Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME din 11 ianuarie 2019privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 5 martie 2019Data intrării în vigoare 05-03-2019


  Aprobate prin Hotărârea nr. 1 din 11 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 5 martie 2019.
  Capitolul I Precizări generale introductive
  Articolul 1(1) Prezentele norme reglementează condiţiile şi procedura unică de acces în profesia de psiholog şi de schimbare a nivelului/treptei de atestare profesională în psihologie pentru psihologii care îşi derulează activitatea pe teritoriul României. (2) Prezentele norme stabilesc şi cadrul normativ privind atestarea profesională şi recunoaşterea profesională în vederea exercitării profesiei de psiholog pe teritoriul României de către cetăţenii străini, în condiţiile legii.(3) Atestarea dreptului de liberă practică se face în baza standardelor privind formarea profesională, supervizarea profesională şi experienţa profesională. Prezentele norme definesc standardele minimale pentru atestarea dreptului de liberă practică în toate specialităţile şi la toate treptele de atestare profesională. (4) Cerinţele pentru atestarea dreptului de liberă practică trebuie să fie echivalente pentru psihologii aflaţi pe aceeaşi treaptă în diferite specialităţi.(5) În vederea asigurării unei maxime oportunităţi pentru mobilitatea psihologilor români pe piaţa muncii europeană, standardele privind formarea şi atestarea dreptului de liberă practică sunt aliniate cu standardele relevante europene.
  Articolul 2(1) Cetăţenii români, precum şi categoriile de cetăţeni străini reglementate prin lege pot solicita obţinerea atestatelor de liberă practică în România.(2) Accesul în profesia de psiholog se realizează numai prin obţinerea atestatului de liberă practică emis de către Colegiul Psihologilor din România (CPR), în condiţiile legii.(3) Practicarea profesiei de psiholog în România se realizează numai în baza deţinerii unui atestat de liberă practică emis de CPR.(4) Atestarea sau recunoaşterea dreptului de liberă practică în psihologie, în oricare dintre specialităţile profesionale, pe teritoriul României, se realizează numai de către CPR, în condiţiile legii.(5) Titlul unic de calificare în profesia de psiholog pe teritoriul României este atestatul de liberă practică.(6) Titlul unic de calificare obţinut de către un psiholog cuprinde titlul profesional de psiholog, pe când titlul unic de calificare obţinut de către o altă persoană asimilată în condiţiile legii şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare (Norme metodologice), nu cuprinde titlul profesional de psiholog.
  Articolul 3(1) Accesul în profesia de psiholog a cetăţenilor străini se realizează pentru cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European, precum şi pentru cetăţenii statelor cu care România are încheiate convenţii bilaterale în domeniu, în condiţiile în care aceştia şi-au stabilit domiciliul în România sau au drept de şedere temporară în România, pentru perioada acordării acestui drept, şi poate lua una dintre următoarele forme:a) recunoaşterea documentelor de calificare profesională, a titlului profesional sau a titlului de calificare profesională, obţinute în ţara de origine sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European sau cu care România are încheiate convenţii bilaterale în domeniu, în regim de servicii permanente sau în regim de servicii temporare;b) obţinerea atestatului de liberă practică, în condiţiile legii.(2) Recunoaşterea documentelor de calificare profesională sau a titlului profesional obţinut potrivit alin. (1) atrage în mod automat eliberarea titlului unic de calificare profesională pe teritoriul României şi înregistrarea în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, Partea I, după caz.(3) În vederea realizării accesului în profesie pentru persoanele şi în formele prevăzute în alin. (1) aceştia trebuie să urmeze procedura prevăzuta la art. 10 din normele metodologice şi să prezinte următoarele documente îndosariate:a) cererea de acces în profesia de psiholog adresată comitetului director al CPR (comitetul director), în original;
  b) paşaportul sau actul de identitate, în fotocopie;c) certificatul, diploma sau atestatul eliberat de către autoritatea competentă pentru profesia de psiholog din ţara de origine, tradus şi legalizat în România sau recunoscut de către misiunile diplomatice române din ţara de origine, după caz;d) certificatul eliberat de către autoritatea competentă pentru profesia de psiholog din ţara de origine cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legea naţională pentru desfăşurarea activităţii de psiholog în ţara de origine de către solicitant, precum şi cu privire la competenţele şi vechimea în profesie ale acestuia, neaplicarea vreunei sancţiuni de interzicere sau suspendare a exercitării profesiei, tradus şi legalizat în România sau recunoscut de către misiunile diplomatice române din ţara de origine, după caz;e) diplomele de studii obţinute - licenţă şi master, traduse şi legalizate în română sau recunoscute în condiţiile legii, după caz;f) dovada obţinerii şi/sau înregistrării dreptului de şedere în România, în fotocopie;g) adeverinţa medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea profesiei de psiholog;h)
  certificatul de cazier judiciar, eliberat de către autorităţile din ţara de origine, după caz;
  i) opisul cuprinzând actele depuse la dosarul de acces în profesie.
