Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 116 din 27 februarie 2019pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 6 martie 2019Data intrării în vigoare 06-03-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul IHotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 5 februarie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), după litera o) se introduc două noi litere, literele p) şi q), cu următorul cuprins:p)
  autoritate publică - instituţiile definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  q) contribuţie financiară nerambursabilă cuvenită - sumele autorizate de autoritatea responsabilă sau autoritatea delegată FAMI, după caz, şi cuvenite a fi acordate unui beneficiar.
  2. La articolul 4 alineatul (1), literele a), h) şi v) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) organizează procedurile de evaluare şi selectare a proiectelor de monopol şi de asistenţă tehnică, aprobă acordarea finanţării şi semnează actele de finanţare aferente proiectelor de monopol şi de asistenţă tehnică, potrivit procedurilor proprii, elaborate în aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi ale regulamentelor specifice;...............................................................................................h) efectuează, individual sau împreună cu autorităţile delegate, controale administrative sistematice şi controale la faţa locului, pe bază de eşantion, pentru proiectele de monopol şi de asistenţă tehnică, conform Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/840 al Comisiei din 29 mai 2015 privind controalele efectuate de autorităţile responsabile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 134 din 30 mai 2015, precum şi regulamentelor specifice;...............................................................................................v) implementează, împreună cu autorităţile delegate sau alte structuri abilitate, activităţile aferente asistenţei tehnice, în calitate de beneficiar de asistenţă tehnică.
  3. La articolul 4 alineatul (1), litera i) se abrogă.4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Ofiţerul responsabil de program emite instrucţiuni cu caracter obligatoriu pentru toate autorităţile delegate şi pentru beneficiari, care se vor publica pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.5. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Ofiţerul responsabil de program are următoarele atribuţii principale:a) gestionează programele naţionale;b) organizează activităţile de programare, monitorizare şi evaluare a proiectelor finanţate prin fondurile din domeniul Afaceri interne şi urmăreşte implementarea acestora;
  c) reprezintă autoritatea responsabilă în relaţia cu celelalte autorităţi din cadrul sistemului de management şi control, precum şi cu alte organizaţii/comitete/grupuri de lucru/organisme cu obiect de activitate specific din cadrul instituţiilor naţionale/europene.
  6. La articolul 5 alineatul (2), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:j) efectuează, individual sau împreună cu autoritatea responsabilă şi/sau autoritatea delegată FSI, controale administrative sistematice şi controale financiare la faţa locului, pe bază de eşantion, privind respectarea reglementărilor în domeniul financiar-contabil, pentru proiectele de monopol şi de asistenţă tehnică, conform Regulamentului (UE) nr. 514/2014 şi Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/840, precum şi regulamentelor specifice;7. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) efectuează, la solicitarea autorităţii responsabile, controale administrative sistematice şi controale la faţa locului, pe bază de eşantion, pentru proiectele de monopol finanţate din FSI, pentru evaluarea conformităţii cheltuielilor cu reglementările naţionale privind achiziţiile publice şi cu prevederile contractuale, conform Regulamentului (UE) nr. 514/2014, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/840, precum şi regulamentelor specifice;
  8. La articolul 7 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:k) efectuează controale administrative şi controale financiare şi operaţionale la faţa locului, pe bază de eşantion, pentru proiectele de grant, conform Regulamentului (UE) nr. 514/2014, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/840, precum şi regulamentelor specifice;9. La articolul 9 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) modelul prefinanţării, caz în care beneficiarii pot primi cu titlu de avans maximum 90% din contribuţia financiară nerambursabilă, iar soldul dintre contribuţia financiară nerambursabilă cuvenită şi prefinanţarea primită va fi rambursat sau restituit, după caz;10. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Sumele solicitate cu titlu de prefinanţare pot fi plătite în una sau mai multe tranşe, în perioada de implementare a proiectului.
  (3^2) În cadrul ambelor modele de finanţare prevăzute la alin. (3), sumele cuvenite beneficiarilor, reprezentând rambursare intermediară/finală/sold, pot fi solicitate şi plătite în una sau mai multe tranşe, în perioada de implementare a proiectului sau după finalizarea proiectului, după caz.
  11. La articolul 9, alineatele (9)-(11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(9) După autorizarea cheltuielilor de către autoritatea responsabilă, sumele reprezentând contribuţia financiară UE cuvenite a fi rambursate beneficiarilor proiectelor de monopol sau beneficiarilor de asistenţă tehnică, conform actelor de finanţare încheiate, se virează de autoritatea delegată financiară în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele sau activităţile respective sau în conturile de disponibil ale liderilor de parteneriat, în cazul proiectelor implementate în parteneriat.(10) După autorizarea cheltuielilor de către autoritatea delegată FAMI, sumele reprezentând contribuţia financiară nerambursabilă cuvenite a fi rambursate beneficiarilor proiectelor de grant, conform actelor de finanţare încheiate, se virează de autoritatea delegată FAMI în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele sau activităţile respective sau în conturile beneficiarilor proiectelor de grant. (11) Sumele cu titlu de prefinanţare aprobate autorităţii delegate FAMI se virează de autoritatea delegată financiară în conturile de disponibil ale autorităţii delegate FAMI.
