Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 28 februarie 2019privind preluarea în folosinţă a obiectivelor/conductelor necesare racordării din sectorul gazelor naturale finanţate în cotă-parte sau în totalitate de unitatea administrativ-teritorială şi/sau de solicitanţi şi recuperarea de către aceştia a sumei investite
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 6 martie 2019Data intrării în vigoare 06-03-2019


  Aprobată prin Ordinul nr. 37 din 28 februarie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 180 din 6 martie 2019.
  Capitolul I Scop
  Articolul 1Prezenta procedură are ca scop stabilirea condiţiilor financiare de preluare în folosinţă de către operatorul de transport şi de sistem sau de către operatorul de distribuţie a obiectivelor/conductelor necesare racordării la sistemul de transport sau de distribuţie al/a gazelor naturale finanţate în cotă-parte sau în totalitate de către unitatea administrativ-teritorială împreună, după caz, cu un grup de solicitanţi arondaţi acesteia sau de solicitantul racordării, definiţi conform prezentei proceduri. Articolul 2(1) Prevederile prezentei proceduri se aplică operatorului de transport şi de sistem, operatorului de distribuţie, autorităţilor administraţiei publice din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale şi solicitanţilor racordării - persoane fizice/juridice, care participă la finanţarea în cotă-parte sau în totalitate a obiectivelor/conductelor necesare racordării.(2) Prezenta procedură nu se aplică în următoarele cazuri:a) la finanţarea realizării racordului la sistemul de transport sau de distribuţie al/a gazelor naturale al unui solicitant, care se suportă prin tariful de racordare în conformitate cu prevederile regulamentului privind racordarea la sistemul de transport sau de distribuţie al/a gazelor naturale;b) la extinderea sistemului de distribuţie într-o nouă zonă concesionată, situaţie în care operatorul suportă costurile investiţiei în conformitate cu prevederile contractului de concesiune.
  Capitolul II Domeniul de aplicare, definiţii şi abrevieriArticolul 3(1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură au semnificaţia prevăzută în următoarele acte normative:a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;b) Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările şi completările ulterioare;c) Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, cu modificările şi completările ulterioare;d)
  Procedura privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2015.
  (2) În sensul prezentei proceduri, termenii şi abrevierile folosite au următoarele semnificaţii:a) autoritate publică - autoritate a administraţiei publice locale sau centrale din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, care solicită extinderea sistemului de transport sau de distribuţie al/a gazelor naturale în vederea racordării în cadrul zonei concesionate;b) solicitant - persoana fizică/juridică care solicită racordarea la sistemul de transport sau de distribuţie al/a gazelor naturale şi participă cu operatorul la finanţarea iniţială în totalitate sau în cotă-parte a obiectivelor/conductelor, în baza unui contract de cofinanţare potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare;c) grup de solicitanţi - două sau mai multe persoane fizice/juridice, cu excepţia entităţilor finanţate din fonduri publice, care solicită racordarea la sistemul de transport sau de distribuţie al/a gazelor naturale, pentru care autoritatea publică a solicitat realizarea obiectivului/conductei necesare racordării şi care participă împreună cu unitatea administrativ-teritorială la finanţarea iniţială în cotă-parte a obiectivelor/conductelor, în baza unui contract de cofinanţare, potrivit prevederilor art. 151 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;d) operator - operatorul de transport şi de sistem sau operatorul de distribuţie al/a gazelor naturale;e) investiţie - lucrare realizată de operator constând în extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei necesare racordării la sistemul de transport sau la sistemul de distribuţie al/a gazelor naturale, finanţată în cotă-parte sau în totalitate de unitatea administrativ-teritorială şi/sau de grupul de solicitanţi sau, după caz, de solicitantul racordării - persoană fizică/juridică, potrivit prevederilor art. 151 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) unitate administrativ-teritorială - comuna, oraşul, judeţul sau asocieri ale acestora, care participă în cotă-parte sau în totalitate la finanţarea obiectivelor/conductelor necesare racordării, în baza unui contract de cofinanţare.
