Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 126 din 5 martie 2019pentru aprobarea criteriilor şi modalităţilor de stabilire şi ajustare a preţurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi a preţului dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Naţională a Uraniului - S.A. pe teritoriul României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 6 martie 2019Data intrării în vigoare 06-03-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (6) din Legea nr. 193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Preţul pentru serviciile de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi preţul dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Naţională a Uraniului - S.A. (CNU) se stabilesc şi se ajustează de către Ministerul Energiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, după avizarea de către Consiliul Concurenţei a fişei de fundamentare a preţurilor.
  Articolul 2(1) Preţurile serviciilor şi produselor prevăzute la art. 1 se stabilesc pe baza costurilor efective ale Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., validate de auditorul independent prevăzut la art. 3 alin. (3).(2) Ajustarea preţurilor reglementate se realizează la un interval de 6 luni, ca urmare a transmiterii cererii de avizare de către Ministerul Energiei, pe baza propunerii primite de la Compania Naţională a Uraniului - S.A.(3) Preţurile reglementate, avizate conform prevederilor alin. (1) şi (2), au o valabilitate de 6 luni de la data emiterii avizului, la expirarea acestei perioade fiind obligatorie solicitarea unui nou aviz.(4) Preţul dioxidului de uraniu rezultat ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) şi (2) nu poate depăşi valoarea rezultată din adăugarea la media pe ultimele 6 luni a preţurilor octoxidului de uraniu practicate pe pieţele internaţionale pentru tranzacţii pe termen lung a costurilor aferente procesării, validate de auditorul independent prevăzut la art. 3 alin. (3), precum şi a unei marje de profit de 4%.(5) Reducerile de costuri rezultate din creşterea eficienţei activităţii CNU, certificate ca atare de auditorul independent prevăzut la art. 3 alin. (3), vor fi repartizate astfel: 50% din sume vor fi recunoscute în preţ sub formă de profit majorat, iar 50% din sume se vor concretiza în reduceri ale preţului.(6)
  Reducerile de costuri care nu reprezintă rezultate ale creşterii eficienţei activităţii CNU se vor concretiza integral în reduceri de preţ, şi nu sub formă de profit majorat.
  Articolul 3(1) Propunerile de stabilire/ajustare a preţurilor serviciilor şi produselor prevăzute la art. 1 sunt transmise de Compania Naţională a Uraniului - S.A. la Ministerul Energiei însoţite de documente justificative care fundamentează valorile preţurilor propuse. (2) Pentru stabilirea/ajustarea preţurilor serviciilor şi produselor prevăzute la art. 1, Ministerul Energiei analizează şi verifică corectitudinea datelor şi informaţiilor furnizate de Compania Naţională a Uraniului - S.A. în corelaţie cu constatările auditului prevăzut la art. 3 alin. (3) în termen de 10 zile de la data prezentării raportului de audit. (3) Auditarea costurilor efective ale Companiei Naţionale a Uraniului referitoare la preţurile reglementate va fi realizată de către un furnizor de servicii de specialitate tehnică pentru auditarea costurilor, selectat şi remunerat de către Societatea Naţională Nuclearelectrica - S.A. Societatea Naţională Nuclearelectrica - S.A. comunică Ministerului Energiei raportul de audit în termen de 2 zile de la data recepţionării acestuia.(4) Ministerul Energiei transmite spre avizare Consiliului Concurenţei fişa de fundamentare pentru stabilirea preţurilor serviciilor de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi a preţului dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Naţională a Uraniului - S.A., al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre. Consiliul Concurenţei emite un aviz care constată corectitudinea corelaţiilor datelor prezentate în fişa de fundamentare, iar în ceea ce priveşte preţul dioxidului de uraniu avizul certifică îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 2 alin. (4).(5)
  Ministerul Energiei transmite cererea de avizare a preţurilor stabilite/ajustate şi fişa de fundamentare avizată de Consiliul Concurenţei la Ministerul Finanţelor Publice, care va emite un aviz de preţ pentru stabilirea/ajustarea preţurilor serviciilor şi produselor prevăzute la art. 1.
  Articolul 4(1) Compania Naţională a Uraniului - S.A. are obligaţia să respecte preţurile cuprinse în avizul emis de Ministerul Finanţelor Publice.(2) Controlul respectării valorilor de preţ avizate pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A. se realizează de către personalul împuternicit în acest scop al Ministerului Energiei.Articolul 5(1) Constituie contravenţie, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni potrivit legii penale, următoarele fapte:a)
  practicarea de către Compania Naţională a Uraniului - S.A. a unor preţuri fără avizul Ministerului Finanţelor Publice sau a unor preţuri mai mari decât cele avizate;
  b) prezentarea de către Compania Naţională a Uraniului - S.A. de date eronate la fundamentarea cererii de ajustare a preţurilor;c) refuzul Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. de a se supune controlului prevăzut la art. 4 alin. (2).
  (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest scop de către Ministerul Energiei.(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 7.500 lei.(4) Preţurile şi tarifele stabilite şi practicate greşit se corectează, iar sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se confiscă.
  Articolul 6Contravenţiilor prevăzute la art. 5 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 7(1) Dispoziţiile art. 5 şi 6 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prezenta hotărâre este valabilă un an de la data intrării în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul energiei,
  Doru Vişan,
  secretar de stat
  p. Preşedintele Consiliului Concurenţei,
  Eugen-Corneliu Şuşu
  Bucureşti, 5 martie 2019.Nr. 126.ANEXĂFIŞA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea preţurilor serviciilor de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu şi a preţului dioxidului de uraniu- model -
  Nr. crt.SpecificaţiaValoare - lei -
  I. Cheltuieli directe  
  I.I. Cheltuieli cu materii prime şi materiale 
   
  I.II. Alte cheltuieli materiale  
  I.III. Cheltuieli aferente serviciilor efectuate de terţi  
  I.IV. Cheltuieli cu personalul  
  I.V. Amortizare pentru utilajele din dotare  
  I.VI. Alte cheltuieli de exploatare  
  TOTAL CHELTUIELI DIRECTE  
  II. Cheltuieli indirecte  
  III. TOTAL CHELTUIELI (I+II)  
  IV. Cantitate produsă (UM)  
  V. Cost/UM (III:IV)  
  VI. Profit (%)  
  VII. Preţ - fără TVA, propus (V+VI) lei  
  -----