  (4) Pentru activităţile desfăşurate în sectorul public recunoaşterea documentelor de calificare profesională sau a titlului profesional obţinut în ţara de origine este condiţionată de cunoaşterea limbii române, după caz.(5) Cetăţenii străini pot solicita obţinerea atestatului de liberă practică în România, cu respectarea tuturor condiţiilor aplicabile.
  Capitolul II Standarde generale pentru atestarea dreptului de liberă practică în psihologie
  Articolul 4(1) Standardele pentru atestarea profesională la nivel de psiholog practicant sunt următoarele:a) licenţă şi master în psihologie, respectiv în domeniul de specialitate, sau absolvirea unui program de licenţă echivalent - licenţă pre-Bologna sau titlul de doctor în psihologie. Programele de master vor fi avizate de CPR, pentru fiecare specialitate în parte. Pentru programele de master absolvite în străinătate şi echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare CNRED, comisia de specialitate va analiza curricula acestora şi va decide avizarea în unul dintre domenii;b) pentru specialităţile psihoterapie şi consiliere psihologică se adaugă cerinţa absolvirii unui program de formare de lungă durată în psihoterapie, respectiv consiliere psihologică, conform standardelor pentru programele de formare;c) pentru specialităţile psihoterapie şi consiliere psihologică se adaugă cerinţa parcurgerii unui număr minim total de 150, respectiv 100 de ore de dezvoltare personală/autocunoaştere/ experienţă terapeutică personală, după caz, recunoscute de către şcoala de psihoterapie/furnizorul de formare care derulează programul;d) promovarea probei scrise de evaluare a cunoştinţelor.(2) Standardele pentru atestarea profesională la nivel de psiholog specialist sunt următoarele:a) încheierea supervizării obligatorii: 2 ani/minimum 100 de ore şi minimum 150 de ore pentru specialitatea psihoterapie;
  b) pentru specialităţile psihoterapie şi consiliere psihologică se adaugă cerinţa parcurgerii unui număr minim total de 100, respectiv 50 de ore de dezvoltare personală/autocunoaştere/ experienţă terapeutică personală, după caz, recunoscute de către şcoala de psihoterapie/furnizorul de formare care derulează programul;c) minimum 5 ani de experienţă demonstrabilă ca psiholog practicant;d) formare continuă, 10 credite/an;e) promovarea probei scrise de evaluare a cunoştinţelor şi a interviului bazat pe portofoliu;f) programele de master pot fi recunoscute pentru mai multe specialităţi din cadrul aceluiaşi domeniu aplicativ larg, în funcţie de curricula programului.
  (3) Standardele pentru atestarea profesională la nivel de psiholog principal:a) minimum 5 ani experienţă demonstrabilă ca specialist;b) formare continuă, 10 credite/an;c) promovarea interviului bazat pe portofoliu.
