Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
GHID din 31 ianuarie 2019pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică
EMITENT
 • ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 6 martie 2019Data intrării în vigoare 06-03-2019


  Aprobat prin Ordinul nr. 34 din 31 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 178 din 6 martie 2019.
  Articolul 1(1) În vederea acordării avizului obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională, privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, concedentul întocmeşte, constituie şi transmite următoarea documentaţie:a) cerere de acordare a avizului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid; cererea va fi înregistrată, semnată şi ştampilată de către concedent şi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:1. denumirea bunului public care urmează să fie concesionat, identificat conform poziţiei din hotărârea Guvernului privind atestarea domeniului public al statului, respectiv al unităţii administrativ-teritoriale, aflat în administrarea concedentului, sau poziţiei din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, însuşit de consiliul local/judeţean, prin hotărâre; 2. precizarea că bunul care urmează să fie concesionat nu face obiectul procedurii de revendicare, potrivit legii;3. durata estimată a concesiunii;4. destinaţia bunului ce face obiectul concesiunii, după concesionare;b) documente care atestă apartenenţa bunului la proprietatea publică:– hotărârea Guvernului privind atestarea domeniului public al statului, respectiv al unităţii administrativ-teritoriale; sau
  – hotărârea consiliului judeţean/local de aprobare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, avizată pentru legalitate de către instituţia prefectului, potrivit art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărâre privind dreptul de administrare a bunului supus concesiunii - în cazul altor autorităţi publice centrale sau locale, instituţii publice şi altele asemenea, dacă este cazul;
  c) extras de carte funciară pentru informare - copie certificată pentru conformitate; d) planul de încadrare în zonă al bunului proprietate publică care urmează să fie concesionat, la o scară convenabilă, astfel încât acesta să poată fi localizat - copie certificată pentru conformitate - sau extrasul de plan cadastral de carte funciară.
  (2) În situaţia iniţiativei de concesionare a unei părţi dintr-un bun proprietate publică, concedentul va solicita aviz pentru întreg bunul proprietate publică identificat în hotărârea Guvernului sau inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, însuşit de consiliul local/judeţean, prin hotărâre, prevăzută la lit. a) pct. 1.(3)
  Copiile care fac parte din documentaţie se certifică prin semnătură şi ştampilă de către persoana împuternicită legal să reprezinte concedentul.
  (4) În cazul în care urmează să fie concesionate mai multe bunuri proprietate publică aflate în administrarea aceluiaşi concedent, se întocmesc cereri de acordare a avizului pentru fiecare bun în parte.
  Articolul 2(1) În cazul în care calitatea de concedent o are unul dintre consiliile judeţene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau una dintre instituţiile publice de interes local, documentaţia de acordare a avizului este transmisă la structura teritorială pentru probleme speciale, denumită în continuare STPS, în a cărei rază teritorială funcţionează.(2) În cazul în care calitatea de concedent o are una dintre autorităţile publice centrale, instituţii publice de la nivel central, ministere sau dintre celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, documentaţia de acordare a avizului este transmisă la Administraţia Naţională.Articolul 3
  În situaţia iniţiativei de concesionare a unor bunuri proprietate publică din zonele libere, documentele de concesionare trebuie să aparţină titularului dreptului de administrare a bunurilor din zona respectivă.
  Articolul 4Identificarea încadrării obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare se realizează pe baza: 1. situaţiei obiectivelor de infrastructură teritorială importante pentru sistemul naţional de apărare, denumită în continuare situaţia obiectivelor, document întocmit potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) lit. d) şi h) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, ale art. 51 şi 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 370/2004, şi ale Catalogului-cadru cu obiectivele de infrastructură teritorială importante pentru sistemul naţional de apărare, în vigoare;2. informaţiilor solicitate structurilor forţelor sistemului naţional de apărare cu atribuţii în domeniu (FSNA) - Ministerul Apărării Naţionale (MApN), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Serviciul Român de Informaţii (SRI), Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), pe plan local sau central, după caz. Articolul 5(1)
  În cazul prevăzut la art. 2 alin. (1), STPS procedează astfel:a) înregistrează documentaţia în Registrul pentru evidenţa documentelor; b) verifică îndeplinirea concomitentă de către solicitant a calităţii de concedent şi a celei de titular al dreptului de administrare a bunului proprietate publică ce urmează a fi concesionat; c) analizează documentaţia privind veridicitatea şi concordanţa datelor înscrise în aceasta; d) verifică dacă cererea concedentului vizează bunuri pentru care deja s-a acordat aviz, precum şi dacă a expirat perioada de valabilitate a avizului anterior;e) verifică şi identifică dacă obiectul concesiunii se încadrează în situaţia obiectivelor în vigoare la nivelul judeţului;f) solicită informaţii despre obiectul concesiunii structurilor locale ale FSNA cu atribuţii în domeniu, după caz - anexa nr. 2 la prezentul ghid; g) ataşează documentele rezultate în urma informaţiilor primite de la structurile FSNA locale cu atribuţii în domeniu la documentele concedentului şi, în cazul în care documentaţia este completă, o înaintează preşedintelui Administraţiei Naţionale pentru acordarea avizului, în termen de cel mult 5 zile, prin adresă scrisă, conform modelului din anexa nr. 3 la prezentul ghid, şi certifică, în mod obligatoriu, încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare;
  h) dacă se constată că termenul de primire a informaţiilor despre obiectul concesiunii, solicitate structurilor locale ale FSNA cu atribuţii în domeniu, depăşeşte 30 de zile, se va comunica concedentului prin adresă scrisă că a fost demarată procedura de verificare în vederea acordării avizului Administraţiei Naţionale - anexa nr. 4 la prezentul ghid.
