Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE DE AUTORIZARE din 11 martie 2019a ofiţerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 12 martie 2019Data intrării în vigoare 01-01-2020


  Aprobată prin Decizia nr. 55 din 11 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 194 din 12 martie 2019.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Prezenta Metodologie de autorizare a ofiţerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene, denumită în continuare metodologie, stabileşte modalitatea de autorizare a personalului care este pregătit în instituţiile de învăţământ acreditate, potrivit legii, în temeiul art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2În sensul prezentei metodologii, autorizarea reprezintă procesul în urma căruia persoanele fizice dobândesc dreptul de a desfăşura activităţi specifice de identificare, desemnare şi protecţie a infrastructurilor critice naţionale/ europene (ICN/ICE). Articolul 3Activitatea de autorizare a persoanelor care desfăşoară activităţi de identificare, desemnare şi protecţie a ICN/ICE este realizată de Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu participarea autorităţilor publice responsabile în domeniile de referinţă.Articolul 4Procesul de autorizare se desfăşoară în două etape, astfel:– Etapa I - parcurgerea etapei de preautorizare^1;^1 Se realizează on line sau la sediul Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice printr-un mecanism special dedicat pus la dispoziţie de Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice.– Etapa a II-a - interviu pe subiecte profesionale.Articolul 5Dispoziţiile prezentei metodologii se aplică Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, numai în măsura în care acestea nu contravin statutelor şi legilor proprii de organizare şi funcţionare ori altor acte normative care le reglementează activitatea.
  Capitolul II Componenţa şi atribuţiile Comisiei de autorizare a ofiţerilor de legătură pentru securitatea ICN/ICE
  Articolul 6În vederea autorizării, la nivelul Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice, se înfiinţează Comisia de autorizare a ofiţerilor de legătură pentru securitatea ICN/ICE, denumită în continuare comisia de autorizare. Articolul 7(1) Comisia de autorizare este formată din specialişti din cadrul Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice şi ai autorităţilor publice responsabile, având următoarea componenţă: – preşedinte: şeful Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice/înlocuitorul legal sau o persoană desemnată de acesta;– trei membri permanenţi sau supleanţi, din rândul membrilor Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice (GLIPIC)^2, desemnaţi prin vot, cu mandat anual;^2 Desemnaţi prin decizie a prim-ministrului în temeiul art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.110/2010 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, cu modificările ulterioare.– un ofiţer specialist din cadrul Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;
  – secretar: un ofiţer specialist din cadrul Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice.
  (2) Componenţa nominală a comisiei de autorizare se aprobă prin hotărâre a Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice.
  Articolul 8Preşedintele comisiei de autorizare are următoarele atribuţii:a) aprobă cererile de autorizare însoţite de dosarele tehnice, la propunerea secretarului comisiei;b) aprobă datele de susţinere a interviurilor;c)
  aprobă adresele de comunicare a datelor de susţinere a interviurilor de persoanele înscrise pentru autorizare;
  d) conduce şedinţele comisiei şi semnează procesele-verbale de şedinţă, cu propunerea de admitere sau de respingere a autorizării; e) semnează autorizaţiile pentru desfăşurarea activităţii în calitate de ofiţer de legătură pentru securitatea ICN/ICE.
  Articolul 9Membrii comisiei de autorizare au următoarele atribuţii:a) analizează documentaţia depusă de solicitant în vederea autorizării; b) participă la susţinerea interviului cu persoana înscrisă pentru autorizare;
  c) exprimă, prin vot deschis, decizia privind admiterea sau respingerea autorizării persoanei înscrise pentru autorizare;d) semnează procesul-verbal care se încheie la finalul interviului.
  Articolul 10Secretarul comisiei de autorizare are următoarele atribuţii:a) asigură evidenţa cererilor de autorizare, a contestaţiilor şi a autorizaţiilor emise, întocmind şi ţinând la zi registrele de evidenţă aferente;b) anunţă membrii comisiei privind solicitările existente, precum şi datele de convocare a membrilor comisiei;c) pune la dispoziţia membrilor comisiei documentaţiile depuse de solicitanţi în vederea autorizării;
  d) redactează şi prezintă spre semnare, după caz, preşedintelui comisiei şi membrilor acesteia procesele-verbale ale şedinţelor de autorizare, autorizaţiile ori, după caz, deciziile de respingere a eliberării autorizaţiilor, cu precizarea motivelor care au stat la baza luării deciziilor;e) asigură transmiterea către solicitanţi a autorizaţiilor sau, după caz, a deciziilor de respingere a eliberării autorizaţiilor.