  (3) În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri si prescurtări:a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;c) AP - autoritate a administraţiei publice locale sau centrale din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora;d) CPO - cota-parte eficientă din investiţie care îi revine operatorului;e) CPS - cota-parte ineficientă din investiţie care îi revine UAT împreună cu grupul de solicitanţi sau exclusiv solicitantului;
  f) C_UAT - cota-parte din investiţie finanţată de UAT din fonduri din bugetele locale şi/sau din bugetul de stat, în condiţiile legii;g) C_GS - cota-parte din investiţie finanţată de grupul de solicitanţi;h) TDG - valoarea totală a investiţiei din devizul general al studiului tehnico-economic;i) TDG_F - valoarea finală a investiţiei din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - PVRTL;j) UAT - unitate administrativ-teritorială.
  Capitolul III Cofinanţarea obiectivului/conductei necesare racordării şi recuperarea investiţieiSecţiunea 1 Dispoziţii generaleArticolul 4(1) Lucrările de extindere şi/sau redimensionare a obiectivului/conductei necesare racordării în cadrul zonei de concesiune, în conformitate cu prevederile Legii şi ale Regulamentului de racordare la sistemul naţional de transport al gazelor naturale sau, după caz, la sistemul de distribuţie a gazelor naturale în vigoare, se realizează prin coparticiparea la finanţare a operatorului şi a UAT împreună, după caz, cu un grup de solicitanţi sau a operatorului şi a solicitantului, în funcţie de eficienţa investiţiei, stabilită în conformitate cu prevederile Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2015, astfel:a) operatorul finanţează cota eficientă a investiţiei CPO; b) UAT împreună, după caz, cu grupul de solicitanţi sau solicitantul finanţează cota ineficientă a investiţiei CPS.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situaţia în care din studiul tehnico-economic reiese faptul că rata deficitului de finanţare (R) este mai mică sau egală cu 20% operatorul suportă în totalitate costurile investiţiei.
  Articolul 5Cofinanţarea lucrărilor de extindere şi/sau redimensionare a obiectivului/conductei necesare racordării în cadrul zonei de concesiune se realizează după cum urmează:a) de către operator şi UAT în conformitate cu prevederile secţiunii a 2-a din prezentul capitol;b) de către operator, UAT şi un grup de solicitanţi în conformitate cu prevederile secţiunii a 3-a din prezentul capitol;c) de către operator şi solicitant în conformitate cu prevederile secţiunii a 4-a din prezentul capitol.
  Secţiunea a 2-a Cofinanţarea de către operator şi UATArticolul 6(1) În cazul în care extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei în vederea racordării în zona concesionată a fost solicitată de AP în conformitate cu prevederile Legii şi în zona de dezvoltare pentru care s-a solicitat extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/ conductei nu există un grup de solicitanţi sau UAT decide să finanţeze fără aportul grupului de solicitanţi, UAT finanţează investiţia cu cota C_UAT = CPS, din fonduri din bugetele locale şi/sau din bugetul de stat, în condiţiile legii. (2) Finanţarea investiţiei se realizează prin încheierea unui contract de cofinanţare între operator şi UAT, în cadrul căruia se prevăd următoarele:a) atribuirea de către UAT a dreptului de folosinţă exclusivă a cotei sale din obiectivul/conducta rezultată, începând cu data punerii în funcţiune a acestuia/acesteia;b) exploatarea şi mentenanţa obiectivului/conductei în condiţii de siguranţă se realizează de către operator;c) dreptul operatorului de a utiliza obiectivul/conducta pentru racordarea la sistem a altor solicitanţi - persoane fizice sau juridice, cu respectarea regulamentului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale sau, după caz, la sistemul de distribuţie a gazelor naturale în vigoare; d) sumele şi calendarul de plată a contribuţiilor la cofinanţare;
  e) calendarul de realizare a investiţiei;f) componenţa comisiei comune operator - AP, care stabileşte modalitatea de înregistrare patrimonială a obiectivului/conductei rezultat(e) în urma investiţiei, în corelare cu valoarea totală a lucrărilor TDG_F rezultată din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi suma de regularizare a C_UAT, modalitatea şi termenul-limită de plată a acesteia, care nu poate depăşi 90 de zile de la punerea în funcţiune a obiectivului/conductei;g) obligaţiile părţilor privind plata majorărilor de întârziere pentru fiecare zi care depăşeşte termenul prevăzut la lit. f), care sunt egale cu nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
  Articolul 7Operatorul include în programul anual de investiţii, în limita valorii aprobate de ANRE, lucrarea de extindere şi/sau de redimensionare a obiectivului/conductei necesar(e) racordării conform reglementărilor în vigoare, cu valoarea investiţiei totale TDG rezultată din devizul general al studiului tehnico-economic, din care valoarea CPO este finanţată din fonduri proprii şi valoarea C_UAT este finanţată de UAT din fonduri din bugetele locale şi/sau din bugetul de stat, în condiţiile legii.