  (2) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (2), Serviciul pregătirea teritoriului, denumit în continuare SPT/Direcţia pregătirea teritoriului pentru apărare şi rechiziţii, denumită în continuare DPTAR/Direcţia generală probleme speciale, denumită în continuare DGPS, procedează conform prevederilor alin. (1) lit. b)-h).
  Articolul 6În cazul constatării de către STPS sau de către Administraţia Naţională a unor neregularităţi ale documentaţiei depuse, aceasta se remite concedentului pentru completare, printr-o adresă conform modelului din anexa nr. 5 la prezentul ghid. Articolul 7(1) Propunerea de acordare a avizului se face de către SPT/DPTAR, prin directorul general al DGPS, după verificarea documentaţiei şi identificarea obiectului concesiunii în situaţia obiectivelor în vigoare existentă la Administraţia Naţională şi a documentelor rezultate în urma informaţiilor primite de la structurile FSNA locale sau centrale cu atribuţii în domeniu, după caz. Aceasta se transmite împreună cu documentaţia aferentă şi o notă de prezentare a cererii concedentului spre avizare către preşedintele Administraţiei Naţionale, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentul ghid, printr-o adresă de înaintare, prevăzută în anexa nr. 7 la prezentul ghid.(2) Modelul avizului privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică, este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ghid.(3) Avizul se supune semnării de către preşedintele Administraţiei Naţionale, prin secretarul general.(4) După emitere, avizul se înregistrează la compartimentul documente clasificate din Administraţia Naţională pentru a fi expediat concedentului, prin STPS sau direct.Articolul 8După primirea avizului de la Administraţia Naţională, STPS: a) înştiinţează concedentul în vederea ridicării acestuia;b) predă avizul concedentului pe bază de semnătură în condica pentru expedierea documentelor;c) în cazul neridicării avizului, îl transmite concedentului prin poştă, cu confirmare de primire.Articolul 9(1) Pentru obiectul concesiunii care se încadrează în infrastructura sistemului naţional de apărare, în funcţie de destinaţia acestuia, avizul prevede în mod obligatoriu:a) clauza menţinerii permanente a acestuia într-o stare corespunzătoare scopului pentru care a fost creat; b) clauzele legale privind îndeplinirea obligaţiilor ce revin concesionarului în susţinerea efortului de apărare, în caz de mobilizare sau război.
  (2) Clauzele prevăzute la alin. (1) trebuie precizate de concedent în caietul de sarcini şi cuprinse în partea reglementară a contractului de concesiune.(3) Neîndeplinirea obligaţiilor stabilite la alin. (1) şi (2) de către concedent sau de către concesionar atrage răspunderea contravenţională în condiţiile prevăzute de art. 50 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 477/2003, republicată.(4) În conformitate cu art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea de către Administraţia Naţională a avizului privind încadrarea/ neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare nu face obiectul procedurii de aprobare tacită.
  Articolul 10Actele normative referitoare la acordarea avizului pentru încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică, sunt prevăzute în anexa nr. 9 la prezentul ghid.Articolul 11
  Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ghid.
