Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 12 martie 2019pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019Data intrării în vigoare 12-03-2019

  Având în vedere:– că aprobarea plafoanelor pe termen mediu pentru anumiţi indicatori bugetari permite încurajarea deciziilor de politici sustenabile fiscal, prin cunoaşterea principiilor fiscale şi a regulilor privind veniturile, cheltuielile, soldul bugetar şi datoria publică;– că aprobarea plafoanelor pe termen mediu pentru anumiţi indicatori bugetari prin procedura ordonanţei de urgenţă este absolut necesară pentru promulgarea legii bugetului de stat pe anul 2019;– 
  că prin Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 128/2019 proiectul legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 a fost declarat neconstituţional, invocând nerespectarea procedurii parlamentare de adoptare a legii, iar prin Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 127/2019 proiectul legii bugetului de stat pe anul 2019 a fost declarat constituţional, determinând astfel un blocaj funcţional;
  – necesitatea promulgării legii bugetului de stat pe anul 2019 şi publicarea în Monitorul Oficial al României, asigurându-se astfel:• sumele necesare pentru finanţarea programelor guvernamentale, inclusiv a programelor de asistenţă socială;• sumele necesare pentru finanţarea programelor guvernamentale şi locale de investiţii, inclusiv asigurarea sumelor pentru finanţarea obiectivelor noi de investiţii;• sumele necesare implementării măsurii de creştere a cuantumului alocaţiei de stat pentru copii, cu influenţă directă asupra creşterii nivelului de trai al celor 3,6 milioane de copii ce primesc în prezent alocaţia de stat;• fondurile necesare derulării programelor şi a schemelor de ajutor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii;• fondurile necesare pentru susţinerea producătorilor agricoli;• sumele necesare derulării proiectelor finanţate din fonduri europene;• necesitatea încheierii de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate de contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, ce asigură tratamentul cu medicamente noi/inovative pentru oncologie, diabet şi hepatită;• necesitatea alocării impozitului pe venit în procent de 100% unităţilor administrativ-teritoriale cu consecinţa majorării veniturilor bugetelor locale,
  ţinând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ va duce la întârzierea intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2019, ce ar avea drept consecinţe negative următoarele:– întârzierea programelor guvernamentale necesare bunului mers al administraţiei publice, mediului economic, precum şi realizării programelor de asistenţă socială;– blocarea finanţării programelor guvernamentale şi locale de investiţii, precum şi finanţării obiectivelor noi de investiţii;
  – afectarea negativă a veniturilor bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prin nealocarea impozitului pe venit în procent de 100% acestora;– blocarea măsurii de creştere a cuantumului alocaţiei de stat pentru copii, cu influenţă directă asupra creşterii nivelului de trai al celor 3,6 milioane de copii ce primesc în prezent alocaţia de stat; – imposibilitatea încheierii de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate de contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, ce asigură tratamentul cu medicamente noi/inovative pentru oncologie, diabet şi hepatită;– aprobarea cu întârziere a formelor de sprijin de susţinere a producătorilor agricoli;– aprobarea cu întârziere a programelor şi a schemelor de ajutor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii;– întârzieri în implementarea fondurilor europene; – lansarea cu întârziere a programelor şi proiectelor de cercetare, cu impact asupra sectorului de cercetare-dezvoltare şi inovare;
  – întârzierea plăţii hotărârilor judecătoreşti pentru personalul din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat,
  în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă aprobă plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (2) şi art. 29 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, precum şi plafoanele prevăzute la art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu completările ulterioare.Articolul 2(1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2019 de –2,76%, iar în anul 2020 de –2,33%.
  (2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 10,0% în anul 2019 şi de 9,7% în anul 2020.
  Articolul 3(1) Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, pentru sfârşitul anului 2019, este de 40% din produsul intern brut. (2) În anul 2019, plafoanele privind finanţările rambursabile, care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual.(3) Plafoanele prevăzute la alin. (2) nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale, finanţările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.(4) Plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2019, este de 8.000 milioane lei.
  (5) Prin derogare de la prevederile art. 6 şi 7 din Legea nr. 69/2010, republicată, în anul 2019, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal, stabilite potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. g) din aceeaşi lege, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (6) Prin derogare de la prevederile art. 6 şi 7 din Legea nr. 69/2010, republicată, în anul 2019, sunt stabilite plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat şi sunt prevăzute în anexa nr. 2.(7) În anul 2019, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de minus 14.838,6 milioane lei.
  Articolul 4(1) Obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de atingerea unui nivel al soldului structural anual al administraţiei publice de –1% din produsul intern brut.(2) Prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 69/2010, republicată, prezentul act normativ nu prevede calea de ajustare către obiectivul bugetar pe termen mediu prevăzut la alin. (1), iar nivelul plafoanelor soldului structural anual al administraţiei publice este prevăzut în anexa nr. 3. Ajustarea soldului structural anual al administraţiei publice se face începând cu anul 2021.
  (3) În anul 2019, prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică.
  Articolul 5Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 69/2010, republicată, precum şi cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 6În anul 2019, plafoanele de contractare şi de tragere acordate din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului la solicitarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, sunt fiecare în sumă de 5.000 milioane lei.Articolul 7
  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,
  Ion Ghizdeanu
  Bucureşti, 12 martie 2019.Nr. 14.Anexa nr. 1Plafoane nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal pe anul 2019*) - milioane lei -
  Cheltuieli totaledin care:
  Cheltuieli de personal
  Bugetul general consolidatBugetul de statBugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale**)Bugetul asigurărilor sociale de statBugetul asigurărilor pentru şomajBugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate**)Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii**)Alte bugete componente ale bugetului general consolidat**)337.207,3176.176,5
  73.541,168.892,3879,039.110,030.222,06.700,1
  102.420,152.926,830.734,0323,5140,0283,017.316,0696,8
  *) Nu includ asistenţa financiară din partea Uniunii Europene sau alţi donatori.**) Estimări.
  Anexa nr. 2Plafoanele nominale ale soldului bugetului general consolidatşi ale principalelor bugete componente pentru anul 2019 - milioane lei -
  Bugetul general consolidat din care:Bugetul de statBugetul asigurărilor sociale de statBugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătateBugetul asigurărilor pentru şomajBugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii –28.248,7–38.287,32.951,273,81.207,41.528,6
  Anexa nr. 3Plafoanele soldului structural anual al administraţiei publice% din PIB
  201620172018*)2019*)2020*)2021*)
  Sold structural anual al administraţiei publice –2,2–3,4–3,03–2,97–3,03–2,77
  *) Estimări.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!