Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 7 martie 2019de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 11 martie 2019Data intrării în vigoare 11-03-2019


  Aprobat prin Hotărârea nr. 1/H din 7 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 191 din 11 martie 2019.
  Articolul 1(1) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.(2) Candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale. În cazul birourilor electorale ale secţiilor de votare se aplică prevederile ultimei teze a art. 29 alin. (5) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare.(3) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat.(4) Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.(5) Nimeni nu poate fi în acelaşi timp membru a două sau mai multor birouri electorale.(6) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii şi completării birourilor electorale atestă calitatea de membru al biroului electoral.
  Articolul 2Reprezentanţii partidelor politice, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ai alianţelor politice sau electorale în birourile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare.Articolul 3(1) Reprezentanţii partidelor politice, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ai alianţelor politice sau electorale în birourile electorale pot fi înlocuiţi la cererea celor care i-au propus, în condiţiile art. 23 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării, iar în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar şi în ziua de referinţă, cu respectarea, după caz, a condiţiilor prevăzute la art. 24,26,28 şi 29 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Calitatea de membru al unui birou electoral încetează de drept în condiţiile art. 23 alin. (3) din aceeaşi lege.Articolul 4(1) Birourile electorale lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor care le compun şi adoptă hotărâri, decizii şi măsuri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.(2) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.(3) În sensul prezentei hotărâri, prin membri ai birourilor electorale se înţelege şi preşedinţii şi locţiitorii acestora.Articolul 5(1) Şedinţa biroului electoral este condusă de preşedintele acestuia.(2) În lipsa preşedintelui biroului electoral, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul său.
  (3) Prezenţa la şedinţe a membrilor birourilor electorale este obligatorie.(4) În cazuri justificate, preşedinţii birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la şedinţe, cu condiţia asigurării respectării art. 4 alin. (1).(5) La şedinţele birourilor electorale participă doar membrii birourilor electorale şi personalul din aparatul tehnic auxiliar care asigură secretariatul şedinţelor; atunci când este cazul, pot participa reprezentanţii altor instituţii publice având atribuţii, potrivit legii, în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, cu aprobarea prealabilă a biroului electoral.(6) Publicitatea hotărârilor, deciziilor şi a măsurilor adoptate de biroul electoral se asigură în condiţiile prevăzute de lege.
  Articolul 6(1) Convocarea membrilor birourilor electorale la şedinţe se face telefonic, prin mesaj text, prin alte mijloace electronice sau prin e-mail, de regulă cu cel puţin 6 ore înainte, cu excepţia situaţiilor urgente când se face de îndată de către preşedinte.
  (2) În convocarea membrilor birourilor electorale se precizează ora, motivul, locul de desfăşurare a şedinţei şi se comunică materialele ce sunt propuse a fi luate în discuţie.
  Articolul 7(1) Proiectul ordinii de zi a şedinţei se propune de către preşedinte şi se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.(2) Membrii biroului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi ori pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului electoral. Dacă acestea sunt aprobate, preşedintele este obligat să le supună dezbaterii.
  Articolul 8(1) Problemele înscrise pe ordinea de zi se supun dezbaterii biroului electoral în ordinea înscrierii.(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face doar cu aprobarea membrilor biroului electoral, la propunerea preşedintelui, a locţiitorului sau a unuia dintre membri.Articolul 9(1) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai după acordarea acestuia de către preşedinte.(2) În luările de cuvânt, membrii biroului electoral au obligaţia de a se limita strict la problema pusă în discuţie.(3)
  Preşedintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situaţia în care vorbitorul se abate de la subiectul în discuţie. Dacă cel în cauză nu se supune, preşedintele poate suspenda şedinţa.
  (4) Membrii birourilor electorale trebuie să păstreze solemnitatea şedinţelor.(5) La finalizarea dezbaterilor privind o problemă înscrisă pe ordinea de zi, preşedintele biroului electoral sintetizează soluţiile propuse şi le supune votului membrilor biroului electoral.(6) Preşedintele biroului electoral asigură, cu sprijinul personalului tehnic auxiliar, numărarea voturilor exprimate şi consemnarea acestora în procesul-verbal de şedinţă.(7) În cadrul dezbaterilor biroului electoral, membrii acestuia pot solicita punctul de vedere al personalului tehnic auxiliar.
  Articolul 10(1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, birourile electorale adoptă hotărâri, decizii şi iau măsuri, potrivit competenţei lor, doar cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în condiţiile art. 4 din prezentul regulament.(2) Votul se exprimă deschis şi poate fi doar „pentru“ sau „împotrivă“ şi va fi consemnat ca atare în procesul-verbal de şedinţă.(3) Deciziile şi hotărârile se semnează de membrii care au participat la adoptarea lor.(4) Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea hotărârii, deciziei sau măsurii, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile art. 4 alin. (1).(5) Hotărârile, deciziile şi măsurile adoptate se aduc la cunoştinţa publică, sub semnătura preşedintelui biroului electoral, prin postare pe internet, prin orice alt mijloc de publicitate sau prin afişare la sediul propriu, conform prezentului regulament, fiind comunicate şi părţilor interesate prin e-mail, fax sau poştă.Articolul 11(1)
  Birourile electorale sunt obligate să ţină evidenţa întâmpinărilor, contestaţiilor, a altor cereri privind alegerile, a hotărârilor, a deciziilor şi a măsurilor adoptate.