  Anexa nr. 1la ghidMODELULcererii de acordare a avizului
  Antet concedentNesecret
  Nr. ………. din ……………….Exemplar nr. ……
  Preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
  Cocedentul, ......., în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 22/2007, în vederea completării studiului de oportunitate, solicit să emiteţi avizul privind încadrarea în infrastructura sistemului naţional de apărare a bunului .....(denumirea bunului proprietate publică)......, situat în ....(delimitarea obiectului supus concesionării)....., identificat la poziţia nr. ...... din anexa nr. ...... la Hotărârea Guvernului nr. .... /..... privind atestarea domeniului public al judeţului ......., precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul ………..…… sau la poziţia nr. ………...….. din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, însuşit de consiliul local/judeţean, prin Hotărârea nr. ..../....., şi în Cartea funciară nr. ...... a comunei/oraşului/municipiului ........., având numărul cadastral …..... situat în str. .......... nr. ....., sectorul ........, tarlaua ............, parcela ............, comuna/oraşul/municipiul/judeţul .............Bunul care urmează să fie concesionat nu face obiectul procedurii de revendicare.Durata estimată a concesiunii este de ........ ani.Destinaţia bunului ce face obiectul concesiunii, după concesionare .......... .Se anexează următoarele documente:1. extrasul din hotărârea Guvernului privind atestarea domeniului public al statului, respectiv al unităţii administrativ-teritoriale, aflat în administrarea concedentului - copie certificată pentru conformitate - sau hotărârea consiliului judeţean/local de aprobare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale şi inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, însuşit de consiliul local/judeţean, prin hotărâre - copie certificată pentru conformitate; 2. hotărâre privind dreptul de administrare a bunului supus concesiunii - în cazul altor autorităţi publice centrale sau locale, instituţii publice etc., care au în administrare bunuri proprietate publică, după caz;3. extrasul de carte funciară pentru informare - copie certificată pentru conformitate;4. planul de încadrare în zonă al bunului proprietate publică care urmează să fie concesionat, la o scară convenabilă, astfel încât acesta să poată fi localizat - copie certificată pentru conformitate - sau extrasul de plan cadastral de carte funciară.NOTĂ: În situaţia iniţiativei de concesionare a unei părţi dintr-un bun proprietate publică, concedentul va solicita aviz pentru întreg bunul proprietate publică identificat conform poziţiei din hotărârea Guvernului privind atestarea domeniului public al statului, respectiv al unităţii administrativ-teritoriale, aflat în administrarea concedentului, sau poziţiei din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, însuşit de consiliul local/judeţean, prin hotărâre.
  SemnăturaL.S. …………………. (nume, prenume)
  Anexa nr. 2la ghidMODELUL adresei structurii teritoriale pentru probleme speciale pentru solicitarea informaţiilor despre obiectul concesiunii la structurile forţelor sistemului naţional de apărare cu atribuţii în domeniu
  Antetul structurii teritoriale pentru probleme speciale, judeţul ………………..
  Nesecret
  Nr. ……….. din ……………….Exemplar nr. ……..
  Către……………….Concedentul, ……………., a solicitat Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, prin Adresa nr. ………/.…., avizul privind încadrarea/neîncadrarea în infrastructura sistemului naţional de apărare a ..........(denumirea bunului proprietate publică)........., în vederea concesionării.Vă rugăm să ne comunicaţi, prin adresă scrisă, dacă au apărut modificări privind încadrarea/neîncadrarea bunului mai sus menţionat în infrastructura sistemului naţional de apărare, în vederea acordării avizului de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale potrivit art. 10 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 22/2007.Şeful structurii teritoriale pentru probleme speciale, judeţul ………………................ (grad)L.S. ……………........ (nume, prenume)
  Anexa nr. 3 la ghidMODELULadresei de înaintare a documentelor la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
  Antetul structurii teritoriale pentru probleme speciale, judeţul …………Nesecret
  Nr. ……. din …………..Exemplar nr. …..
  Preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme SpecialeConform prevederilor Ordinului preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale nr. 34/2019 privind aprobarea Ghidului pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică,am verificat documentaţia înaintată de către ....(denumirea concedentului)... privind bunul proprietate publică ……....………, identificat la poziţia nr. ……….. din anexa nr. ………….. la Hotărârea Guvernului nr. …………/……….. privind atestarea domeniului public al judeţului …………….., precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul ………… sau la poziţia nr. ………….. din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, însuşit de consiliul local/judeţean, prin Hotărârea nr. ……….. /………. .Din informaţiile solicitate la structurile locale ale forţelor sistemului naţional de apărare cu atribuţii în domeniu şi verificările efectuate în situaţia obiectivelor de infrastructură teritorială importante pentru sistemul naţional de apărare din judeţul ……………… certific că documentaţia este completă şi că bunul care urmează să fie concesionat se încadrează/nu se încadrează în infrastructura sistemului naţional de apărare.Anexe: ……….., 1 exemplar, cu ……….. file, nesecret.Şeful structurii teritoriale pentru probleme speciale, judeţul …………….…………………
  (grad)L.S. ………………....... (nume, prenume)
  Anexa nr. 4la ghidMODELULadresei de comunicare a demarării procedurii de verificare a obiectului concesiunii în vederea obţinerii avizului Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
  Antetul structurii teritoriale pentru probleme speciale (STPS)Nesecret
  Nr. ..... din .....Exemplar nr. .....