  Articolul 8Valoarea CPO din obiectivul/conducta rezultată la finalizarea lucrărilor se include în sistemul naţional de transport sau, după caz, în bunurile aferente serviciului public de distribuţie şi este recunoscută de ANRE în baza reglementată a activelor la data punerii în funcţiune a acesteia, conform prevederilor metodologiei de stabilire a tarifelor aplicabile, aprobate de ANRE.Articolul 9Neînţelegerile apărute pe parcursul derulării contractului în baza căruia obiectivul/conducta au fost predate/preluate în folosinţă nu afectează dreptul operatorului de a racorda noi solicitanţi şi obligaţia operatorului de a asigura exploatarea şi mentenanţa în condiţii de siguranţă a acestora, conform prevederilor legale în vigoare.Articolul 10(1) În vederea devansării lucrărilor de extindere şi/sau redimensionare a obiectivului/conductei necesare racordării în cadrul zonei de concesiune, UAT poate decide să finanţeze iniţial în totalitate obiectivul/conducta. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), contractul de cofinanţare încheiat între operator şi UAT potrivit art. 6 cuprinde clauze suplimentare referitoare la:a)
  termenul de avansare de către UAT a sumei în cuantum egal cu cota de eficienţă a investiţiei CPO, care îi revine operatorului;
  b) termenul de returnare de către operator a sumei puse la dispoziţie de UAT prevăzute la lit. a), care nu poate depăşi data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcţiune a obiectivului/conductei; prin derogare, părţile pot conveni de comun acord alt termen;c) majorările de întârziere pentru fiecare zi care depăşeşte termenul prevăzut la lit. b), care nu pot depăşi nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
  Secţiunea a 3-a Cofinanţarea de către operator, AP şi un grup de solicitanţiArticolul 11(1)
  În cazul în care extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei în vederea racordării în zona concesionată au fost solicitate de AP în conformitate cu prevederile Legii şi în zona de dezvoltare pentru care s-a solicitat extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/ conductei există un grup de solicitanţi, acesta este obligat să participe la cofinanţarea iniţială a investiţiei într-o cotă totală C_sol de cel puţin 20% din valoarea care revine UAT, C_UAT.
  (2) Contribuţia fiecărei persoane fizice/juridice din cadrul grupului de solicitanţi la finanţarea C_sol prevăzută la alin. (1) se stabileşte de operator în funcţie de categoria de consumator, proporţional cu debitul aprobat pentru fiecare dintre aceştia.
  Articolul 12(1) Achitarea de către persoanele fizice/juridice din cadrul grupului de solicitanţi a cotei-părţi din finanţare în condiţiile art. 11 se realizează la încheierea contractului de cofinanţare.(2) În cazul prevăzut la art. 11, contractul de cofinanţare încheiat între operator şi UAT în nume propriu şi în calitate de reprezentant al grupului de solicitanţi conţine clauzele prevăzute la art. 6 alin. (2). Articolul 13
  (1) Cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcţiune a obiectivului/conductei, operatorul recalculează cota de eficienţă a investiţiei CPO, returnează UAT şi grupului de solicitanţi diferenţa dintre cota iniţială CPO_0 şi noua cotă de eficienţă CPO_1, care rezultă inclusiv în urma racordării ulterioare a altor solicitanţi, şi preia cota-parte din obiectiv/conductă aferentă diferenţei de eficienţă, care este recunoscută de ANRE în baza reglementată a activelor la data preluării.(2) În situaţia în care, în urma recalculării prevăzute la alin. (1), cota de eficienţă a obiectivului/conductei CPO depăşeşte 80% din valoarea totală TDG_F din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, operatorul este obligat să preia total obiectivul/conducta şi să returneze UAT şi grupului de solicitanţi cota acestora de finanţare C_UAT.(3) Termenul de plată a diferenţei de eficienţă prevăzute la alin. (1) sau (2) nu poate depăşi data împlinirii a 5 ani de la punerea în funcţiune a obiectivului/conductei, iar nerespectarea acestuia conduce la obligaţia operatorului de a plăti majorări pentru fiecare zi de întârziere, care nu pot depăşi nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
  Articolul 14(1) În cazul în care UAT nu dispune de fonduri din bugetul local şi/sau din bugetul de stat, în condiţiile legii, pentru cofinanţarea lucrărilor de extindere şi/sau redimensionare a obiectivului/conductei necesare racordării, grupul de solicitanţi poate decide să finanţeze cota de ineficienţă a investiţiei C_UAT. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), contractul de cofinanţare încheiat între operator şi UAT în calitate de reprezentant al grupului de solicitanţi cuprinde clauzele prevăzute la art. 6 alin. (2).
