Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIA nr. 795 din 6 decembrie 2018referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 6 martie 2019Data intrării în vigoare 06-03-2019


  Valer Dorneanu- preşedinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Patricia Marilena Ionea- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Excepţia a fost ridicată de Alianţa Sindicală „Gheorghe Asachi“ din Iaşi, în numele membrilor săi, Sorin Ţâru şi Mihaela Aştefanei, în Dosarul nr. 5.883/99/2016 al Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă şi constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 625D/2017.2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei ca inadmisibilă. În acest sens, arată că autorul excepţiei invocă o discriminare, dar nu arată în ce constă această discriminare, astfel că excepţia de neconstituţionalitate nu îndeplineşte condiţia de a fi motivată.
  CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Încheierea din 7 februarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 5.883/99/2016, Tribunalul Iaşi - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Excepţia a fost ridicată de Alianţa Sindicală „Gheorghe Asachi“ din Iaşi, în numele membrilor săi, Sorin Ţâru şi Mihaela Aştefanei, cu prilejul soluţionării unei cauze în care a solicitat anularea deciziei de reîncadrare.5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, s-a procedat la diminuarea salariilor unor categorii de personal didactic auxiliar, respectiv administratorii financiari şi secretarii din unităţile şcolare, deşi dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 şi ale Legii nr. 71/2015 dispun că salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii vor fi salarizaţi la nivel maxim. De asemenea, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 dispune că, în situaţia în care prin aplicarea acestor dispoziţii salariile sunt mai mici, se va păstra salariul aflat în plată, respectiv cel din luna iulie 2016. În sensul celor arătate mai sus invocă şi Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 23 din 26 septembrie 2016.6. Autorul excepţiei consideră că prin diminuarea nivelului de salarizare s-a creat o gravă discriminare, cu încălcarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2000, respectiv a principiului potrivit căruia „un salariu egal pentru muncă egală“. De asemenea, a fost eludată şi jurisprudenţa europeană, respectiv Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 7. În acelaşi context, arată că administratorii financiari din unităţile şcolare, indiferent de numărul de clase, au obligaţia să organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu dispoziţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991.8. Un alt aspect pe care îl invocă priveşte „nerelevanţa acordării funcţiilor de conducere în funcţie de numărul de clase sau numărul de elevi“, întrucât consideră că activitatea secretarului şi a administratorului financiar, atât timp cât unitatea şcolară are personalitate juridică, este la acelaşi nivel cu celelalte unităţi sau măcar la nivel apropiat. 9. Tribunalul Iaşi - Secţia I civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată.
  10. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.11. Guvernul, apreciind că motivele expuse în susţinerea excepţiei nu reprezintă veritabile aspecte de neconstituţionalitate, ci de interpretare şi aplicare a legii, ceea ce nu constituie obiectul controlului de constituţionalitate, consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă.12. Avocatul Poporului arată că autorul excepţiei critică, în realitate, dispoziţiile articolului unic pct. 4 din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, care instituie o excepţie de la dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 şi exclud în acelaşi timp de la aplicare persoanele menţionate la art. 3^2 alin. (6^2) din aceeaşi ordonanţă. Având în vedere cele reţinute de Curtea Constituţională cu privire la principiul constituţional al egalităţii în drepturi prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, Decizia nr. 366 din 25 iunie 2014 şi Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, apreciază că nu poate fi reţinută critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 4 din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 582/2016, arată că aceasta este inadmisibilă, întrucât analiza constituţionalităţii dispoziţiilor din acte normative cu caracter secundar emise în executarea legii nu intră în competenţa instanţei de contencios constituţional.13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:14. Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.15.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, precum şi dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 22 august 2016.
  16. Autorul excepţiei consideră că dispoziţiile actelor normative criticate sunt discriminatorii, contravenind principiului egalităţii în drepturi, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie.17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, Curtea constată că autorul acesteia, deşi susţine că aceste reglementări sunt discriminatorii, nu indică în ce fel este creat tratamentul juridic inegal şi nici nu precizează care sunt, în mod exact, articolele din acest act normativ care creează discriminarea. De asemenea, din critica sa nu se desprinde cu claritate care sunt categoriile de persoane comparate şi în raport cu cine se creează un tratament juridic defavorabil, autorul excepţiei arătând doar că nu i-au fost aplicate dispoziţiile de lege care prevedeau păstrarea în plată a cuantumului salariului celui mai favorabil, respectiv cele care prevedeau salarizarea la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice, acordat personalului care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.18. Or, Curtea apreciază că aceste aspecte nu reprezintă veritabile critici de neconstituţionalitate, ci probleme de aplicare şi interpretare a legii, ce revin competenţei instanţei de judecată, şi nu instanţei de contencios constituţional.19. Cât priveşte critica de neconstituţionalitate adusă dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 582/2016, Curtea reţine că, aşa cum reiese din dispoziţiile art. 146 lit. d) din Constituţie, cât şi ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia“, hotărârile Guvernului nu pot constitui obiect al controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţională, acestea putând fi atacate numai pe calea contenciosului administrativ. 20. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:
  Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Alianţa Sindicală „Gheorghe Asachi“ din Iaşi, în numele membrilor săi, Sorin Ţâru şi Mihaela Aştefanei, în Dosarul nr. 5.883/99/2016 al Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă.Definitivă şi general obligatorie. Decizia se comunică Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 6 decembrie 2018.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Patricia Marilena Ionea
  -----