Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 28 februarie 2019pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 8 martie 2019Data intrării în vigoare 08-03-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 36 din 28 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 186 din 8 martie 2019.
  Capitolul I Scop
  Articolul 1Metodologia stabileşte etapele şi procedura de analiză şi soluţionare a cererilor de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau extinderea reţelei electrice de distribuţie, formulate de autorităţile administraţiei publice locale sau centrale, denumite în continuare autorităţi publice, în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism, inclusiv modalitatea de evaluare a condiţiilor de finanţare a lucrărilor respective.
  Capitolul II Domeniu de aplicareArticolul 2Metodologia se aplică de către:a) autorităţile publice, pentru:(i) întocmirea cererii şi a documentaţiei aferente acesteia, privind dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelei de distribuţie în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism;(ii) cofinanţarea lucrărilor de investiţii necesare dezvoltării reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie, în conformitate cu rezultatele studiului de fezabilitate prevăzut la lit. b) pct. (ii);
  b) operatorii de distribuţie concesionari, pentru:(i) analiza şi soluţionarea cererilor privind electrificarea sau extinderea reţelei electrice de distribuţie, formulate de autorităţile publice, în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism aprobate;(ii) evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor în vederea dezvoltării reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie, în cadrul unui studiu de fezabilitate întocmit în baza cererii şi a documentaţiei aferente depuse de autorităţile publice;(iii) finanţarea sau cofinanţarea lucrărilor de investiţii prevăzute la lit. a) pct. (ii);(iv) realizarea, operarea şi întreţinerea reţelelor electrice respective;c) utilizatorii persoane fizice şi juridice care au solicitat autorităţii publice dezvoltarea reţelei electrice în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism, în vederea racordării la reţeaua electrică de interes public, pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii necesare dezvoltării reţelei electrice de distribuţie, în conformitate cu rezultatele studiului de fezabilitate prevăzut la lit. b) pct. (ii).
  Capitolul III Definiţii şi abrevieriArticolul 3(1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie sunt definiţi în următoarele acte normative:a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege;b) Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. 907/2016;c) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament de racordare.
  (2) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta metodologie, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se definesc astfel:a) electrificarea (unei localităţi) - dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie de interes public deţinute de operatorul de distribuţie concesionar prin realizarea de noi capacităţi de distribuţie şi efectuarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice strict necesare, în vederea racordării la reţea a unei localităţi neelectrificate, în scopul alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a obiectivelor de importanţă strategică, care contribuie la securitatea şi siguranţa naţională, precum şi a obiectivelor sociale de interes public din localitatea respectivă;b) extinderea reţelei electrice de distribuţie - dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie de interes public deţinute de operatorul de distribuţie concesionar prin realizarea, într-o zonă dintr-o localitate electrificată, a unor noi capacităţi de distribuţie şi efectuarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice strict necesare, în vederea racordării mai multor locuri de consum, a obiectivelor de importanţă strategică, care contribuie la securitatea şi siguranţa naţională, precum şi a obiectivelor sociale de interes public la reţeaua electrică de interes public din zona respectivă;c) obiective sociale de interes public - obiective stabilite de autorităţile publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;d) obiective de importanţă strategică, care contribuie la securitatea şi siguranţa naţională - sunt obiectivele stabilite astfel de către organele abilitate ale statului.(3) În prezenta metodologie se folosesc următoarele abrevieri:a) DRI - durata de recuperare a investiţiei;
  b) VAN - valoarea actualizată netă;c) Itotal - valoarea totală estimată a investiţiei;d) Ief - valoarea calculată pentru eficienţa economică a investiţiei;e) RRR - rata reglementată a rentabilităţii.