  (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), UAT la care respectivul grup de solicitanţi se arondează este parte în contractul de cofinanţare chiar şi în condiţiile în care nu participă în cotă-parte la finanţarea respectivului/respectivei obiectiv/conducte, cu scopul de reprezentare a grupului de solicitanţi şi de facilitare a obţinerii acordurilor şi autorizaţiilor necesare realizării investiţiei.
  Articolul 15(1) În vederea devansării lucrărilor de extindere şi/sau redimensionare a obiectivului/conductei necesare racordării, grupul de solicitanţi reprezentaţi de UAT poate decide să finanţeze iniţial întreaga investiţie TDG.(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), contractul de cofinanţare încheiat între operator şi UAT în calitate de reprezentant al acestora cuprinde clauzele prevăzute la art. 6 alin. (2), precum şi clauze suplimentare referitoare la:a) termenul de avansare de către grupul de solicitanţi a sumei în cuantum egal cu valoarea investiţiei TDG;b) termenul de returnare a cotei de eficienţă a investiţiei puse la dispoziţia operatorului de către grupul de solicitanţi, care nu poate depăşi data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcţiune a obiectivului/conductei; prin derogare, părţile pot conveni de comun acord alt termen;c)
  majorările de întârziere pentru fiecare zi care depăşeşte termenul prevăzut la lit. b), care nu pot depăşi nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
  Articolul 16(1) În cazul prevăzut la art. 10 sau 15, în care UAT şi/sau grupul de utilizatori reprezentaţi de UAT decid să finanţeze iniţial în totalitate obiectivul/conducta, aceasta se realizează de către UAT în calitate de titular de investiţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), lucrările se execută în baza unei documentaţii tehnico-economice avizate de operator; operatorul are obligaţia să avizeze proiectul tehnic şi caietul de sarcini în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acestora.(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), după finalizarea lucrărilor şi semnarea proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi de recepţie a punerii în funcţiune, operatorul este obligat să returneze UAT şi/sau utilizatorilor cota sa de cofinanţare CPO şi să preia obiectivul/conducta aferent(ă) acestei cote.
