Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIA nr. 625 din 9 octombrie 2018referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 5 martie 2019Data intrării în vigoare 05-03-2019


  Valer Dorneanu- preşedinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu- judecător
  Mircea Ştefan Minea- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Simona-Maya Teodoroiu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Ingrid Alina Tudora- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Flavius Vladimir Ciocoiu în Dosarul nr. 2.673/3/2017 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.960D/2017.2.
  La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
  3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul pe fond reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 666 din 12 noiembrie 2014.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:4. Prin Sentinţa civilă nr. 3.533 din 6 iunie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 2.673/3/2017 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal, Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Flavius Vladimir Ciocoiu cu ocazia soluţionării unei cauze având ca obiect anulare act administrativ, în contradictoriu cu Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Brigada Rutieră.5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia arată că dispoziţiile alin. (4) al art. 118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 au fost introduse prin art. X din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, la fel ca şi prevederile art. 3^1 din cuprinsul art. 118, acestea din urmă reglementând competenţa exclusivă a judecătoriei cu privire la soluţionarea plângerii, caracterul definitiv şi irevocabil al hotărârii acestei instanţe, precum şi faptul că sentinţa nu se comunică, raportat la dispoziţiile art. 266 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865. 6. Menţionează, totodată, faptul că prevederile art. 3^1 din art. 118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 au fost declarate neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 500 din 15 mai 2012, însă alin. (4) al art. 118, criticat în cauză, a rămas neschimbat, deşi Codul de procedură civilă din 1865 a fost abrogat, astfel încât, în prezent, orice hotărâre judecătorească trebuie comunicată, potrivit art. 427 alin. (1) din Codul de procedură civilă. În acest context, autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că a fost sancţionat pentru neîndeplinirea unei obligaţii legale ce pare a avea caracter neconstituţional, astfel cum rezultă din considerentele Deciziei nr. 500 din 15 mai 2012, pe care le apreciază ca fiind incidente şi în cauza de faţă. 7. Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
  8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. În acest sens arată că întreaga motivare a autorului excepţiei este realizată din perspectiva Deciziei nr. 500 din 15 mai 2012, prin care Curtea a declarat neconstituţional un alt text de lege din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, şi anume alin. (3^1) din art. 118. Consideră însă că art. 118 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, criticat în cauză, nu este afectat de neconstituţionalitatea anterioară constatată de Curte, astfel încât autorul excepţiei trebuie să prezinte argumente şi critici noi pentru a demonstra contrarietatea textului de lege cu o normă constituţională. Or, în speţă, acesta încearcă doar să extindă efectele Deciziei nr. 500 din 15 mai 2012, care se referă la alt text de lege, împrejurare ce contravine art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit căruia „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate.“10. Avocatul Poporului învederează faptul că prevederile legale criticate au mai făcut obiectul controlului de constituţionalitate, prilej cu care a transmis punctul său de vedere, ce a fost reţinut în cuprinsul Deciziei nr. 666 din 12 noiembrie 2014, în sensul constituţionalităţii acestora. 11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 118 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, potrivit cărora „(4) În termen de 15 zile de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul este obligat să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pentru a preda permisul de conducere.“
  14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, aceste prevederi contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (4) care consacră principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, precum şi celor ale art. 126 alin. (1) şi (6) referitoare la instanţele judecătoreşti.15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile art. 118 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 au mai constituit obiect al controlului de constituţionalitate, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 666 din 12 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2015, sau Decizia nr. 374 din 24 septembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 21 noiembrie 2013, prin care Curtea a constatat că aceste prevederi sunt constituţionale.16. Pe fondul cauzei, Curtea reţine că potrivit Procesului-verbal de contravenţie seria PBX nr. 043.526 din 6 august 2015, autorul excepţiei a fost sancţionat cu amendă şi măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 30 de zile. Împotriva procesului-verbal acesta a formulat plângere contravenţională, iar, în baza certificatului de grefă eliberat de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, pârâta - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Brigada Rutieră i-a restituit permisul de conducere la data de 21 august 2015. Prin Sentinţa civilă nr. 21.958 din 19 noiembrie 2015, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a admis plângerea contravenţională şi a dispus anularea Procesului-verbal de contravenţie nr. 043.526 din 6 august 2015. Ulterior, prin Decizia civilă nr. 5.598 din 29 septembrie 2016, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal a admis apelul formulat de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Brigada Rutieră împotriva sentinţei pronunţate de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi a respins definitiv plângerea împotriva procesului-verbal de contravenţie.17. În acest context, Curtea învederează că întreaga motivare a autorului excepţiei este realizată din perspectiva Deciziei nr. 500 din 15 mai 2012, prin care Curtea Constituţională a declarat neconstituţional art. 118 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, care prevedea că „Hotărârea judecătorească prin care judecătoria soluţionează plângerea este definitivă şi irevocabilă“. Prin decizia precitată, Curtea a statuat că „eliminarea controlului judiciar al hotărârii pronunţate de judecătorie în materia contravenţiilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice aduce atingere art. 129 din Constituţie raportat la dreptul de acces liber la justiţie şi la dreptul la apărare, reprezentând în acelaşi timp o încălcare a cerinţelor unui proces echitabil.“18. În cauza de faţă însă reglementarea cuprinsă în art. 118 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 nu este afectată de viciul de neconstituţionalitate constatat prin Decizia nr. 500 din 15 mai 2012, întrucât, nici motivele de neconstituţionalitate reţinute cu acel prilej, şi nici conţinutul normativ diferit al celor două texte, nu permit extinderea neconstituţionalităţii şi la prevederile textului care fac obiectul prezentei excepţii. Aşa fiind, întrucât prin argumentele invocate în cauză autorul excepţiei tinde să extindă efectele deciziei precitate şi asupra reglementării cuprinse în art. 118 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, Curtea consideră că, fiind formulată într-o asemenea manieră, excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă.19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legiiDECIDE:
  Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Flavius Vladimir Ciocoiu în Dosarul nr. 2.673/3/2017 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 9 octombrie 2018.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Ingrid Alina Tudora
  ----