  Capitolul IV Dispoziţii generale
  Articolul 4(1) Operatorul de distribuţie concesionar asigură dezvoltarea şi finanţarea reţelei de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie în zona acoperită de contractul de concesiune, respectiv de licenţa pe care acesta o deţine, ca urmare a solicitării autorităţilor publice efectuate în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism aprobate, în condiţiile prezentei metodologii.(2) În cazul în care realizarea investiţiilor prevăzute la alin. (1) nu este justificată economic pentru operatorul de distribuţie concesionar, acestea se realizează prin cofinanţarea de către autorităţile publice şi/sau utilizatorii persoane fizice şi juridice care au solicitat racordarea la reţea în acea zonă.(3) Evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se determină de operatorul de distribuţie concesionar în baza unui studiu de fezabilitate, conform prezentei metodologii.(4) Reţeaua electrică de distribuţie prevăzută la alin. (1) nu cuprinde instalaţiile de racordare individuale pentru niciun loc de consum. După punerea în funcţiune a reţelei electrice de distribuţie, racordarea instalaţiilor utilizatorilor la respectiva reţea se face în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
  Capitolul V
  Etapele procesului de evaluare a condiţiilor de finanţare a lucrărilor de electrificare a localităţilor sau de extindere a reţelei electrice de distribuţie, prevăzute în cadrul planurilor de dezvoltare regională şi de urbanismSecţiunea 1 Dispoziţii generaleArticolul 5Pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a lucrărilor de electrificare a localităţilor sau de extindere a reţelei electrice de distribuţie se parcurg următoarele etape:a) depunerea de către autoritatea publică a cererii şi a documentaţiei aferente acesteia;b) întocmirea studiului de fezabilitate de către operatorul de distribuţie concesionar şi evaluarea lucrărilor de investiţii din punctul de vedere al eficienţei economice;c) transmiterea răspunsului către autoritatea publică privind rezultatele studiului de fezabilitate cuprinzând, dacă este cazul, oferta de coparticipare la finanţare, cu cota rezultată din calculul de eficienţă ce revine autorităţii publice şi/sau utilizatorilor pentru finanţarea investiţiei solicitate.Secţiunea a 2-a Depunerea de către autoritatea publică a cererii şi a documentaţiei aferenteArticolul 6(1) În baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism aprobate, autoritatea publică solicită operatorului de distribuţie concesionar, printr-o cerere scrisă, dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţii ori pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie în zona acoperită de contractul de concesiune.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) constituie o ofertă fermă, angajantă, şi se face pentru fiecare localitate sau zonă dintr-o localitate pentru care se solicită, după caz, electrificarea sau extinderea reţelei electrice de distribuţie.Articolul 7(1) Cererea autorităţii publice se transmite operatorului de distribuţie concesionar însoţită de următoarele documente, în copie:a) planul urbanistic general (PUG) în vigoare la data solicitării, pentru localitatea unde se propune electrificarea/ extinderea reţelei electrice de distribuţie, cu prezentarea echipării edilitare existente şi a propunerilor de dezvoltare a acesteia, inclusiv a reţelelor electrice pentru asigurarea necesarului de consum: piese scrise şi piese desenate;
  b) planul urbanistic zonal (PUZ) în vigoare la data solicitării pentru zona de dezvoltare a unităţii administrativ-teritoriale unde se propune extinderea reţelei electrice de distribuţie, cu prezentarea echipării edilitare existente şi a propunerilor de dezvoltare a acesteia, inclusiv a reţelelor electrice, pentru asigurarea necesarului de consum: piese scrise şi piese desenate;c) actele doveditoare asupra proprietăţii terenului pe care urmează să fie amplasate reţelele electrice de distribuţie;d) procesele-verbale de trasare (bornare) a drumurilor publice şi a celorlalte terenuri pe care vor fi amplasate reţelele electrice de distribuţie şi/sau planul de situaţie scara 1:2000 cu drumurile publice şi celelalte terenuri pe care vor fi amplasate reţelele electrice de distribuţie, vizat de serviciul de cadastru al autorităţii publice. Pe planul de situaţie vor fi indicate amplasamentele locurilor de consum ale utilizatorilor persoane fizice şi juridice care au solicitat dezvoltarea reţelei în acea zonă;e) autorizaţii de construire sau certificate de urbanism pentru construcţiile aferente viitoarelor locuri de consum în zona unde se solicită dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie, dacă acestea au fost emise;f) memoriu conţinând gradul de dezvoltare existent şi perspectiva de dezvoltare a localităţii sau a zonei, inclusiv următoarele informaţii:(i) numărul de locuri de consum existente, în curs de construire sau cu autorizaţii de construire în termen de valabilitate, precizând locaţiile pentru care sunt deja emise autorizaţii de construire, inclusiv prin marcarea lor pe piesele desenate transmise conform prevederilor lit. a);(ii) numărul final de locuri de consum din zonă;(iii)
