Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.200 din 21 februarie 2019privind Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 5 martie 2019Data intrării în vigoare 05-03-2019

  Având în vedere prevederile:– Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Capitolul I Prevederi generaleArticolul 1Studiile universitare de doctorat se organizează în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2Programele de studii universitare de doctorat se organizează în şcoli doctorale, care au pentru fiecare domeniu cel puţin 3 conducători de doctorat şi sunt supuse evaluării externe periodice în vederea acreditării.
  Articolul 3Asigurarea calităţii studiilor doctorale este centrată pe rezultate exprimate în cunoştinţe, valori, aptitudini şi atitudini care se obţin prin parcurgerea şi finalizarea unui program de studii şi prin calitatea rezultatelor cercetării ştiinţifice obţinute de către doctoranzi şi conducătorii de doctorat.Articolul 4Studiile universitare de doctorat au drept finalitate formarea resursei umane înalt calificate pentru cercetare ştiinţifică şi învăţământ superior. Formarea prin cercetare pentru cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer de cunoaştere constituie o experienţă profesională de cercetare, finalizată după elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor.Articolul 5Candidatul admis la un program de studii universitare de doctorat este înmatriculat, devine student doctorand şi se bucură de drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţie şi de metodologii sau regulamentele aprobate de senatele universitare.Articolul 6Activitatea desfăşurată de studentul doctorand în cadrul unei şcoli doctorale este coordonată de un conducător de doctorat - cadru didactic sau cercetător, cu experienţă în domeniul cercetării ştiinţifice.Articolul 7Programul de studii universitare de doctorat reprezintă totalitatea activităţilor relevante în care este implicat studentul doctorand sub coordonarea unui conducător de doctorat şi cu sprijinul comisiei de îndrumare care cuprinde 3-4 cercetători/cadre didactice cu titlul de doctor.Articolul 8Teza de doctorat cuprinde rezultatele originale ale cercetării ştiinţifice elaborate de studentul doctorand şi este condiţie pentru obţinerea titlului de doctor. Articolul 9Şcoala doctorală este o structură administrativă a universităţii.
  Articolul 10Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) are una sau mai multe şcoli doctorale şi poate organiza programe universitare de doctorat, dacă este legal înfiinţată şi a parcurs procedura de evaluare pentru acreditare.Articolul 11Studiile universitare de doctorat se pot organiza numai în IOSUD.Articolul 12Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul doctorand beneficiază de îndrumarea a doi conducători de doctorat din instituţii diferite sau din cadrul aceleiaşi instituţii acreditate de doctorat.
  Articolul 13Şcolile doctorale în funcţiune, acreditate la data intrării în vigoare a prezentului ordin, urmează procesul de evaluare periodică la intervale de 5 ani, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 14Evaluarea periodică a unei şcoli doctorale se face de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) sau de o altă agenţie de asigurare a calităţii, potrivit legii, denumite în continuare Agenţia, pe baza Raportului de autoevaluare al şcolii doctorale/domeniului, care cuprinde documente cu privire la calitatea şi rezultatele cercetării ştiinţifice la calitatea resurselor umane, infrastructura de cercetare ştiinţifică şi la normele proprii de reglementare.Articolul 15Programele de studii universitare de doctorat sunt organizate în şcoli doctorale pe domenii ştiinţifice.Articolul 16Academia Română, potrivit prevederilor din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, are şcoală de studii doctorale. Organizarea şi funcţionarea acestei şcoli doctorale sunt în responsabilitatea Adunării generale şi a Prezidiului Academiei Române.Articolul 17În termen de 25 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin se elaborează Ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat, respectiv fişa vizitei, adoptate prin hotărâri ale Consiliului ARACIS, cu respectarea reglementărilor normative în vigoare.
  Capitolul II Evaluarea studiilor universitare de doctoratArticolul 18Evaluarea programelor de studii universitare de doctorat se realizează pe domenii în scopul acreditării sau menţinerii acreditării prin evaluarea periodică externă.
  Articolul 19Evaluarea instituţională periodică prevăzută de legislaţie cuprinde şi evaluarea IOSUD.