  Articolul 5Arhitectura generală a atestării liberei practici în psihologie de către CPR se prezintă astfel:1. Absolvenţii ciclurilor 1 şi 2 de studii universitare în psihologie - ciclul Bologna acreditate de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) sau deţinătorii unor diplome de licenţă asimilate obţinute înainte de aderarea la ciclul de învăţământ Bologna în condiţiile legii, care îndeplinesc şi celelalte condiţii legale pentru atestarea profesională, pot aplica pentru înscrierea în CPR şi atestarea dreptului de practică în psihologie şi vor susţine procedura specifică de atestare. Absolvenţii de psihologie pot accesa competenţa generală în psihopedagogie specială, absolvenţii de psihopedagogie specială pot accesa specialitatea psihopedagogie specială, iar absolvenţii de studii universitare în domenii conexe psihologiei - medicină/psihopedagogie/ filosofie/teologie/asistenţă socială pot accesa, în condiţiile generale definite prin prezentele norme, competenţa în psihoterapie. Sunt exceptaţi de la cerinţa absolvirii unui program de master în domeniul de specialitate absolvenţii facultăţilor de medicină cu specializarea psihiatrie care accesează competenţa în psihoterapie. 2. Candidaţii declaraţi admişi în urma parcurgerii procedurii de atestare dobândesc atestatul de liberă practică, cu nivelul/treapta psiholog practicant, în specialitatea/competenţa pentru care optează. Excepţie fac cei care optează pentru specialităţile psihoterapie şi consiliere psihologică sau pentru competenţa generală în psihoterapie, care trebuie să parcurgă prima etapă a unui program de formare de lungă durată într-o formă specifică de psihoterapie, respectiv consiliere psihologică, avizat de către CPR, conform standardelor precizate la art. 4. Licenţiaţii în celelalte domenii care pot accesa competenţele generale, care au fost declaraţi admişi, dobândesc atestatul de liberă practică, cu nivelul/treapta practicant, în competenţa generală pentru care au aplicat.
  3. După minimum 5 ani de liberă practică ca practicant, psihologul practicant se poate prezenta pentru obţinerea nivelului/treptei de specialist în aceeaşi specialitate/competenţă generală şi poate parcurge procedura specifică de atestare dacă: a) a absolvit un program de master în psihologie acreditat de ARACIS, şi avizat de CPR pentru un domeniu profesional. Domeniile de avizare profesională a masteratelor sunt: clinic, muncă-organizaţii-transporturi, educaţie. Un program de master poate să fie acreditat numai în unul dintre cele trei domenii şi poate include pachete de discipline care pot fi avizate/recunoscute ca formare profesională în cadrul altui domeniu decât cel de bază al programului. Pentru programele de master absolvite în străinătate şi echivalate de CNRED, comisia de specialitate va analiza curricula acestora şi va decide avizarea în unul dintre domenii; b) cel puţin 2 ani de practică psihologică s-au realizat sub supervizare, fiind acoperit numărul minim de ore de supervizare de 150 de ore pentru specialitatea/competenţa în psihoterapie şi 100 de ore pentru restul specialităţilor, pe baza unui contract cu cel puţin un supervizor în domeniu;c) a realizat numărul minimal de credite de formare continuă de 10 credite anual sau însumat pe perioada de practică ca psiholog practicant.4. Specialitatea/Competenţa generală în psihoterapie şi specialitatea consiliere psihologică presupun o pregătire suplimentară în cadrul unor programe de formare de lungă durată avizate de către CPR, conform standardelor precizate la art. 4.5. Psihologii practicanţi au obligaţia încheierii unui contract de supervizare cât timp rămân la acest nivel, cu minimum de 12 ore pe an şi ori de câte ori au nevoie, după efectuarea stagiului obligatoriu de supervizare.6.
  Psihologii atestaţi la treapta de practicant autonom anterior intrării în vigoare a prezentelor norme şi care sunt absolvenţi ai unui program de master în psihologie sau deţinători ai unei diplome de licenţă echivalentă - studii de licenţă pre-Bologna de 4-5 ani pot rămâne pe această treaptă pe timp nelimitat.