  numărul de utilizatori, alţii decât clienţi finali casnici, cu precizarea destinaţiei consumului, dacă este cazul;
  (iv) eşalonarea în timp a numărului de utilizatori corespunzător etapelor de finalizare a locuinţelor sau construcţiilor cu altă destinaţie;(v) date documentate privind puterea totală necesară pe etape de dezvoltare a zonei şi puterea finală, atât pentru consumul casnic, cât şi pentru consumul noncasnic, dacă autoritatea publică deţine aceste date;
  g) acordul de principiu al utilizatorilor persoane fizice şi juridice, care au solicitat dezvoltarea reţelei în acea zonă, de a participa la cofinanţarea lucrărilor;h) acordul de principiu al proprietarilor de teren privind dreptul de uz şi servitute asupra terenului afectat de realizarea lucrărilor;i) studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii pentru care autoritatea publică solicită extinderea reţelei, dacă acesta există.
  (2) PUG şi PUZ pot fi înlocuite cu un document similar, aprobat printr-o hotărâre a consiliului local, urmând ca cele două planuri să fie transmise ulterior, cel mai târziu la semnarea contractului de finanţare.
  Secţiunea a 3-a Întocmirea studiului de fezabilitate de către operatorul de distribuţie concesionar şi evaluarea lucrărilor de investiţii din punctul de vedere al eficienţei economiceArticolul 8(1) Operatorul de distribuţie concesionar întocmeşte studiul de fezabilitate în vederea determinării eficienţei economice a investiţiei necesare pentru electrificarea localităţii sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie solicitate de autoritatea publică, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016.(2) Operatorul de distribuţie concesionar întocmeşte studiul de fezabilitate în termen de maximum 60 de zile de la depunerea de către autoritatea publică a cererii însoţite de documentaţia prevăzută la art. 7.
  Articolul 9(1) Operatorul de distribuţie concesionar stabileşte soluţia tehnică pentru dezvoltarea de reţea în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare, în baza datelor precizate în documentaţia anexată cererii de către autoritatea publică. În situaţia în care autoritatea publică nu poate furniza date privind puterea necesară pentru viitoarele locuri de consum, operatorul de distribuţie concesionar utilizează, pentru calculul puterii instalate şi al puterii absorbite a unui loc de consum, valorile prevăzute în normele tehnice în vigoare.(2) Operatorul de distribuţie concesionar analizează în cadrul studiului de fezabilitate şi o variantă alternativă de alimentare cu energie electrică bazată pe surse regenerabile, cu posibilitatea stocării energiei electrice, determinând indicatorii de performanţă a alimentării cu energie electrică în această variantă (continuitate, siguranţă în alimentare etc.), numai în situaţia în care extinderea de reţea/electrificarea are în vedere localităţi sau zone neelectrificate sau izolate, aflate la mai mult de 3 km de reţeaua de medie tensiune existentă. (3) Operatorul de distribuţie concesionar nu are obligaţia executării lucrării prevăzute prin soluţia alternativă, urmând ca aceasta să fie finanţată de către autoritatea publică şi realizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(4) După realizarea alimentării cu energie electrică în soluţia alternativă prevăzută la alin. (3), la solicitarea autorităţii publice, operatorul de distribuţie concesionar poate prelua în folosinţă reţeaua electrică de distribuţie, prin contract de comodat.(5) Dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie de interes public se poate realiza în etape, corelat cu etapele de finalizare a construcţiilor aferente viitoarelor locuri de consum. În cazul în care autoritatea publică optează pentru dezvoltarea în etape, devizul general, cotele de eficienţă şi cotele de cofinanţare se stabilesc pentru fiecare etapă, iar contractul de cofinanţare se încheie în mod corespunzător, pe etape.(6)
  În cadrul studiului de fezabilitate, costurile pentru realizarea lucrărilor necesare pentru electrificarea localităţii sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie se stabilesc de către operatorul de distribuţie concesionar, conform devizului general, întocmit pe bază de măsurători estimative preliminare.