  Capitolul III Etapele evaluării domeniilor de studii universitare de doctoratArticolul 20(1) IOSUD realizează un raport de autoevaluare până la 5 aprilie 2019, care cuprinde evaluarea internă a şcolilor doctorale pe domenii şi programe de studii universitare de doctorat, pe care îl depune la Agenţie.(2) Agenţia numeşte o comisie formată din profesori sau conferenţiari care au calitatea de conducător de doctorat, precum şi din 1-2 studenţi doctoranzi, care analizează raportul de autoevaluare prevăzut la alin. (1) şi verifică prin vizite îndeplinirea standardelor şi criteriilor de performanţă prin întocmirea unui raport de evaluare externă. (3) Consiliul Agenţiei validează raportul experţilor privind îndeplinirea standardelor şi criteriilor de performanţă prevăzute în legislaţie şi în prezentul ordin.(4) În cazul respectării standardelor şi criteriilor de performanţă, Agenţia propune Ministerului Educaţiei Naţionale menţinerea acreditării pentru domeniul evaluat. Ministerul Educaţiei Naţionale emite ordinul prin care se certifică menţinerea acreditării.(5) În cazul nerespectării standardelor şi criteriilor de performanţă, Agenţia comunică acest fapt Ministerului Educaţiei Naţionale, care avertizează universitatea şi stabileşte termenul pentru remedierea standardelor şi criteriilor de performanţă.(6) La epuizarea termenului stabilit, Agenţia verifică îndeplinirea standardelor şi criteriilor de performanţă, iar raportul devine definitiv şi, după caz, aceasta propune Ministerului Educaţiei Naţionale menţinerea acreditării sau ridicarea dreptului de a mai organiza şi desfăşura programe de studii universitare de doctorat.(7) O şcoală doctorală, un domeniu de doctorat, care nu a îndeplinit standardele şi criteriile de performanţă şi a intrat în lichidare, poate să ceară o nouă evaluare externă după trei ani. Capitolul IV Evaluarea externă în vederea acreditării unor programe noi în domenii cuprinse în Nomenclatorul domeniilor şi al programelor de studii universitare
  Articolul 21Evaluarea externă a unor domenii noi de studii universitare de doctorat cuprinse în „Nomenclatorul domeniilor şi al programelor de studii universitare“ este cerută de universitatea organizatoare.Articolul 22Universitatea care solicită acreditarea unor programe noi, conform art. 21, probează prin raportul de autoevaluare îndeplinirea standardelor şi criteriilor de performanţă.Articolul 23Pentru obţinerea acreditării pentru domenii universitare de doctorat noi, cuprinse în „Nomenclatorul domeniilor şi al programelor de studii universitare“, universitatea trebuie:a) să aibă cel puţin trei conducători de doctorat ale căror lucrări ştiinţifice sunt în domeniul respectiv;b) să îndeplinească standardele şi criteriile de performanţă cuprinse în legislaţie şi în prezentul ordin.
  Articolul 24După evaluarea externă, dacă se constată îndeplinirea standardelor şi criteriilor de performanţă, Agenţia care a realizat evaluarea propune Ministerului Educaţiei Naţionale acreditarea domeniului şcolii doctorale respective în cadrul IOSUD existent sau dobândirea calităţii de IOSUD.Articolul 25Dacă, după evaluarea externă a domeniului/şcolii doctorale, se constată neîndeplinirea standardelor şi criteriilor de performanţă, Agenţia propune Ministerului Educaţiei Naţionale neacreditarea.Articolul 26Universitatea pentru care Agenţia propune neacordarea acreditării poate să depună o nouă solicitare după trei ani.
  Articolul 27Ministerul Educaţiei Naţionale recunoaşte, prin ordin de ministru, acreditarea sau neacreditarea domeniului şcolii doctorale şi, prin hotărâre de Guvern, obţinerea calităţii de IOSUD. Articolul 28Rapoartele de autoevaluare depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile. Agenţia evaluatoare poate să ceară completarea rapoartelor de autoevaluare depuse, cu privire la standardele, criteriile şi indicatorii de performanţă cuprinse în prezentul ordin.Articolul 29Sistemul de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în acreditarea şi evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 30La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.403/2018 privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 14 noiembrie 2018, se abrogă. Articolul 31Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

  Ministrul educaţiei naţionale,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 21 februarie 2019.Nr. 3.200.ANEXĂ SISTEMUL
  de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în acreditarea şi evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat

  DomeniiCriteriiStandardeIndicatori de performanţă
  0123
  A. Capacitatea instituţionalăA.1.1. - Criterii ştiinţifice cu privire la activitatea de cercetare ştiinţificăA.1.2. - Activitatea ştiinţifică a conducătorilor de doctoratA.1.3. - Calitatea tezelor de doctoratA.1.4. - Contracte de cercetare ştiinţificăA.1.5. - Infrastructura de cercetareA.1.1.1. Îndeplinirea de către conducătorii de doctorat a standardelor minimale naţionale stabilite conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioareA.1.2.1. Numărul lucrărilor publicate în reviste cotate în bazele internaţionale de dateA.1.3.1. Tezele de doctorat şi calitatea lor
  A.1.4.1. Numărul de contracte de cercetare ştiinţifică/valoarea la care au participat şi doctoranziA.1.5.1. Instituţiile organizatoare de studii de doctorat (IOSUD)/Şcolile doctorale deţin o infrastructură de cercetare care să susţină derularea activităţilor specifice studiilor universitare de doctorat.A.1.5.2. Acorduri de parteneriat pentru cercetarea ştiinţifică în care sunt implicaţi doctoranziA.1.5.3. Laboratoare/Centre/Ateliere/Institute de cercetare au statute/regulamente de funcţionare care prevăd accesul doctoranzilor.