  Capitolul III Componenţa şi atribuţiile Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la deciziile comisiei de autorizareArticolul 11Pentru soluţionarea contestaţiilor depuse de solicitanţi se înfiinţează Comisia de soluţionare a contestaţiilor la deciziile comisiei de autorizare, denumită în continuare comisia de soluţionare a contestaţiilor. Articolul 12(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din specialişti în domeniu şi are următoarea componenţă: – preşedinte: consilierul desemnat al prim-ministrului, în condiţiile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– un ofiţer specialist din cadrul Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;– un membru permanent sau supleant, din rândul membrilor GLIPIC, desemnat prin vot, cu mandat anual;– secretar: un ofiţer specialist din cadrul Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice.(2) Componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se aprobă prin hotărâre a Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice.
  Articolul 13Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:a) analizează motivele contestaţiei, documentaţia cuprinsă în dosarul de autorizare, precum şi deciziile de respingere a eliberării autorizaţiilor; b) aprobă datele de repetare a interviurilor, propuse de şeful Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;c) convoacă membrii şi secretarul comisiei în vederea repetării interviurilor cu solicitanţii;d) conduce şedinţele comisiei şi semnează procesele-verbale de şedinţă, cu propunerea de admitere sau de respingere a contestaţiilor.
  Articolul 14Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor au următoarele atribuţii:a) analizează documentaţiile depuse iniţial de solicitanţi în vederea autorizării; b) participă, atunci când sunt convocaţi, la repetarea interviurilor cu solicitanţii care au depus dosare în vederea autorizării;c) exprimă, prin vot deschis, decizia privind admiterea sau respingerea contestaţiilor depuse de solicitanţi.Articolul 15Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:a)
  asigură evidenţa contestaţiilor şi, după caz, a autorizaţiilor emise în urma admiterii contestaţiilor;
  b) anunţă membrii comisiei privind contestaţiile depuse, precum şi datele convocării comisiei pentru repetarea interviurilor;c) pune la dispoziţia membrilor comisiei documentaţiile depuse iniţial de persoanele fizice în vederea autorizării; d) redactează şi prezintă spre semnare, după caz, preşedintelui comisiei procesele-verbale ale şedinţelor comisiei şi deciziile de respingere a contestaţiilor, cu precizarea motivelor care au stat la baza luării deciziilor;e) redactează şi prezintă şefului Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice spre semnare autorizaţiile emise;f) asigură transmiterea către solicitanţi a autorizaţiilor sau, după caz, a deciziilor de respingere a contestaţiilor.
  Capitolul IV Procedura de autorizare a persoanelor fiziceArticolul 16Cererea şi dosarul de autorizare a solicitantului, depuse la Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice, sunt repartizate secretarului comisiei de autorizare. Articolul 17(1) Cererea de autorizare se înregistrează la secretariatul Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice, data şi numărul de înregistrare consemnându-se apoi în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor, al cărui model este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.(2) Dosarul de autorizare trebuie să cuprindă documentele prevăzute la art. 19. În cazul în care secretarul comisiei de autorizare constată neconformităţi în documentaţia depusă, informează despre aceasta şeful Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice în calitate de preşedinte al comisiei de autorizare şi întocmeşte adresa prin care se comunică neconformităţile solicitantului, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de autorizare. (3)
  Adresa de comunicare se semnează de către şeful Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice sau înlocuitorul legal al acestuia şi se transmite prin scrisoare recomandată către solicitant.
  Articolul 18Pentru a se supune autorizării, solicitanţii trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiţii: a) să fie absolvent al cursului de pregătire pentru ocupaţia ofiţer de legătură pentru securitatea ICN/ICE - cod COR 242227, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în condiţiile legii, şi să deţină certificatul de atestare a competenţelor profesionale emis de acestea;b) să parcurgă etapele procesului de preautorizare prin intermediul mecanismului special dedicat pus la dispoziţie de Centrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice.Articolul 19Dosarul de autorizare trebuie să cuprindă următoarele documente:a)
  cerere de autorizare, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezenta metodologie;
  b) copie diplomă studii universitare (conform cu originalul);c) copie certificat de atestare a competenţelor profesionale obţinut în urma absolvirii cursului de pregătire pentru ocupaţia ofiţer de legătură pentru securitatea ICN/ICE în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în condiţiile legii (conform cu originalul);d) curriculum vitae; e) copie autorizaţie preliminară eliberată în urma parcurgerii etapei I a procesului de autorizare.