  (2) După fiecare şedinţă, birourile electorale întocmesc un proces-verbal de şedinţă care se semnează de preşedinte şi de persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere, de către membrii biroului electoral şi nu poate fi făcut public.(3) În procesul-verbal prevăzut la alin. (2) vor fi consemnate următoarele: membrii biroului electoral prezenţi la şedinţă; problemele înscrise pe ordinea de zi; ordinea de zi aprobată de biroul electoral; eventualele dezbateri asupra punctelor de pe ordinea de zi, pe scurt; soluţiile propuse pentru fiecare punct al ordinii de zi, sintetic; voturile exprimate; hotărârea, decizia sau măsura adoptată pentru fiecare punct al ordinii de zi.
  Articolul 12(1) Programul zilnic de lucru cu publicul se afişează la sediile birourilor electorale şi este respectat cu stricteţe. Acesta nu poate avea mai puţin de 6 ore şi trebuie fixat între ora 10,00 şi 17,00.(2) În zilele în care se împlinesc termene privind activităţi care ţin de competenţa lor, birourile electorale îşi încheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.(3)
  În ziua votării, birourile electorale asigură permanenţa.
  Articolul 13(1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, birourile electorale adoptă decizii care sunt obligatorii în raza lor de competenţă pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, precum şi pentru persoanele la care acestea se referă.(2) Biroul Electoral Central adoptă hotărâri pentru interpretarea unitară a legii, care sunt general obligatorii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 14(1) Aplicarea hotărârilor Biroului Electoral Central este obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Deciziile adoptate de Biroul Electoral Central pentru aplicarea unitară a legii sunt obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţa publică prin afişare pe site-ul Biroului Electoral Central.(3) Deciziile birourilor electorale judeţene, birourilor electorale de sector, biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourilor electorale ale secţiilor de votare prin care se soluţionează întâmpinări, contestaţii sau alte cereri devin executorii de la datele la care expiră termenele de contestare a acestora, respectiv, dacă este cazul, de la data aducerii la cunoştinţa publică a soluţiilor adoptate cu privire la contestaţii.
  Articolul 15Deciziile birourilor electorale prin care se soluţionează întâmpinări, contestaţii sau alte cereri trebuie să conţină în mod obligatoriu:a) denumirea, numărul şi adresa sediului biroului electoral, precum şi, dacă este cazul, adresa de e-mail, numărul de telefon şi/sau fax;b) data şedinţei;c) datele de identificare ale contestatarului;
  d) obiectul întâmpinării/contestaţiei;e) probele care au fost administrate;f) susţinerile altor părţi interesate, dacă este cazul;g) soluţia dată şi măsurile luate de biroul electoral, cu arătarea motivelor de fapt şi de drept;h) calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia, unde este cazul;i) semnăturile membrilor biroului electoral, conform art. 10.
  Articolul 16(1) Biroul Electoral Central are un purtător de cuvânt din rândul membrilor săi ori din cadrul personalului tehnic auxiliar, desemnat prin votul majorităţii membrilor prezenţi. În cazul în care purtătorul de cuvânt face parte din cadrul personalului tehnic auxiliar, acesta participă la şedinţele Biroului Electoral Central.(2) Purtătorul de cuvânt este singura persoană abilitată să transmită punctul de vedere oficial al Biroului Electoral Central către mass-media.(3) În cazul în care se consideră necesară emiterea unui comunicat de presă, conţinutul acestuia se aprobă de Biroul Electoral Central.Articolul 17Preşedinţii birourilor electorale stabilesc care dintre problemele cu care acestea au fost sesizate sunt de natură a fi supuse dezbaterii biroului electoral şi soluţionate prin decizie, respectiv prin hotărâre/decizie, în cazul Biroului Electoral Central.
  Articolul 18Preşedintele Biroului Electoral Central poate desemna unul sau mai mulţi membri pentru întocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor în discuţie.Articolul 19(1) Birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri.(2) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate nu pot funcţiona cu mai puţin de 3 membri, respectiv preşedintele şi 2 membri.(3) Locţiitorii şi membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare efectuează, sub coordonarea preşedinţilor acestora, operaţiunile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin birourilor electorale ale secţiilor de votare, conform legii.
  Articolul 20Birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează activitatea la data stabilită prin decizie a Biroului Electoral Central, după predarea către birourile electorale ierarhic superioare a proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării, pe care le-au întocmit, cu condiţia confirmării lipsei oricăror erori sau neconcordanţe în acestea.Articolul 21Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea în termen de 48 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor legale.Articolul 22(1) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, personalul tehnic auxiliar se subordonează birourilor electorale a căror activitate o sprijină.(2) Personalul tehnic auxiliar are obligaţia de a respecta normele de conduită profesională prevăzute de lege.Articolul 23Personalul tehnic auxiliar are următoarele atribuţii:a) realizează lucrările de secretariat ale biroului electoral;b) asigură redactarea proceselor-verbale de şedinţă, a deciziilor, a hotărârilor şi a oricăror altor acte emise de birourile electorale;c) elaborează proiecte de decizii şi hotărâri la solicitarea biroului electoral;d) asigură relaţia cu publicul a biroului electoral, conform legislaţiei aplicabile;
  e) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de birourile electorale, necesare îndeplinirii atribuţiilor acestora.
  ----