  A.1.1.1.1. Existenţa a cel puţin trei conducători de doctorat pentru un domeniuA.1.1.1.2 Ponderea conducătorilor de doctorat care îndeplinesc criteriile CNADTCUA.1.1.1.3 Îndeplinirea actualelor criterii CNADTCU de către toţi conducătorii de doctorat la următoarea evaluare externăA.1.2.1.1. Lucrările publicate de conducătorii de doctorat în calitate de autori/coautori în reviste cotate în bazele de date internaţionale Web of Science, Scopus, Google ScholarA.1.2.1.2. Cel puţin 50% dintre conducătorii de doctorat din domeniul supus evaluării prezintă minimum 5 lucrări indexate Scopus, Google Scholar, Web of Science sau ERIM în reviste cu factor de impact sau alte realizări cu relevanţă pentru domeniul respectiv. Conducătorii de doctorat au vizibilitate naţională şi internaţională, prin:- numărul de citări în Web of Science, Scopus, Google Scholar;- calitatea de membru în asociaţiile profesionale şi/sau în boardurile acestora:- calitatea de membru în boardurile revistelor naţionale sau internaţionale cotate în bazele de date internaţionale.Pentru domeniile fundamentale (Arte, Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice) conducătorii de doctorat vor prezenta 5 realizări semnificative ce demonstrează performanţa artistică/sportivă şi vor proba vizibilitatea naţională şi internaţională în ultimii 5 ani prin calitatea de membru în boardurile asociaţiilor profesionale, prin calitatea de membru în comitetele de organizare a evenimentelor artistice şi sportive naţionale şi internaţionale, prin calitatea de membru în juriile naţionale sau internaţionale sau echipe de arbitraj pentru competiţiile naţionale şi internaţionale.A.1.2.1.3. Conducătorii de doctorat din domeniu au creat/dezvoltat/inovat domenii sau direcţii de cercetare ştiinţifică. A.1.3.1.1. Pentru ultimii 5 ani:- numărul de teze de doctorat finalizate şi validate de CNADTCU;- numărul de teze refăcute şi validate de CNADTCU;- numărul de teze de doctorat cu plagiat dovedit;- toate tezele sunt verificate pentru similitudine.A.1.3.1.2. Lucrări publicate având autori/coautori doctoranzi
  A.1.3.1.3. Numărul de conferinţe la care doctoranzii au participat cu lucrări, în calitate de autori/coautoriA.1.3.1.4. Numărul de stagii ale doctoranzilor în alte universităţi, din ţară sau din străinătate A.1.4.1.1. Lista contractelor de cercetare din ultimii 10 aniA.1.4.1.2. Numărul de studenţi doctoranzi care au participat la elaborarea contractelor în ultimii 10 aniA.1.4.1.3. 5% dintre studenţii doctoranzi sunt membrii echipelor de cercetare în elaborarea contractelor de cercetare ştiinţifică.A.1.5.1.1. Spaţiile şi dotarea materială a IOSUD/şcolii doctorale permit realizarea activităţilor de cercetare, în domeniul evaluat, în acord cu misiunea şi obiectivele asumate (calculatoare, software specific, aparatură, echipamente de laborator, bibliotecă, acces la baze de date internaţionale etc.). Infrastructura de cercetare şi oferta de servicii de cercetare sunt prezentate public prin intermediul unei platforme de profil.A.1.5.1.2. Gradul de înnoire al infrastructurii de cercetare în ultimii 5 aniA.1.5.1.3. Lista echipamentelor de cercetare la care au acces doctoranzii şi site-urile unde sunt afişate A.1.5.2.1. Lista acordurilor de parteneriatA.1.5.2.2. Numărul de doctoranzi implicaţi în acordurile de parteneriat din ultimii 5 ani A.1.5.3.1. Lista laboratoarelor din domeniu/centrelor/atelierelor/institutelor în care au acces doctoranziiA.1.5.3.2. Echipele de îndrumare lucrează cu doctoranzi în laboratoare/centre/ateliere/institute de cercetare.A.1.5.3.3. Norme de reglementare a accesului studenţilor doctoranzi în laboratoare/centre/ ateliere/institute de cercetare