  Articolul 20În situaţia în care dosarul de autorizare este complet, secretarul comisiei de autorizare informează despre aceasta şeful Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice şi propune data de susţinere a interviului cu persoana care a solicitat autorizarea. Articolul 21(1) La data şi ora stabilite pentru susţinerea interviului, preşedintele comisiei de autorizare convoacă membrii şi secretarul acesteia, trecându-se apoi la intervievarea individuală a solicitanţilor.(2) Ghidul interviului este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.(3) În urma susţinerii interviului, comisia deliberează, urmând ca solicitanţii să fie declaraţi „admis“ sau „respins“.(4) Deciziile comisiei de autorizare se adoptă cu majoritate simplă de voturi şi se comunică în aceeaşi zi fiecărui solicitant în parte. În caz de balotaj, votul preşedintelui comisiei este hotărâtor. Fiecare decizie se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3 la prezenta metodologie. (5) Secretarul comisiei de autorizare nu are drept de vot.(6) În cazul în care la data şi ora stabilite pentru susţinerea interviului, unul sau mai mulţi membri ai comisiei nu pot participa din motive obiective (delegaţie, concediu medical ş.a.), ei pot fi reprezentaţi de membrii supleanţi.Articolul 22(1) Solicitanţilor declaraţi admişi li se eliberează Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de identificare, desemnare şi protecţie a ICN/ICE, realizată conform modelului din anexa nr. 6 la prezenta metodologie, în termen de maximum 10 zile de la data susţinerii interviului.(2) Numărul şi data de eliberare a autorizaţiei se consemnează de către secretarul comisiei în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor.(3) Solicitanţii declaraţi „respins“ pot contesta decizia comisiei de autorizare, în termen de 48 de ore.
  Capitolul V Soluţionarea contestaţiilorArticolul 23(1) Contestaţia la decizia comisiei de autorizare, adresată Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice, se transmite preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor, acesta stabilind data repetării interviului, care se comunică solicitantului, prin grija secretarului comisiei. (2) Data repetării interviului nu va depăşi 10 (zece) zile de la data depunerii contestaţiei.Articolul 24(1) La data şi ora stabilite pentru repetarea interviului, preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor convoacă membrii şi secretarul acesteia, trecându-se apoi la intervievarea individuală a solicitanţilor.
  (2) În urma susţinerii interviului, comisia deliberează asupra admiterii sau respingerii contestaţiei.(3) Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se adoptă cu majoritate simplă de voturi şi se comunică în aceeaşi zi fiecărui solicitant în parte. În caz de balotaj, votul preşedintelui comisiei este hotărâtor.(4) Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu are drept de vot.
  Articolul 25(1) Solicitanţilor cărora le-a fost admisă contestaţia li se eliberează Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de identificare, desemnare şi protecţie a ICN/ICE, în termen de maximum 10 zile de la data repetării interviului.(2) Numărul şi data de eliberare a autorizaţiei se consemnează de către secretarul comisiei în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor.
  (3) Respingerea contestaţiei este definitivă, nemaifiind posibilă o altă cale de atac.
  Capitolul VI Dispoziţii finaleArticolul 26(1) Perioada de valabilitate a autorizaţiei este de 2 (doi) ani.(2) Comisia de autorizare se întruneşte, de regulă, semestrial.
  Articolul 27Bibliografia necesară obţinerii autorizaţiei este prezentată în anexa nr. 4 la prezenta metodologie, iar actualizările la aceasta se vor posta pe pagina de web oficială a Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice.Articolul 28Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
  Anexa nr. 1 la metodologie
  REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A AUTORIZAŢIILOR
  Nr. de înregistrare/datăNumele şi prenumele solicitantuluiAdresaTelefon, e-mailProfesiaDecizia comisieiContestaţie (nr. de înreg./data)Soluţionarea contestaţieiAutorizaţie (număr, dată)Observaţii*
  * În cazul în care dosarul nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, se menţionează acest lucru, precum şi numărul şi data adresei de înştiinţare a solicitantului.