  Secţiunea a 4-a Cofinanţarea de către operator şi solicitantArticolul 17(1) În cazul în care extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei sunt necesare pentru racordarea unui singur solicitant, acesta finanţează investiţia cu cota de ineficienţă a acesteia CPS, în conformitate cu prevederile regulamentului de racordare la sistemul naţional de transport al gazelor naturale sau, după caz, la sistemul de distribuţie a gazelor naturale în vigoare. (2) Participarea la finanţarea investiţiei se realizează prin încheierea unui contract de cofinanţare între operator şi solicitant, în cadrul căruia se prevăd următoarele:a) sumele şi calendarul de plată a contribuţiei la cofinanţare;b) calendarul de realizare a investiţiei;c) obligaţia operatorului de a recalcula contribuţiile la cofinanţarea obiectivului/conductei rezultate, în raport cu valoarea totală a investiţiei TDG_F din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a sumei de regularizare a CPS;
  d) modalitatea şi termenul-limită de plată a sumei de regularizare a CPS, care nu poate depăşi 90 de zile de la punerea în funcţiune a obiectivului/conductei;e) obligaţiile părţilor privind plata majorărilor de întârziere pentru fiecare zi care depăşeşte termenul prevăzut la lit. d), care sunt egale cu nivelul dobânzilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
  Articolul 18Operatorul include în programul anual de investiţii, în limita valorii aprobate de ANRE, lucrarea de extindere şi/sau de redimensionare a obiectivului/conductei necesare racordării conform reglementărilor în vigoare, cu valoarea investiţiei totale TDG rezultată din devizul general al studiului tehnico-economic, din care valoarea CPO este finanţată din fonduri proprii şi valoarea CPS este finanţată din contribuţia solicitantului. Articolul 19(1)
  În condiţiile regulamentului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale sau, după caz, la sistemul de distribuţie a gazelor naturale în vigoare, în vederea devansării lucrărilor de extindere şi/sau redimensionare a obiectivului/conductei necesare racordării, solicitantul poate decide să finanţeze iniţial în totalitate obiectivul/conducta.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), contractul de cofinanţare prevăzut la art. 17 încheiat între operator şi solicitant cuprinde clauze suplimentare referitoare la:a) termenul de avansare de către solicitant a sumei în cuantum egal cu cota de eficienţă a investiţiei CPO;b) termenul de returnare a sumei puse la dispoziţie de solicitant prevăzute la lit. a), care nu poate depăşi data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcţiune a obiectivului/conductei; prin derogare, părţile pot conveni de comun acord alt termen;c) majorările de întârziere pentru nerespectarea termenului prevăzut la lit. b), care nu pot depăşi nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.
  Articolul 20(1)
  În situaţia în care, pe parcursul termenului prevăzut de regulamentul de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale sau, după caz, la sistemul de distribuţie a gazelor naturale în vigoare, pentru emiterea avizului tehnic de principiu însoţit de studiul tehnico-economic, operatorul primeşte mai multe cereri de racordare la sistem, a căror soluţionare necesită realizarea extinderii aceluiaşi obiectiv/aceleiaşi conducte, operatorul întocmeşte un singur studiu tehnico-economic, care ţine seama de toate cererile primite.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), operatorul înştiinţează solicitanţii despre posibilitatea constituirii acestora într-un grup de solicitanţi şi modalitatea de finanţare a lucrării de extindere şi/sau de redimensionare a obiectivului/conductei necesare racordării, conform prevederilor prezentei proceduri.
  Capitolul IV Obligaţii privind monitorizarea lucrărilor cofinanţateArticolul 21(1) Operatorii au obligaţia de a transmite ANRE la 30 de zile de la încheierea fiecărui semestru datele de monitorizare a lucrărilor de extindere şi/sau de redimensionare a obiectivului/conductei necesare racordării realizate prin cofinanţare cu respectarea machetei prezentate în anexa*) care face parte integrantă din prezenta procedură.*) Anexa nu se poate publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacţionale şi se va publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.
  (2) Lucrările de investiţii realizate prin cofinanţare aflate în curs se raportează la fiecare termen prevăzut la alin. (1), completându-se stadiul acestora.(3) Prima raportare a lucrărilor prevăzute la alin. (1) se realizează la data de 31 iulie 2019.
  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 22Prevederile prezentei proceduri se aplică la finanţarea extinderilor şi/sau redimensionărilor obiectivelor/ conductelor necesare pentru soluţionarea cererilor de extindere/racordare depuse la operator de AP/solicitant după data intrării în vigoare a acesteia.Articolul 23
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 22, cererile de extindere/racordare pentru care la data intrării în vigoare a prezentei proceduri nu au fost încheiate contractul de racordare şi contractul de cofinanţare prevăzute de regulamentul de racordare la sistemul naţional de transport al gazelor naturale sau, după caz, la sistemul de distribuţie a gazelor naturale în vigoare, se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.(2) Finanţarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/ conductelor necesare racordării pentru care a fost încheiat contractul de racordare şi contractul de cofinanţare prevăzut de regulamentul de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale sau, după caz, la sistemul de distribuţie a gazelor naturale în vigoare se realizează în conformitate cu prevederile contractelor încheiate.
  ----