  B. Eficacitatea educaţionalăB.1. - Numărul, calitatea şi diversitatea candidaţilor la studii universitare de doctoratB.1.1. Standardele impuse de universitate pentru admiterea la studii universitare de doctoratB.1.1.1. Raportul dintre numărul absolvenţilor la nivel de masterat şi numărul de candidaţi admişi la studii doctorale în ultimii 5 ani, cu excepţia domeniilor reglementateB.1.1.2. Rata de renunţare în primii doi ani de la admiterea candidaţilor la studii universitare de doctorat nu depăşeşte 30%.B.1.1.3. IOSUD/Şcolile doctorale au mecanisme prin care se asigură că programul de pregătire prin studii universitare de doctorat conduce la formarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor pentru cercetarea ştiinţifică.B.1.1.4. Există, pentru fiecare doctorand, un program de pregătire stabilit, dezvoltat, monitorizat şi finalizat/în curs de finalizare.B.1.1.5. Programul de studii universitare de doctorat cuprinde însuşirea criteriilor eticii în cercetare.B.1.1.6. Studenţii doctoranzi au acces la un soft pentru verificarea similitudinii.B.1.1.7*. Pe întreaga durată a studiilor universitare de doctorat, studenţii beneficiază de sprijinul comisiilor de îndrumare, complementar celui oferit de conducătorul de doctorat. Comisiile sunt oficializate în documentele care vizează cuantificarea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor doctoranzi.
  C. Managementul calităţiiC.1. - Existenţa şi derularea periodică a sistemului de asigurare internă a calităţiiC.1.1. Există cadrul instituţional şi se aplică o procedură pentru monitorizarea asigurării interne a calităţii, precum şi politici de asigurare internă a calităţii relevante.C.1.1.1.* IOSUD a dezvoltat şi aplică periodic o procedură de evaluare şi monitorizare internă a evoluţiei şcolilor doctorale, între criteriile evaluate regăsindu-se obligatoriu:a) activitatea ştiinţifică a conducătorilor de doctorat;b) infrastructura şi logistica necesare desfăşurării activităţii de cercetare;c) procedurile şi normele subsecvente pe baza cărora se organizează studiile doctorale.C.1.1.2.* Pe parcursul stagiului de pregătire doctorală sunt implementate mecanisme de feedback din partea studenţilor doctoranzi prin care să se identifice nevoile acestora, precum şi nivelul lor de satisfacţie faţă de programul doctoral per ansamblu, în vederea îmbunătăţirii continue a serviciilor academice şi administrative oferite.
  C.2. - Transparenţa informaţiilor şi accesibilitate la resursele de învăţareC.2.1. Informaţiile de interes pentru studenţii doctoranzi, viitorii candidaţi, respectiv informaţiile de interes public sunt disponibile spre consultare în format electronic.C.2.2. IOSUD/Şcoala doctorală asigură studenţilor doctoranzi acces la resursele necesare derulării studiilor doctorale.C.2.1.1. IOSUD publică pe website-ul instituţiei organizatoare, cu respectarea reglementărilor generale cu privire la protecţia datelor, informaţii despre:a) regulamentul şcolii doctorale;b) regulamentul de admitere;c) regulamentul de finalizare a studiilor care să includă şi procedura de susţinere publică a tezei;d) conţinutul programelor de studii;e) informaţii despre standardele de elaborare ale tezei de doctorat;
  f) linkuri către rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susţinute public, precum şi data, ora, locul unde vor fi susţinute acestea, cu cel puţin 20 de zile înaintea susţinerii.C.2.2.1. Toţi studenţii doctoranzi au acces gratuit la o platformă cu baze de date relevante pentru domeniile studiilor de doctorat organizate.C.2.2.2. Fiecare student doctorand are acces, la cerere şi cu acordul conducătorului de doctorat, la un sistem electronic de verificare a gradului de similitudine cu alte creaţii ştiinţifice sau artistice existente.C.2.2.3. Toţi studenţii doctoranzi au acces la laboratoarele de cercetare ştiinţifică sau alte facilităţi, în funcţie de specificul domeniului/domeniilor din cadrul şcolii doctorale, conform unor reguli de ordine interioară.
  C.2.2.4. Asociaţiile studenţilor doctoranzi şi/sau studenţii reprezentanţi organizează, pe baza unui regulament, alegeri în rândul studenţilor doctoranzi pentru poziţii în CSUD, prin vot universal, direct şi secret, toţi studenţii doctoranzi având dreptul să aleagă şi să fie aleşi.C.2.2.5. În urma evaluării interne, atât IOSUD, cât şi şcolile doctorale elaborează strategii şi politici de acţiune în vederea remedierii deficienţelor semnalate şi a stimulării performanţei ştiinţifice şi academice a IOSUD.