  Preşedintelui Consiliului Judeţean ......................../ Primarului localităţii ..........................Domnul (Doamna) ......................................Ca urmare a Adresei dumneavoastră nr. ...../....., prin care aţi solicitat avizul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS) privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare pentru bunul proprietate publică: ......................., situat în judeţul ........................, localitatea ........................, str. .................... nr. ........, vă comunicăm că a fost demarată procedura de verificare a bunului în vederea obţinerii avizului ANRSPS. După primirea informaţiilor necesare acordării avizului de la structurile forţelor sistemului naţional de apărare cu atribuţii în domeniu urmează să vă transmitem avizul privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare.Menţionăm că, în conformitate cu art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cererea dumneavoastră nu face obiectul procedurii de aprobare tacită.Şeful structurii teritoriale pentru probleme speciale, judeţul ........ .......................... (grad)L.S. ................................ (nume, prenume)
  Anexa nr. 5la ghidMODELUL adresei de remitere a documentaţiei pentru completare
  Nesecret
  Exemplar nr. .....
  Antet emitent ..... Nr. ..... din ....CătreCONCEDENT Ca urmare a Adresei dumneavoastră nr. ...../....., prin care aţi solicitat avizul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS) privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare pentru bunul ......(denumirea bunului)....., situat în judeţul .................., oraşul/comuna ...................., identificat la poziţia nr. ..... din anexa nr. ..... la Hotărârea Guvernului nr. ...../..... privind atestarea domeniului public al judeţului ....., precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul ...................... sau la poziţia nr. ..... din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, însuşit de consiliul local/judeţean, prin Hotărârea nr. ......./......., şi în Cartea funciară nr. ........ a oraşului/comunei ..................., având numărul cadastral .................., situat în str. ..................., oraşul/comuna, judeţul ................., vă comunicăm următoarele:În urma analizei şi a verificării datelor existente vă returnăm documentaţia transmisă, în vederea completării acesteia, conform prevederilor art. ..... alin. ..... lit. ..... din Ghidul pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale nr. 34/2019, cu următoarele documente:Anexă: ............., 1 exemplar cu ...... file, nesecret.
  Şeful unităţii emitente, judeţul .......................................................... (grad/funcţie)L.S. .......................... (nume, prenume)
  Anexa nr. 6 la ghidMODELULnotei de prezentare a documentaţiei concedentuluiROMÂNIAMINISTERUL AFACERILOR INTERNEADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE
  Nr. ........... din ..........DIRECŢIA GENERALĂ PROBLEME SPECIALE
  Nesecret
  Exemplar nr. .....
  NOTĂ DE PREZENTARE pentru solicitarea .....(denumirea concedentului)...., judeţul .................., de acordare a avizului Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărareÎn conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 22/2007, ale art. 6 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 168/2007, şi ale art. 3 lit. B pct. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările şi completările ulterioare, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale acordă aviz obligatoriu privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare.Pentru obţinerea avizului, structura teritorială pentru probleme speciale ........... a transmis la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale documentele întocmite de .....(denumire concedent)......., care respectă prevederile Ordinului preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale nr. 34/2019 privind aprobarea Ghidului pentru acordarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică.Bunul proprietate publică se referă la: ....., situat în str. ....., oraşul/comuna ....., judeţul ....., identificat la poziţia nr. ..... din anexa nr. ..... la Hotărârea Guvernului nr. ...../..... privind atestarea domeniului public al judeţului ....., precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul ....., cu modificările şi completările ulterioare, sau la poziţia nr. ..... din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, însuşit de consiliul local/judeţean, prin Hotărârea nr. ...../...... .Destinaţia bunului ce face obiectul concesiunii, după concesionare, este ..... . Conform informaţiilor solicitate de la structurile forţelor sistemului naţional de apărare cu atribuţii în domeniu şi verificările din Situaţia cu obiectivele de infrastructură teritorială importante pentru sistemul naţional de apărare în vigoare, rezultă că bunul proprietate publică ce face obiectul concesiunii se încadrează/nu se încadrează în infrastructura sistemului naţional de apărare. Direcţia generală probleme speciale a întocmit Nota de prezentare a cererii .....(denumire concedent).., judeţul ..............., în vederea acordării de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avizului pentru încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare.
