Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 42 din 6 martie 2019privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 6 martie 2019Data intrării în vigoare 06-03-2019În temeiul art. 19 şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.Articolul 1(1)
  În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
  (2) Cancelaria Prim-Ministrului este condusă de şeful cancelariei, cu rang de ministru, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului. În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, precum şi directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.(3) Şeful Cancelariei Prim-Ministrului emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.
  Articolul 2(1) Cancelaria Prim-Ministrului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:I. în domeniul comunicării şi în cel al relaţiilor cu presa, asigură şi coordonează producerea integrată şi unitară a mesajului public guvernamental şi coordonează răspândirea informaţiilor publice prin toate mijloacele de comunicare, sens în care:a) pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă informaţii destinate opiniei publice, în vederea cunoaşterii exacte a activităţii Guvernului, prin informări şi conferinţe de presă organizate săptămânal sau ori de câte ori este nevoie;b) asigură acreditarea jurnaliştilor români şi străini la biroul de presă al Guvernului, precum şi la acţiunile cu presa ce au loc la sediul Guvernului sau în afara sediului, organizate de acesta;
  c) asigură informaţiile necesare în vederea mediatizării corespunzătoare a vizitelor oficiale ale prim-ministrului în străinătate şi ale delegaţiilor străine invitate de Guvernul României, precum şi accesul la informaţie al jurnaliştilor care însoţesc aceste delegaţii;d) asigură consultanţă tehnică şi, după caz, coordonează, în limitele competenţelor, gestionarea crizelor şi a conflictelor de comunicare ce pot afecta încrederea opiniei publice interne şi internaţionale în legătură cu programele şi acţiunile Guvernului;e) coordonează şi asigură activitatea de programare şi de acordare a interviurilor, pentru presa din ţară şi din străinătate, de către prim-ministru şi demnitarii din aparatul de lucru al Guvernului;f) efectuează informarea reprezentanţilor presei şi a altor jurnalişti acreditaţi pe lângă Guvern;
  II. contribuie, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, la implementarea politicilor şi stabilirea obiectivelor în domeniul relaţiilor internaţionale, potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce derivă din strategiile naţionale şi din instrumentele juridice internaţionale la care România este parte. În acest scop:a) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea alcătuirii agendei de politică externă a prim-ministrului, în funcţie de priorităţile în domeniu ale Programului de guvernare;b)
  gestionează, cu ajutorul Ministerului Afacerilor Externe, agenda de politică externă a prim-ministrului, prin sprijinirea organizării de acţiuni politice bilaterale, sprijinirea organizării participărilor prim-ministrului la reuniuni internaţionale, urmărirea implementării deciziilor stabilite în cadrul evenimentelor de politică externă la care participă prim-ministrul sau a dispoziţiilor în domeniu ale prim-ministrului, stabilite în cadrul şedinţelor Guvernului, implicarea în redactarea documentaţiei necesare derulării în condiţii optime a secvenţelor de dialog politic bilateral şi multilateral;
  c) pregăteşte, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte instituţii abilitate ale Guvernului, luările de poziţie ale prim-ministrului în domeniul relaţiilor internaţionale;d) contribuie la derularea acţiunilor întreprinse de alte structuri ale Guvernului în domeniul relaţiilor internaţionale, în scopul asigurării unităţii şi coerenţei mesajului guvernamental, în completarea avizului şi sprijinului furnizat de Ministerul Afacerilor Externe;e) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea acordării de asistenţă de specialitate în domeniul relaţiilor internaţionale entităţilor din coordonarea prim-ministrului;f) menţine, în domeniul reprezentării, legături cu ambasadele străine în România şi cu organismele internaţionale reprezentate în ţară, în scopul informării acestora, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, asupra aspectelor care privesc domeniile de activitate a Guvernului;g) asigură realizarea activităţilor referitoare la protocol care deservesc prim-ministrul, Secretariatul General al Guvernului şi structurile fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
  III.
  asigură, alături de Secretariatul General al Guvernului, buna desfăşurare a relaţiei cu Parlamentul în domeniul său de activitate.
  (2) Cancelaria Prim-Ministrului îndeplineşte orice alte atribuţii specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a prim-ministrului, în condiţiile legii.
  Articolul 3În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului îşi desfăşoară activitatea consiliul ştiinţific, organism consultativ compus din 7 membri, personalităţi reprezentative ale mediului academic, ştiinţific şi neguvernamental, neremuneraţi, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea şefului Cancelariei Prim-Ministrului, care are rolul de a emite propuneri şi opinii în domeniul de competenţă al Cancelariei Prim-Ministrului. Funcţionarea şi atribuţiile consiliului ştiinţific se vor stabili prin ordin al şefului Cancelariei Prim-Ministrului.Articolul 4(1) Structura organizatorică a Cancelariei Prim-Ministrului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
  (2) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor, precum şi circuitul documentelor din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al şefului Cancelariei Prim-Ministrului.(3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Cancelariei Prim-Ministrului se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.
  Articolul 5Ordinul secretarului general al Guvernului pentru aprobarea statului de funcţii al Cancelariei Prim-Ministrului se emite cu încadrarea în numărul maxim de posturi al aparatului de lucru al Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Bucureşti, 6 martie 2019.Nr. 42.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Cancelariei Prim-Ministrului
  -----