Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 27 februarie 2019de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 6 martie 2019Data intrării în vigoare 06-03-2019


  Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 119 din 27 februarie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 179 din 6 martie 2019.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Prezentele norme metodologice sunt emise în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate ca unitate de achiziţii centralizate, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.Articolul 2În calitate de unitate de achiziţii centralizate, Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate, denumit în continuare ONAC, planifică, organizează, finalizează proceduri de atribuire centralizate în numele şi pentru utilizatorii definiţi la art. 2 alin. (1) lit. f)-h) din ordonanţa de urgenţă şi monitorizează acordurile-cadru centralizate.
  Capitolul II Lista produselor şi serviciilor achiziţionate în sistem centralizatArticolul 3ONAC achiziţionează în sistem centralizat următoarele produse şi servicii: a) combustibili pentru parcul auto;
  b) hârtie A4 şi A3;c) mobilier pentru birou;d) hardware;e) produse de papetărie şi birotică;f) autovehicule;g) corpuri de iluminat pentru interior;h)
  produse de curăţenie;
  i) servicii de telefonie mobilă;j) servicii de curăţenie pentru sedii;k) alte produse şi servicii standardizabile şi cu volum mare, în funcţie de priorităţi, stabilite prin memorandum, aprobat de Guvern.
  Capitolul III Situaţiile şi condiţiile în care ONAC derulează proceduri de atribuire centralizateArticolul 4
  În vederea derulării unei proceduri de atribuire centralizate, ONAC parcurge următoarele etape: a) de planificare/pregătire;b) de organizare a procedurii şi atribuirea acordului-cadru centralizat/contractului;c) post-atribuire acord-cadru centralizat/contract, respectiv executarea şi monitorizarea implementării acordului-cadru centralizat/contractului.
  Articolul 5ONAC poate realiza studii de piaţă sau, după caz, poate derula procese de consultare a pieţelor de profil în urma cărora să obţină informaţii pentru:a) optimizarea concurenţei;b)
  definitivarea instrumentelor specifice de achiziţie;
  c) definitivarea criteriilor de calificare şi selecţie;d) identificarea posibililor factori de evaluare a ofertelor;e) definitivarea specificaţiilor tehnice standardizate;f) identificarea, centralizarea şi/sau stabilirea valorii estimate;g) stabilirea criteriului de atribuire;h) alte elemente necesare procesului de achiziţie.
  Capitolul IV Drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile ONAC şi ale utilizatorilor în cadrul procesului de achiziţie publicăSecţiunea 1 Înregistrarea în Registrul utilizatorilorArticolul 6(1) Utilizatorii principali au obligaţia să se înregistreze în Registrul utilizatorilor, în forma şi structura puse la dispoziţie pe pagina de internet a ONAC, respectiv: www.onac.gov.ro(2) Utilizatorii secundari au dreptul să se înregistreze în Registrul utilizatorilor, în forma şi structura puse la dispoziţie pe pagina de internet a ONAC, respectiv: www.onac.gov.ro
  Secţiunea a 2-a Etapa de planificare/pregătireArticolul 7(1) În etapa de pregătire a unei proceduri de atribuire centralizate, ONAC transmite o notificare utilizatorilor pentru colectarea necesităţilor acestora în raport cu planificarea întocmită de acesta. (2) Utilizatorii principali sunt obligaţi, iar utilizatorii secundari au dreptul, să transmită, în forma şi structura stabilite de către ONAC, datele şi informaţiile privind necesităţile de produse şi/sau servicii conform planificării ONAC.(3) Utilizatorii care transmit informaţiile privind necesităţile după expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă incomplet sau în altă formă şi structură decât cele stabilite de către ONAC nu vor fi parte din acordul-cadru centralizat/sistemul dinamic de achiziţii. (4) Completările şi/sau modificările transmise după expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă nu vor fi luate în considerare de ONAC.(5) Responsabilitatea cu privire la corectitudinea datelor şi informaţiilor transmise de utilizatori către ONAC revine acestora.(6) ONAC centralizează necesităţile, analizează şi decide produsul/serviciul care va face obiectul procedurii de atribuire centralizate. (7) După finalizarea activităţilor prevăzute la alin. (6), ONAC informează utilizatorii cu privire la produsul/serviciul care va fi achiziţionat în sistem centralizat.Articolul 8(1) Utilizatorii nu au dreptul să organizeze alte proceduri de atribuire pentru produsul/serviciul care face obiectul procedurii de atribuire centralizate de la momentul informării prevăzute la art. 7 alin. (7).(2) Utilizatorii finalizează procedurile de atribuire aflate în derulare la data transmiterii informării prevăzute la art. 7 alin. (7). (3)
  Contractele şi acordurile-cadru încheiate de utilizatori anterior informării prevăzute la art. 7 alin. (7) care au ca obiect produsul/serviciul achiziţionat în sistem centralizat şi care se află în derulare se execută până la încetarea obligaţiilor ce decurg din acestea.