  7. Psihologii practicanţi autonomi care nu au absolvit un program de master sau nu deţin o diplomă de licenţă echivalentă au la dispoziţie 10 ani pentru absolvirea unui program de master în psihologie. 8. Psihologul cu drept de liberă practică la nivel de specialist se poate prezenta pentru derularea procedurii specifice pentru atestarea la nivelul/treapta de principal în aceeaşi specializare/competenţă generală dacă:a) a practicat minimum 5 ani la nivelul treptei de specialist;b) a realizat numărul minimal de credite de formare continuă anual sau însumat pe 5 ani.
  Capitolul III
  Standarde specifice comisiilor aplicativeArticolul 6Standardele specifice comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie sunt următoarele:1. pentru a putea derula intervenţii primare şi consiliere psihologică de suport în domeniul consilierii genetice, al asistării persoanelor cu tulburări din spectrul autist, cu tulburări de neuro-dezvoltare sau al asistării persoanelor cu CES, psihologul din specialitatea psihologie clinică trebuie să facă dovada absolvirii unor programe de formare profesională continuă în domeniu, avizate de către CPR. Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie va stabili standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, aprobate apoi de comitetul director al CPR;2. pentru a putea derula activităţi de psihoterapie în domeniul intervenţiilor paliative sau în lucrul cu tulburări din spectrul autist şi tulburări de neurodezvoltare, psihologul din specialitatea psihoterapie sau consiliere psihologică trebuie să facă dovada absolvirii unor programe de formare profesională continuă în domeniu, avizate de către CPR. Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie va stabili standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, aprobate apoi de comitetul director al CPR;3. pentru atestarea dreptului de liberă practică la treapta de psiholog specialist, respectiv principal în specialitatea psihologie clinică este necesară şi îndeplinirea condiţiilor pentru atestarea ca psiholog practicant, respectiv specialist, în specialitatea consiliere psihologică.Articolul 7Standardele specifice comisiei de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor sunt următoarele: – 
  pentru a putea realiza diagnoza stresului ocupaţional şi intervenţii primare, secundare şi terţiare legate de stresul ocupaţional, psihologul specialist şi principal din specialitatea psihologia muncii şi organizaţională şi psihologul specialist în psihologia aplicată în servicii trebuie să facă dovada absolvirii unui curs de formare profesională continuă în domeniu de maximum 25 de ore plus activităţi practice, avizat de către CPR. Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor va stabili standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, aprobate apoi de Comitetul director al CPR.
  Articolul 8Standardele specifice specialităţii psihologia transporturilor sunt următoarele:a) pentru a putea derula activităţi de evaluare şi consiliere specifică psihologiei traficului, psihologul din specialitatea psihologia transporturilor trebuie să facă dovada absolvirii programelor de formare continuă în domeniu de 10 ore/an, avizate de către CPR. Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor va stabili standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, aprobate apoi de Comitetul director al CPR;b) trecerea de la treapta de psiholog practicant la treapta specialist se realizează în condiţiile generale specificate prin prezentele norme, la care se adaugă un portofoliu de minimum 300 de evaluări în specialitate.Articolul 9Standardele specifice comisiei de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională sunt următoarele:1. pentru a putea derula evaluări psihologice, intervenţii primare şi consiliere psihologică de suport în domeniul psihologiei educaţionale, psihologul din specialitatea psihologie educaţională trebuie să facă dovada absolvirii unor programe de formare profesională continuă în domeniu, avizate de către CPR. Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională va stabili standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, aprobate apoi de Comitetul director al CPR;2. pentru a putea derula evaluări psihologice, intervenţii primare şi consiliere psihologică de suport în domeniul psihopedagogiei speciale, psihologul din specialitatea psihopedagogiei speciale trebuie să facă dovada absolvirii unor programe de formare profesională continuă în domeniu, avizate de către CPR. Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională va stabili standarde specifice pentru aceste programe de formare profesională, aprobate apoi de Comitetul director al CPR.Articolul 10Standardele specifice comisiei de psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale sunt următoarele:1. nivelul de competenţă specific obţinut de către persoanele prevăzute în mod limitativ în art. 18 alin. (2) din normele metodologice este stabilit prin certificatul privind acordarea competenţelor profesionale generale şi specifice în specialitate;2. psihologii specialişti sau principali în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor structuri publice sau private - pot dobândi calitatea şi brevetul de expert oficial criminalist sau expert autorizat criminalist în domeniul evaluării comportamentului simulat - poligraf; în relaţia cu instituţiile de aplicare a legii - exemplificativ parchete, instanţe etc. Aceştia au competenţele prevăzute de treapta de specializare, conform pct. 1;3. trecerea de la treapta de psiholog practicant la treapta de psiholog specialist se realizează în condiţiile generale definite prin prezentele norme, la care se adaugă obligaţia de a efectua un număr de minimum 100 de examinări în perioada stabilită;
  4. trecerea de la treapta de psiholog specialist la treapta de psiholog principal se realizează în condiţiile generale la care se adaugă obligaţia de a efectua un număr de minimum 250 de examinări în perioada de stagiu stabilită; 5. obţinerea competenţelor specifice în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf se realizează în condiţiile finalizării unor cursuri de formare profesională de minimum 400 de ore, în conformitate cu reglementările CPR.
