescu
  Bucureşti, 7 martie 2019.Nr. 232.----