  Articolul 9ONAC are următoarele drepturi:a) să solicite utilizatorilor nominalizarea unor persoane pentru participarea la grupurile de lucru constituite conform prevederilor art. 23;b) să realizeze studii de piaţă şi să organizeze ori de câte ori este necesar consultarea pieţei pentru produsele şi serviciile achiziţionate în sistem centralizat;c) să transmită utilizatorilor specificaţiile tehnice standardizate în vederea formulării de către aceştia a unor eventuale observaţii/propuneri;d) să solicite de la utilizatori orice alte informaţii în legătură cu planificarea/pregătirea procedurilor de atribuire centralizate şi implementarea contractelor subsecvente/contractelor administrate într-un sistem dinamic de achiziţii.
  Articolul 10Utilizatorii au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:a) să transmită în termenul solicitat către ONAC informaţiile privind necesităţile de produse şi servicii, conform prevederilor art. 7;b) să participe la solicitarea ONAC la procesul de consultare a pieţei;c) să participe la solicitarea ONAC la întâlnirile grupurilor de lucru constituite de către ONAC conform prevederilor art. 23;d) să transmită în termenul solicitat către ONAC orice alte informaţii solicitate de către acesta în legătură cu planificarea/pregătirea procedurilor de atribuire centralizate.
  Articolul 11ONAC are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:a) să colecteze, să analizeze şi să centralizeze necesităţile transmise de către utilizatori;b) să decidă asupra produsului/serviciului care va face obiectul procedurii de achiziţie centralizate;c) să standardizeze specificaţiile tehnice pentru produsele şi serviciile pentru care organizează proceduri de atribuire centralizate;d) să elaboreze documentaţia de atribuire pentru organizarea procedurilor de atribuire centralizate.Articolul 12
  (1) Utilizatorii pot formula eventuale observaţii/propuneri privind specificaţiile tehnice standardizate în termen de maximum 5 zile de la informarea prevăzută la art. 7 alin. (7).(2) În cazul transmiterii de către utilizatori a unor eventuale observaţii/propuneri asupra specificaţiilor tehnice standardizate, ONAC analizează şi decide asupra preluării acestora.(3) ONAC informează utilizatorii asupra variantei finale a specificaţiilor tehnice standardizate, după caz.
  Secţiunea a 3-a Etapa de organizare a procedurii şi atribuirea acordului-cadru centralizat/contractuluiArticolul 13Utilizatorii au următoarele obligaţii:a)
  să transmită în termenul stabilit de către ONAC eventualele informaţii solicitate ca fiind necesare pentru definitivarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici;
  b) să nominalizeze la solicitarea ONAC persoane care să facă parte din comisia de evaluare.
  Articolul 14ONAC are următoarele drepturi:a) să solicite utilizatorilor desemnarea unor persoane care să facă parte din comisia de evaluare;b) să achiziţioneze servicii externe de expertiză tehnică, juridică, financiară şi/sau privind aspecte contractuale specifice în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi pentru soluţionarea eventualelor contestaţii/plângeri;c) să solicite de la utilizatori orice alte informaţii în legătură cu organizarea şi derularea procedurilor de atribuire centralizate.