  C.3. - Gradul de internaţionalizare C.3.1. Există o strategie şi este aplicată, pentru creşterea gradului de internaţionalizare a studiilor doctorale.C.3.1.1.* IOSUD are încheiate acorduri de mobilitate cu universităţi din străinătate, cu institute de cercetare, cu companii care desfăşoară activităţi în domeniul studiat, care vizează mobilitatea studenţilor doctoranzi şi a cadrelor didactice (de exemplu, acorduri ERASMUS pentru ciclul de studii doctorale) şi cel puţin 5% dintre studenţii doctoranzi au efectuat un stagiu de pregătire în străinătate sau o altă formă de mobilitate, precum participarea la conferinţe ştiinţifice internaţionale.C.3.1.2. În cadrul domeniului de studii evaluat este sprijinită, inclusiv financiar, organizarea unor doctorate în cotutelă internaţională, respectiv invitarea unor experţi care să susţină cursuri/prelegeri pentru studenţii doctoranzi.C.3.1.3. Internaţionalizarea activităţilor din cadrul studiilor doctorale este susţinută prin măsuri concrete (de exemplu, participarea la târguri educaţionale pentru atragerea de studenţi doctoranzi internaţionali; includerea experţilor internaţionali în comisii de îndrumare sau de susţinere a tezelor de doctorat etc.).
  C.4. - Transparenţa informaţiilor şi accesibilitate la resursele de învăţareC.4.1. Informaţiile de interes pentru studenţii doctoranzi, viitorii candidaţi, respectiv informaţiile de interes public sunt disponibile spre consultare în format electronic.C.4.1.1. Şcoala doctorală publică pe website, cu respectarea reglementărilor generale cu privire la protecţia datelor, informaţii despre:a) regulamentul şcolii doctorale;b) regulamentul de admitere;c) regulamentul de finalizare a studiilor care să includă şi procedura de susţinere publică a tezei;d) conţinutul programelor de studii;e) informaţii despre standardele de elaborare ale tezei de doctorat.
  D. Structuri instituţionale interne pentru asigurarea calităţii
  D.1. - Structurile instituţionale, administrative, manageriale şi resurse financiare pentru asigurarea calităţiiD.1.1. Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) a implementat mecanismele de funcţionare eficiente de asigurare a calităţii, prevăzute în legislaţia specifică privind organizarea studiilor de doctorat.D.1.1.1. Existenţa regulamentelor specifice şi aplicarea acestora la nivelul IOSUD, respectiv a şcolii doctorale, având ca perioadă de referinţă ultimii cinci ani:a) regulamente interne ale structurilor administrative (regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, regulamentele şcolilor doctorale);b) metodologia de desfăşurare a alegerilor la nivelul CSUD, şcolii doctorale şi dovezi ale derulării acestora, aprobată de senatul universităţii;c) metodologia de desfăşurare a concursului pentru funcţia de director CSUD şi dovezi ale derulării acestuia, aprobată de senatul universităţii;d) metodologii de organizare şi desfăşurare a studiilor de doctorat (de admitere a studenţilor doctoranzi, de finalizare a studiilor de doctorat), cu revizuire periodică şi cu aprobarea senatului universităţii;e) existenţa unor mecanisme de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat şi de echivalare a doctoratului obţinut în alte state;f) structuri de conducere funcţionale (IOSUD/CSUD/Consiliul şcolii doctorale (regularitatea convocării şedinţelor);g) contractul de studii universitare de doctorat.D.1.1.2. Regulamentul şcolii doctorale include criterii, proceduri şi standarde obligatorii pentru aspectele specificate la art. 17 alin. (5) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  D.1.2. IOSUD dispune de resursele logice necesare pentru asigurarea calităţii.D.1.2.1. Existenţa şi eficacitatea unui sistem informatic adecvat pentru evidenţa studenţilor doctoranzi şi a parcursului lor academicD.1.2.2. Existenţa şi utilizarea unui program informatic şi dovezi ale utilizării sale pentru verificarea procentului de similitudine în toate tezele de doctorat
  * Indicatorii semnalizaţi prin asterisc au un statut special exclusiv cu referire la procesul de evaluare periodică a şcolilor doctorale în condiţiile Legii nr. 100/2018. În cazul neîndeplinirii lor se acordă o perioadă de 3 ani pentru corectarea respectivelor deficienţe.
  -----