Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 6 din 6 martie 2019pentru aprobarea modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidaţi, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunţare la candidatură şi a modelului certificatului doveditor al alegerii ca membru din România în Parlamentul European care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 7 martie 2019Data intrării în vigoare 07-03-2019

  Având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi alin. (5) lit. c),art. 17 alin. (2),art. 19 alin. (4) şi art. 52 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 66 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii, modelul listei de candidaţi, modelul cererii de admitere a candidaturii independente, modelul cererii de renunţare la candidatură şi modelul certificatului doveditor al alegerii ca membru din România în Parlamentul European care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mituleţu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreşedinte,
  Marian Muhuleţ
  Vicepreşedinte,
  Zsombor Vajda
  Bucureşti, 6 martie 2019.Nr. 6.Anexa nr. 1Modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019DECLARAŢIEde acceptare a candidaturiiSubsemnatul/a …...............…*), fiul/fiica lui …...(prenumele tatălui)...… şi al …...(prenumele mamei).…, născut/ă la data de ....…… în …..........…**), cetăţean .................….., domiciliat/ă în ….................................***), membru al …................................****), de profesie ..................……*****), având ocupaţia de ….............…******), declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 din partea ...................................……*******).Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că întrunesc toate condiţiile prevăzute de lege pentru a candida.Data Semnătura candidatului................…. ..............…. *) Se înscriu numele şi prenumele. **) Se înscriu localitatea şi statul. ***) Cetăţenii români trec adresa înscrisă în actul de identitate, iar cei cu domiciliul în străinătate menţionează şi statul în care şi-au stabilit domiciliul; cetăţenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene trec adresa din România. ****) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale al cărui/cărei membru este cel care face declaraţia sau, în cazul candidaţilor independenţi, menţiunea „Nu este cazul“. *****) Conform studiilor absolvite. ******) Se înscrie activitatea desfăşurată la momentul efectuării declaraţiei.*******) Se înscrie denumirea integrală a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după caz, sau menţiunea „candidat independent“.
  Anexa nr. 2Modelul listei de candidaţi care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019LISTA DE CANDIDAŢIai ….............................................*) la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
  Nr. crt.Numele şi prenumelePrenumele părinţilor**)Locul naşterii***)Data naşterii CetăţeniaAdresa****)
  Apartenenţa politică*****)Ocupaţia******)Profesia*******)
  1.
  2.
  3.
  ...
  ...
  ...
  Data ….......................…Semnătura conducerii….....................…********) *) Denumirea integrală şi prescurtată a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după caz, care propune lista de candidaţi. **) Se înscriu prenumele tatălui şi prenumele mamei. ***) Se înscriu localitatea şi statul. ****) Pentru cetăţenii români se trece adresa înscrisă în actul de identitate, iar pentru cei cu domiciliul în străinătate se menţionează şi statul în care şi-au stabilit domiciliul; pentru cetăţenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene se trece adresa din România. *****) Se completează numai în cazul alianţelor politice sau electorale; se trece denumirea abreviată a partidului politic ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după caz, al cărui/cărei membru este candidatul. ******) Se înscrie activitatea desfăşurată la momentul întocmirii listei de candidaţi.
  *******) Conform studiilor absolvite.********) Se semnează de către conducerea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după caz, sau de către persoanele împuternicite în mod expres pentru a le semna.
  Anexa nr. 3Modelul cererii de admitere a candidaturii independente care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019CERERE DE ADMITEREa candidaturii independente la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019Subsemnatul/a …................…*), fiul/fiica lui …...(prenumele tatălui)...… şi al …...(prenumele mamei).…, născut/ă la data de ….............................… în …...............**), cetăţean …........................, domiciliat/ă în .............…….., ........................***), de profesie …..............…****), având ocupaţia de …..................….*****), vă solicit prin prezenta să îmi admiteţi candidatura ca independent la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.Data Semnătura candidatului................…. ..............…. *) Se înscriu numele şi prenumele. **) Se înscriu localitatea şi statul. ***) Cetăţenii români trec adresa înscrisă în actul de identitate, iar cei cu domiciliul în străinătate menţionează şi statul în care şi-au stabilit domiciliul; cetăţenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene trec adresa din România.
  ****) Conform studiilor absolvite.*****) Se înscrie activitatea desfăşurată la momentul depunerii cererii.
  Anexa nr. 4Modelul cererii de renunţare la candidatură care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019CEREREde renunţare la candidaturăSubsemnatul/a …...............…*), fiul/fiica lui …...(prenumele tatălui).… şi al …..(prenumele mamei).…, născut/ă la data de …....................… în …................................**), cetăţean …..................., domiciliat/ă în .............…….., ...........................***), membru al .......................……****), de profesie …............................*****), având ocupaţia de …..................…******), declar prin prezenta că renunţ să candidez la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 din partea …......................*******).Data Semnătura candidatului................…. ..............…. *) Se înscriu numele şi prenumele. **) Se înscriu localitatea şi statul. ***) Cetăţenii români trec adresa înscrisă în actul de identitate, iar cei cu domiciliul în străinătate menţionează şi statul în care şi-au stabilit domiciliul; cetăţenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene trec adresa din România.
  ****) Se înscrie denumirea completă a partidului politic ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale al cărui/cărei membru este cel care face cererea, după caz, sau, în cazul candidaţilor independenţi, menţiunea „Nu este cazul“. *****) Conform studiilor absolvite. ******) Se înscrie activitatea desfăşurată la momentul depunerii cererii.*******) Se înscrie denumirea completă a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după caz, sau menţiunea „candidat independent“.
  Anexa nr. 5Modelul certificatului doveditor al alegerii care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
  CERTIFICAT DOVEDITOR al alegerii ca membru din România în Parlamentul European Se certifică prin prezenta că doamna/domnul ...............…..*), născută/născut la data de …................. în …............**) cetăţean ….....................…, domiciliată/domiciliat în …..............................***) având CNP …....................…****), a fost aleasă/ales în Parlamentul European în urma alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.Preşedintele Biroului Electoral Central….............................*****)…..........................******) *) Se înscriu numele şi prenumele. **) Se înscriu localitatea şi statul. ***) Pentru cetăţenii români se trece adresa înscrisă în actul de identitate, iar pentru cei cu domiciliul în străinătate se menţionează şi statul în care şi-au stabilit domiciliul; pentru cetăţenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene se trece adresa din România. ****) Se completează doar pentru cetăţenii români. *****) Se înscriu numele şi prenumele, semnătura preşedintelui Biroului Electoral Central şi se aplică ştampila Biroului Electoral Central.******) Se înscriu numărul de înregistrare şi data.
  -----