  Articolul 15ONAC are obligaţia de a organiza proceduri de atribuire centralizate, de a încheia acorduri-cadru centralizate şi de a utiliza sisteme dinamice de achiziţii în numele şi pentru utilizatori potrivit Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
  Secţiunea a 4-a Etapa post-atribuire acord-cadru centralizat/contract, respectiv executarea şi monitorizarea implementării acordului-cadru centralizat/contractuluiArticolul 16Utilizatorii au următoarele drepturi:a) să intre în posesia acordului-cadru încheiat şi a documentaţiei aferente în vederea încheierii contractelor subsecvente;b)
  să intre în posesia documentaţiei care a stat la baza administrării sistemului dinamic şi a informaţiilor privind ofertantul/ofertanţii declarat/declaraţi câştigător(i) în vederea încheierii contractului/contractelor de achiziţie publică.
  Articolul 17Utilizatorii au următoarele obligaţii:a) să respecte modelul de contract subsecvent prevăzut în documentaţia de atribuire sau modelul de contract de achiziţie publică administrat într-un sistem dinamic de achiziţie, după caz;b) să încheie contracte subsecvente în baza acordurilor-cadru centralizate sau contracte de achiziţie publică în cazul utilizării de către ONAC a unui sistem dinamic de achiziţii, pentru produsele şi serviciile achiziţionate în sistem centralizat;c) să transmită în format electronic către ONAC contractele subsecvente încheiate în baza acordurilor-cadru centralizate încheiate de către acesta;d) să implementeze contractele subsecvente încheiate în baza acordurilor-cadru centralizate atribuite de ONAC şi/sau a contractelor de achiziţii publice în urma utilizării unui sistem dinamic de achiziţii administrat de ONAC;e) să efectueze plăţi în legătură cu produsul/serviciul care face obiectul contractelor subsecvente încheiate în baza acordurilor-cadru centralizate de ONAC şi/sau a contractelor de achiziţii publice în urma utilizării unui sistem dinamic de achiziţii;f) să înştiinţeze ONAC asupra oricăror nereguli, dificultăţi tehnice sau contractuale întâmpinate în execuţia contractelor subsecvente/contractelor de achiziţii publice administrate într-un sistem dinamic de achiziţii;g) să transmită în format electronic către ONAC documentul constatator emis conform prevederilor art. 166 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 40 de zile de la data emiterii documentului constatator;h) să transmită în format electronic către ONAC informaţii actualizate privind documentul constatator emis de utilizator pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi, dacă este cazul, pentru eventualele prejudicii, document contestat potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 3 zile de la momentul luării la cunoştinţă că situaţia de fapt care a stat la baza emiterii documentului respectiv trebuie modificată din cauze obiective.Articolul 18ONAC are următoarele drepturi:a) să achiziţioneze, în situaţii temeinic justificate, servicii juridice de consultanţă, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor art. I alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare;
  b) să solicite de la utilizatori orice alte informaţii în legătură cu implementarea contractelor subsecvente/contractelor administrate într-un sistem dinamic de achiziţii.
  Articolul 19ONAC are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:a) să pună la dispoziţia utilizatorilor prin aplicaţii electronice acordul-cadru centralizat încheiat şi alte documente necesare în vederea încheierii contractelor subsecvente;b) să pună la dispoziţia utilizatorilor prin aplicaţii electronice documentaţia care a stat la baza administrării sistemului dinamic de achiziţii şi informaţii privind ofertantul/ofertanţii declarat/ declaraţi câştigător(i) în vederea semnării contractului/contractelor de achiziţie publică.
  Articolul 20(1) În vederea îndeplinirii atribuţiei de monitorizare, conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) din ordonanţa de urgenţă, utilizatorii şi operatorii economici au obligaţia, ca pe baza datelor disponibile, să pună la dispoziţia ONAC, în format electronic, toate informaţiile solicitate.(2) Monitorizarea acordurilor-cadru centralizate se realizează prin raportare periodică şi/sau la solicitarea ONAC, în raport cu derularea contractelor subsecvente.(3) În vederea optimizării activităţii, ONAC elaborează informări şi rapoarte specifice achiziţiilor centralizate de produse şi servicii.