  (7) Prin studiul de fezabilitate se stabilesc valoarea totală estimată a investiţiei Itotal şi eşalonarea costurilor în corelare cu graficul de realizare a investiţiei.
  Articolul 10(1) În vederea realizării lucrărilor necesare pentru electrificarea localităţii/extinderea reţelei electrice de distribuţie solicitate, operatorul de distribuţie concesionar evaluează lucrările de investiţii din punctul de vedere al eficienţei economice, prin analiza următorilor indicatori de performanţă financiară stabiliţi prin studiul de fezabilitate, cu respectarea metodei de calcul prevăzute în anexa nr. 1:a) valoarea actualizată netă (VAN);b) durata de recuperare a investiţiei (DRI).(2)
  Pentru calculul indicatorilor de performanţă financiară prevăzuţi la alin. (1) se utilizează:a) rata de actualizare egală cu valoarea ratei reglementate a rentabilităţii (RRR), utilizată la stabilirea tarifului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, la nivelul valorii aprobate pentru perioada de reglementare curentă;b) durata de analiză egală cu durata de viaţă economică a investiţiei, determinată prin ponderarea duratelor de viaţă reglementate ale mijloacelor fixe rezultate din lucrarea de investiţii, dar nu mai mică de 25 de ani.
  (3) Se consideră eficiente economic lucrările pentru care valorile indicatorilor rezultaţi din studiul de fezabilitate îndeplinesc simultan condiţiile: a) VAN > 0;b) DRI ≤ durata prevăzută la alin. (2) lit. b).(4) În situaţia în care lucrările necesare pentru electrificarea localităţii/extinderea reţelei electrice de distribuţie sunt eficiente din punct de vedere economic conform alin. (3), operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia, conform prevederilor legale, să asigure finanţarea investiţiei totale Itotal.
  Articolul 11(1) În cazul în care ca urmare a analizei indicatorilor de eficienţă economică VAN şi DRI se constată că nu este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3), valoarea investiţiei Ief se calculează ca fiind valoarea maximă a investiţiei pentru care sunt îndeplinite ambele condiţii prevăzute la art. 10 alin. (3). (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să asigure finanţarea valorii investiţiei după cum urmează:a) Itotal în cazul în care Ief este mai mare de 80% din valoarea Itotal a investiţiei; b) Ief în cazul în care Ief se încadrează între 50% şi 80% din valoarea Itotal a investiţiei; c) Itotal/2 în cazul în care Ief este mai mică de 50% din valoarea Itotal a investiţiei, în condiţiile coparticipării autorităţii publice în comun cu utilizatorii care au solicitat racordarea la reţea, la finanţarea lucrărilor cu valoarea diferenţei până la Itotal.Articolul 12(1) Utilizatorii care au solicitat racordarea la reţea în zona pentru care autoritatea publică a solicitat dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie şi au prezentat acordul de principiu conform art. 7 alin. (1) lit. g) sunt obligaţi să asigure cofinanţarea lucrărilor într-o cotă totală de cel puţin 20% din valoarea care revine în comun autorităţii publice şi utilizatorilor conform prevederilor art. 11 alin. (2).(2) Contribuţia fiecărui utilizator la finanţare se stabileşte de operatorul de distribuţie în funcţie de categoria de consumator, proporţional cu puterea maximă simultan absorbită de către acesta.Articolul 13(1) Finanţarea investiţiei se realizează prin încheierea unui contract de cofinanţare între operatorul de distribuţie concesionar şi autoritatea publică în nume propriu şi, după caz, ca reprezentant al utilizatorilor, în cadrul căruia se prevăd următoarele:a) sumele şi calendarul de plată a contribuţiilor la cofinanţare;