  Capitolul IV Procedura de atestare a dreptului de liberă practicăArticolul 11(1) Procedura pentru atestarea dreptului de liberă practică la treapta de psiholog practicant constă în parcurgerea următorilor paşi: a) depunerea dosarului;
  b) verificarea conformităţii documentelor depuse;c) susţinerea evaluării de cunoştinţe pe bază de probă scrisă; d) comunicarea rezultatelor;e) eliberarea atestatului sau comunicarea deciziei de neacordare a atestatului, după caz, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor examenului, de către secretariatul comitetului director.
  (2) Procedura pentru atestarea dreptului de liberă practică la treapta de psiholog specialist constă în parcurgerea următorilor paşi: a) depunerea dosarului;b) verificarea conformităţii documentelor depuse;c) susţinerea evaluării de cunoştinţe pe bază de probă scrisă; d) analiza unui portofoliu realizat de candidat, al cărui conţinut va fi precizat de fiecare comisie aplicativă;e) prezentarea portofoliului în cadrul unui interviu cu comisia de specialitate;f) comunicarea rezultatelor;g) eliberarea atestatului sau comunicarea deciziei de neacordare a atestatului, după caz, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor examenului, de către secretariatul comitetului director.(3)
  Procedura pentru atestarea dreptului de liberă practică la treapta de psiholog principal constă în parcurgerea următorilor paşi: a) depunerea dosarului;b) verificarea conformităţii documentelor depuse;c) analiza unui portofoliu realizat de candidat, al cărui conţinut va fi precizat de fiecare comisie aplicativă; d) prezentarea portofoliului în cadrul unui interviu cu comisia de specialitate;e) validarea deciziilor privind atestarea în comitetul director;f) eliberarea atestatului sau comunicarea deciziei de neacordare a atestatului, după caz, în termen de 30 de zile de la şedinţa comitetului director de validare a atestatelor, de către secretariatul comitetului director.
  Articolul 12(1) Modalitatea de evaluare a candidaţilor în vederea atestării profesionale la nivelul/treapta de psiholog practicant şi psiholog specialist este evaluarea cunoştinţelor de specialitate pe bază de probă scrisă.(2) Evaluarea va urmări cunoştinţele de specialitate în psihologie obţinute prin programele de studii urmate, cunoştinţele de legislaţie specifică profesiei, cunoştinţele de etică şi deontologie profesională, precum şi cunoştinţele dobândite pe baza experienţei practice, conform domeniului larg de specializare: psihologie clinică - psihoterapie - consiliere psihologică, muncă - organizaţii - transporturi, educaţie, securitate naţională.(3) Evaluarea cunoştinţelor de specialitate va avea caracter obiectiv şi standardizat şi va fi realizată conform unei metodologii adoptate prin hotărâre a comitetului director. (4) Modalitatea de evaluare a candidaţilor în vederea atestării profesionale la treptele de psiholog specialist şi principal este analiza portofoliului realizat de candidat şi intervievarea acestuia, în cadrul comisiei de specialitate. Metodologia de evaluare a psihologilor în vederea atestării profesionale va furniza detalii privind conţinutul şi structura portofoliului.(5) În termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, comitetul director va elabora şi va supune adoptării metodologia de evaluare a candidaţilor în vederea atestării profesionale şi schimbării de treaptă.