  Capitolul V Măsuri pentru operaţionalizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a activităţii ONAC
  Articolul 21ONAC înfiinţează, menţine, dezvoltă şi actualizează o pagină de internet proprie, prin intermediul căreia să asigure informarea utilizatorilor şi a publicului, după caz, într-o manieră accesibilă cu privire la:a) date despre ONAC;b) informaţii de interes public;c) datele de contact ale ONAC;d) Registrul utilizatorilor;e) orice alte informaţii utile informării publicului, care au legătură cu activitatea ONAC.
  Articolul 22(1) ONAC dezvoltă, gestionează şi actualizează aplicaţii electronice şi baze de date pentru asigurarea monitorizării/gestionării relaţiilor cu utilizatorii şi operatorii economici, precum şi pentru realizarea atribuţiilor specifice.(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor şi a operaţionalizării activităţii, ONAC utilizează şi platforma SEAP.Articolul 23(1) ONAC poate constitui grupuri de lucru cu participarea utilizatorilor care au un aport semnificativ în volumul necesităţilor produselor/serviciilor achiziţionate centralizat.(2) Grupurile de lucru asigură informarea constantă şi reciprocă între ONAC şi utilizatori, precum şi actualizarea informaţiilor privind activităţile acestora şi se întrunesc ori de câte ori este nevoie, după caz, la convocarea preşedintelui ONAC.
  Articolul 24ONAC poate elabora instrucţiuni/metodologii de lucru în vederea realizării obiectului său de activitate.
  Capitolul VI Alte dispoziţii privind desfăşurarea activităţii ONACArticolul 25(1) Organizarea procedurilor de atribuire centralizate revine ONAC în calitate de autoritate contractantă.(2) În vederea desfăşurării în mod corespunzător a procedurilor de atribuire centralizate, ONAC are dreptul de a solicita, atunci când este necesar, date şi informaţii de la utilizatori, iar aceştia au obligaţia să răspundă solicitărilor în termenul prevăzut la art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
  (3) În urma finalizării procedurilor de atribuire centralizate, ONAC încheie acordurile-cadru centralizate în numele utilizatorilor şi pentru aceştia.(4) Modificarea acordurilor-cadru centralizate se realizează de către ONAC, în condiţiile legii, în numele utilizatorilor şi pentru aceştia.(5) În cazul în care acordul-cadru centralizat este încheiat cu mai mulţi operatori economici, reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru se realizează de către ONAC.(6) Încheierea contractelor subsecvente în temeiul acordurilor-cadru centralizate se realizează de către utilizatori.(7) În condiţiile utilizării sistemului dinamic de achiziţii, contractele de achiziţie publică se încheie de către utilizatori.
  Articolul 26
  În vederea realizării de activităţi de achiziţie auxiliare, exclusiv în legătură cu activităţile realizate de utilizatori având ca obiect produsele şi serviciile achiziţionate în sistem centralizat, ONAC va avea un rol activ în relaţia cu aceştia şi va asigura infrastructura tehnică care să permită utilizatorilor:a) înscrierea în Registrul utilizatorilor;b) îndeplinirea obligaţiilor stabilite în etapele de planificare/pregătire, organizare şi post-atribuire a acordului-cadru/administrarea unui sistem dinamic de achiziţie;c) transmiterea informaţiilor necesare monitorizării acordurilor-cadru centralizate.
  Articolul 27(1) Utilizatorii pot propune ONAC actualizarea categoriilor de produse şi servicii achiziţionate centralizat prevăzute la art. 3.(2) Pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea sistemului de achiziţii publice centralizate, ONAC analizează propunerile utilizatorilor luând în considerare în principal volumul de achiziţii preconizat, posibilitatea de standardizare şi complexitatea specificaţiilor tehnice şi în funcţie de rezultatul analizei iniţiază propunerea de actualizare a categoriilor de produse şi servicii, după caz.Articolul 28ONAC poate achiziţiona servicii de închiriere sediu, respectiv bunuri imobiliare, în condiţiile legii, pentru desfăşurarea activităţii sale.
  -----