  b) calendarul de realizare a investiţiei;c) componenţa comisiei comune operator - autoritate publică, care stabileşte contribuţiile la cofinanţare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi sumele de regularizare a acestora, modalitatea şi termenul-limită de plată a sumelor de regularizare care nu poate depăşi 90 de zile de la punerea în funcţiune a reţelei;d) obligaţiile părţilor privind plata majorărilor de întârziere pentru fiecare zi care depăşeşte termenul prevăzut la lit. c), care nu pot depăşi nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
  (2) În contractul de cofinanţare încheiat în conformitate cu alin. (1) se vor prevedea, fără a fi exhaustive, următoarele drepturi ale operatorului de distribuţie concesionar:a) să folosească reţeaua realizată prin efectul legii;b) fără a se aduce atingere dreptului prevăzut la lit. a), condiţiile de exercitare a acestuia sunt cele prevăzute în procesul-verbal de predare în exploatare şi/sau în contract;c) să dezvolte reţeaua de distribuţie;
  d) să utilizeze întreaga capacitate a reţelei;e) să asigure racordarea la reţea a unor noi solicitanţi, cu respectarea prevederilor legale;f) în situaţia în care finanţarea lucrărilor se face de către autoritatea publică şi/sau utilizatori, să solicite documente tehnico-economice care să facă dovada calităţii materialelor şi lucrărilor efectuate, precum şi a valorii investiţiei;g) să înlocuiască elemente de reţea, în urma unor necesităţi apărute în scopul modernizării, măririi capacităţii reţelei sau ca urmare a creşterii gradului de uzură ori deteriorării acesteia.
  (3) Corelativ cu drepturile prevăzute la alin. (2), operatorul de distribuţie concesionar are următoarele obligaţii:a) să finanţeze, la expirarea duratei de viaţă sau în situaţiile prevăzute în reglementările în vigoare, investiţiile necesare înlocuirii elementelor reţelei pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului de distribuţie;b)
  să opereze şi să întreţină reţeaua pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia conform normelor în vigoare.
  (4) În vederea asigurării continuităţii şi a siguranţei în alimentarea cu energie electrică a clienţilor, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuţie se realizează prin intermediul mijloacelor fixe proprietate a terţilor, se interzice schimbarea destinaţiei pentru care aceste mijloace fixe au fost construite.
  Articolul 14(1) Cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcţiune a reţelei, operatorul de distribuţie concesionar recalculează cota de eficienţă a investiţiei care rezultă în urma racordării ulterioare a altor utilizatori şi returnează coparticipanţilor la finanţare diferenţa dintre cota de cofinanţare care le-a revenit iniţial şi cota de cofinanţare rezultată în urma recalculării eficienţei, stabilite conform prevederilor art. 11. (2) În situaţia în care, în urma recalculării prevăzute la alin. (1), valoarea eficientă a lucrării depăşeşte 80% din valoarea totală a investiţiei prevăzută în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, operatorul de distribuţie concesionar este obligat să returneze participanţilor la cofinanţare contribuţia acestora.(3) Termenul de plată a sumelor de regularizare prevăzute la alin. (1) sau (2) nu poate depăşi data împlinirii a 5 ani de la punerea în funcţiune a reţelei, iar nerespectarea acestuia conduce la obligaţia operatorului de a plăti majorări pentru fiecare zi de întârziere, care nu pot depăşi nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
  Articolul 15În situaţia prevăzută la art. 11 alin. (2), din totalul lucrărilor necesare pentru electrificarea localităţii/extinderea reţelei electrice de distribuţie, dacă este posibil, operatorul de distribuţie concesionar identifică:a) elementele de reţea situate în vecinătatea reţelei electrice de distribuţie existente, care corespund valorii ce urmează să fie finanţată de operatorul de distribuţie concesionar;b) elementele de reţea care corespund valorii ce urmează să fie finanţate în comun de autoritatea publică şi utilizatori, acestea fiind întotdeauna în aval de reţeaua finanţată de operatorul de distribuţie concesionar.