  12. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) În bugetul de stat, la poziţiile distincte de la titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», Ministerul Afacerilor Interne cuprinde, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, credite bugetare şi credite de angajament aferente:13. La articolul 10 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e) sumelor reprezentând contribuţia financiară UE cuvenită beneficiarilor proiectelor de monopol cu titlu de rambursare a cheltuielilor efectuate, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene.14. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b) sumelor reprezentând cofinanţarea publică naţională şi contribuţia financiară UE neacoperită de prefinanţările primite, dacă se aplică modelul prefinanţării;
  15. La articolul 10, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (3) În bugetul fondurilor externe nerambursabile, la poziţiile distincte de la titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat cuprind sumele aferente contribuţiei financiare UE pentru proiectele sau activităţile de asistenţă tehnică finanţate prin modelul prefinanţării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare................................................................................................(5) Disponibilităţile din contribuţia financiară UE rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar în conturile autorităţilor competente, precum şi sumele primite de beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat potrivit alin. (3) rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.16. La articolul 10, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins: (6) În vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanţare şi plată, în prima lună a anului bugetar, Ministerul Afacerilor Interne rezervă în totalitate creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de autoritate responsabilă, completând un angajament bugetar global conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. Dacă valoarea creditelor bugetare se modifică pe parcursul anului bugetar, angajamentul bugetar global se modifică în mod corespunzător în luna în care a intervenit modificarea respectivă.(7) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile virate eronat în conturile de venituri ale bugetului de stat se restituie de către unităţile Trezoreriei Statului din conturile în care au fost încasate, la cererea scrisă a ordonatorului de credite plătitor sau beneficiar, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2. Răspunderea privind sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat în care s-a efectuat plata eronată revine exclusiv instituţiei publice care solicită restituirea. (8) Dobânzile aferente sumelor primite de la UE se utilizează pentru continuarea finanţării programelor naţionale.(9) Autoritatea delegată financiară va regulariza sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi e) cu sumele primite de la Comisia Europeană.17. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la nivelul programelor naţionale se efectuează în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (4).18. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins: Articolul 12^1 Proiecte implementate în parteneriat(1)
  Proiectele finanţate din FAMI şi FSI pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică.
  (2) Autorităţile publice pot stabili parteneriate cu entităţi din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecţie a acestora, care respectă, cel puţin, principiile transparenţei, tratamentului egal, nediscriminării şi utilizării eficiente a fondurilor publice.(3) Responsabilităţile în implementarea proiectului, cofinanţarea operaţiunilor şi alte drepturi şi obligaţii ale partenerilor se stabilesc prin acordul/declaraţia de parteneriat derulate, cu respectarea legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice.
  19. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 14, cu următorul cuprins: Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 5 februarie 2015, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb

  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat
  Bucureşti, 27 februarie 2019.Nr. 116.Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 48/2015)Ministerul ...........................Compartimentul de specialitate .................... Nr. ............. Data emiterii .................................. ANGAJAMENT BUGETAR GLOBAL(în limita creditelor bugetare reflectate în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate responsabilă)
  Finanţare UE, din care:..................................
  Fondul pentru azil, migraţie şi integrare..................................
  Fondul pentru securitate internă..................................
  Spaţiu rezervat CFPP - Viza - Refuz de viză Nr. ..................................- Înregistrare individualăData .......................Semnătura Data .......................
  Spaţiu rezervat CFPD - Viza - Intenţia de refuz viză - Refuz viză Nr. ..................................- Înregistrare individualăData ....................... Semnătura
  Data .......................
  Ordonator principal de credite, .................................. Data: ...............Semnătura: ............ L.S.
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 48/2015)CERERE DE RESTITUIRE a sumelor virate eronat în conturile de venituri ale bugetului de stat pentru programele naţionale de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare şi Fondul de securitate internăNr. .................... din data de ..................Către .......................^1)
  Prin prezenta cerere, ......................^2), cu sediul în localitatea ................., str. ................... nr. ....., judeţul/sectorul ..................., având CIF ..............., în temeiul prevederilor ............................^3) solicităm restituirea sumei de ......................^4),virată eronat în contul de venituri ale bugetului de stat nr. ..........., codificat cu CIF ....................., cod IBAN ............., reprezentând ................., achitată cu Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ................... din data de ........................ .Restituirea va fi efectuată în contul nr. ...................^5), CIF ............, cod IBAN ............., deschis la Trezoreria ....................... .Ordonator de credite, ...........................Semnătura............................. L.S.^1) Denumirea unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului la care este deschis contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată eronat suma.^2) Denumirea solicitantului instituţie publică.^3) Actul normativ în temeiul căruia se solicită restituirea sumei.^4) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre şi în litere.^5) Contul din care a fost dispusă plata eronat sau alt cont în care se va restitui suma, după caz.
  -----