  Articolul 13(1) Conţinutul dosarului pentru atestarea profesională la treapta de psiholog practicant este format din:a) cerere/formular de înscriere;b) copie după actul de identitate;c) adeverinţă medicală;d) cazier judiciar;e) copii după diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ adeverinţe de promovare a examenului de licenţă, certificate de recunoaştere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licenţă asimilate în condiţiile legii etc.;
  f) pentru specialităţile psihoterapie şi consiliere psihologică se adaugă certificatul care atestă pregătirea în vederea atestării la nivel de practicant, emis de către şcoala/furnizorul care derulează programul de formare.
  (2) Conţinutul dosarului pentru atestarea profesională la treapta de psiholog specialist este format din:a) cerere/formular de înscriere;b) copie după actul de identitate;c) copie după atestatul de practicant;d) adeverinţă medicală;e)
  cazier judiciar;
  f) portofoliu, conţinând documente precizate prin metodologia de evaluare, al cărui conţinut poate fi revizuit ulterior la propunerea comisiilor de specialitate; g) copii după documentele care atestă creditele obţinute din formarea continuă, pentru perioada scursă de la obţinerea atestatului ca practicant;h) raportul final de supervizare;i) pentru specialităţile psihoterapie şi consiliere psihologică se adaugă certificatul care atestă pregătirea în vederea atestării la nivel de specialist, emis de către şcoala/furnizorul care derulează programul de formare.
  (3) Conţinutul dosarului pentru atestarea profesională la treapta de psiholog principal este format din:a) cerere/formular de înscriere;
  b) copie după actul de identitate;c) copie după atestatul de specialist;d) adeverinţă medicală;e) cazier judiciar;f) copii după documentele care atestă creditele obţinute din formarea continuă, pentru perioada scursă de la obţinerea atestatului ca specialist;g) portofoliu, conţinând documente precizate prin metodologia de evaluare, al cărui conţinut poate fi revizuit ulterior la propunerea comisiilor de specialitate.
  Articolul 14(1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut în urma derulării procedurilor de atestare profesională pot depune contestaţie în condiţiile prevăzute la art. 29 din normele metodologice.(2) Contestaţiile privind rezultatele obţinute la evaluările scrise de cunoştinţe vor fi soluţionate conform metodologiei de evaluare.(3) Contestaţiile privind neacordarea treptei de psiholog principal vor fi analizate şi soluţionate în cadrul conducerii operative, conform prevederilor din normele metodologice.(4) Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor este cel prevăzut în metodologia de evaluare pentru contestaţiile care privesc rezultatele evaluărilor scrise şi de 30 de zile de la data înregistrării pentru restul contestaţiilor.
  Capitolul V Precizări tranzitorii şi finaleArticolul 15(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, accesul în profesia de psiholog se va face exclusiv în baza acestora.(2) Pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, schimbarea de treaptă se va putea realiza şi în baza procedurilor aplicabile la momentul intrării în vigoare a prezentelor norme pentru psihologii care la momentul intrării în vigoare a prezentelor norme se aflau înscrişi într-un program de formare complementară.(3) Psihologii atestaţi la treapta de practicant sub supervizare sau autonom la data intrării în vigoare a prezentelor norme pot urma unul dintre următoarele trasee:a) pot parcurge procedurile aplicabile la data obţinerii atestatului de liberă practică de psiholog practicant sub supervizare în vederea schimbării treptei la cea de psiholog specialist, în cadrul intervalului de timp definit la alin. (2), în baza procedurilor aplicabile la momentul obţinerii atestatului de liberă practică de psiholog practicant sub supervizare, dacă îndeplinesc condiţiile generale definite prin prezentele norme pentru atestarea ca psiholog specialist; saub) pot aplica pentru obţinerea treptei de specialist în condiţiile prezentelor norme, dacă îndeplinesc condiţiile generale definite prin prezentele norme pentru atestarea ca psiholog specialist.
  -----