  Secţiunea a 4-a Răspunsul către autoritatea publică privind rezultatele studiului de fezabilitate
  Articolul 16(1) Operatorul de distribuţie concesionar transmite autorităţii publice care a solicitat electrificarea localităţii sau extinderea reţelei electrice de distribuţie, în termen de maximum 90 de zile de la depunerea cererii însoţite de documentaţia prevăzută la art. 7, o notificare conţinând:a) rezultatele studiului de fezabilitate, respectiv descrierea soluţiei tehnice, valoarea obţinută pentru Itotal şi, dacă este cazul, valoarea Ief, precum şi stabilirea cotelor de cofinanţare stabilite conform art. 11 alin. (2);b) valoarea lucrărilor corespunzătoare Itotal/2, Ief şi, respectiv, Itotal - Ief, după caz, precum şi cele aferente valorii care revine autorităţii publice şi fiecărui utilizator, stabilite conform prevederilor art. 11 şi 12;c) calendarul orientativ pentru realizarea lucrării; d) solicitarea de a participa, în conformitate cu prevederile Legii, la finanţarea lucrărilor respective în situaţia prevăzută la art. 11, precum şi informaţii referitoare la etapele ulterioare;e) menţiunea suportării de către autoritatea publică a cheltuielilor efectuate pentru realizarea studiului de fezabilitate, în cazul refuzului de a coparticipa la finanţarea lucrării.
  (2) Notificarea menţionată la alin. (1) va fi însoţită de propunerea de contract de finanţare.
  Capitolul VI Finanţarea lucrărilor de investiţii necesare pentru electrificarea sau extinderea reţelei electrice de distribuţie, realizarea, operarea şi întreţinerea reţelelor electrice realizateArticolul 17(1) După primirea notificării prevăzute la art. 16, autoritatea publică analizează oferta de coparticipare la finanţare şi, în situaţia acceptării acesteia, inclusiv prin aportul utilizatorilor prevăzut la art. 12, transmite operatorului de distribuţie concesionar o scrisoare de confirmare în acest sens, în termen de maximum 60 de zile de la data primirii notificării.(2) Scrisoarea de confirmare prevăzută la alin. (1) constituie un angajament ferm din partea autorităţii publice, inclusiv în numele utilizatorilor de a asigura cofinanţarea lucrării prin încheierea contractului de cofinanţare.
  (3) Pentru localităţile neelectrificate izolate, autoritatea publică poate lua în calcul realizarea unor sisteme electroenergetice izolate, prin adoptarea variantei alternative de alimentare cu energie electrică stabilită prin studiul de fezabilitate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2).(4) Neprimirea de către operatorul de distribuţie concesionar a confirmării autorităţii publice în termenul prevăzut la alin. (1) echivalează cu neacceptarea ofertei de participare la finanţare de către autoritatea publică.(5) Neacceptarea ofertei de participare la finanţare de către autoritatea publică, inclusiv prin aportul utilizatorilor prevăzut la art. 12, are drept consecinţă clasarea de către operatorul de distribuţie concesionar a cererii iniţiale şi recuperarea de la autoritatea publică a cheltuielilor efectuate pentru realizarea studiului de fezabilitate.(6) Operatorul de distribuţie concesionar transmite autorităţii publice studiul de fezabilitate în termen de 10 zile lucrătoare de la achitarea de către autoritatea publică a costului integral al acestuia.