  Anexa nr. 2la metodologieGHID DE INTERVIUpentru persoanele care solicită autorizarea în calitate de ofiţer de legătură pentru securitatea ICN/ICEScopul interviului este de a verifica nivelul de pregătire profesională în domeniul protecţiei infrastructurilor critice a solicitanţilor, experienţa şi corecta apreciere a situaţiilor de caz la care candidatul trebuie să răspundă. În acest sens, solicitanţii trebuie să demonstreze că sunt pregătiţi profesional pentru a corespunde exigenţelor domeniului lor de activitate şi de responsabilitate impusă în desfăşurarea activităţilor specifice de identificare, desemnare şi protecţie a ICN/ICE.Interviul susţinut de solicitanţi în faţa comisiei de autorizare este conceput în două etape, astfel:I. Prezentarea memoriului de activitate şi întrebări ale comisiei privind specificul activităţii desfăşurateII. Întrebări din bibliografia prezentată în anexa nr. 4 la metodologie (minimum două întrebări din partea fiecărui membru al comisiei din seria de acte normative şi reglementări tehnice specifice sau conexe protecţiei infrastructurilor critice).
  Anexa nr. 3la metodologiePROCES-VERBALnr. ……………din ……………Comisia de autorizare, aprobată prin D.Z.Ş.U. nr. ……… din …………, întrunită în vederea susţinerii interviului de către:domnul (doamna) …………………, domiciliat(ă) în ……………………….., număr de înregistrare a cererii …………….., constată că sunt îndeplinite condiţiile de participare la interviul pe subiecte profesionale în vederea obţinerii autorizării.Rezultatele interviului:
  Numele şi prenumeleInstituţiaFuncţiaOpţiunea exprimatăObservaţiiSemnătura
  Având în vedere rezultatele obţinute pe parcursul susţinerii interviului, Comisia de autorizare propune:..............................................................................................................................Preşedintele Comisiei .................Membrii Comisiei ......................................Secretarul Comisiei..............
  Anexa nr. 4la metodologieBIBLIOGRAFIEpe baza căreia se susţine interviul cu persoanele fizice care solicită autorizarea în calitate de ofiţer de legătură pentru securitatea ICN/ICEOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare:– Hotărârea Guvernului nr. 1.110/2010 privind componenta, atribuţiile şi modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 718/2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie a infrastructurilor critice;– Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2011 pentru aprobarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale ce stau la baza identificării potenţialelor infrastructuri critice naţionale şi privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale şi stabilirea nivelului de criticitate - anexa nr. 3;– Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, cu modificările ulterioare;– Decizia prim-ministrului nr. 166/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea/echivalarea/revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor/operatorilor/ administratorilor de infrastructură critică naţională/europeană, a structurii-cadru a planului de securitate al proprietarului/ operatorului/administratorului deţinător de infrastructură critică naţională/europeană şi a atribuţiilor ofiţerului de legătură pentru securitate din cadrul compartimentului specializat desemnat la nivelul autorităţilor publice responsabile şi la nivelul proprietarului/operatorului/administratorului de infrastructură critică naţională/europeană;
  – Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora;– Comunicarea comisiei privind Programul european pentru protecţia infrastructurilor critice;
  Anexa nr. 5la metodologieCERERE DE AUTORIZARE- Model -Către
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNECentrul naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor criticeSubsemnatul(a) .............., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, cu domiciliul în ............., municipiul/oraşul/comuna ......., sectorul ……….., cod poştal ......., str. ...... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., telefon/fax ............, e-mail .............., în calitate de ............., în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul protecţiei infrastructurilor critice, solicit autorizarea în calitate de ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene.Data..........Semnătura........
  Anexa nr. 6la metodologie- Model -ROMÂNIAMINISTERUL AFACERILOR INTERNECENTRUL NAŢIONAL DE COORDONARE A PROTECŢIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE
  AUTORIZAŢIEnr. …….. din data de …………pentru desfăşurarea activităţilor de identificare, desemnare şi protecţie a infrastructurilor critice naţionale/europeneÎn baza prevederilor Metodologiei de autorizare a ofiţerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene, aprobată prin Decizia prim-ministrului nr. 55/2019,domnul (doamna) ..............., BI(CI) seria .... nr. ......, CNP ......., domiciliat(ă) în localitatea .........., judeţul (sectorul) ....., strada ......... nr. ............, bloc ......., scara ......, etaj ......., apartament ....., se autorizează pentru desfăşurarea activităţilor de identificare, desemnare şi protecţia infrastructurilor critice naţionale/europene.Neîndeplinirea condiţiilor care au stat iniţial la baza autorizării atrage după sine anularea autorizaţiei.Perioada pentru care se acordă autorizarea este 2 (doi) ani de la data emiterii.Şeful Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice,...........................................
  ------