  Director general,Direcţia generală probleme speciale.......................................................
  Anexa nr. 7la ghid MODELULadresei de înaintare a documentaţiei spre avizareROMÂNIAMINISTERUL AFACERILOR INTERNEADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE Nr....../.....
  Nesecret
  Exemplar nr. .....
  DIRECŢIA GENERALĂ PROBLEME SPECIALESecretarului general al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme SpecialeDomnul .....................................Vă transmitem anexat documentaţia pentru acordarea avizului de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la solicitarea de concesionare a bunului proprietate publică .......(denumire bun proprietate publică)..., în vederea supunerii spre semnare domnului preşedinte.După acordarea avizului, conform cadrului legal incident, vă adresăm rugămintea să dispuneţi returnarea exemplarului nr. 2 al avizului, nota de prezentare şi documentaţia aferentă la Direcţia generală probleme speciale.Anexe: ................. PS/.................., 1 filă, nesecret; ................ PS/..................., 2 file, nesecret; ..... file, nesecret.Director general,Direcţia generală probleme speciale,........................................................
  Anexa nr. 8 la ghid MODELULavizului acordat de Administraţia NaţionalăROMÂNIAMINISTERUL AFACERILOR INTERNEADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE Nr....../.....
  Nesecret
  Exemplar nr. .....
  Preşedintelui Consiliului Judeţean/Primarului localităţii ..................Domnul (Doamna) .....Ca urmare a Adresei dumneavoastră nr. ...../..... referitoare la obţinerea avizului privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare pentru bunul proprietate publică ........(denumire bun proprietate publică)......, situat în judeţul ..... municipiul/oraşul/comuna ....., identificat la poziţia nr. ..... din anexa nr. ..... la Hotărârea Guvernului nr. ...../.....privind atestarea domeniului public al judeţului ....., precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul..... sau la poziţia nr. ..... din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, însuşit de consiliul local/judeţean, prin Hotărârea nr. ...../..... şi în Cartea funciară nr. ..... a comunei/oraşului/municipiului ............., având numărul cadastral ................, situat în str. ............... nr. ....., sectorul ....., tarlaua ....., parcela ....., comuna/oraşul/municipiul/judeţul ...............,în urma analizei documentaţiei transmise şi a verificării datelor existente, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale emite prezentul AVIZ,potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 22/2007.Bunul proprietate publică ce face obiectul concesiunii se încadrează/nu se încadrează în infrastructura sistemului naţional de apărare.NOTĂ: Pentru obiectul concesiunii care se încadrează în infrastructura sistemului naţional de apărare, în funcţie de destinaţia acestuia, avizul prevede în mod obligatoriu: a) clauza menţinerii permanente a acestuia într-o stare corespunzătoare scopului pentru care a fost creat, potrivit art. 55 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 370/2004; b) clauzele legale privind îndeplinirea obligaţiilor ce revin concesionarului în susţinerea efortului de apărare, în caz de mobilizare sau război şi care trebuie precizate de concedent în caietul de sarcini urmând a fi cuprinse în partea reglementară a contractului de concesiune;c) hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, cu dovada neatacării în instanţă de contencios administrativ în termen legal, potrivit art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,....................................................
  Anexa nr. 9 la ghidACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ– Constituţia României, republicată - art. 136 alin. (4);– Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările ulterioare - art. 6 şi 20; – Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată - art. 41 alin. (1) lit. d) şi h), art. 42 alin. (1) şi art. 50 alin. (1) lit. b);– Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare - art. 15 şi 21;
  – Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare - art. 858-875;– Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - art. 36 alin. (5) lit. a), art. 91 alin. (4) lit. a), art. 115 şi art. 123 alin. (1) şi (2); – Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - art. 19 alin. (1) lit. e);– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - art. 13 alin. (2) şi (3), art. 14 şi 22;– Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - art. 1, 23 şi art. 41 alin. (6);– Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare - art. 12,art. 12^1 alin. (1) şi (2);– 
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 22/2007 - art. 10 alin. (1) lit. g) şi art. 18;
  – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare - art. 2 alin. (1); – Ordonanţa Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006 - art. 16;– Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările şi completările ulterioare - art. 3 lit. B pct. 19, cu modificările şi completările ulterioare;– Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 370/2004 - art. 51, 54 şi 55;– Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 - art. 6 alin. (1);– Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.067/2007 - art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) lit. i);
  – Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării în vigoare privind aprobarea Catalogului-cadru cu obiectivele de infrastructură teritorială importante pentru sistemul naţional de apărare;– anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare - art. 22, art. 65 alin. (2) şi (4), art. 340 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 380.
  -----