  Articolul 18(1) Operatorul de distribuţie concesionar introduce în programul de investiţii anual, în corelare cu perioada estimată de finalizare a lucrării:a) valoarea investiţiei totale Itotal, în situaţia în care aceasta îndeplineşte condiţiile de eficienţă prevăzute la art. 10 alin. (3);b) valoarea investiţiei Itotal, defalcată pe surse de finanţare, în corelare cu prevederile art. 11 alin. (2), dacă a fost primită scrisoarea de confirmare pentru coparticiparea la finanţare din partea autorităţii publice.(2) Operatorul de distribuţie concesionar introduce investiţiile în programul de investiţii anual în ordinea cronologică în care au fost depuse cererile însoţite de documentaţia completă prevăzută la art. 7, acordând prioritate zonelor sau localităţilor neelectrificate în care există locuri de consum construite sau în curs de construire ori cu autorizaţii de construire în termen de valabilitate, precum şi obiectivelor sociale de interes public şi obiectivelor de importanţă strategică.(3) Lucrările de electrificare/extindere de reţea realizate de operatorul de distribuţie concesionar, corespunzătoare valorii Itotal, Itotal/2 sau valorii Ief, după caz, sunt considerate investiţii din surse proprii şi se recunosc în tarife în baza documentelor justificative. (4) Operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să comunice în scris autorităţii publice informaţii cu privire la includerea lucrărilor solicitate în programul de investiţii anual, precizând calendarul de realizare a lucrărilor.Articolul 19În situaţia în care operatorul de distribuţie concesionar finanţează valoarea investiţiei totale Itotal, lucrările de electrificare/extindere de reţea se realizează de operatorul de distribuţie concesionar ca lucrări proprii, în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile.Articolul 20(1) În situaţia în care autoritatea publică a transmis scrisoarea de confirmare prevăzută la art. 17 alin. (1), coparticiparea autorităţii publice la finanţarea lucrărilor, inclusiv prin aportul utilizatorilor prevăzut la art. 12, după caz, se realizează prin încheierea între autoritatea publică în nume propriu şi ca reprezentant al utilizatorilor şi operatorul de distribuţie concesionar a contractului de cofinanţare, prevăzut la art. 13.(2) Pentru realizarea lucrărilor de electrificare a localităţii/extindere de reţea în situaţia cofinanţării, autoritatea publică, în nume propriu şi ca reprezentant al utilizatorilor, după caz, şi operatorul de distribuţie concesionar încheie împreună un contract de execuţie de lucrări cu un operator economic atestat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Articolul 21(1) Proiectarea şi executarea lucrărilor de dezvoltare a reţelei de distribuţie se realizează cu respectarea normelor în vigoare, de către operatori economici atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
  (2) Termenul de realizare a lucrărilor de dezvoltare a reţelei de distribuţie este de maximum 180 de zile de la obţinerea autorizaţiei de construire.(3) Termenul prevăzut la alin. (2) se poate prelungi în cazuri justificate de complexitatea lucrărilor, în corelare cu etapele de realizare a acestora.
  Articolul 22(1) În cazul în care, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 16, autoritatea publică şi/sau utilizatorii care au solicitat racordarea la reţea în zona pentru care s-a solicitat dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie decid să finanţeze integral investiţia cu valoarea Itotal, aceasta se realizează de către autoritatea publică în calitate de titular de investiţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), lucrările se execută în baza unei documentaţii tehnico-economice avizate de operatorul de distribuţie concesionar. Operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să avizeze proiectul tehnic şi caietul de sarcini în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acestora.(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), după finalizarea lucrărilor şi semnarea proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi de recepţie a punerii în funcţiune, operatorul de distribuţie concesionar este obligat să returneze autorităţii publice şi/sau utilizatorilor cota sa de cofinanţare stabilită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) şi să preia reţeaua electrică aferentă acestei cote.
  (4) În situaţia prevăzută la alin. (1), contractul de cofinanţare încheiat între operatorul de distribuţie concesionar şi autoritatea publică prevede, suplimentar faţă de clauzele de la art. 13 alin. (2) şi (3), clauze referitoare la:a) termenul de returnare a cotei de eficienţă a investiţiei puse la dispoziţia operatorului de către autoritatea publică şi/sau utilizatori, care nu poate depăşi data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcţiune a reţelei;b) majorările de întârziere pentru fiecare zi care depăşeşte termenul prevăzut la lit. a), care nu pot depăşi nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
  Capitolul VII Obligaţii privind monitorizarea lucrărilor cofinanţateArticolul 23(1) Operatorii de distribuţie concesionari au obligaţia de a transmite ANRE în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui semestru datele de monitorizare a lucrărilor pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie realizate prin cofinanţare, cu respectarea machetei prezentate în anexa nr. 2.
  (2) Lucrările de investiţii realizate prin cofinanţare aflate în curs se raportează la fiecare termen prevăzut la alin. (1), completându-se stadiul acestora.(3) Prima raportare a lucrărilor prevăzute la alin. (1) se realizează la data de 31 iulie 2019.
  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 24Operatorii de distribuţie concesionari îşi vor organiza activitatea privind analiza şi soluţionarea cererilor de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie, formulate de autorităţile publice în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
  Articolul 25(1) După punerea în funcţiune a reţelei electrice de distribuţie şi, dacă este cazul, preluarea capacităţilor energetice conform prevederilor art. 22 alin. (3), racordarea instalaţiilor utilizatorilor la respectiva reţea se face de către operatorul de distribuţie concesionar, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. (2) Operatorul de distribuţie concesionar prestează serviciul public de distribuţie utilizatorilor racordaţi la respectiva reţea.Articolul 26(1) Cota din contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali dintrun ansamblu rezidenţial, care se restituie dezvoltatorului de către operatorul de distribuţie concesionar în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul de racordare, este valoarea Ief a investiţiei, stabilită în conformitate cu modelul de calcul din prezenta metodologie, pe baza minimului dintre valoarea lucrărilor conform ofertei operatorului de distribuţie concesionar şi valoarea lucrărilor realizate rezultate din procesul- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care la împlinirea termenului de 5 ani de la punerea în funcţiune a reţelei finanţate de dezvoltator numărul cererilor de racordare individuale înregistrate la operator din partea viitorilor clienţi nu reprezintă cel puţin 80% din numărul total al locurilor de consum din ansamblu, operatorul de distribuţie recalculează valoarea eficientă a reţelei în baza puterii aprobate în certificatele de racordare emise şi restituie dezvoltatorului cota de eficienţă recalculată; dreptul dezvoltatorului de a primi contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice de interes public încetează după acest termen. (3)
  Termenul de returnare a cotei de eficienţă a reţelei finanţate de dezvoltator este de 30 de zile de la împlinirea a 5 ani de la data punerii în funcţiune a reţelei, pentru cazul prevăzut la alin. (2).
  (4) În situaţia în care operatorul recalculează eficienţa reţelei ca urmare a racordării unui utilizator/dezvoltator din afara ansamblului rezidenţial, diferenţa de eficienţă se returnează primului dezvoltator în termen de 30 de zile de la racordarea utilizatorului/dezvoltatorului din afara ansamblului, în cazul în care a fost îndeplinită condiţia de returnare a cotei de eficienţă a investiţiei prevăzută de Regulamentul de racordare, sau în termen de 30 de zile de la îndeplinirea acestei condiţii, în cazul în care la data racordării nu a fost îndeplinită.(5) Prevederile prezentului articol se aplică şi în cazul contractelor de finanţare încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei metodologii, dacă acestea nu conţin valoarea cotei de eficienţă ce se restituie dezvoltatorului şi aceasta nu a fost restituită.
  Articolul 27(1) Prevederile prezentei metodologii se aplică la soluţionarea cererilor de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie depuse la operatorul de distribuţie concesionar de autoritatea publică, după data intrării în vigoare a acesteia.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cererile de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie pentru care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii nu a fost încheiat contractul de cofinanţare se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.(3)
  Finanţarea lucrărilor de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie pentru care a fost încheiat contractul de cofinanţare se realizează în conformitate cu prevederile contractului încheiat.
  Articolul 28Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta metodologie.*) Anexele nr. 1 şi 2 nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacţionale şi se vor publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.
  -----