Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 647 din 5 martie 2019privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat
EMITENT
 • MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 8 martie 2019Data intrării în vigoare 08-03-2019

  Având în vedere:– art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;– Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;– 
  Corespondenţa nr. 2.461 din 5.03.2019 de la Consiliul Concurenţei privind avizarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat,
  în conformitate cu prevederile:– art. 2 coroborat cu art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului, cu modificările ulterioare,ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat şi administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) privind participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate, organizarea de misiuni economice în străinătate şi realizarea de studii de piaţă şi pe produse.Articolul 2Prezentele scheme nu au în vedere ajutoarele destinate înfiinţării şi exploatării unei reţele de distribuţie în alte state membre sau în ţări terţe, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013.Articolul 3Schemele de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexele nr. 1-3.Articolul 4Cererea de înscriere - declaraţie pe propria răspundere privind participarea la acţiunile din Programul de promovare a exportului, cu finanţare de la bugetul statului, administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) este prevăzută în anexa nr. 4 . Cererea de înscriere - declaraţie pe propria răspundere a operatorului economic nu exonerează furnizorul de ajutor de minimis de obligaţia de a verifica îndeplinirea de către operatorul economic a condiţiilor de eligibilitate din prezentele scheme.Articolul 5Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis este prevăzută în anexa nr. 5. Această declaraţie pe propria răspundere privind ajutorul cumulat de minimis face obiectul verificării de către MMACA şi este asumată de beneficiar. La data intrării în funcţiune a RegAS (Registrul ajutoarelor de stat), MMACA va trebui să verifice declaraţiile tuturor aplicanţilor.
  Articolul 6MMACA, ca furnizor de ajutor de minimis, va transmite o înştiinţare către fiecare beneficiar al prezentelor scheme, prin care aceştia sunt informaţi asupra ajutorului de minimis de care pot beneficia.Articolul 7MMACA, ca furnizor de ajutor de minimis, va încheia un act administrativ bilateral cu fiecare beneficiar al prezentelor scheme, prin care se va statua dreptul legal de a se acorda ajutor de minimis în termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul ordin.Articolul 8MMACA, prin Direcţia instrumente şi programe promovare export, Direcţia servicii interne, Direcţia economică şi Direcţia juridică şi relaţia cu Parlamentul, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 9Prezentul ordin se aplică de la data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2020. Plăţile în cadrul schemelor se pot efectua până la data de 31.12.2021.Articolul 10Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 500/2019 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 şi 136 bis din 20 februarie 2019, se abrogă.Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în termen de 15 zile de la data publicării se va transmite spre informare Consiliului Concurenţei şi se va publica pe pagina de internet a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.Articolul 12Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
  Ştefan-Radu Oprea
  Bucureşti, 5 martie 2019.Nr. 647.ANEXA nr. 1 Deschideți SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMISprivind participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătateANEXA nr. 2 Deschideți SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS privind organizarea de misiuni economice în străinătate
  ANEXA nr. 3 Deschideți SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS privind realizarea de studii de piaţă şi pe produseANEXA nr. 4 Deschideți CERERE DE ÎNSCRIERE - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREprivind participarea la acţiunile din Programul de promovare a exportului, cu finanţare de la bugetul statului,administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA)ANEXA nr. 5 Deschideți DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREa beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis